Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (075. 8) Київ 2006 ббкPdf просмотр
Сторінка11/21
Дата конвертації05.01.2017
Розмір2.84 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
* * *
визначається шляхом перерахунку в гривні за курсом НБУ на дату сплати авансу.
Для розрахунку з іноземними постачальниками за придбані товари використовується пасивний рахунок 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками». Облік за цим рахунком необхідно вести паралельно в національній та іноземній валюті. За умови наступної оплати імпортної по- ставки грошовими коштами цей рахунок є монетарною статтею, у зв'язку з чим слід пам'ятати про необхідність визначення в бухгалтерському обліку курсової різниці на дату балансу та на дату здійснення операції. За умови зростання курсу іноземної валюти така курсова різниця відображається на рахунку 945 « Втрати від операційної курсової різниці», а за умови зменшення курсу іноземної валюти, в якій обліковується заборгованість - на рахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці». З подальшим відображенням у складі фінансових результатів на рахунку 791 «Результат основної діяльності».
Для розрахунків з іноземними контрагентами за придбані необоротні активи доцільно використовувати рахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», облік на якому ведеться аналогічно до попереднього випадку.
Але курсова різниця при такій заборгованості, що буде погашатись
іноземною валютою або її еквівалентами, відображається на рахунках 974
«Втрати від неопераційних курсових різниць» та 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» відповідно.
Синтетичний облік розрахунків з контрагентами по всіх послугах, пов'язаних з доставкою товарно-матеріальних цінностей до місця призначення, (транспортних, експедиторських, страхових) ведеться на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями». Ці послуги в залежності від місця розташування їх виконавця можуть бути оплачені як в на- ціональній, так і в іноземній валюті. В останньому випадку облік за рахунком слід вести в порядку, передбаченому для відображення в обліку
імпортних операцій.
Аналітичний облік.
Аналітичний облік розрахунків з імпортних операцій рекомендується здійснювати в розрізі країн, а всередині їх - в розрізі постачальників, номерів контрактів та документів (рахунків) до сплати.

Кадуріна Л.О.
122
Аналітичний облік імпортних поставок ведеться за місцями зберігання і обліковими (товарними) партіями, при визначенні ознак яких береться до уваги: характер товару, можливість зберігання партії в процесі перевезення, перевалки, зберігання вантажу. Якщо з іноземним постачальником є домовленість про пред'явлення рахунку на кожну транспортну партію, то за облікову партію приймається партія, оформлена одним рахунком постачальника.
7.3. ОПОДАТКУВАННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
При перетині товарно-матеріальними цінностями кордону України необхідно сплатити ПДВ, акцизний збір, мито та митні збори. їх сума зазначається в вантажній митній декларації та перераховується шляхом надання до банку платіжного доручення на перерахування відповідних сум на рахунок митниці. В бухгалтерському обліку сума сплаченого мита та митних зборів включається до вартості імпортних товарно-матеріальних цінностей проводкою:
Кадурша Л.О. Д-т рахунків:
15« Капітальні інвестиції », 20
«Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари». К-т рахунків:
642 «Розрахунки за обов'язковими платежами».
Сплата цих сум, як правило, проводиться з потокового рахунку, що в бухгалтерському обліку відображається проводкою:
Д-т рахунку 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами».
К-т рахунку 311« Потокові рахунки в національній валюті».
Суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, а також інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, зобов'язані до або під час подання вантажної митної декларації сплатити акцизний збір.
Акцизний збір на ввезені підакцизні товари обчислюється у відсотках до митної вартості за встановленими ставками або в твердих сумах в Євро з одиниці товару.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
123
* * *
Сплата акцизного збору проводиться на момент розмитнення.
Акцизний збір стягується лише один раз, тому при наступній реалізації товарів, на які його було нараховано при ввезені на митну територію
України, акцизний збір не нараховується.
Сума акцизного збору в бухгалтерському обліку включається до вартості імпортного товару.
Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з ввезення (пересилання) товарів на митну територію України і отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України, в тому числі операції ввезення власноті за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки.
Базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість імпортних товарів, але не менше митної вартості, що зазначена у вантажній митній декларації.
При оподаткуванні імпортних товарів сума ПДВ визначається у розмірі
20 % від митної вартості товару з врахуванням фактично сплаченого мита і акцизного збору.
Підставою для нарахування та сплати ПДВ є вантажна митна декларація, де нарахована сума ПДВ зазначається окремо. Сплата ПДВ повинна проводитись до/або на момент приймання вантажної митної декларації до митного оформлення.
Імпорт деяких товарів та операцій по передачі основних засобів у вигляді внеску до статутного капіталу юридичних осіб не оподатковуються
ПДВ. Ця норма поширюється як на безпосередніх постачальників, так і на посередників.
При ввозі товарів на митну територію України платники ПДВ можуть надавати органам митного контролю простий вексель на суму податкових зобов'язань (крім підакцизних товарів групи 1-24 Гармонізованої системи опису і кодування. Вексель видається на термін не більш 30 днів і він не підлягає передачі індосаменту.
Сума, зазначена в податковому векселі, включається до суми податкових зобов'язань платника податку в податковому періоді, на який припадає тридцятий календарний день з дня надання такого векселя органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а сума податку, визначеного у векселі, окремо до бюджету не сплачується і

Кадуріна Л.О.
124 враховується в розрахунках податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, в якому вексель погашено.
В наступному звітному (податковому) періоді сума, яка була вказана в податковому векселі, включається до складу податкового кредиту.
Платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету, при цьому зазначена сума коштів включається до складу податкового кредиту платника в тому податковому періоді, в якому відбувалося таке погашення, і не включається до складу його податкових зобов'язань.
Таким чином, під час імпорту товарно-матеріальних цінностей видача податкового векселя може відображатися як відстрочені податкові зобов 'язання з кредиту рахунку 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті» і як можливе право на нарахування податкового кредиту по дебету рахунка 641 «Розрахунки за податками», субрахунок
«ПДВ». У разі дострокового погашення податкового векселя податкові зобов'язання не нараховуються.
Приклад.
3.03. п.р. на митну територію України був ввезений товар від нерезидента на суму 2500 дол.США згідно укладеному контракту. Курс
НБУ на дату митного оформлення товару -5,33 грн. за 1 дол.США. Під час митного оформлення товару підприємством «Конус» було оплачено:
- митні збори - 0,3% від митної вартості товару;
- мито - 10 % від від митної вартості товару; -ПДВ-20%.
№ з/п Зміст господарської операції
Корі
нціяр
дебет
зспонде-
іахунків
кредит
Сума, грн
1.
Оприбутковані товари, придбані від не-
резидента
(2500$ х 5,33=13325)
281
632
2500$/
13325
2.
Сплачені митні збори та мито: -13325 х 0,3%=
40грн.; -13325 х 10% = 1332 грн..
377
311
1372
3.
Відображена сума "імпортного" ПДВ (13325
+1332) х 20% = 2931 грн.
641
311
2931
4.
Сума витрат по митному оформленню товару
віднесена на його собівартість
281
377
1372
5.
Протягом строку позикової давності ві-
дображена курсова різниця на кожну дату
балансу в бухгалтерському обліку.
945
632
300
Таблиця 7.1. Бухгалтерський облік імпорту товарів.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
125
* * *
7.4. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІМПОРТУ РОБІТ, ПОСЛУГ
Облік імпорту робіт, послуг суттєво не відрізняється від обліку імпорту товарів, за винятком деяких особливостей:
- документом, який підтверджує факт виконання робіт (послуг),є акт виконання робіт (послуг), оформлений належним чином;
- при імпорті робіт (послуг) датою виникнення податкових зобов'язань
є дата події, яка відбулася першою, а саме:
- або дата списання коштів з потокового рахунку платника податків в оплату собівартості робіт;
- або дата оформлення документу, який підтверджує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом;
- не дозволяється відносити до податкового кредиту з сплати податку суми, які не підтверджені актом приймання робіт (послуг);
- надані (виконані) суб'єктами підприємницької діяльності Росії роботи
(послуги), які використовуються або споживаються на митній території
України, пільговому оподаткуванню не підлягають.
Приклад.
Підприємсто склало угоду з нерезидентом на здійснення транспортно- експедиційних послуг заперевезення експортних товарів.
Контрактна вартість послуг - 5000 $.
Вартість послуг перевезення товарів на митній території України - 2000
$, за її межами - 3000 $.
Курс НБУ на дату перерахування авансу - 5,4 грн. за 1$.
Курс НБУ на дату здійснення перевезень - 5,6 грн. за 1$.

Кадуріна Л.О.
126
Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, передана іншим особам в рахунок платежів для придбання не-монетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів) і отримання робіт і послуг при включенні у вартість цих активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності з застосуванням валютного курсу на дату виплати авансу.
Іншими словами, вартість отриманих в рахунок погашення попередньої оплати немонетарних активів визначається перерахунком вартості фактично отриманих немонетарних активів (але не більше попередньо оплачених) за валютним курсом на дату здійснення попередньої оплати (на дату перерахування авансу). Така вартість є історичною собівартістю отриманих немонетарних активів. Вартість отриманих немо-нетарних активів понад попередньо оплачену визначається із застосуванням

п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція
рахунків
Сума
дебет кредит
1
Перерахований аванс нерезиденту за
перевезення експортного товару у сумі
5000 $.
Курс НБУ — 5,4 грн./1$
(5000х 5,4=27000 грн.).
371 312
$5000
27000
2
Нараховані податкові зобов'язання з
ПДВ на вартість послуг за перевезення
вантажу на митній території України
(2000х 5,4) х 20%=2160грн.
643 641
2160
3
Відображені послуги надані нерези-
дентом.
Курс НБУ — 5,6 грн./1$ (Оскільки це
немонетарна стаття, то витрати
дорівнюють балансовій вартості
перерахованому авансу).
93
632
$5000
27000
6
Списано на фінансовий результат ви-
трати на збут.
791 93
27000
7
Включена до складу податкового кре-
диту суму ПДВ, нараховану на вартість
послуг нерезидента.
641 643
2160
8
Відображено взаєморозрахунки.
632 371
$5000
27000
Таблиця 7.2. Бухгалтерський облік імпорту послуг.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
127
* * *
валютного курсу на дату визначення їх активами. Якщо немонетарних активів отримано менше, ніж попередньо сплачено, і їх отримання вже не передбачається, а сума залишку попередньої оплати (авансу) підлягає поверненню грошима, то дебіторська заборгованість (у сумі залишку авансу) підлягає перерахунку за валютним курсом на кожну дату балансу
(поки не відбудеться одержання грошей) і на дату її погашення
(зарахування грошей на рахунок у банку). Таким чином:
1)
у бухгалтерському обліку необхідно чітко відстежува-ти суми
іноземної валюти, перераховані у вигляді авансів, і відокремлювати їх від проведення наступної оплати. Для цього використовується рахунок 371
«Розрахунки за виданими авансами »;
2)
собіварть товарів визначається, виходячи з курсу валюти на дату сплати авансу;
3)
первісна вартість товарів бере участь в обліку приросту (убутку)
ТМЦ після їх оприбуткування на баланс. Це може мати позитивні наслідки, оскільки за дозволені для поставки товарів за імпортом 90 днів курс валюти може зростати;
4)
для того, щоб не вийшло бухгалтерського розриву між вартістю
ТМЦ, що оприбутковуються, і відображуваною заборгованістю щодо них, на кожну дату балансу, немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких на баланс пов'язане з операцією в
іноземній валюті, відображається за валютним курсом на дату здійснення операції. Отже, на відміну від монетарних статей дебіторська забогованість у валюті, що утворилася у результаті здійснення передоплати за товари
(роботи, послуги) на дату балансу відображається за курсом, що діяв на момент перерахування авансу;
5) бухгалтерські первинні документи не відповідають записам за рахунками. Так у вантажній митній декларації відображається вартість товарів за курсом НБУ на дату оформлення і ПДВ розраховується саме виходячи з цієї вартості.
7.5. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Експорт - це продаж товарів чи послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення продукції за межі митних кордонів

Кадуріна Л.О.
128
України з метою отримання доходів від виробничої або інших форм господарської діяльності.
Експортна операція - комерційна діяльність, пов'язана з продажем та вивезенням за кордон товарів, робіт, послуг для передачі їх у власність
іноземному контрагенту,
В умовах зовнішньоекономічної діяльності існують наступні види
експортних операцій:
- експорт товару за наявні грошові кошти;
- експорт товару в межах державного або комерційного кредиту, або за рахунок відстрочки платежу;
- експорт товару на умовах консигнаційної угоди;
- експорт товару на умовах бартерної угоди;
- експорт товару в рахунок надання допомоги.
Крім товарів можливий ще експорт робіт (наприклад, будівництво об'єктів за кордоном) та експорт послуг (технічні послуги, навчання фахівців і т.п.).
Експорт товарів (робіт, послуг) може здійснюватися у разі виконання певних вимог:
- здійснення експортних операцій повинно бути передбачене її статутними документами;
- контракт на експорт товарів (робіт, послуг) має бути укладений у письмовій формі і відповідати всім вимогам, вста- новленим Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів
(контрактів);
- при визначенні предмету експортного контракту повинні бути враховані такі обмеження, як квотування та ліцензування експорту, визначені законодавством України.
Експорт робіт, послуг класифікується як експорт капіталу, тобто як вивезення за межі України капіталу в будь-якій формі з метою отримання прибутку від виробничої та інших форм господарської діяльності.
Але при укладенні експортних угод слід пам'ятати, що деякі види експорту в Україні заборонені, зокрема:
- експорт з території України предметів, які представляють національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається відповідно до законів України;

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
129
V
- експорт товарів, який здійснюється з порушенням прав промислової та інтелектуальної власності.
Детальний перелік товарів, експорт яких заборонений, затверджується
Верховною Радою за поданням Кабінету Міністрів України.
Експортні товари - це товари, вивезені для реалізації за межі митного кордону України, незалежно від валюти, якою проводиться розрахунок.
При виборі методу експортування товару (прямого або че- рез посередників) необхідно враховувати: у
- кількість потенційних замовників;
- частоту продаж;
- тип продукту, що продається;
- обсяг замовлень.
Для здійснення експортної діяльності використовуються генеральні, разові та відкриті (індивідуальні) ліцензії.
З кожного виду товару встановлюється лише один вид ліцензії.
В основі облікової вартості товарів лежить їх фактична вартість. Вона залежить від виду експортної операції.
Витрати на експорт товарів складаються з чотирьох основних елементів
(рисунок 7.1.).
ЕКСПОРТНА
ЦІНА
І
Витрати
Витрати в
Витрати на
Витрати в
виробника
країні
основне
країні
товару
експортера
перевезення
імпортера
Рисунок 7.1. Витрати на експорт товарів. Витрати виробника товару:
- собівартість продукції (вартість матеріалів, амортизація основних засобів, оплата робочої сили, накладні витрати, витрати на управління,
інші витрати в розрахунку на одиницю товару);
- витрати на пакування та маркірування товару;

Кадуріна Л.О.
130
- прибуток.
Витрати в країні експортера:
- навантаження товару на складі продавця;
- перевезення товару зі складу до основного транспорту перевезення
(залізничної станції, порту);
- розвантаження товару (на залізничній станції, в порту);
- складування товарів в пункті перевалки вантажів (на залізничній станції, в порту);
- навантаження товарів на основний транспорт (судно, вагон, автомашину до пункту і перетину кордону);
- перевезення товару до кордону експортера;
- страхування товару до кордону експортера (приймається сторонами самостійно, крім CIF, СІР);
-
інші витрати в країні експортера (комісійна винагорода посереднику, реклама, просування товару);
- експортні формальності (митне оформлення, експортне мито, сертифікат походження товару, сертифікат якості, ліцензія);
- перевезення товару до кордону імпортера. Витрати на основне перевезення:
- транспортування товару від пункту перевалки в країні експортера до пункту перевалки в країні імпортера (фрахт);
- страхування товару від пункту перевалки в країні експортера до пункту перевалки в країні імпортера (приймається сторонами самостійно, крім CIF, СІР).
Витрати в країні імпортера:
- розвантаження товару з основного транспортного засобу в пункт перевалки вантажів (на залізничній станції, в порту);
- складування товару в пункті перевалки (на залізничній станції, в порту);
- навантаження товару в пункті перевалки;
- перевезення товару від основного транспортного засобу до складу покупця;
- страхування товару в країні імпортера (приймається сторонами самостійно, крім CIF, СІР);
- розвантаження товару на складі покупця;

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
131
V
- доставка товару до пункту перевалки (порт). Експорт товару оформляється контрактом, 1 екземпляр якого зберігається у головного бухгалтера, що контролює стан розрахунків.
Розрахунки за договором поставки здійснюються валютними операціями. У контракті обов'язково вказується порядок розрахунків за наявні грошові кошти чи в кредит, тобто з розстрочкою платежу.
У міжнародних контрактах розрахунок під словом «наявність» мається на увазі повна оплата товару до чи в момент переходу товару в розпорядження покупця.
Розрахунок грошовими коштами здійснюють через уповноважені банки в безготівковій формі:
- банківське переведення;
- документарне інкасо;
- документарний акредитив.
Відповідно до пп.7.3.1. ст.7 Закону України «Про податок на прибуток» отримані (нараховані) в іноземній валюті доходи в зв'язку з продажем товарів у плині звітного періоду, перераховуються в гривні за офіційним курсом НБУ, що діє на дату одержання таких доходів, і не підлягають перерахуванню в плині такого звітного періоду. Т.ч. балансова вартість отриманої інвалюти з експорту визначається відповідно до обмінного курсу
НБУ, на дату її здійснення.
У випадку, якщо за договором не надійшла оплата чи не був відвантажений товар, виникає дебіторська чи кредиторська заборгованість, що у свою чергу повинна бути перерахована при її погашенні, а якщо до моменту погашення наступив кінець звітного періоду, то перерахування здійснюється за курсом на останній день періоду.
Оскільки курс іноземної валюти піддається коливанню, підприємство змушене робити перерахунки заборгованості з відображенням виниклих курсових різниць в обліку.
Отримана іноземна валюта, як оплата за товари (роботи, послуги), зараховується спочатку на розподільний рахунок 314. Далі 50 % таких валютних надходжень (мається на увазі валютні надходження, що відносяться до першої групи класифікатора іноземних валют НБУ) від нерезидента підлягають обов'язковому продажу через уповноважені банки.
Основним валютним обмеженням при здійсненні експортних операцій є регламентація термінів повернення валютного виторгу.

Кадуріна Л.О.
132
Документальне оформлення експортного вантажу повинне відповідати вимогам міжнародних стандартів.
Відповідно до митного режиму
«Експорт» суб'єкт зовні- шньоекономічної діяльності, в залежності від предмету експорту, повинен подати до митниці наступні документи:
- вантажну митну декларацію;
- провізну відомість або CARNET TIR (складається на майно, що вивозиться, на товари та майно вартістю до 100 дол .СІЇЇА, несупровідний багаж та інші товари, на які не складається вантажна митна декларація);
- товаросупровідні документи: транспортні накладні (залізнична накладна, авіанакладна, коносамент, товарно-транспортна накладна, пакувальні листи).
Відвантаження облікової партії експортних товарів залізничним транспортом оформляється:
- залізничною накладною внутрішнього вантажного повідомлення
(експортеру видається квитанція);
- залізничною-накладною міжнародного повідомлення (експортеру видається дублікат);
- багажною квитанцією.
При морських перевезеннях відправлення товарів за кордон оформляється коносаментом.
Коносамент - це документ, що визначає взаємини перевізника і вантажовласника в процесі транспортування вантажу в міжнародному судноплавстві:
- комерційні документи (рахунки-фактури, інвойси);
- довідку про декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами або довідку про відсутність за межами України валютних цінностей;
- ліцензію Міністерства економіки України на товари, що підлягають ліцензуванню;
- дозвіл Урядової комісії з експортного контролю;
- фітосанітарний сертифікат;
- ветеринарний сертифікат;
- дозвіл служби екологічного контролю на вивезення товарів;
- гарантійне зобов'язання, прийняте на облік податковою адміністрацією (при митному оформленні давальницької сировини);

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
133


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал