Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка27/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Наказу фрахт до оплати
Авіанакладна
____3-й оригінал
_____копій
Залізнична накладна
___оригіналів
_____копій
CMR
___оригіналів
_____копій
Квитанція транспортного експедитора ___оригіналів
_____копій
Пакувальний лист
___оригіналів
_____копій
Сертифікат (специфікація) ваги ___оригіналів
_____копій
Сертифікат
___оригіналів
_____копій походження
___оригіналів
_____копій якості
___оригіналів
_____копій аналізу
___оригіналів
_____копій кількості
___оригіналів
_____копій наданий _____________________________________________________
Страховий сертифікат/поліс на _____% суми комерційного рахунку
___оригіналів
_____копій
Інші документи (вказати)
__________________________________________________________________
Акредитив підпорядкований Уніфікованим Правилам та Звичаям для документарних акредитивів
(Редакція
__________р.,
Публікація
№_______
Міжнародної Торговельної Палати, Париж, Франція )
Відмітка установи банку
Дата ______________ Підпис
_______________
М.П.
Керівник___________________
Головний бухгалтер________

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
510
ДОДАТОК З
Перелік документів для відкриття імпортного акредитива
І. Забезпеченого грошовими коштами клієнта (покритий акредитив):
1. Заява про відкриття акредитива – 3 екземпляри.
2. Оригінал та 2 копії контракту або іншого документа, який згідно з законодавством України має силу контракту (за наявності) та передбачає розрахунки за допомогою акредитива. Копія контракту має бути завірена підписами уповноважених осіб клієнта та печаткою.
3. Платіжне доручення на перерахування грошового покриття по акредитиву з поточного рахунку клієнта на відповідний рахунок покриття – 2 екземпляри.
ІІ. Інші види забезпечення (непокритий акредитив):
1. Лист-клопотання.
2. Заява про відкриття акредитива – 3 екземпляри.
3. Оригінал та 2 копії контракту або іншого документа, який згідно з законодавством України має силу контракту (за наявності) та передбачає розрахунки за допомогою акредитива. Копія контракту має бути завірена підписами уповноважених осіб клієнта та печаткою.
4. Квартальні звіти з додатками за останній рік роботи підприємства.
5. Довідка про установчі документи та керівні органи згідно з затвердженою формою до переліку документів, необхідних для підготовки юридичного висновку по кредитному проекту.
6. *Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, видане відповідним органом реєстрації.
7. * Довідка про внесення підприємства до ЄДРПОУ, видана відповідним управлінням статистики.
8. * Установчі документи з усіма змінами та доповненнями до них, обов’язкова наявність яких передбачена для відповідного виду юридичної особи, довідка про повну оплату учасниками юридичної особи статутного фонду.
9. * Внутрішні положення, інструкції тощо, що визначають компетенцію та повноваження органів управління (Положення про дирекцію, правління, спостережну раду тощо), якщо установчі чи інші документи прямо вказують на їх обов’язковість або мають посилання на них.
10. * Документи, які підтверджують повноваження особи, яка буде представляти
інтереси (діяти від імені) підприємства:
- документ відповідного органу про обрання/призначення/надання згоди на призначення (протокол зборів учасників (акціонерів), засідання спостережної ради тощо);
- документ, що свідчить про виникнення між особою та підприємством трудових правовідносин (наказ (рішення) компетентного органу про призначення та наказ про вступ особи на посаду, за наявності - трудовий контракт з керівником), паспорт керівника та його ідентифікаційний номер;
- для осіб, повноваження яких не визначені установчими документами - належним чином складена та засвідчена довіреність (якщо договір укладатиметься в нотаріальній формі – то і довіреність має бути нотаріально посвідчена). Якщо умови наданої довіреності наділяють правом фізичну особу-працівника (робітника, службовця) вчиняти

ДОДАТКИ
511 від імені підприємства певні дії підприємства, необхідним є отримання відносно такої особи документів, зазначених вище.
11. * Завірена картка із зразками підписів.
12. * Рішення відповідного органу управління про надання згоди на укладення відповідного договору та про делегування особі, яка буде представляти інтереси (діяти від імені) підприємства, повноважень на її укладення.
13. * Копії ліцензій, якщо діяльність підприємства, у зв’язку з якою відкривається акредитив, підлягає ліцензуванню.
14. Інші документи згідно з переліком, затвердженим Кредитним комітетом банку, для підготовки юридичного висновку по кредитному проекту та переліком, затвердженим
Кредитним комітетом банку, для проведення попереднього аналізу Кредитного проекту.
* Документи, зазначені у пунктах 6-13, надаються у разі їх відсутності в юридичній справі підприємства або внесення в них змін та повинні бути завірені печаткою підприємства.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
512
ДОДАТОК И
ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ДОКУМЕНТАРНОГО АКРЕДИТИВА 0408008
DOCUMENTARY CREDIT APPLICATION
Просимо відкрити документарний акредитив згідно з контрактом
№ ________________________________від
«______»_________________200__р. за рахунок коштів залучених на рахунок № 2602_____________________в ПАТ «______________» відповідно до угоди №___________________________від «__ ____»_________________200__р
Дата •
Date назва • name:
50 Наказодавець
Applicant адреса • address: назва • name:
59 Бенефіціар
Beneficiary адреса • address:
40
A
Вид акредитива
Form of L/C
[X] безвідкличний • irrevocable [ ] трансферабельний • transferable [ ] резервний • standby
40
E
Правила, що застосовуються
Applicable rules
[ ] Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів редакція
2007р., публікація
МТП
№600
• Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 revision, ICC publication No.600 (UCP600)
[ ] Міжнародна практика резервних акредитивів, редакція 1998 р., публікація
МТП
№590
• International Standby Practices, 1998 revision, ICC Publication No.590 (ISP98) дата • date: днів від дати відкриття • days from L/C issue:
31
D
Дата та місце закінчення строку дії акредитива
Date and place of L/C expiry місце • place:
32
B
Валюта і сума
Currency code and amount сума словами
• sum in words:
39
A
Дозволені відхилення суми
Amount tolerance
+ % / - %
49 Підтвердження акредитива
Confirmation instructions
[ ] підтвердити (підтверджуючий банк – див. поле 41А) • confirm (confirming bank – see in field 41A) назва, адреса • name, address:
41
A
Виконуючий банк
Available with
(nominated bank)
SWIFT, телекс • BIC, telex:
41
A
Спосіб виконання
Available by
[ ] платити за пред’явленням документів •
sight payment
[ ] платити з відстрочкою • deferred payment
[ ] акцептувати переказні векселі (тратти) бенефіціара • acceptance
[ ] негоціювати • negotiation
[ ] змішаний платіж
• mixed payment

ДОДАТКИ
513
[ ] платити по отриманні телекса/свіфта з виконуючого банку • pay against telex/swift from nominated bank
[ ] платити по отриманні документів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» • pay against documents
Інструкції
ПриватБанку зі здійснення платежу
Instructions for
PrivatBank
Застереження: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не несе відповідальності за дії іншого виконуючого банка з виконання акредитива та за якість перевірки ним документів.
42
M
Деталі змішаного платежу
Mixed payment details
42
P
Деталі відстроченого платежу
Def. payment details назва, адреса • name, address:
57
A
Авізуючий банк
Advising bank
SWIFT, телекс • BIC, telex: назва, адреса • name, address:
Банк бенефіціара
Beneficiary’s bank
SWIFT, телекс • BIC, telex:
45
A
Опис товару та/або послуг
Description of goods and/or services
[ ] продовження опису товару та/або послуг додається у додатку №1 до цієї заяви контракт • contract:
Номер
і дата контракту,
інші документи
Contract number and date, other docs
інше • other documents:
Умови поставки
Terms of delivery
Заява про відкриття документарного акредитива № 43
P
Часткові відвантаження
Partial shipments
[ ] дозволені • allowed [ ] не дозволені • not allowed
43
T
Перевантаження Transhipment
[ ] дозволені • allowed [ ] не дозволені • not allowed
44
A
Місце прийняття до перевезення/відправка з...
Place of taking in charge/ dispatch from.../ place of receipt
44
E
Порт завантаження/аеропорт відправлення
Port of loading/airport of departure
44
F
Порт розвантаження/ аеропорт призначення
Port of discharge/ airport of destination
44
B
Місце призначення/ транспортування до
Place of final dest./for transportation to.../place of delivery
44 Остання дата відвантаження Latest Дата • днів від дати відкриття • days

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
514
С date of shipment date: from L/C issue:
[ ] Підписаний комерційний рахунок • Signed commercial invoice - оригіналів • originals, копій • copies
46
A
Перелік документів, проти яких здійснюється платіж
Documents required
[ ] Повний комплект чистих морських коносаментів • Full set of clean on board marine Bills of Lading
[ ] виписаних наказу • to the order of:
____________________
[ ] бланковий індосамент • blank endorsed
[ ] повідомити • notify:
____________________
[ ] з позначкою «фрахт сплачено» • marked «freight prepaid»
[ ] Автодорожня накладна CMR виписана на ім’я • Auto Waybill CMR consigned to:
[ ] Дублікат залізничної накладної виписаної на ім’я • Duplicate of Rail Waybill consigned to:
[ ] Авіанакладна виписана на ім’я • Air Waybill consigned to:
[ ] Страховий поліс/сертифікат, який покриває наступні ризики • Insurance policy/certificate covering following risks:
[ ] Днів від дати відвантаження • Days from shipment:
48 Період подання документів
Period for presentation
[ ] В межах строку дії акредитива • Within L/C validity
47
A
Додаткові умови
Additional conditions
[X] У випадку надання документів з розбіжностями комісію USD50 (або еквівалент) за кожний пакет документів буде утримано з виручки • In case of discrepant documents presentation discrepancy fee USD50 (or equivalent) for each set of discrepant docs will be deducted from proceeds
[ ] Всі банківські витрати на території України несе наказодавець, поза територією України – бенефіціар • All charges and commissions within Ukraine are for the applicant’s account, outside of Ukraine are for the beneficiary’s account
71
B
Комісійні винагороди та витрати банків
Bank commissions and charges
[ ] Комісії за підтвердження акредитива (якщо акредитив підтверджений) сплачує наказодавець • Confirmation charges are for applicant’s account
Застереження: Відповідно до UCP600, у випадку несплати бенефіціаром банківських комісій (як правило, при невикористанні акредитива), несплачені комісії банків підлягають сплаті за рахунок наказодавця.
Ми інструктуємо вас відкрити від нашого імені та за наш рахунок безвідкличний документарний акредитив згідно з вищенаведеними умовами. Ми беремо на себе повну відповідальність у відношенні надання покриття, яке необхідне вам для виконання наших інструкцій. Для сплати вищезазначених комісій та витрат ми уповноважуємо вас списувати кошти в сумі цих комісій та витрат з нашого(их) рахунку(ів) в ПАТ КБ
«_______________» (№ рахунку, код банку, місто):

ДОДАТКИ
515
Ми згодні з тим, що ця заява разом з Умовами та Правилами надання банківських послуг, Тарифами, складають між нами та ПАТ КБ «_____________» договір про відкриття акредитива. Умови та Правила надання банківських послуг розміщені на сайті ПАТ КБ «____________» www.prbank.ua. Ми зобов’язуємось виконувати вимоги Умов та Правил надання банківських послуг, а також регулярно ознайомлюватися з їх змінами на сайті ПАТ КБ «_____________» www.prbank.ua. Відносини між банком та клієнтом можуть регулюватися шляхом підписання окремих договорів.
Генеральний директор •
Director General
Печатка • Seal
Головний бухгалтер •
Chief Accountant
З А П О В Н Ю Є Т Ь С Я Б А Н К О М
Позначка про відповідність контракту валютному законодавству
Дат а:
Підпис:
/ /
Прийнято до виконання банком
Дат а:
Підпис:
/ /
Заява оформлюється у двох примірниках. Бажано друкувати заяву на одному листі
(двосторонній друк).
Коди полів, зазначені ліворуч від їх найменувань, відповідають кодам полів SWIFT- повідомлення про відкриття акредитива.
Обов’язковими до заповнення є наступні поля заяви:
50 «Наказодавець / Applicant»
59 «Бенефіціар / Beneficiary»
40А «Вид акредитива / Form of L/C»
40E «Правила, що застосовуються / Applicable Rules»
31D «Дата та місце закінчення строку дії акредитива / Date and place of L/C expiry»
32В «Валюта і сума / Currency code and amount»
41А «Виконуючий банк... спосіб виконання... / Credit available with... by...»
57А «Авізуючий банк / Advising Bank»
«Банк бенефіціара / Beneficiary’s Bank»
45А «Опис товару та/або послуг / Description of goods and/or services»
46А «Перелік документів, проти яких здійснюється платіж / Documents required»
71В «Комісійні винагороди та витрати банків / Bank commissions and charges».
Номер заяви на відкриття акредитива заповнюється співробітником Банку. В полі
«Дата» зазначається дата заповнення заяви.
Опис полів заяви та порядку їх заповнення:
50 «Наказодавець / Applicant» містить точне найменування та адресу Вашої компанії - як зазначено в контракті.
59 «Бенефіціар / Beneficiary» містить реквізити одержувача коштів за акредитивом
- повне найменування, адресу, номер банківського рахунку (якщо він відомий). Ці реквізити повинні відповідати контракту.
40А «Вид акредитива / Form of L/C» пропонує вказати тип акредитива. Допускається відмітка декількох типів одночасно, наприклад, «безвідкличний, трансферабельний».
40E «Правила, що застосовуються / Applicable Rules» пропонує вказати яким міжнародним правилам підпорядковується акредитив.
Документарні акредитиви повинні підпорядковуватись «Уніфікованим правилам і

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
516 звичаям для документарних акредитивів», редакція 2007 р., публікація Міжнародної торгової палати №600 (UCP600).
Резервні акредитиви можуть підпорядковуватися як UCP600, так і «Міжнародній практиці резервних акредитивів», редакція 1998 р., публікація Міжнародної торгової палати № 590.
31D «Дата та місце закінчення строку дії акредитива / Date and place of L/C expiry» містить дату закінчення акредитива або термін дії акредитива в календарних днях після його відкриття (в останньому випадку при відкритті акредитива буде вказана дата закінчення, розрахована виходячи з фактичної дати відкриття акредитива).
У цьому ж полі слід вказати й місце закінчення акредитива - місто та / або країну.
Місцем закінчення акредитива зазвичай є місто, в якому знаходиться виконуючий банк, зазначений у полі 41А «Виконуючий банк... спосіб виконання... / Credit available with... by...».
32В «Валюта і сума / Currency code and amount»
Тут вказується трилітерний код валюти (наприклад, USD, EUR, RUB, UAH) і сума акредитива (цифрами і прописом).
39А «Дозволені відхилення суми / Amount tolerance» може містити значення максимального та мінімального відхилення (толеранс) від суми акредитива (залишається порожнім, у випадку, якщо толеранс не передбачений умовами акредитива).
49 «Підтвердження акредитива / Confirmation instructions» містить інструкції з підтвердження акредитива. Реквізити підтверджуючого банку слід зазначити в полі 41А «Виконуючий банк... спосіб виконання... / Credit available with... by...». Банк-емітент акредитива не може бути підтверджуючим банком. У випадку, якщо у підтвердженні акредитива не має потреби, поле залишається порожнім.
41А «Виконуючий банк... спосіб виконання... / Credit available with... by...» розбито на дві частини (виконуючий банк і спосіб виконання), при заповненні поля слід враховувати наступні рекомендації:
- поле повинно містити точні реквізити банку, уповноваженого на виконання акредитива (найменування, місцезнаходження, SWIFT, телекс);
- якщо акредитив підтверджений, в цьому полі зазначаються реквізити підтверджуючого банку;
- крім найменування банку, поле обов’язково має містити один зі способів виконання акредитива;
- одночасна відмітка декількох способів виконання акредитива не допускається;
- якщо акредитив виконується шляхом змішаного платежу (by mixed payment), наприклад, 20% суми інвойсу - за поданням, 80% - відстрочений платіж на 60 днів, то такі деталі змішаного платежу обов’язково вказуються в полі 42М «Деталі змішаного платежу / Mixed payment details»;
- якщо акредитив виконується шляхом відстроченого платежу (deffered payment), то деталі відстроченого платежу обов’язково слід вказати в полі 42Р «Деталі відстроченого платежу / Deffered payment details».
«Інструкції ПриватБанку зі здійснення платежу / Instructions for PrivatBank» має вказувати один з двох варіантів для здійснення платежу:
- платити по отриманні телекса / Свіфта з виконуючого банку (цей варіант рекомендується використовувати у випадку, якщо виконуючий банк – не даний банк);

ДОДАТКИ
517
- платити по отриманні документів (для випадків, коли виконуючим банком є даний банк, або при необхідності отримання додаткових гарантій сумлінного проведення виконуючим банком перевірки документів).
57А «Авізуючий банк / Advising Bank» повинно містити реквізити банку, який буде сповіщати бенефіціара про відкриття акредитива: найменування, місцезнаходження (країна, місто), SWIFT код, номер телексу.
«Банк бенефіціара / Beneficiary’s Bank» повинно містити реквізити банку бенефіціара: найменування, місцезнаходження
(країна, місто), SWIFT код, номер телексу.
45А «Опис товару та/або послуг / Description of goods and/or services» повинно містити опис товару та/або послуг згідно з контрактом. Відповідно до положень UCP600, банки мають право залишати без перекладу специфічні терміни та визначення. У зв’язку з цим, бажано опис товару давати тією мовою, якою опис товару буде викладено в комерційному рахунку. Бажано зазначити кількість одиниць товару та ціну за одиницю, номер контракту.
Умови поставки (Terms of delivery) повинні відповідати вказаним у контракті. При виборі умов поставки слід керуватися останньою редакцією Інкотермс (Incoterms, latest revision).
43Р «Часткові відвантаження / Partial shipments» дозволяє або забороняє бенефіціару здійснювати часткові відвантаження товару.
Якщо контракт забороняє часткові відвантаження, то відповідні інструкції повинні бути зазначені в цьому полі. Якщо поле залишається незаповненим, то акредитив буде допускати можливість часткових відвантажень і, відповідно, часткового використання акредитива.
43Т «Перевантаження / Transhipment» дозволяє або забороняє перевантаження з одного транспортного засобу на інший під час транспортування товару. Якщо контракт забороняє перевантаження, то відповідні
інструкції повинні бути зазначені в цьому полі. Якщо поле залишається незаповненим, то акредитив буде допускати можливість перевантаження товару.
44А «Місце прийняття до перевезення/Відправлення з... / Place of taking in charge/Dispatch from.../Place of Receipt» містить найменування пункту відвантаження продукції, або пункту відправлення, або пункту прийняття до перевезення. В якості такого пункту може бути вказано найменування морського / річкового порту, аеропорту, залізничної станції або міста та країни.
44E «Порт завантаження/аеропорт відправлення / Port of Loading/Airport of
Departure»,
44F «Порт розвантаження/аеропорт призначення / Port of Discharge/Airport of
Destination» ці поля використовуються в разі морських/повітряних перевезеннях, якщо порт завантаження (аеропорт відправлення) або порт розвантаження (аеропорт призначення) відрізняються від пунктів відвантаження і призначення, зазначених у полях 44А і 44В відповідно.
44В «Місце призначення/Транспортування до / Place of Final Dest./For
Transportation to.../Place of Delivery» пропонує вказати пункт призначення товару. Це може бути як найменування морського/річкового порту, аеропорту, залізничної станції, так і назва міста та країни.
44С «Остання дата відвантаження / Latest date of shipment»

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
518 вказує останню дату, яка може бути вказана в транспортному документі як дата відвантаження, або строк (кількість календарних днів після дати відкриття акредитива), протягом якого бенефіціар повинен здійснити відвантаження.
46А «Перелік документів, проти яких здійснюється платіж / Documents required» призначене для зазначення найменування, змісту та кількості документів, що вимагаються для платежу за акредитивом.
Слід зазначити як мінімум комерційний рахунок з зазначенням необхідної кількості оригіналів і копій, а також вибрати один з транспортних документів (якщо акредитив покриває відвантаження товару) або додати в це поле документ, що підтверджує факт надання послуг (якщо акредитив призначений для оплати послуг або виконаних робіт), наприклад, акт виконаних робіт.
Якщо вантаж за умовами контракту повинен бути застрахований, то свідченням страхування вантажу може бути страховий поліс або страховий сертифікат. У цьому випадку, крім відмітки відповідної позиції у переліку документів, слід вказати які ризики повинен покривати страховий документ, а також обсяг страхового покриття.
Крім мінімально необхідних, в перелік документів можуть бути внесені інші документи, що підтверджують чи описують кількість, якість, походження, упаковку, зовнішній вигляд, спосіб завантаження / транспортування продукції та інші специфічні деталі. Повний перелік необхідних документів необхідно зазначити в контракті, щоб уникнути непорозумінь під час підготовки документів бенефіціаром.
48 «Період подання документів / Period for presentation» має вказувати період часу від дати виписки транспортного документа, протягом якого документи підлягають представленню до виконуючого банку. Якщо це поле залишити незаповненим, то це буде означати, що документи повинні бути представлені у виконуючий банк протягом 21 дня від дати транспортного документа, але в будь-якому разі не пізніше дати закінчення акредитива.
47А «Додаткові умови / Additional conditions» призначене для додаткових умов акредитива, що можуть стосуватися вимог до документів, їх форми та змісту, вимог до особливостей виконання акредитива і т.п.
Наприклад, в цьому полі можна вказати мову документів, графік поставок.
71В «Комісійні винагороди та витрати банків / Bank commissions and charges» визначає порядок стягування комісій і відшкодування витрат банків-учасників акредитивної операції. Комісії та витрати можуть бути розподілені як по територіях і учасниках операції, так і повністю віднесені на одного з учасників акредитивної угоди.
Якщо поле залишити порожнім, усі комісії і витрати банків будуть оплачуватися за рахунок наказодавця.

ДОДАТКИ
519
ДОДАТОК К
Інформація, що має бути зазначеною в документах, які надаються продавцем
Тратта (переказний вексель)
Якщо акредитив вимагає надання тратт (перекладних векселів), то необхідно найретельнішим чином переконатися в наступному.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал