Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (075. 8) Київ 2006 ббкPdf просмотр
Сторінка13/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір2.84 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
8'
169
Договори комісії та консигнації.
Цивільне законодавство України передбачає можливість реалізації зовнішньоекономічних угод з використанням посередницьких послуг на підставі договорів доручення і комісії. Вони мають багато спільного, однак між ними є ряд істотних відмінностей.
' Договір доручення.
Договір комісії
..аЗ

147
8*
-
повіреному може надаватися право
на здійснення будь-яких юридичних
дій;
-
винагорода повіреному виплачується
тільки у випадку, якщо це
передбачено самим договором або
затвердженими у встановленому
порядку правилами;
-
повірений
укладає
угоди
тільки
від
імені довірника.
повноваження комі сіонера
обмежуються
тільки
укладенням угод;
договір комісії в
обов'язковому порядку є
відплат-ним;
комісіонер укладає угоди від
свого імені.

Рисунок 8.4. Основні відмінності між договором доручення та комісії.
Договір комісії - договір, за яким комісіонер (консигнатор) зобов'язується за дорученням комітента (консигнанта) за винагороду здійснити одну або декілька угод від свого імені, але за рахунок комітента.
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності При цьому:
1)
Якщо договором передбачається оплата за рахунок посередника основної суми і суми винагороди за комісію, то складається договір комісії;
2)
Якщо розрахунки будуть проводитися безпосередньо з піддприємством-імпортером, а посередник повинен отримати винагороду тільки за комісію, то з ним укладається договір-доручення.
Консигнаційна операція здійснюється на підставі договору консигнації, до якого застосовуються норми законодавства про договір комісії.
Консигнаційні договори (контракти) за особливостями укладання та виконання також можна віднести до посередницької зовнішньоторговельної діяльності.
Під договором консигнації розуміють такий договір, за яким одна сторона (консигнатор) зобов'язується протягом певного часу (строку договору консигнації) за обумовлену винагороду продати від свого імені та за рахунок консигнанта доставлені на склад в країні консигнатора товари.
Зовнішньоекономічний договір комісії та консигнації може укладатись:
-
із зазначенням певного терміну дії або без його зазначення;

Кадуріна Л.О.
148
-
із зазначенням території його виконання або без її зазначення;
- із умовою або без умови відносно асортименту.
Зовнішньоекономічний контракт комісії є договором консигнації за умови укладання його між нерезидентом та резидентом України. При цьому немає значення, яка із сторін буде комітентом, а яка - комісіонером.
Комітентом може бути суб'єкт господарювання в Україні - резидент, а комісіонером - нерезидент або навпаки (рисунок 8.5).

149
8*
4
V
Комітент-нерезидент
Доручення закупівлі або продажу
товарів за кордон
Комітент-резидент
КОМІСІОНЕР - НЕРЕЗИДЕНТУ
1

Вибір фірми
Укладення зов-
нішньоекономічного
контракту комісії
Розрахунки в націо-
нальній валюті
Рисунок 8.5. Порядок здійснення закупівлі (продажу) товарів за кордоном.
Зовнішньоекономічний контракт з іноземним партнером укладається від імені комісіонера, але право власності на товари, що імпортуються за цим контрактом, до нього не переходить. Власником товарів з моменту їх передачі комісіонеру іноземним контрагентом (або до моменту передачі) комісіонером іноземному контрагенту) є комітент.
Після митного оформлення товару комісіонер зобов'язаний згідно з
договором комісії надати комітенту звіт і передати придбані за
договором товари і супровідні документи:
------
ь
Вибір фірми 1
Укладення догово- 1

ру комісії
1
КОМІСІОНЕР - РЕЗИДЕНТУ
Розрахунки в
іноземній валюті

Кадуріна Л.О.
150
- копії контракта на поставку товарів;
- копії рахунків-фактур або інвойсів;
- копії пакувальних листів;
- транспортні документи (листи ОМЫ, перевізні відомості тощо);
- специфікації до рахунків-фактур, четверті примірники оформлених вантажних митних декларацій.
Оприбуткування товарів комітентом здійснюється на підставі документів, що передаються комісіонером.
Право власності на товар до моменту його реалізації залишається за консигнантом. При цьому повинні бути визначені умови, за якими право власності переходить до третіх осіб. Зберігання товару на складі та передпродажна підготовка здійснюється за рахунок власника, однак, організація продажу товарів (маркетинг, зокрема, реклама), здійснюється консигнатором за його рахунок. Розрахунок з консигнатором проводиться за проданий товар, іноді консигнація передбачає обов'язковий, але відкладений платіж.
Окремо в договорі повинно бути визначено, на підставі чого та яким документом підтверджується ціна, за якою буде обчислюватися вартість певної частки товару при виконанні договору купівлі-продажу.
Встановлюючи ціну при продажу, необхідно керуватися мінімальною ціною, визначеною кон-сигаційною угодою та базисними умовами поставки товару, а також врахувати можливість включення в ціну товару вартості зберіганя його на складі.
Умови платежу за консигнаційний товар повинні чітко визначати валюту платежу, а також термін перерахування коштів на рахунок консигнанта після виконання консигнатором договору купівлі-продажу.
Консигнатор повинен виконувати встановлені умови зберігання товару, здійснювати, за необхідністю, його перепакування, митне оформлення або маркетингові дослідження, сплачувати необхідні платежі за зберігання товару тощо.
Консигнант повинен виконувати обов'язки щодо поставки певної кількості товару обумовленого асортименту та відшкодувати всі витрати консигнатора зі зберігання товару до моменту укладення договору купівлі- продажу та переходу права власності на товар до покупця.

151
8*
При ввезенні імпортних товарів на митну територію України з їх митної вартості, вказаної у вантажній митній декларації, сплачується мито, митні збори, акцизний збір, ПДВ в передбачених законом випадках.
Порядок розрахунків та руху товарів при виконанні договору комісії" при ввезенні товарів на митну територію України:
Консигнатор:імпор-тер,
власник товару до
моменту реалізації
[Товар
Консигнант-
резидент
1
Товар
Покупець:влас-ник
товару після
реалізації
т
розрахунок з консигнатором
розрахунок з консигнантом
Рисунок 8.6. Господарські операції за договором комісії (консигнатор-
імпортер).
Характерною особливістю консигнаційних угод є те, що продаж товарів за ними здійснюється консигнатором з консигнаційного складу. При продажу товару за такою угодою товар може надійти до покупця прямо від консигнанта.
Одним із різновидів комісійних операцій є реалізація імпортних товарів через консигнаційні склади.
Особливістю договорів комісії у зовнішньоекономічній діяльності є непоширення на них заборони на визначення комісійної винагороди у вигляді різниці або певної частини різниці між призначеною комітентом ціною і тією більш вигідною ціною, за якою комісіонер здійснить угоду.
Зовнішньоекономічний контракт може укладатися:
- як на купівлю товару, так і на його продаж;
-
із зазначенням певного терміну дії або без його зазначення;
- із зазначенням території його виконання або без зазначення;
- з умовою або без умови відносно асортименту товару.

Кадуріна Л.О.
152
У контракті обов'язково обумовлюються: вартість товару, визначена в
іноземній валюті; розмір, порядок нарахування і сплати комісійної винагороди; порядок відшкодування затрат комісіонера; спосіб і терміни повідомлення комісіонером про реалізовані або куплені товари; порядок здійснення розрахунків за товари між комісіонером і комітентом.
8**
175
8.2. ОБЛІК КОНСИГНАЦІЙНИХ ТА КОМІСІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ
Ознака
Договір
комісії
консигнації
Предмет
ДОГОВО
РУ- Одна сторона (комісіонер)
зобов'язується за дорученням
іншої сторони (комітента) за
винагороду здійснити від свого
імені, але за рахунок комітента
одну або декілька угод з
придбання або продажу товару.
Одна
сторона
(консигнатор)
зобов'язується за дорученням іншої
сторони (консигнанта) протягом
певного строку і на певній тери-
торії за обумовлену винагороду
реалізувати від свого імені, але за
рахунок консигнанта товари, дос-
тавлені на склад консигнатора.
Строк дії угоди
Два-три місяці.
Один-два роки і більше.
Визначення те-
риторії, на якій буде
реалізовано товар.
Рідко обумовлюється територія, в
межах якої товар повинен бути
придбаний або проданий, тому що
комітент зацікавлений в
продажу свого товару і отриманні
виручки за можливістю в
найкоротші стооки.
Сторони
практично
завжди
обумовлюють територію, на якій
консигнатор
має
право
реалізовувати товар. При бажанні
консигнатора реалізувати товар за
межами обумовленої території він
зобов'язаний отримати.
Таблиця 8.1. Особливості договору комісії та консигнації.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
У консигнатора товари, які надійшли від постачальника обліковуються на забалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідному зберіганні».
При відображенні реалізації таких цінностей вони списуються з позабалансового обліку за кредитом рахунку 023. В обліку консигнатора вартість реалізованих товарів списується за цінами продажу в кредит рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» з одночасним відображенням частини виручки, що належить консигнанту-нерезиденту, за дебетом рахунку 703. Одержаний дохід також зменшується на суму мита, митних зборів та інших митних платежів, які були оплачені при ввезені таких товарів від нерезидента. Витрати, пов'язані з наданням послуг по реалізації товарів по договору консигнації у консигнатора збираються на рахунку 903 «Собівартість виконаних робіт, послуг».
У консигнанта відвантажені за договорами консигнації товари обліковуються на балансі до моменту їх реалізації і відображаються на рахунку 283 «Товари на комісії».
При відображенні реалізації (перехід права власності) в обліку консигнанта вартість реалізованих товарів списується за цінами продажу в кредит рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» з одночасним відображенням первісної вартості цих товарів за кредитом рахунку 283 і дебетом рахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів».
Загальна структура відображення господарських операцій у консигнатора та консигнанта в бухгалтерському обліку наведено в таблицях 8.2, 8.3.

Кадуріна Л.О.
154
8
J
177
N
п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція
рахунків
дебет кредит
1
Оприбутковано товари за узгодженою в договорі консигнації
вартістю.
023
-
2
Нараховано мито, митні збори, акцизний збір за імпортні
товари згідно ввізної декларації.
39
642
3
Оплачено мито, митні збори, акцизний збір за імпортні товари
згідно ввізної декларації.
642
311
4
Сплачено ПДВ за імпорт товарів.
641
311
5
Реалізовано товари, прийняті за договором консигнації за
договірною вартістю.
361
703
6
Нараховано ПДВ на виручку від реалізації.
703
641
7
Відображено частину виручки, яка належить консигнанту-
нерезиденту.
703
632
8
Зменшено дохід від реалізації на суму сплачених при ввезенні
мита, митних зборів, акцизного збору в частині, що відноситься
до реалізованих товарів.
703
39
9
Відображено витрати комісіонера, проведені при реалізації
товарів за договором консигнації.
903
23
10
Визначено фінансовий результат від реалізації.
703 791
791 903
11
Списано реалізовані товари з позабалансового обліку.
023
12
Отримано від покупця кошти в оплату реалізованих товарів.
311
361
13
Перераховано консигнанту грошові кошти за товар за курсом
на дату здійснення платежу.
632
312
14
Визначено курсову різницю: при
збільшенні курсу валюти; при зменшенні
курсу валюти.
945 632
632 714
Таблиця 8.2. Відображення в обліку операцій у консигнатора
(комісіонера)-імпортера.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Комісійні операції в області зовнішньоекономічної операції
При здійсненні імпортних операцій, зв'язаних з виконанням договорів комісії, можливі наступні основні варіанти їхнього проведення.
Перший - коли комітентом і комісіонером є резиденти України, другий
- коли комітентом виступає нерезидент України, а комісіонером є - резидент.
8.2.1. Імпорт за договором комісії на продаж
№ п\п
Зміст господарської операції
Кореспонденція
рахунків
Дебет
Кредит
1
Придбано товари у вітчизняного постачальника та
відображено податковий кредит.
281 641
631 631
2
Оплачено товари, отримані від українського
постачальника.
631
311
3
Передано товари на консигнацію за
обліковими цінами.
283
281
4
Відображено реалізацію товарів.
362
702
5
Списано вартість реалізованих товарів.
902
283
6
Нараховано мито та митні збори.
93
642
7
Сплачено мито та митні збори.
642
311
8
Відображено у складі фінансових результатів
доходи та витрати від реалізації товарів за
договором консигнації.
702 791
791
791 902 93
9
Отримано виручку від консигнатора за
реалізований товар згідно умов договору.
312
362
10
Відображено курсову різницю: при збільшенні
курсу валюти; при зменшенні курсу валюти.
362 945
714 362
Таблиця 8.3. Відображення в обліку операцій у консигнанта (комітента)- експортера.

Кадуріна Л.О.
156
Предметом такого договору є здійснення комісіонером-резидентом операцій із продажу на території України товару комітента-нерезидента.
Договір комісії є зовнішньоекономічним.
Митне оформления ввезення товарів
За договором комісії, згідно з яким комітент-резидент доручає комісіонеру-резиденту придбати імпортний товар, митне оформления товарів при здійсненні імпорту проводиться, як правило, комісіонером, який для цього укладає договір з підприємством, котре здійснює декларування.
Незважаючи на те, що комісіонер здійснює митне оформлення товару, який імпортується, він не є його власником. Це, в свою чергу, спричиняє особливий порядок відображення такого імпорту у вантажній митній декларації.
Сплата податку на додану вартість здійснюється особою, яка ввозить
(пересилає) товари в Україну для їх використання або споживання в
Україні. Тобто йдеться про комітента, оскільки комісіонер товар, що ввозиться, не використовує і не споживає.
Незважаючи на те, що ПДВ сплачується комісіонером, права на податковий кредит він не має. Зазначена сума формуватиме кредит комітента, оскільки він є власником товару, що продається.
Підтвердженням цього права буде оформлена вантажна митна декларація, в якій комітент зазначений як одержувач товару.
Сенс зазначеної норми полягає у відстроченні оплати імпортного ПДВ з моменту ввезення товарів (саме товарів, а не результата виконаних робіт, наданих послуг) на митну територію (розмитнення) до моменту його реалізації, при здійсненні якої нарахування ПДВ проводиться в загальному порядку.
Вплив цієї особливості на порядок виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість при проведенні
8 * * *
179
імпортних операцій, здійснюваних на підставі договорів комісії, проявляється в наступному.
Комісіонер при здійсненні митного оформлення товарів, що
імпортуються, ввізний ПДВ не сплачує. У даному випадку суми податку на додану вартість по таких товарах нараховуються умовно.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
При передачі комісіонером товару, придбаного у нерезидента, податкові зобов'язання у комісіонера не виникають, оскільки про продаж мова не йде, отже немає і об'єкта для оподаткування. Відповідно комітент не має права на податковий кредит при оприбуткуванні товару. При подальшому продажу товару податкові зобов'язання виникають у комітента виходячи з продажної вартості такого товару.
При придбанні товару у комісіонера відсутні валові витрати.
Згідно п. 7.3. ст. 7 Закону про ПДВ датою виникнення прав на податковий кредит комісіонера є дата перерахування коштів на користь комітента чи надання останньому інших видів компенсації вартості товарів.
Надалі при продажі товару на території України податкові зобов'язання визначаються в загальному порядку, виходячи з договірної вартості.
Існує варіант митного оформлення ввозу товару на третю особу
(покупця).
У цьому випадку зобов'язання про сплату ввізного ПДВ лягають на третю особу (у якій з митної операції виникають валові витрати, а також сплачені суми податку включаються до складу податкового кредиту).
Комісійна винагорода може бути встановлена як:
- фіксована сума;
- відсоток від суми реалізації;
- будь-який інший спосіб, встановлений сторонами договору. Сума такої винагороди (при здійсненні продажу товарів на території України) обкладається ПДВ за ставкою 20 % і включається до складу валових доходів комісіонера.

Кадуріна Л.О.
158
Доцільно передбачити в зовнішньоекономічному контракті з комітентом-нерезидентом, що сума «ввізних» податків і зборів буде сплачена за рахунок комітента і до складу комісійної винагороди не ввійде
(для того щоб на ці суми не нараховувався ПДВ).
8.2.2. Експорт за договором комісії
№ п/п
Зміст операції
Кореспонденція
рахунків

дебет
кредит
1
Сплачено митні збори і мито.
377
311
2
Сплачено податок на додаткову вартість.
644
311
3
На розрахунки з комітентом списані витрати по сплаті
мита.
685
377
4
Оприбутковано товар по вартості, зазначеної в ВМД.
024
-
5
Відвантажено товар покупцю.
361
024 702
6
Відбито податкові зобов'язання з ПДВ.
702
641
7
Відбито збільшення заборгованості перед комітентом.
702
685
8
Надійшли грошові кошти за придбаний товар.
311
361
9
Перераховано валюту нерезиденту (за винятком
комісійної винагороди, утриманої комісіонером відповідно
до договору)
"Необхідно відбити операції
з
придбання іноземної валюти.
685
312
10
Сума ПДВ, сплачена при ввозі товару, включена до
складу податкового кредиту.
641
644
11
Під час підписання акту з нерезидентом:
відбиті доходи від реалізації комісійних послуг, з
включенням до складу валових доходів;
відбиті податкові зобов'язання виходячи із суми
комісійної винагороди.
362 702
702 641
12
Наприкінці звітного періоду комісійний доход списаний на
фінансові результати.
702
791
Таблиця 8.4. Порядок відображення в бухгалтерському обліку комісіонера операцій, зв'язаних з ввозом товарів на митну територію України по договорах комісії.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
При здійсненні експортних операцій, зв'язаних з виконанням договорів комісії, можливі наступні основні варіанти їхнього проведення.
Перший - коли комітентом і комісіонером є резиденти України, другий
- коли комітентом виступає резидент України, а комісіонер є нерезидентом.
Експорт за договором здійснює комісіонер
(Комісіонер - резидент, комітент - резидент)
При цьому товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податків за межі митної території України у випадку, якщо їхній вивіз (експорт) підтверджений належним чином оформленої вантажної митної декларації.
Відповідно до п.2 Порядку № 380 у графі 2 «Відправник» вказуються зведення про відправника відповідно до умов зовнішньоекономічного контракту, зокрема комітента - при митному оформленні товарів за договорами комісії.
Оскільки митне оформлення здійснює комісіонер, у договорі необхідно передбачити умову, відповідно до якої дані про комітент повинні бути зазначені у ВМД, що надає право комітента на використання нульової ставки ПДВ і одержання бюджетного відшкодування.
У податковому обліку комісіонера повинен відображатися тільки валовий дохід виходячи із суми отриманої комісійної винагороди.
Комісійна винагорода підлягає оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 %.
Комісіонер виписує податкову накладну або на дату одержання коштів, або на дату складання документа, що засвідчує одержання послуги від комісіонера.
Передача товарів комісіонеру для наступного вивозу за межі митної території України, а також продаж товару нерезидентам у податковому обліку не відображаються.
Комісіонер має право вирішувати, відображати валові доходи та валові витрати і враховувати в податковому обліку курсові різниці, або не враховувати їх, а тому і не враховувати курсові різниці.
Витрати комісіонера на виконання угоди (наприклад, сум, що сплачуються при митному оформленні товару) включаються до складу валових витрат комітента (у податковому обліку комісіонера вони проходять «транзитом»).

Кадуріна Л.О.
160
Митне оформлення вивезення товарів
Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податків за межі митної території України у випадку, якщо їх вивезення (експорт) підтверджено належним чином оформленою вантажною митною декларацією.
З урахуванням цього найбільшу увагу при проведенні операцій з експорту товарів, здійснюваних за договором комісії, сторонам договору слід приділити правильному оформленню вантажної митної декларації.
На операції з продажу товарів, вивезених (експортованих) платником податків за межі митної території України, податок на додану вартість обчислюється за нульовою ставкою. При здійсненні експортних операцій у рамках договору комісії згідно п.п.6.2.1. ст.6 Закону про ПДВ на операції з продажу товарів, вивезених (експортованих) платником податків за межі митної території України, податок обчислюється за нульовою ставкою.
Комітент-резидент (власник товару) передає товар комісіонеру- нерезиденту для його подальшої реалізації за межами митної території
України. При одержанні від ко-місіонера-нерезидента договору на продаж товару складається друга вантажна митна декларація, оформлена в митному режимі експорту. При цьому необхідно пам'ятати, що валютна виручка за експортований товар має бути отримана не пізніше 90 днів з моменту оформлення вантажної митної декларації, заповненої на умовах експорту за ордерними поставками. В іншому випадку до комітента застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством.
Приклад.
Комітентом передано комісіонеру для продажу на експорт товар вартістю 10000 грн.
Комісіонер здійснює митне оформлення вивозу товару.
Сума митних витрат склала 1000 грн.
Товар був реалізований третій особі - нерезиденту за 2000 дол.США.
Курс НБУ склав:
- на дату митного оформлення товару - 5,5 грн.за 1 долар США;
- на дату надходження валютного виторгу -5,75 грн. за 1 долар США.
Комісійна винагорода комісіонеру складає 1200 грн. (у т.ч. ПДВ).

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Облік у комісіонера.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал