Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів



Pdf просмотр
Сторінка29/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
ЛІТЕРАТУРА
Основна література
1.
Алєксєєва Т. І. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посібник /
Т. І. Алєксєєва. - Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ХНЕУ,
2007. – 252с.
2.
Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання [Текст] : навч. посіб. /
Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 2009. –
272 с.
3.
Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки [Текст]:
– М.:Тривола, 1994. – 232с.
4.
Васенко, В. К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. К. Васенко. – Мін-во освіти і науки
України, СумДУ. – К. : ЦНЛ, 2004. – 216 с.
5.
Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції
[Текст]: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 214 с.
6.
Віднійчук-Вірван, Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції
[Текст] : навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. – Львів : Магнолія, 2007. – 214 с.
7.
Губарєва І. О. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]:
Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. – Х. :
Видавництво ХНЕУ, 2006. – 128с.
8.
Домрачев В. М. Міжнародні банківські розрахунки [Текст]: Навч. посіб. / Європейський ун-т. – К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. –
88с .
9.
Івасів Б.С., Комар В.В. Міжнародні розрахунки та валютні операції
[Текст]: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочно- дистанційної форм навчання  Тернопіль: ТАНГ, 2011.  208 с.
10. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: постанова Правління НБУ від
12.07.2000 № 283. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=z0452-00.
11. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: постанова Правління НБУ від 12.11.2003
№ 492. / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03.
12. Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: постанова Правління
НБУ від 24.03.1999 № 136 / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0338-99.

ЛІТЕРАТУРА
561 13. Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: постанова Правління
НБУ від 24.03.1999 № 136 / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=z0338-99.
14. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів: постанова Правління НБУ від 12.12.2002 № 502 / Верховна Рада України. –
Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0021-03.
15. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 / Верховна Рада України.
Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01.
16. Інтструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: постанова Правління
НБУ від 24.03.1999 № 136 / Верховна Рада України. – Офіційний текст. –
Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0338-99.
17. Козак В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. Посіб. – 5 – те вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 406 с.
18. Кривов’яз, Т. В. Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках
[Текст]: навч. посіб. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К.
: Університетська книга, 2009. – 327 с.
19. Лебедева М.Е., Шульгина Т.С. Валютный рынок и валютные операции
[Текст]:
Учебно-практическое пособие /
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М.:
МЭСИ, 2003. – 187 с.
20. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
[Текст]: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Финансы и статистика, 2005. – 576 с.
21. Михайлів, З. В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / З. В. Михайлів, З. П. Гаталяк,
Н. І. Горбаль. – Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 244 с.
22. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [Текст]:
Опорний конспект / Київський національний торговельно-економічний ун-т /
Ірина Анатоліївна Аванесова (уклад.). – К. : КНТЕУ, 2003. – 79с.
23. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс [Текст]: 4 –те вид. перероб. Та доп. навч. посіб. /за ред.. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 288 с.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
562 24. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст]: Навч. посіб. /
Береславська О. І., Наконечний О. М., Пясецька М. Г., Боришкевич О. В.,
Гордон В. Б. – К.: Видавництво КНЕУ, 2002. – 392 с.
25. Моисеев С.Р. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты [Текст]: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2003 г. – 245 c.
26. Петрашко Л. П. Валютні операції [Текст]: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2001. – 204с.
27. Пискулов Д. Ю.. Теория и практика валютного дилина . (Foreign
Exchange and Money Market Operations) [Текст]: Прикладное пособие.– М.:
ИНФРА-М, 1995.- 208 с.
28. Податковий кодекс України. закон України прийнятий 02.12.2010р.
№ 2755-VI / Верховна Рада України. – Офіційний текст. – Режим доступу до закону: http:// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main. cgi?nreg=2755-17.
29. Положення про валютний контроль: постанова Правління НБУ від
08.02.2000 № 49. / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =z0209-00.
30. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банківрезидентів та нерезидентів в
іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях: постанова
Правління НБУ від 26.03.1998 № 118. / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=z0231-98.
31. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: постанова Правління НБУ від 14.05.2003 № 189 / Верховна Рада України.
Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0381-03.
32. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України: постанова Правління НБУ від 29.12.2000 № 520. /
Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0152-01.
33. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: постанова Правління НБУ від 03.12.2003
№ 514. / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1213-03.
34. Положення Про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження обіг на фондовій біржі деривативів: постанова ДКЦПФР від 31 серпня 2009 року / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0338-99.

ЛІТЕРАТУРА
563 35. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою постанова: постанова Правління НБУ від 10.08.2005 № 281. / Верховна Рада
України.
Офіційний текст.

Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0950-05.
36. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: постанова Правління НБУ від 10.08.2005 № 281. / Верховна Рада України.
Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0950-05.
37. Положення Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: постанова НБУ від 10.08.2005, №950 / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=z0338-99.
38. Положення про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів
(контрактів)
і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в
іноземній валюті: постанова Правління НБУ від 21.06.1995 № 444. / Верховна
Рада
України.
Офіційний текст.

Режим доступу до постанови:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=444-95-%EF.
39. Порядок проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп»: постанова Правління
НБУ від 05.12.2011 № 434. / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z1213-03.
40. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку
України: постанова Правління НБУ від 07.06.1993 № 19029/1050. – / Верховна
Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-in/laws/main.cgi?nreg=v1050500-93.
41. Про банки та банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон
України прийнятий 07.12.2000 р. № 2121-III / Верховна Рада України. –
Офіційний текст. – Режим доступу до закону: http://www.zakon1.rada. gov.ua/ cgi-bin/law/main.cgi.
42. Про державну підтримку сільського господарства України: закон
України від 24 червня 2004 року / Верховна Рада України. Офіційний текст. –
Режим доступу до закону:
://zakon1.rada.gov.ua/ cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0950-05.
43. Про запровадження державних форвардних закупівель зерна: постанова КМУ від 16 травня 2007 року №736. / Верховна Рада України.
Офіційний текст. – Режим доступу до постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=z0381-03.
44. Про зерно та ринок зерна в Україні: закон України прийнятий від 4 липня 2002 року. / Верховна Рада України. Офіційний текст. – Режим доступу до закону: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=z0231-98.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
564 45. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: декрет
Кабінету міністрів
України, затверджений постановою
Правління
Національного банку України від 19.02.1993 № 15–93. / Верховна Рада
України.

Офіційний текст.

Режим доступу до постанови: http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/law/main.cgi.
46. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
[Текст]: Видання 2-ге, перероблене і доповнене. Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с.
47. Уніфіковані звичаї та правила по документарному акредитиву (UCP
№ 500) [Електронний ресурс] : правила, затверджені Міжнародною торгівельною палатою від 01.01.1994 № 500. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=988_003.
48. Уніфіковані звичаї та правила по документарному акредитиву (UCP
№ 600) [Електронний ресурс] : правила, затверджені Міжнародною торгівельною палатою від 01.01.2007 № 600. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=988_013.
49. Уніфіковані правила по інкасо [Електронний ресурс] : правила, затверджені Міжнародною торгівельною палатою від 01.01.1979 № 322. –
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=988_002.
50. Шевчук І. М. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]:
Навч.-метод. посібник / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. – Л. :
Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 148с.
51. Шило В.П., Васькова В.Н. Організація міжнародних банківських операцій [Текст]: навч. Посіб. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. –
224 с.
52. Щеголева Н.Г. Валютные операции [Текст]: Учебник. – М.: ООО
«Маркет ДС Корпорейшн», 2004. – 580 с.
Додаткова література
1. Альваро, Сенсіні. За нову систему міжнародних платежів [Текст] /
С Альваро // Банки та банківські системи країн світу. – 2010. – Т. 3, № 1. –
С. 48-57.
2. Антонова, О. В. Міжнародні розрахунки в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку [Текст] / О. В. Антонова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 4. – C. 34–38.
2. Бардиш Г. О. Проектне фінансування [Текст]: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Г. О. Бардиш.- Національний банк України. Львівський банківський ін-т. – Л. : ЛБІ НБУ, 2006. – 463с.
3. Барабаш, А. Правове регулювання лізингу в банківській діяльності
(проблемні питання) [Текст] / А. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 5. – C. 25–28.

ЛІТЕРАТУРА
565 4. Береславская, Е. Перспективы введения евровалюты в Украине [Текст] /
Е. Береславская // Финансовые риски. – 2007. – № 1. – C. 65–68.
3. Білик, М. Д. Розрахункові відносини у зовнішньоекономічній діяльності підприємств: сутність та оцінка доцільності застосування різних форм розрахунків [Текст] / М. Д. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. –
2006. – № 3. – C54–60.
4. Бутузова, Н. А. Расчеты по инкассо [Текст] / Н. А. Бутузова, //
Международные банковские операции. – 2008. – № 1. – C. 86–93.
5. Гофман Н.Ф., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельности [Текст] / Н.Ф.Гофман //. - СПб: Питер, 2007. – 365с.
6. Дяченко О. Аккредитивы - хит сезона [Текст] / О. Дяченко //
Банковское обозрении. – 2006. - №4(82). – с.34.
7. Крахмалев, С. В. GHIPS – крупнейшая частная клиринговая система в
США и ее место в платежной инфраструктуре [Текст] / С. В. Крахмалев //
Финансы и кредит. – 2006. – № 35. – C. 2–12.
8. Коробкіна, С.П. Розрахунки за товари та послуги, шляхи їх вдосконалення [Текст] / С.П. Коробкіна // Банківська справа. - 2010. - № 1. -
С. 49 - 52.
9. Кобахидзе Г.К. Аккредитивы: вчера, сегодня, завтра [Текст] / Г.К.
Кобахидзе // Международные банковские операции. 2005. - № 6. – с.22-25.
10. Кобахидзе Г.К. Расчеты по документарным аккредитивам и комплаенс
[Текст] / Г.К. Кобахидзе // Международные банковские операции.- 2011. - № 4.
- С. 40-56.
11. Левченко, О. М. Міжнародні кредитні розрахунки: методи управління
[Текст] / О. М. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. –2008. –
№1. – C. 31–36.
12. Левченко, О. М. Інформація в системі стратегічного управління міжнародними кредитними розрахунками [Текст] / О. М. Левченко //
Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 3. – C. 43–48.
13. Логутова Т. Нормативно-економічні принципи стимулювання міжнародних лізингових операцій [Текст] / Т. Логутова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3 (105). – С. 38–44.
14. Максименко, А.Г. Перспективи функціонування розрахунків між банками [Текст] / А.Г. Максименко // Економіст України. - 2010. - № 3. - С. 21-
23.
39. Малых, А. В. Документарный аккредитив в международной торговле
[Текст] / А. В. Малых // Финансы и кредит. – 2007. – № 47. – C. 29–32.
15. Международные экономические отношения [Текст]: Учебник / Под общей ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - М.: Юнити, 2006. – 354с.
16. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
[Текст]: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика,
2006. - 608 с.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
566 17. Новак, І.М. Система термінових переказів - новий етап розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні [Текст] / І.М. Новак, Л.К.
Гончаренко // Вісник НБУ. - 2010. - № 9. - С. 44 - 49.
18. Омельчук, Л.Г. Стан міжбанківських розрахунків, що здійснювалися через НСМЕП НБУ [Текст] / Л.Г. Омельчук // Вісник НБУ, 2011.- №1.- С.28 -
29.
19. Орехов С. А., Афонин В. В Факторинг: организационно-правовой аспект [Текст]: Учеб.-практ. пособие / Орехов С. А. – М. : Компания Спутник+,
2000. – 84с.
20.
Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений [Текст]: Учеб.-практ. пособие. - М.: Инфра - М., 2000.- 650 с.
21. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст]: Учеб.-практ. Пособие / В.В.Покровская.-М. Юристъ.,
2006. – 315с.
22. Саєнко О. О., Міжнародні фінансові розрахунки: метод. вказ. до семінар. та практ. занять для студ. ден. й заоч. форм навч. за спец. «Фінанси»
[Текст] / О. О. Саєнко, О. М. Птахіна // Державний заклад «Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка». Кафедра фінансів – Луганськ : ЛНУ
ім. Т.Шевченка, 2008. – 39с.
23. Смирнов И.Е. Новое в страховании экспортных кредитов и инвестиций
[Текст] / И.Е. Смирнов // Международные банковские операции.- 2011. - № 4. –
С. 15-17.
24. Файвішенко, Л. Вплив зміни регламентації документарних акредитивів на міжнародну торгівлю [Текст] / Л. Файвішенко // Економічний аналіз. – Вип.
2 (18). – 2008. – С. 173–175.
25.
Черкасов
В.Е.
Практическое руководство по финансово- экономическим расчетам [Текст] / Ред. Л.И. Самочатова - М.: Мета-Информ:
АО «Консалтбанкир», 1995. - 127 с.
26. Чиж Н.М. Міжнародні розрахунки і валютні операції. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 7.050105
„Банківська справа» денної та заочної форм навчання торгівлю [Текст] /
Н.М.Чиж – Луцьк. – 2009. – 48 с.
27. Шакирова Э. На пути к новому стандарту в торговом финансировании
[Интервью с А. Кастерманом] // Международные банковские операции.- 2011. -
№ 4. - С. 8-14.

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗНИК
567
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗНИК
А
Аваль 253
Аванс 153, 159, 192, 255, 261, 294,
319, 360, 368
Авізо 202
Авізування 166, 181, 184, 261, 337,
358
Авізуючий банк (Advising Bank) 132,
137, 145, 167, 190, 339, 358, 366
А-кореспонденти 42, 43
Акредитив 11, 15, 128, 132, 140, 163,
278, 304
Акредитив авізований 169
Акредитив безвідзивний 132
Акредитив безвідзивний непідтверджений 132
Акредитив безвідзивний підтверджений 133
Акредитив бек-ту-бек
(компенсаційний, контракредитив)
148
Акредитив відзивний 130
Акредитив документарний (товарний)
129, 144, 147, 153, 167
Акредитив з червоним застереженням
158
Акредитив переказний
(трансферабельний) 143
Акредитив револьверний 158
Акцепт 140, 146, 179, 196, 212, 305
Акцепт (Acceptance) 140, 196, 300
Акцептно-рамбурсний кредит 298,
316, 317
Акцептуючий банк (Accepting Bank)
146
Аплікант (Наказодавець, Applicant,
Credit Applicant, Buyer, Drawee) 145,
151, 176
Арбітраж валютний 409
Аутрайт 480
Б
Базові умови поставки 88
Банк бенефіціара (Beneficiary’s bank)
176, 381
Банк інкасуючий 202, 210, 251
Банк негоціюючий 139, 146, 177
Банк підтверджуючий 134, 146, 168,
307
Банк-гарант 361, 365, 370, 381
Банк-емітент 132, 145, 147, 164
Банківська асоціація 54
Банківська гарантія 356, 360, 376, 384
Банківська ліквідність 114
Банківський акцепт 252, 300, 317
Банківський день 424
Банк-кореспондент 40, 159, 208, 231,
262, 383
Банк-ремітент 200, 202, 251
Бенефіціар 128, 143, 172, 276, 358
Бенефіціар
(Beneficiary,
Exporter,
Seller) 145, 381
Б-кореспонденти 42, 43
Бреттон-Вудська валютна система 19,
398, 427
В
Валюта 16, 30, 42, 91, 451
Валюта іноземна 25, 451
Валюта платежу 30, 33, 42, 91, 274
Валютна позиція 16, 434
Валютна позиція по капіталу 435
Валютне обмеження 9, 14, 265
Валютний (обмінний) курс 399, 405,
426
Валютний дериватив 401, 422
Валютний кошик 20, 21, 37

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
568
Валютний ринок 20, 399, 405
Валютний своп 478, 479
Валютний форвардний контракт 448
Валютні операції 398, 423, 447, 458,
480
Вантажовідправник
(Consignor,
Shipper) 172
Вантажоодержувач (Consignee) 111,
172
Вексель 146, 205, 228, 250, 294, 320
Вексель акцептований 196, 205, 320
Вексель доміцильований 208
Вексель переказний (тратта) 146, 169,
198, 228, 250, 294, 317
Вексель простий (соло) 248, 254
Виконання акредитиву шляхом акцепту (by acceptance) 140
Виконання акредитиву шляхом негоціації (by negotiation) 138, 177
Виконуючий банк (Available Bank)
146, 159, 164, 173
Відкрита валютна позиція 435, 436
Внутрішній валютний ринок 401
Г
Гарантія банківська 356, 360, 376, 384
Гарантія міжнародна 360
Гарантія внутрішня 360
Гарантія пряма банківська 360
Гарантія непряма банківська 360
Гарантія платежу 362
Гарантія виконання контракту 365
Гарантія пропозиції 375
Гарантія конкурсна 366
Гарантія тендерна 366
Гарантія повернення кредиту 367
Гарантія повернення авансового платежу 369
Гарантія безвідклична 370
Гарантія безумовна 370
Гарантія умовна 371
Гарантія за першою вимогою 371
Гарантія покрита 374
Гарантія непокрита 374
Гарантія платіжна 374
Гарантія договірна 375
Д
Депозитні валютні операції 480
Деривативи 422
Дилер 402, 405, 412
Дисконтування 114, 287, 296, 304, 313
Додаткові умови зовнішньоекономічного договору 97
Документарне інкасо в міжнародній торгівлі 11, 197, 198, 200, 205, 206,
211
Доміциліат 208
Е
Експортний акредитив
(Export
Documentary Credit) 163
Експортний кредит 287
Експортний ризик 312
Експортний контракт 323
Є
Євро 17, 31, 50
Єврочеки 231
З
Закрита валютна позиція 435
Знижка спеціальна 90
Знижка загальна (проста) 90
Знижка прогресивна (оптова) 190
Знижки дилерські 91
Знижка «сконто» 91
Знижка, бонусна або знижка за оборот
91
Знижка, сезонна 91

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗНИК
569
Зовнішньоекономічними відносинами
113
І
Імпортний акредитив
(Import
Documentary Credit) 175
Індосамент 204, 235, 253
Індосамент бланковий 235
Індосант 253
Індосат 253
Інкасо 195, 202, 206, 211
Інкасо документарне 198, 206
Інкасо чисте 198, 200
Інкотермс (Incoterms) 88, 98
К
Кліринг 51, 55
Конвертованість валюти 113
Коносамент 111, 170, 376, 522
Контракт 80, 81, 83
Контракт типовий 83
Контракт разового постачання 81
Контракт з періодичним постачанням
82
Контракти на постачання комплектного устаткування 82
Контракти з оплатою в грошовій формі 82
Контракти з оплатою в товарній або змішаній формі 83
Контракти на управління 83
Контракти «під ключ» 83
Колективні контракти 84
Кореспондентський рахунок 39, 41, 42
Коротка відкрита валютна позиція 435
Котирування валют 431
Кредит акцептний 301, 304, 322
Кредит вексельний 294, 298
Кредит за відкритим рахунком 298
Кредит комерційний 291, 298, 303
Кредит міжнародний 286, 289
Кредит синдикований
(консорціумний) 288
Кредит фінансовий 288, 296
Кредит фірмовий 291, 295
Крос-курс 430, 431, 432
Курс bid 430, 432, 494
Курс offer 430, 432, 494
Л
Ліміт валютної позиції 435
Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (Л13) 435
Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) 435,
436, 437
Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) 436
Ліміт збитків 413
Ліміт інструментарію 413
Ліміти на іноземні держави 413
Ліміти на кожен день і кожного дилера 413
Ліміти на операції з контрпартнерами
і клієнтами 413
М
Маркування товару 92
Міжнародний банківський переказ
259
Міжнародний валютний ринок 400
Міжнародний кореспондентський договір 38
Міжнародний кореспондентський рахунок 38
Міжнародний рахунок лоро 39, 41, 42
Міжнародний рахунок ностро 42, 433
Міжнародні кореспондентські відносини 37
Міжнародні розрахунки 9, 10, 13, 247

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
570
Н
Наказодавець
(Applicant,
Credit
Applicant, Buyer, Drawee) 145, 167
Негоціація 252
Негоціація тратти 252
Непокритий акредитив 180, 278
Непряме котирування 446
Неустойка 94
О
Обов’язкові умови зовнішньоекономічного контракту 96
Овердрафт 43, 54, 319
Операційний лізинг 342
Опціон 406, 434, 466
Опціонні контракти 466, 467
Офіційна облікова ставка 340
П
Пеня113
Переказ банківський 12, 16, 302, 307,
308
Переказний вексель (Тратта, Bill of
Exchange, Draft) 173, 200, 234, 264,
298
Платіжне доручення 58, 69, 274, 308,
325
Покритий акредитив 329
Порука 440
Поручництво 441, 442
Принципал 239, 246, 423
Процентний своп 561, 564, 566
Пряме котирування 505, 528
Р
Рамбурс 104, 135, 169, 173, 317
Рамбурсуючий банк
(Reimbursing
Bank) 173
Регрес 256, 321, 322, 334, 341
Резервний акредитив (Stand-by L/c)
136, 151, 153, 157
Рефінансування 213, 291, 301, 335
Ризик валютний 31, 117, 278, 334, 410
Ризик виконання 412, 413
Ризик зміни своп-ставки 411
Ризик у зовнішньоекономічній діяльності 113
Ризик контрагента 114
Ризик кредитний (ризик неповернення боргу) 56, 150,
Ризик перерахунку 410, 412
Ризик платежу 412
Ризик процентний 334, 410, 411
Ризик у міжнародній торгівлі 31
Ризики економічні 116
Ризики комерційні 293
Ризики політичні 117, 214, 293
С
СВІФТ
(Society for
Worldwide
Interbank
Financial
Telecommunications) 44, 46, 147, 273
Своп 24, 406
СПЗ 19, 21, 22, 26, 28
Спот 422, 423
Т
Транспортні документи
(Transport
Documents, Documents of Movement)
203, 206, 524
Трасант (Drawer) 197, 250
Трасат (Drawee) 197, 250, 520
Тратта 140, 180, 207, 251, 577
Ф
Ф’ючерсні валютні контракти 422
Ф’ючерсні угоди 420
Факторинг 298, 324
Форвард 407, 422, 426

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗНИК
571
Форфейтер 333, 334, 336
Форфейтинг 337, 338, 441
Х
Хеджування 7, 37, 114, 403, 451, 452
Ц
Цесія 150
Ціна 23
Ціна поставки 417, 448
Ціна товару 34, 36, 90, 91
Ціна контракту 33, 36
Ціна форвардна 448
Ч
Чек 82, 221, 227
Чек банківський 273
Чек дорожній 232, 233,
Чек іменний 237, 230
Чек на пред’явника 232
Чек фірмовий 230
Чиста балансова позиція 434
Чиста опціонна позиція 434
Чиста позиція за гарантіями 434
Чиста спот позиція 434
Чиста строкова позиція 434
ЧІПС 75

Б.С. Івасів, Л.М. Прийдун, В.Я. Рудан
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
(Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)
Підписано до друку 04.11.2013.
Формат 60х 84/16. Гарнітура Times New Roman.
Папір офсетний 80 г/м
2
. Друк електрографічний.
Умов.-друк. арк. 33,25. Обл.-вид. арк 30,04.
Тираж 300 примірників. Замовлення № 11/13/1-3.
Віддруковано у видавничому центрі “Вектор”
46018 м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2б тел. (0352) 40-08-12
(0352) 40-00-63
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ТР № 46 від 07 березня 2013 р.
ФО Осадца Ю.В.
®


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал