Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка21/29
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.77 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29
ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
6.1. Загальні принципи і правові засади банківського гарантування
У міжнародній торгівлі контрагентам важко оцінити ділові та фінансові можливості партнерів. Тому, дуже часто, під час виконання контракту, необхідним є забезпечення (гарантії) третьої сторони на той випадок, коли сторони будуть не в змозі виконати свої зобов’язання за договором. З метою такого забезпечення вони можуть узгодити виставлення банківської гарантії.
Банківська гарантія є формою забезпечення виконання контрактних зобов’язань, при цьому, гарантії дозволяють контрагентам, які вступають у договірні відносини, бути впевненими, що підписаний ними контракт дійсно буде виконаний. Особливого значення ця обставина набуває у сфері міжнародної торгівлі, коли спільний бізнес об’єднує контрагентів з різними правовими системами.
Також банківська гарантія є формою забезпечення виконання, однією із сторін, зобов’язань за основним контрактом з відстрочкою платежу. Це, у свою чергу, дозволяє заявнику уникнути тимчасового дефіциту оборотних коштів, що періодично виникає у юридичних осіб, які здійснюють активну фінансово-господарську діяльність як на міжнародному, так і на внутрішньому ринках. Широке застосовування знайшли банківські гарантії на випадок неплатежу (гарантії платежу).
Банківські гарантії виконують дві основні функції:
 фінансове забезпечення виконання контракту з боку клієнта банку
(гаранта);
 запобігання ризику, що пов’язаний з нерегулярними операціями.
Міжнародна торгова палата в Парижі видала основні правила для гарантій – «Уніфіковані правила щодо договірних гарантій» (УПДГ). Для банківських гарантій застосовується право, яке діє за місцем розташування банку, що видав гарантію. Уніфіковані правила по гарантіях (публікації
Міжнародної торговельної палати № 325, № 406, № 458, № 503, № 524) мають рекомендаційний характер і застосовуються лише у випадку, коли в гарантії зазначено, що вона підпорядковується цим Уніфікованим правилам.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
356
Нова редакція Уніфікованих правил, для гарантій на вимогу, вступила в силу
1 липня 2010 р. Крім положень колишньої редакції, цей документ містить положення Уніфікованих правил і звичаїв для документарних акредитивів і
Міжнародної практики стенд-бай.
Згідно з новою редакцією Правил, гарантія – письмове зобов’язання банку сплатити кредитору (бенефіціару) гарантовану суму, у випадку отримання письмової вимоги, що свідчить про невиконання боржником
(принципалом) своїх зобов’язань, передбачених умовами гарантії.
Отже, під гарантією слід розуміти зобов’язання гаранта, що видається на прохання іншої особи (принципала), за яким гарант зобов’язується сплатити кредиторові принципала, відповідно до умов гарантійного зобов’язання, певну грошову суму. Виплачуючи кредиторові принципала відповідну грошову суму, зазначену у гарантії, гарант має право вимагати від принципала, в порядку регресу, відшкодування сплачених за гарантією сум, якщо інше не передбачено договором гаранта з принципалом.
У свою чергу, контргарантія визначена як будь-яке зобов’язання підписом, що надається контргарантом іншій стороні для забезпечення випуску нею гарантії або ще однієї контргарантії і передбачає платіж по пред’явленню належної вимоги по контргарантії, виданої на користь іншої сторони.
Якщо партнери по бізнесу вимагають підтвердження платоспроможності та своєчасного виконання господарських зобов’язань, банк, виступаючи у ролі гаранта, надає банківську гарантію, під якою, зазвичай, розуміють безвідкличне зобов’язання банку перед бенефіціаром сплатити зазначену в ній суму на його користь у випадку, якщо контрагент бенефіціара (принципал) не виконує своїх зобов’язань перед бенефіціаром
(або іншої події, що відбулась або не відбулась) – гарантійного випадку та є засобом забезпечення виконання фінансових та інших зобов’язань за контрактом і, також, як і акредитив, є власним зобов’язанням банку, наданим контрагенту за рахунок і за дорученням свого клієнта.
Метою надання гарантії є додаткове забезпечення фінансових інтересів сторін, які беруть участь у торговельних угодах. У такому разі банк виступає гарантом і захисником прав своїх клієнтів. Крім того, гарантії дають змогу значно знизити ризики неплатежів і непоставок.
Банківська гарантія також є формою забезпечення виконання однією із сторін зобов’язань за контрактом з відстроченням платежу. Це, у свою чергу, дозволяє заявнику уникнути тимчасового дефіциту оборотних коштів, що

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
357 періодично виникає у юридичних осіб, які здійснюють активну фінансово- господарську діяльність як на міжнародному, так і на внутрішньому ринках.
Видаючи гарантію, банки повинні переконатися у кредитоспроможності клієнта, оскільки видача гарантій (поруки), по суті, має кредитний характер.
Фактично, банки беруть на себе зобов’язання, при несплаті клієнтом у строк належних платежів, здійснити їх за рахунок власних ресурсів. Якщо кредитоспроможність клієнта банку невідома або викликає сумнів, то банківська гарантія видається під відповідне забезпечення, тобто супроводжується відповідною заставою майна. Гарантія
є самостійним зобов’язанням, що не залежить від відносин між продавцем і покупцем за договором. Видаючи гарантію, банк зобов’язується сплатити її за першою вимогою, якщо виконано умови, що містяться в тексті гарантії.
Виплата гарантованої суми відбувається за першою письмовою вимогою одержувача платежу без будь-яких заперечень, тобто гарантія виступає абстрактним (відокремленим від основної операції) самостійним борговим зобов’язанням, що, в правовому відношенні, не залежить від інших договірних зобов’язань.
У міжнародній практиці найбільше поширення одержали гарантії «за першою вимогою», коли для вимоги платежу досить відповідної заяви бенефіціара.
Однією з переваг цього інструменту є те, що банківська гарантія може обслуговувати зовнішньоторговельні операції на суму, що у кілька разів перевищує її суму, якщо передбачається відвантаження товару частинами. У цьому випадку, банківська гарантія відкривається на суму, що дорівнює сумі одного відвантаження і діє протягом усього строку дії контракту.
У гарантійних операцій беруть участь наступні сторони:
 принципал – наказодавець за гарантією, який уповноважує свій банк виставити гарантію та інструктує банк щодо умов гарантії;
 гарант – банк, шо виставляє гарантію (банк принципала);
 бенефіціар – особа, на користь якої виставлена гарантія;
 авізуючий банк, що здійснює авізування гарантії за адресою бенефіціара.
У випадку, коли банк-гарант і авізуючий банк не є кореспондентами, то в гарантійній операції може брати участь ще й банк-посередник (загальний кореспондент) або декілька банків-посередників.
Термін дії гарантії встановлюється, як правило, на 15 днів тривалішим за термін погашення боргу, повернення якого забезпечується гарантією. Дія

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
358 гарантії припиняється із припиненням забезпеченого нею зобов’язання, закінченням максимального терміну гарантії, а також, якщо банк протягом
3-х місяців (від дня закінчення терміну зобов’язань за гарантією) не висуне претензій до гаранта.
Проілюструємо за допомогою схеми механізм кредитування імпортної операції на основі банківських гарантій (див. рис.6.1).
6.1. Механізм кредитування імпортної операції на основі банківських гарантій
1. Експортер та імпортер укладають контракт про поставку.
2. Банк експортера і банк імпортера укладають між собою кредитну угоду.
3. Банк експортера одержує гарантії ЕІБ (США), а останній приймає гарантії банку імпортера (4).
4. Після цього, експортер здійснює відправку товару на адресу
імпортера (5), подає документи у свій банк (6) і отримує платежі (7).
Банк експортера кредитує (на суму понад 15%) банк імпортера (8), а останній – на всю суму імпортера (9). Згідно умов договору, імпортер виплачує кредит своєму банку (10), а останній банку експортера.
Американський експортер
Імпортер
Експортно-
імпортний банк
(США)
Американський банк
Банк
імпортера
Контракт 1
Товари 5
Кредитування 9
Виплати 10
Гарантії 4
Виплати 3
Плата 7
Документи 6
Виплати 1
Кредитна угода 2
Кредитування 3

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
359
Гарантій за угодами між покупцями і продавцями використовуються в наступних випадках:
 за операціями, коли немає повної гарантії оплати;
 за операціями, коли недоцільно здійснювати авансову оплату через невпевненість у репутації продавця;
 при купівлі товарів або наданні послуг, коли потрібний авансовий платіж;
 за дистрибуції продукції, якщо необхідне відстрочення платежу.
Банківські гарантії можуть застосовуватись для виконання клієнтом своїх зобов’язань за торговельними та фінансовими угодами: тендерна гарантія; гарантія виконання контракту; гарантія надання кредиту і виставлення акредитива; гарантія платежу; акцептування й авалювання векселів тощо. Зазначені гарантії можуть надаватись як у вигляді спеціального документа (гарантійного листа, укладення договору поруки), так і шляхом напису на векселі (акцепт, аваль).
6.2. Класифікація видів та форм банківських гарантій
Гарантії класифікуються за наступними критеріями:
 За резидентністю бенефіціара (особа, на користь якої надається гарантія):
– міжнародна гарантія – надана на користь бенефіціара – нерезидента;
– внутрішня гарантія – надана на користь бенефіціара – резидента.
 За призначенням:
– пряма банківська гарантія – банк-гарант за дорученням вітчизняного або закордонного клієнта виставляє пряму гарантію
іноземному одержувачу. Це означає, що банківська гарантія виставляється бенефіціаром напряму без авізування через банк бенефіціара;
– непряма банківська гарантія (контргарантія) – гарантія, яку надає банк принципала
(банк-поручитель), доручаючи
іноземному банку-кореспонденту виставити гарантію на користь бенефіціара під повну відповідальність поручителя (рис.6.2.).
Контргарантії використовуються в тому випадку, коли за

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
360 контрактом необхідне використання гарантії (тендерна, гарантія платежу, гарантія виконання контрактних зобов’язань, гарантія повернення авансу тощо), але бенефіціар (вигодонабувач за гарантією) вимагає, щоб банком-гарантом був не банк принципала (заявник), а інший банк, прийнятний бенефіціаром, в той час, як принципал не має можливості відкрити таку гарантію в банку, прийнятному бенефіціаром.
Рис.6.2. Схема використання контр гарантії
Нижче наведено опис схеми використання контргарантії.
1. Контрагенти (замовник та бенефіціар) підписують контракт, відповідно до якого, гарантія на користь бенефіціара повинна бути відкрита обслуговуючим його банком / іншим банком, що прийнятний бенефіціару
(гарантія платежу, повернення авансу, виконання контракту та ін.).
2. Замовник звертається до свого банку (банк-контргарант) з заявою відкрити контргарантію (Додаток Х) на користь банка бенефіціара (банк- гарант), щоб останній відкрив гарантію на користь свого клієнта.
3. Банк-контргарант відкриває контргарантію на користь банка-гаранта, відповідно до інструкцій замовника, де вказує на необхідність відкрити на користь бенефіціара гарантію.
4. Банк-гарант, на підставі отриманої контргарантії, відкриває на користь бенефіціара власну гарантію, відповідно до інструкцій, що отримані від банка-контргаранта.
5. Замовник на будь-яких підставах порушує свої зобов’язання, що забезпечені, відкритою банком бенефіціара, гарантією (платіжні, повернення авансу, контрактні та ін.).
6. Бенефіціар надає до свого банку (банк-гарант) вимогу за гарантією, де зазначає зобов’язання, що були порушені замовником.
5.
1.
3.
2.
7.
4.
6.
9.
8.
Замовник
Банк-гарант
Банк- контрагент
Бенефіціар

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
361 7. Банк-гарант надсилає повідомлення в банк-контргарант, де зазначає, що він отримав вимогу від свого клієнта за відкритою банком-гарантом гарантією, та вказує, що для здійснення платежу за гарантією банк- контргарант повинен перерахувати банку-гаранту кошти, відповідно до умов контргарантії.
8. Банк-контргарант на будь-яких підставах не перераховує кошти банку-гаранту для сплати останнім проти вимоги за гарантією.
9. Банк-гарант виконує платіж за рахунок власних коштів, проти вимоги, що було отримано від бенефіціара.
Причинами, за якими бенефіціар може відмовлятися приймати гарантію, випущену банком принципала, є:
 бенефіціар не довіряє банку принципала;
 політична чи економічна ситуація в країні принципала нестабільна
(для контрактів зовнішньоекономічної діяльності);
 бенефіціар може прийняти гарантію тільки від місцевого банку, відповідно до законодавства країни. У даному випадку використовуються контргарантії. Замовник гарантії звертається до свого банку (банк- контргарант), що, у свою чергу, звертається в банк, прийнятний бенефіціаром (банк-гарант), з проханням відкрити на користь бенефіціара гарантію, що містить необхідні умови, і банк-контргарант відкриває на користь банку-гаранта контргарантію, яка є забезпеченням для банку- гаранта за гарантію, що буде випущена на користь бенефіціара.
Таким чином, бенефіціар отримує на свою користь гарантію від прийнятного для нього банку, а у принципала немає необхідності шукати можливості відкрити гарантію в банку, котрий прийнятний бенефіціару.
Текст контргарантії та відповідних їй гарантій для таких країн, як Іран,
Індія, Пакистан, Шрі-Ланка, як правило, стандартний та змінам не підлягає.
 За ознакою видачі:
– гарантія платежу (Payment Guarantee). Призначення даної гарантії – забезпечити виконання платіжних зобов’язань покупця по відношенню до продавця в частині оплати вартості поставленого товару (виконаних робіт, наданих послуг) в межах визначеного строку.
Виставляється банком-гарантом як забезпечення розрахунків за договором перед торговим партнером (бенефіціаром). Використовуються при розрахунках за відкритим рахунком, документарними інкасо та векселями на умовах комерційного кредиту. Такі гарантії захищають

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
362
інтереси експортерів. Наприклад, гарантія може бути виставлена на забезпечення повної оплати поставки товару та послуг. Пред’явлення вимоги про оплату здійснюється продавцем (бенефіціаром), як правило, шляхом письмової заяви про те, що товар поставлено, але оплату з настанням терміну не отримано.
Інша можливість застосування гарантії платежу полягає в частковому забезпеченні довгострокового договору, що укладається між продавцем і покупцем на поставку товарів або виконання послуг. Наприклад, між сторонами укладено договір на загальну суму 120 000 дол. США, на термін, що передбачає поставку товару протягом одного року. Сторони обумовлюють, що поставки здійснюватимуться щомісяця рівними партіями на суму 10 000 дол. США кожна. Відповідно до умов договору, оплата проводиться через 10 днів після поставки кожної партії. Сторони домовляються, що замість відкриття гарантії платежу на всю суму договору виставляється гарантія платежу на суму однієї партії, при цьому, після здійснення оплати покупцем однієї партії, гарантія продовжується на наступну поставку. Гарантії, як правило, передбачають платіж на першу вимогу. До тексту гарантії бажано включити застереження про те, що у разі пред’явлення вимоги має надаватися документ, який підтверджує невиконання договору. В умови гарантії платежу, зазвичай, включається положення про зменшення зобов’язань за гарантією у випадку здійснення платежу (платежів) покупця на користь продавця (редукція гарантії).
При здійсненні платежів за контрактом, у рамках якого відкрита гарантія платежу з такою умовою, необхідно:
 оформляти платіж у строгій відповідності до умов гарантії, наприклад, може вимагатися посилання на номер контракту, номер гарантії, правильне найменування одержувача засобів і т.п. (може знадобитись проста заява про невиконання контрагентом зобов’язань, інколи, у тексті гарантії цитується текст такої вимоги);
 вчасно сповіщати банк про виконання платежу для зниження зобов’язань по гарантії (особливо, якщо платіж виконується через інший банк, що не рекомендується, тому, що, в цьому випадку, одержання банком, який надає гарантію, підтверджуючих документів про здійснення платежу може бути ускладнене). При цьому, виключається ризик неправомірного представлення вимоги платежу і зменшується сума, на яку нараховуються комісії за зобов’язання гарантійного банку;

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
363
 підготувати інші необхідні документи, зазначені у гарантії
(наприклад, копії рахунків, транспортних документів);
 отримати у банку підтвердження підписів на вимогу платежу (якщо цього потребують умови гарантії);
 оформити вимогу платежу у відповідності до умов гарантії.
Етапи здійснення розрахунків з використанням гарантії виконання платіжних зобовязань проілюстровано на рис. 6.3.
Рис. 6.3. Гарантія виконання платіжних зобов’язань
Нижче наведено опис схеми використання гарантії платіжних зобов’язань.
1. Покупець і продавець підписують контракт, за яким передбачено, що як забезпечення платіжних зобов’язань покупця, останній повинен організувати відкриття гарантії платіжних зобов’язань за контрактом на користь продавця.
2. Покупець звертається до свого банку для відкриття гарантії.
3. Банк покупця (банк-гарант) відкриває на користь продавця гарантію платежу, відповідно до підписаного контракту. Гарантія, як правило, надсилається продавцю через його банк (авізуючий банк).
4. Авізуючий банк, після отримання гарантії, перевіряє її автентичність і авізує (передає) її продавцю, підтверджуючи автентичність.
5. Продавець, після отримання гарантії, відвантажує товар покупцю.
6. Покупець, після отримання товару, на будь-яких підставах не виконує платіж за контрактом. Наприклад: відсутність у покупця коштів для платежу.
7. Продавець надає вимогу за гарантією та інші документи, якщо це необхідно, через свій банк у банк-гарант. У вимозі, як правило, зазначається, що покупець не виконав платіж за контрактом, і, саме тому, продавець вимагає від банку-гаранта виконати платіж за гарантією.
2 5
3 4
7 6
1 8
7 8
Покупець
Авізуючий банк
Банк-гарант
Продавець

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
364 8. Банк-гарант перевіряє отриману вимогу та супровідні документи, якщо надання таких передбачено гарантією. Якщо документи відповідають умовам гарантії, то банк-гарант виконує платіж на користь продавця за гарантією.
– гарантія виконання контракту (Performance Bond) щодо виконання клієнтом своїх зобов’язань перед замовником робіт/послуг (бенефіціаром), передбачених договором. Стимулює контрпартнера до належного виконання контрактних зобов’язань: своєчасної доставки товару, належної якості товару, своєчасному наданню послуг, якості послуг і т.д.
Відтак, дана гарантія забезпечує платежі, переважно, за комерційними контрактами (договір про постачання товару, виконаних робіт чи наданих послуг) і виставляється банками в забезпечення інтересів імпортера.
Гарантія виконання зобов’язання гаранта, надається на прохання принципала
(продавця, постачальника) бенефіціару (покупцю), за яким гарант повинен виплатити бенефіціару гарантовану суму коштів у випадку невиконання продавцем своїх договірних зобов’язань щодо поставки товару (виконання робіт, надання послуг) або виконання їх не у відповідності до умов договору.
Як правило, гарантія відкривається на суму, що не перевищує 5-10 % від суми контракту, на термін дії, що перевищує термін виконання контрактних зобов’язань у середньому на 5-10 робочих днів. Після отримання такої гарантії від банку-гаранта, покупець може бути упевнений у тому, що, якщо продавець не виконає поставку товарів або не надасть послуги, відповідно до термінів і умов контракту, то банк-гарант виконає платіж на користь покупця після надання останнім до банку-гаранта письмової вимоги, відповідно до умов гарантії. Етапи здійснення розрахунків з використанням гарантії виконання контракту проілюстровано на рис. 6.4.
Рис. 6.4. Гарантія виконання контрактних зобов’язань
2 3
4 6
5 1
7 6
7
Продавець
Авізуючий банк
Банк-гарант
Покупець

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
365
Нижче наведено опис схеми використання гарантії виконання контрактних зобов’язань.
1. Покупець і продавець підписують контракт, за яким передбачено, що як забезпечення виконання контрактних зобов’язань продавцем, останній повинен забезпечити відкриття гарантії контрактних зобов’язань на користь продавця.
2. Продавець звертається до свого банку для відкриття гарантії. 3. Банк продавця (банк-гарант) відкриває на користь покупця гарантію контрактних зобов’язань, відповідно до підписаного контракту. Гарантія, як правило, надсилається покупцю через його банк (авізуючий банк).
4. Авізуючий банк, після отримання гарантії, перевіряє її автентичність і авізує (передає) її покупцю, підтверджуючи автентичність.
5. Продавець на будь-яких підставах не виконує свої обов’язки за контрактом. Наприклад, відсутність можливості виготовити чи відвантажити товар.
6. Покупець надає вимогу за гарантією та інші документи, якщо це необхідно, через свій банк у банк-гарант. У вимозі, як правило, зазначається, що продавець не виконав обов’язки за контрактом, і саме тому покупець вимагає від банка-гаранта виконати платіж за гарантією.
7. Банк-гарант перевіряє отриману вимогу та супровідні документи, якщо надання таких передбачено гарантією. Якщо документи відповідають умовам гарантії, то банк-гарант виконує платіж на користь покупця за гарантією.
 банківські гарантії пропозиції – конкурсна або тендерна гарантія
(Bid Bond) – зобов’язання гаранта, надане на прохання учасника торгів
(принципала) стороні, яка проводить тендер (бенефіціару), по якому гарант зобов’язується (у разі невиконання принципалом своїх зобов’язань) провести платіж на користь бенефіціара в рамках суми, обумовленої в гарантії.
Запобігає випадкам, коли підприємство, що подало пропозицію, не приймає зроблене у відповідь на це замовлення. При проведені тендерних торгів від компаній-учасників тендеру може вимагатися надання разом із пропозицією гарантії забезпечення тендерної пропозиції, що забезпечує виплату гарантованої грошової суми у випадку:
– відкликання учасником тендера своєї пропозиції до закінчення терміну її дії;
– відмови переможця тендера прийняти надане замовлення
(укласти договір);

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
366
– якщо після перемоги у тендері учасник не надав гарантію виконання зобов’язань (у разі, якщо надання такої гарантії було передбачене умовами тендеру).
Гарантія використовується при проведенні, як правило, державними підприємствами/організаціями тендерів із закупівлі товарів/послуг. Задля забезпечення тендерної заявки для участі в тендері замовник тендеру може вимагати надати тендерну гарантію, що забезпечує наступні зобов’язання учасника тендера:
 учасник не може відкликати тендерну пропозицію або змінити її умови після остаточного терміну подання;
 учасник не може відмовитсь від підписання договору після оголошення його переможцем тендера;
 учасник, після оголошення його переможцем тендера, повинен надати гарантію виконання договірних зобов’язань.
Тендерна гарантія подається тендерному комітету разом з пакетом документів і діє, відповідно до термінів, вказаних у тендерній документації.
Текст тендерної гарантії, як правило, стандартний і випускається на паперовому носії.
Такі гарантії є короткостроковими, та термін їх дії визначається періодом до укладення договору або надання гарантії виконання.
 гарантія повернення кредиту – зобов’язання гаранта погасити платіжні вимоги кредитора стосовно боржника, що виникають за умови невиконання останнім фінансових зобов’язань за кредитним договором.
Ці гарантії використовуються, як правило, у разі, якщо резидент оформляє кредит у нерезидента, тоді гарантія виступає в якості забезпечення за позикою перед нерезидентом або якщо банк-кредитор України згідний видати кредит під забезпечення повернення кредиту гарантією іншого банку.
У цьому разі, для кредитора забезпеченням за кредитом виступає гарантія, відкрита на його користь. У разі, якщо позичальник не буде здійснювати погашення за кредитом, відповідно до умов кредитної угоди, кредитору для погашення заборгованості достатньо буде надати до банку-гаранта письмову вимогу, відповідно до умов гарантії.
Етапи здійснення розрахунків з використанням гарантії повернення кредиту проілюстровано на рис. 6.5.

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
367
Рис. 6.5. Гарантія повернення кредиту
Нижче наведено схему використання гарантії повернення кредиту.
1. Позичальник і кредитор підписують договір кредитування, відповідно до якого, основним/додатковим забезпеченням за кредитом, з боку позичальника, є гарантія повернення кредиту банка позичальника.
2. Позичальник звертається до банку-гаранта для відкриття гарантії повернення кредиту.
3. Банк-гарант відкриває гарантію на користь кредитора.
4. Позичальник на будь-яких підставах не виконує погашення за кредитом (тіло кредиту та/або відсотки за ним).
5. Кредитор надсилає до банку-гаранта вимогу сплатити за гарантією суму простроченої заборгованості позичальника.
6. Банк-гарант перевіряє отриману вимогу на відповідність умовам гарантії та, якщо все надано коректно, виконує платіж на користь кредитора.
 банківські гарантії повернення авансового платежу (Advance
Payment Guarantee) – зобов’язання гаранта, надане на прохання принципала бенефіціару, за яким гарант повинен провести на користь останнього платіж, у разі невиконання принципалом зобов’язання відшкодувати, згідно умов контракту, будь-яку суму або суми, авансовані або сплачені йому бенефіціаром.
Після отримання такої гарантії від банку-гаранта покупець може бути упевнений у тому, що якщо продавець не виконає поставку товарів або не надасть послуги, відповідно до термінів і умов контракту, то банк-гарант виконає платіж на користь покупця після надання останнім до банку-гаранта письмової вимоги, відповідно до умов гарантії.
Умови платежу при виконанні великих замовлень в більшості випадків передбачають здійснення попередньої оплати. Однак, покупець може погодитися на її здійснення тільки після одержання гарантії повернення авансового платежу, що передбачає повернення суми авансового платежу у
2
Позичальник
Банк-гарант
Кредитор
5 4
1 3
6

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
368 випадку невиконання продавцем зобов’язань щодо поставки певного товару
(виконання робіт, надання послуг) за договором. Як правило, відкривається на суму авансового платежу на термін, що перевищує дату отримання покупцем товарів або послуг, у середньому на 5-10 робочих днів. Гарантія повернення авансового платежу надається до здійснення покупцем авансового платежу, однак вона має набирати чинності тільки після надходження авансового платежу на рахунок продавця в обумовленому розмірі, забезпечує його повернення при невиконанні умов контракту, тобто несвоєчасному відвантаженні продукції (наданні послуг), що були передплачені.
Тому, необхідно перерахувати авансовий платіж у такі терміни і таким способом, як обговорено умовами гарантії. Гарантія повернення авансового платежу, зазвичай, відкривається неоперативною і набирає сили після одержання авансового платежу. Якщо платіж буде виконаний не відповідно до умов гарантії, вона може так і не набрати чинності.
Етапи здійснення розрахунків з використанням гарантії виконання контракту проілюстровано на рис. 6.6.
Рис. 6.6. Гарантія повернення авансового платежу
Нижче наведено опис схеми використання гарантії повернення авансового платежу.
1. Покупець і продавець підписують контракт, за яким передбачено авансову форму розрахунків і покупець згоден виконати авансовий платіж після отримання ним банківської гарантії повернення авансового платежу.
2. Продавець звертається до свого банку для відкриття гарантії.
3. Банк продавця (банк-гарант) відкриває на користь покупця гарантію повернення авансового платежу. Гарантія, як правило, надсилається покупцю через його банк (авізуючий банк).
7
Продавець
Авізуючий банк
Банк-гарант
Покупець
2 5
3 4
7 6
1 8
8

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
369 4. Авізуючий банк, після отримання гарантії, перевіряє її автентичність і авізує (передає) її покупцю, підтверджуючи автентичність.
5. Після отримання гарантії, покупець виконує авансовий платіж на користь продавця.
6. Продавець, на будь-яких підставах, не виконує свої обов’язки за контрактом і не повертає авансовий платіж покупцю.
7. Покупець надає вимогу за гарантією та інші документи, якщо це необхідно , через свій банк у банк-гарант. У вимозі, як правило, зазначається, що продавець не виконав обов’язки за контрактом і не повернув сплачений аванс, і саме тому, покупець вимагає від банка-гаранта виконати повернення авансового платежу за гарантією.
8. Банк-гарант перевіряє отриману вимогу та супровідні документи, якщо надання таких передбачено гарантією. Якщо документи відповідають умовам гарантії, то банк-гарант виконує платіж на користь покупця за гарантією. Для виконання платежу за гарантією банк-гарант перевіряє отриману вимогу за гарантією і супутні документи, якщо це вимагається за гарантією, на відповідність умовам гарантії, саме тому рекомендується покупцю звернутися до свого банку для підготовки вимоги і супутніх документів. Таким чином, ризик того, що документи не будуть відповідати вимогам гарантії, буде мінімальним.
Гарантія платежу, гарантія повернення авансового платежу, гарантія виконання, тендерна гарантія найчастіше застосовуються при експорті.
 за зміною умов:
– відклична гарантія – це гарантія, що може бути відкликана або
її умови можуть бути змінені без попереднього повідомлення бенефіціара. Така гарантія не містить твердого зобов’язання банку і не є достатнім забезпеченням для бенефіціара. У міжнародній практиці такий вид гарантії використовуються дуже рідко.
– безвідклична гарантія, що не може бути відкликана, а її умови не можуть змінюватися без згоди бенефіціара.
 щодо підстави для реалізації гарантії поділяються на:
– безумовні – при виставленні безумовної гарантії банк-гарант виконує свої зобов’язання перед бенефіціаром (здійснює платіж) проти його першої вимоги, навіть якщо вона нічим не обумовлена і не підтверджена іншими документами. Реалізація безумовної гарантії відбувається шляхом однобічного прийняття

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
370 рішення бенефіціаром, тобто виключається можливість виникнення будь-яких зауважень чи суперечок. Вимога бенефіціара повинна бути заявлена тільки в межах суми і терміну гарантії. При виставленні банком-гарантом таких гарантій використовується формулювання:
«Безумовно гарантуємо», «Гарантуємо безумовний платіж на першу вимогу бенефіціара» тощо. Зазвичай, безумовні гарантії виставляються за дорученням великих клієнтів банку і за ними вимагається валютне покриття. Такий тип гарантії вигідний бенефіціару, оскільки максимально захищає його інтереси.
– умовна – гарантія, реалізація якої залежить від виконання певних умов, зокрема: а) бенефіціар повинен обгрунтувати причину заявлення своєї вимоги за гарантією; б) до вимоги бенефіціара на платіж у рахунок гарантії необхідно додати документи, що підтверджують виконання ним своїх зобов’язань за контрактом; в) згода принципала на здійснення платежу в рахунок гарантії.
– гарантія «за першою вимогою» («first demand» guarantee) – основними документами для вимоги платежу є, підписані належним чином, вимога платежу і певна декларація про невиконання принципалом своїх контрактних зобов’язань. У міжнародній торгівлі знаходять застосування, в основному, тільки гарантії «за першою вимогою». Ці гарантії можуть відкриватися тільки на користь великих компаній з чіткою юрисдикцією і бездоганною репутацією.
Найбільш поширені в міжнародній торгівлі гарантії, що авізуються через банк-бенефіціара. У цьому разі, до операції підключається четвертий учасник, і гарантія надається бенефіціару на запит його банку (або іншого місцевого банку), що діє як контргарант.
Гарантія може мати наступні форми:
 порука (surety, indemnity). Для одержання платежу бенефіціару найчастіше необхідно надати, серед інших документів, рішення суду чи
іншого уповноваженого органу.
За договором поруки, поручитель зобов’язується перед кредитором
іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов’язання в повному обсязі або в певній частині. Порукою може бути забезпечена лише дійсна

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
371 вимога. Договір поруки має бути укладений у письмовій формі, недодержання цієї вимоги зумовлює недійсність договору поруки.
У разі невиконання зобов’язання боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Це означає, що кредитор може вимагати виконання договору як від боржника, так і від поручителя, якщо
інше не передбачено договором поруки. Поручитель відповідає в тому самому обсязі, що й боржник. Тобто він відповідає за основний борг, сплату процентів та неустойки, а також за відшкодування заподіяних збитків, якщо
інші умови не передбачені договором поруки.
За боржника можуть одночасно поручитися кілька осіб-поручителів. У цьому разі, такі поручителі між собою є солідарними боржниками перед кредитором.
Поручитель, який виконав зобов’язання за боржника, набуває всіх прав кредитора за цим зобов’язанням. Це означає, передусім, що поручитель як новий кредитор зобов’язаний зберігати право вимоги до боржника (регресні вимоги). Якщо кілька поручителів виконали зобов’язання перед кредитором, то кожен з них має право зворотної вимоги до боржника в розмірі виплаченої цим поручителем суми.
Відповідно, поручництво – це договір, на підставі якого поручитель бере зобов’язання перед кредитором сплатити, у разі необхідності, заборгованість боржника. Для складання поручництва необхідна письмова заява поручителя, де зазначені принципал (боржник) і сума зобов’язання.
Комерційні банки намагаються акцептувати тільки ті поручництва, що по- перше, видані на визначені принципалом зобов’язання, і по-друге, отримані від певного державного органу або від великої фірми, яка має добру репутацію (платоспроможність), оскільки в таких випадках досягається відносно висока ймовірність погашення боргу.
Поручництво має акцесорний характер (додатковий договір) і має силу тільки в тому випадку, коли діє головне зобов’язання. Акцесорний характер поручництва полягає в тому, що:
 зобов’язання поручителя не може бути більшим за обсягом або більш обтяжливим, ніж зобов’язання головного боржника. Проте, воно може бути меншим і менш обтяжливим, тобто стосуватися частини боргу;
 за певних умов, поручитель може використовувати право головного боржника на залік його вимоги;
 поручителю належить право на всі заперечення проти вимоги кредитора, що випливають із самого зобов’язання головного боржника;

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
372
 поручництво забезпечує не тільки основне зобов’язання головного боржника, а й додаткові зобов’язання (відшкодування збитків, сплату відсотків, неустойки, тощо).
Вимога до поручителя може бути пред’явлена кредитором не раніше терміну, коли головний боржник повинен був виконати своє зобов’язання.
Поручитель, що сплатив борг за головного боржника, переймає щодо нього всі права кредитора, у тому числі забезпечення (заставу, іпотеку та ін.).
Акцесорність є критерієм розмежування поручництва і гарантії. Тобто, за наявності акцесорності йдеться мова про поручництво, за відсутності – це узгоджена гарантія.
На практиці, гарантію часто ототожнюють з порукою. Це пов’язано з тим, що норми чинного Цивільного кодексу України не дають визначення поняття гарантії, в них говориться лише про те, що правила статей про поруку поширюються на гарантії, що видаються одними організаціями для забезпечення погашення заборгованості інших, якщо інше не встановлено законодавством.
Відмінності гарантії від поруки полягають в наступному:
1. На відміну від поруки гарантія може бути односторонньою цивільно- правовою угодою, заснованою на волевиявленні однієї особи – гаранта.
2. Гарант несе субсидіарну (додаткову) відповідальність, тобто він повністю виконує зобов’язання, але лише за умови відсутності в основного боржника коштів, необхідних для належного виконання зобов’язання.
Поручитель, якщо іншого не встановлено договором поруки, у разі невиконання зобов’язання боржником відповідає разом з ним перед кредитором солідарно.
3. Оформлення гарантії договором не є обов’язковим, на відміну від поруки. Якби гарантія ґрунтувалася лише на договорі, при цьому на неї поширювались правила поруки, то в гарантії, як у самостійному виді забезпечення зобов’язань, не було б потреби. Тому, характеризуючи гарантію, акцентується увага на тому, що вона видається, а не укладається в договірному порядку.
4. Якщо поручитель відповідає в тих самих межах, що й боржник, то гарант у договорі може обмежити свою відповідальність частиною зобов’язань боржника.
Тобто передбачене гарантією зобов’язання обмежується сплатою суми, на яку видано гарантію.
 резервний акредитив (Standby Letter of Credit). Цей інструмент може бути використаний як альтернатива будь-якого з вищезазначених видів

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
373 гарантій та може застосовуватись у тих випадках, коли законодавство країни контрагента не дозволяє надання гарантій. Порядок використання резервного акредитива регламентується «Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів», затвердженими Міжнародною торговельною палатою. Це дозволяє уникнути проблем, пов’язаних з тим, що гарантії, зазвичай, підпорядковуються законодавству конкретної країни
(країни банка-гаранта).
Гарантії можуть бути покритими та непокритими, відповідно:
 покрита гарантія – грошові кошти (покриття), в валюті та сумі гарантії блокуються на спеціальному рахунку протягом всього терміну дії гарантії, термін оформлення покритої гарантії становить 2-3 робочих дня;
 непокрита гарантія – для випуску необхідне оформлення договорів застави (депозити, нерухомість, товари в обороті, тощо), термін оформлення непокритої гарантії – приблизно 20 робочих днів.
Також існують розрізняють такі види гарантій, як:
 платіжні гарантії застосовують при розрахунках за відкритим рахунком й у формі інкасо, при розрахунках на умові комерційного кредиту.
Платіжні гарантії виставляються банками-гарантами в забезпечення платіжних зобов’язань покупців
(боржників) стосовно продавців
(кредиторів). Такі гарантії захищають інтереси експортерів. Вони можуть бути як безумовними (при розрахунках на умовах комерційного кредиту; при розрахунках у формі інкасо, особливо якщо покупець має можливість одержати товар до його оплати), що передбачають платіж проти першої простої вимоги бенефіціара, так і умовними (при розрахунках банківським переказом), тобто передбачати надання визначених документів, що підтверджують відвантаження товару, проти яких здійснюється платіж за гарантією (документарна гарантія).
При виставленні документарних гарантій банки-гаранти пропонують виписати товаророзпорядчі документи їх наказу. Останнім часом намітилася тенденція проводити операції за документарними гарантіями аналогічно операціям за документарними акредитивами, застосовуючи при цьому ряд положень Уніфікованих правил і звичаїв для документарних акредитивів.
 договірні (контрактні) гарантії виставляються банками в забезпечення інтересів імпортера. Договірні гарантії, так само як і документарні акредитиви й
інкасо,
є предметом уніфікації, проте застосування Уніфікованих правил до договірних гарантій є факультативним. Цих Правил дотримуються тільки тоді, коли це прямо

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
374 оговорено сторонами в зовнішньоторговельному контракті й зазначено у самій гарантії.
До договірних гарантій належать, насамперед, гарантії повернення авансу, гарантії належного виконання контракту, тендерні (гарантії участі в тендерних торгах), гарантії на тимчасове ввезення товару (гарантії митного очищення).
Для кращого розуміння, розглянемо приклад використання та дії гарантії у конкретній ситуації.
Приклад. У травні 2009 р. підприємство «Альфа» подало пропозиції на тендер щодо придбання та монтажу текстильного обладнання Через 6 місяців, у жовтні був підписаний зовнішньоторговельний контракт із компанією «Бета», відповідно до якого, через місяць після підписання контракту (тобто, в листопаді 2009 р.) мав бути оплачений аванс у розмірі
100 % суми контракту. Поставки передбачаються трьома партіями: у квітні
2010 р., у жовтні 2010 р., у квітні 2011 р. Закінчення монтажу заплановане на жовтень 2011 р. і остаточне приймання встановленого обладнання у квітні
2012 р. Контракт потребує виставлення таких гарантій (у відсотках від суми контракту):
 гарантія пропозиції – 3 %;
 авансова гарантія – 5 %;
 гарантія виконання– 15%, коли контракт стає чинним, знижується до
5 % після попереднього приймання;
 гарантія утримання – 5 %.
Таким чином, з травня 2009 р. діє гарантія пропозиції, далі – об’єднана гарантія виконання – з жовтня 2009 р. до квітня 2012 р., що включає авансову гарантію – з листопада 2010 р. до жовтня 2011 р.; і гарантію отримання коштів (грошей) – з квітня 2010 р. до квітня 2012 р. У цих гарантій є накладка у часі.
Крім названих вище видів гарантій, що одержали найбільше поширення в міжнародних розрахунках, існують інші види, менш поширені і більш специфічні:
 митна гарантія (гарантія митного очищення, тимчасового ввезення). Вона видається банками за дорученням підрядників для забезпечення безмитного тимчасового ввезення устаткування або матеріалів, необхідних для будівництва або проведення інших робіт. Звичайно, таке устаткування, після закінчення робіт, повинно бути вивезене назад. Якщо

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
375 воно не буде вивезене, гарантія митного очищення забезпечить отримання або виплату мита;
 гарантія якості – забезпечує бенефіціару гарантії при нестачах товарів, що виникають протягом визначеного періоду на випадок, якщо контрагент не усуне ці недоліки, а також служить свого роду страховкою виконання продавцем претензії покупця при виникненні дефектів, що виявляються після постачання. Сума, зазвичай, вказується в самому контракті і становить 5–20 % вартості контракту. Термін дії залежить від характеру діяльності але, зазвичай, не більше одного року після постачання або комісіонерства;
 гарантія коносамента (більш вірна назва –гарантія за загублений коносамент) – цей вид гарантії найчастіше застосовується в тих випадках, коли платіж забезпечується акредитивом, а товар уже знаходиться в порту призначення. У такому випадку, банк імпортера може дати гарантію коносамента власнику судна або експедитору, тобто обіцянку взяти на себе усі витрати, якщо виявиться, що прийом товару не був правомірним для одержувача. Таким чином, проти такої банківської гарантії можна вимагати передачі товару одержувачу без пред’явлення коносамента, тому що банківська гарантія захищає перевізника у випадку вимоги відшкодування збитків. Сума такої гарантії складає, зазвичай, 150-200 % вартості вантажу.
Термін дії не лімітований або до моменту надання оригінальних коносаментів;
 гарантія забезпечення позову. Якщо на майнові цінності дебітора накладається арешт, то він може виставити гарантію забезпечення позову
(наприклад, солідарна порука), після чого йому знову дається право розпорядження цими цінностями.
Доцільним є використання даної гарантії у таких випадках:
 невпевненість у платоспроможності контрагента, тоді доцільно скористатись гарантією платежу;
 контрагент невпевнений у належному виконанні зобов’язань – рекомендується гарантія виконання контракту;
 невпевненість у цільовому використанні авансового платежу, наданого контрагенту, – потрібно обрати гарантію повернення авансового платежу;
 необхідна відстрочка платежу (товарний кредит) – необхідно відкрити гарантію платежу;

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
376
 якщо учасник / переможець тендера, умовою якого передбачено надання банківської гарантії, то рекомендується тендерна гарантія (гарантія виконання після тендеру).
Гарантії надаються банками на певних умовах (рис. 6.7.), передбачених договором про надання гарантії.
Рис. 6.7. Умови надання банківських гарантій
Термін дії договору гарантії (поруки) і гарантійного листа визначаються за згодою сторін і передбачаються в договорі про надання гарантії (поруки).
6.3. Порядок оформлення та видачі банківських гарантій
Для випуску гарантії необхідні наступні документи (Додаток У):
 договір комісії про відкриття банківської гарантії;
 договори застави майнових прав за депозитом (чи інші договори застави, якщо гарантія непокрита);
 ксерокопія зовнішньоекономічного контракту.
Випуск гарантії здійснюється через повідомлення про відкриття гарантії бенефіціару через авізуючий чи підтверджуючий банк. Повідомлення направляється системою SWIFT, телексом або поштою на паперовому носії
(украй рідко).
Умови банківської гарантії
Забезпеченість
Поворотність
Терміновість
Платність
Означає наявність у банку права для захисту своїх інте- ресів, недопуще- ння збитків від неповернення боргу через непла- тоспроможність принципала
Означає, що гарантії надаються на визначений договором термін
Передбачає повернення боргу принципалом у разі виконання банком платежу по гарантії
(поруці)
Передбачає, що гарантія
(порука) надається за відповідну плату

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
377
При укладанні контракту, за яким планується видача банківської гарантії, рекомендується обговорити наступні умови:
1. Забезпечуване зобов’язання. Це дуже важлива умова, адже гарантії – не бланковий інструмент: для надання банківської гарантії банки повинні вимагати від клієнта заставу у вигляді грошових коштів на поточному рахунку чи депозиту або ж інше забезпечення (нерухомість, транспорт, виробниче обладнання). Банківська гарантія може бути видана банком протягом 1-5 робочих днів з моменту подання заявки. Під заставу грошей гарантії видають наступного дня після надання клієнтом заявки. Під інше забезпечення – протягом 3-5 робочих днів з моменту отримання повного пакета документів клієнта.
У договорі обов’язково повинне бути чітко визначене зобов’язання, що буде забезпечуватися банківською гарантією, наприклад:
 якщо планується застосування гарантії платежу на користь експортера, то повинно бути обговорене зобов’язання покупця (імпортера) здійснити платіж на адресу продавця (експортера), протягом визначеного терміну від дати відвантаження чи одержання товару;
 якщо планується застосування гарантії повернення авансового платежу, то повинне бути обговорене зобов’язання продавця (експортера) повернути авансовий платіж покупцю (імпортеру), у випадку невиконання зобов’язань по відвантаженню (постачанню) товару, протягом визначеного терміну від дати авансового платежу, підписання контракту чи іншої дати;
 якщо планується застосування гарантії виконання, то повинно бути обговорене зобов’язання підрядчика зробити визначені дії у певному обсязі і протягом обумовленого терміну;
 якщо планується застосування тендерної гарантії, то в конкурсній пропозиції чи окремій угоді повинні бути обговорені зобов’язання учасника тендера, у випадку перемоги його в конкурсній пропозиції: підписання контракту, його виконання чи надання гарантії виконання зобов’язань протягом визначеного часу.
2. Сума. Гарантії платежу й гарантії повернення авансового платежу відкриваються, як правило, на 100% суми забезпечуваного платежу. Гарантії виконання (performance bond) і тендерні гарантії (bid bond), як правило, відкриваються на 3-5% (до 10%) від вартості контракту.
3. Термін дії. Гарантії, як правило, відкриваються на термін, що перевищує термін забезпечуваного зобов’язання на 10-30 днів (для оформлення й представлення вимоги платежу, якщо буде потрібно).

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
378
Наприклад, умовами гарантії передбачається, що закордонний партнер оплачує українському експортеру поставлений товар протягом 30 днів від дати одержання товару. Припустимо, максимальний термін постачання складає 45 днів. Тоді термін дії гарантії платежу іноземного банку на користь українського експортера повинен скласти: 45 днів на відвантаження
+ 30 днів на платіж + 20 днів на представлення вимоги, разом – 95 днів.
Слід мати на увазі, що встановленню терміну дії банківської гарантії треба приділяти значну увагу. Тільки якщо зрозуміло й однозначно обумовлено, коли це гарантійне зобов’язання погашається, банк анулює гарантію автоматично з настанням терміну. У цьому випадку бенефіціару не потрібно повертати гарантію. Але якщо гарантію отримано на паперовому носії, то в разі її анулювання необхідно обов’язково повернути цей документ до банку принципала.
Зазначення терміну дії гарантії, наприклад, шляхом застереження
«дійсна до підписання протоколу приймання» або подібного, не можна вважати достатнім, оскільки є ризик, що такий протокол буде підписано зі значним запізненням або взагалі не буде підписано. Внаслідок цього, гарантія буде чинною набагато довше, аніж було спочатку передбачено.
Тому, в таких випадках, рекомендується обумовити в договорі, що термін гарантії закінчується «не пізніше ніж...».
4. Банк-емітент. Для гарантій повернення авансового платежу, гарантії виконання і тендерних гарантій за клієнтів банком-гарантом указується першокласний європейський банк (підтверджена гарантія).
Підтверджена гарантія відкривається першокласним європейським банком проти контргарантії банку. Банківські витрати, в цьому випадку, значно збільшуються за рахунок комісій іноземного банку.
Для гарантій оплати на користь українського експортера банком- емітентом, як правило, виступає банк покупця чи першокласний
європейський банк. У цьому випадку, в контракті необхідно вказати основні реквізити банку для авізування гарантії, наприклад: СВІФТ код –
PBANUA2X і номер телексу – 143512 avizo ux.
5. Розподіл банківських витрат. Банківські витрати можуть бути розподілені між сторонами гарантії. Найчастіше банківські витрати в банку бенефіціара оплачуються за рахунок бенефіціара. У тендерних гарантіях, як правило, комісії всіх банків оплачуються за рахунок наказодавця.
Гарантія випускається при наявності відповідного забезпечення:

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
379
 застава валютного депозиту, розміщеного в банку (покрита гарантія)
– на суму, не меншу суми зобов’язань із гарантії і з терміном дії, який незначно перевищує термін дії гарантії (на 10-20 днів). У цьому випадку, комісії за зобов’язання будуть значно нижчими;
 інше забезпечення (непокрита гарантія) – ставка комісій за зобов’язання буде вища, ніж у випадку покритої гарантії, але нижча, ніж при традиційному кредитуванні.
Варто мати на увазі, що гарантія передбачає платіж тільки у випадку невиконання принципалом зобов’язань перед бенефіціаром. Тому відкриття гарантії платежу, наприклад, із наданням покриття у вигляді депозиту, призведе до зайвого відволікання оборотних коштів (платіж потрібно буде зробити самостійно, а покриття з депозиту буде повернуто тільки після закінчення чи ануляції гарантії).
За прийняті на себе зобов’язання з гарантії і понесені витрати, пов’язані з вкладенням власних коштів, банк нараховує комісію, що, зазвичай, стягується перед виставленням гарантії. Для випуску гарантії, банку необхідно укласти договір комісії про відкриття банківської гарантії.
Основні положення договору наступні:
 доручення комітента (принципала) комісіонеру (банку) відкрити гарантію на користь бенефіціара;
 посилання на договір застави;
 зобов’язання комітента з надання засобів для проведення платежу за гарантією;
 зобов’язання комітента з оплати банківських комісій;
 текст гарантії.
Ставку комісії може бути зменшено, якщо особа, яка дала доручення на виставлення гарантії (принципал), зі свого боку, надасть банкові забезпечення, наприклад, у формі застави. Якщо видача гарантії проводиться
із залученням банку в країні бенефіціара, то витрати з гарантії збільшуються на суму комісії та витрат цього банку.
До договору комісії на відкриття гарантії додається заява на відкриття гарантії (Додаток Ф). Заява оформляється в двох примірниках.
Нижче наведено характеристику основних складових заяви:
 «Принципал/Principal» містить точне найменування і адресу компанії клієнта, оскільки це зазначено в контракті чи договорі.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
380
 «Бенефіціар/Beneficiary» містить дані про отримувача коштів за акредитивом, що містять повне найменування, адресу і номер банківського рахунку, якщо він відомий. Ці дані повинні строго відповідати контракту.
 «Вид гарантії (по відношенню до зобов’язання) / Type of Guarantee
(in respect of liability)» – потрібно зазначити вид гарантії (по відношенню до зобов’язання), обравши один з наступних варіантів: гарантія виконання грошових зобов’язань (гарантія платежу), гарантія виконання контрактних зобов’язань, гарантія повернення авансового платежу, гарантія повернення кредиту, тендерна гарантія, або вказавши свій варіант.
 «Вид гарантії (по відношенню до спрямованості платежу) / Type of
Guarantee (in respect of set of payment)» зазначається вид гарантії (по відношенню до спрямованості платежу), обирається один з двох варіантів: пряма гарантія (в якості банка-гаранта виступає банк клієнта), непряма гарантія (з доданням зобов’язань іншого банку).
 «Банк-гарант/Bank-Guarantor», повинно містити дані про банк- гарант. До числа таких даних належать: точне найменування, місце розташування (країна, місто, якщо у місті кілька філіалів, то також слід зазначити філіал) та/або СВІФТ-код банку, та/або номер телекса. У випадку прямої гарантії, в якості банка-гаранта зазначається банк клієнта. При непрямій гарантії потрібно зазначати банк, що додав свої зобов’язання за даною гарантією (підтверджуючий банк).
 «Банк бенефіціара / Beneficiary’s Bank», повинно містити дані про банк бенефіціара. До числа таких даних належать: точне найменування, місце розташування (країна, місто, якщо у місті кілька філіалів, то також слід зазначити філіал) та/або СВІФТ-код банку, та/або номер телекса.
 «Валюта і сума гарантії / Guarantee currency code and amount». Тут вказується трибуквений код валюти (наприклад, USD, EUR, RUR, UAH) і сума гарантії (цифрами і прописом).
 «Дата закінчення строку дії гарантії / Date of Guarantee expiry» містить дату закінчення гарантії, що, зазвичай, вказана явним чином, наприклад, 31.12.2011. Однак, якщо вимоги контракту такі, що гарантія має діяти протягом певного проміжку часу або кількості днів, то можна зазначити цей проміжок часу у вигляді «...днів від дати відкриття».
 «Опис товару та/або послуг / Description of goods and/or services» повинно містити опис товару, що в точності відповідає його опису в контракті. Крім того, украй бажаним є вказівка кількості і ціни за одиницю товару, номер контракту.

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
381
 «Умови постачання / Terms of deliver)» повинні відповідати обговореним у контракті. У заяві зазначені найбільш поширені умови постачання. Якщо цього переліку не досить, то необхідні умови вказуються у вільному просторі поля. При цьому, в будь-якому випадку, обов’язкова вказівка найменування пункту призначення, допустимого для обраного базису постачання, наприклад, CIF Одеса. Для вибору умов постачання варто керуватися останнім виданням Інкотермс (Incoterms, latest revision). У випадку відкриття тендерної гарантії, необхідно вказати номер і дату відповідної тендерної документації.
 «Документи, що вимагаються та супроводжують вимогу платежу / Documents required, accompanied Demand of Guarantee» зазначається найменування, зміст й кількість документів, що вимагаються для подання до банку-гаранта. Окрім, безпосередньо, вимоги платежу, може вказуватись копія несплаченого комерційного рахунку, копії транспортних документів, а також інші документи, що підтверджують невиконання принципалом своїх зобов’язань, що забезпечуються даною гарантією.
 «Умови зменшення зобов’язань за гарантією (редукція) / Reduction conditions» дозволяє вказати умови, за яких буде зменшуватися сума даної гарантії. Наприклад, при проведенні платежу за гарантією, або при здійсненні часткової оплати за контрактом, чи здійснення інших зобов’язань, що забезпечуються даною гарантією.
 «Інші умови гарантії / Other Guarantee conditions» дозволяє вказати
інші умови гарантії, наприклад, умови набрання гарантією чинності, у випадку, якщо вона випускається як неоперативний інструмент. Так, набрання чинності гарантією повернення авансового платежу можна обумовити здійсненням такого авансового платежу на рахунок в банку.
 «Витрати та комісії банків / Bank commissions and charges» визначає порядок стягування комісій і відшкодування витрат банків- учасників гарантії. Комісії й витрати можуть бути розподілені як по територіях і учасниках операції, так і віднесені на одного учасника гарантії
(принципала або бенефіціара).
Банківські комісії за гарантіями поділяються на наступні групи:
 операційні – як правило, це винагорода банку за виконання окремих операцій, наприклад, випуск гарантії, внесення змін, відправлення повідомлень в інші банки.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
382
 процентний дохід (комісії за зобов’язання) – це винагорода банку за ризик та/або надане зобов’язання чи фінансові ресурси і виражається, як правило, у відсотках за рік.
 «Гарантія підпорядковується / The Guarantee is subject to» пропонує визначити підпорядкованість гарантії Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою, публікація
Міжнародної торговельної палати
№758,
Законодавству країни банку-гаранта або вказати свій варіант.
 «Вид надання забезпечення» в цьому полі потрібно вказати забезпечення гарантії – грошове (на рахунку покриття), без надання грошового забезпечення (під заставу майна, майнових прав і т.п.) або бланкове.
 «Просимо відкрити гарантію» (спосіб передачі тексту гарантії до бенефіціара) дозволяє обрати один з варіантів – за допомогою електронних засобів зв’язку (через СВІФТ або телекс), випустити гарантію на паперовому носії (у даному випадку необхідно вказати, яким чином необхідно передати гарантію представнику або відправити його напряму до бенефіціара або його банку, за вказаною адресою).
Банківські гарантії виставляються банком принципала (клієнта банку, за рахунок якого гарантія видається) безпосередньо на користь бенефіціара.
Але буває, що бенефіціара не влаштовує гарантія, виставлена визначеним банком (у зв’язку з нестабільною економічною та (або) політичною ситуацією в країні розташування банку, або нестабільністю самого банку), і він бажає одержати гарантію більш надійного і стабільного банку. Тоді банк принципала, за дорученням клієнта, пропонує відповідному першокласному банку (як правило, свій банк-кореспондент) відкрити гарантію на користь бенефіціара (експортера). У разі, коли такий банк здійснить виплату по гарантії, він спише відповідну суму з рахунку банка принципала, а той утримає цю суму зі свого клієнта (принципала).
Для внесення змін в умови гарантії, необхідно:
 надати лист із проханням про зміну умов гарантії;
 оплатити комісії за зміну (чи ануляцію);
 підписати додаткові угоди до договору комісії про відкриття гарантії
і, якщо буде потрібно, до інших договорів.
Внесення змін у гарантію можливо тільки у випадку згоди бенефіціара, банку-гаранта і підтверджуючого банку (якщо він є) на ці зміни. Після оформлення документів, повідомлення про зміну умов гарантії (чи ануляції)

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
383 буде спрямоване бенефіціару через авізуючий банк. Якщо передбачено умовами гарантії, вона може бути анульована шляхом:
 повернення в банк-гарант оригіналу гарантії (якщо вона випущена на паперовому носії);
 спрямування бенефіціаром у банк-гарант (через авізуючий банк) заяви про відмову від гарантії.
Якщо покупець не виконав повністю або частково договірні зобов’язання, гарантовані банком, бенефіціар висуває вимогу щодо гарантії.
Банк-гарант має негайно здійснити платіж, якщо виконано умови використання гарантії.
Процес використання гарантії дещо відрізняється, якщо гарантію виставлено через банк у країні її одержувача. Тоді бенефіціар гарантії висуває вимогу місцевому банку-гарантові, і той сам вирішує, чи використовується гарантія, відповідно до її умов.
Дія гарантії закінчується
із закінченням забезпеченого нею зобов’язання, зокрема, у разі виконання зобов’язання позичальником.
Гарантія припиняється також, якщо кредитор, протягом трьох місяців з дня настання строку зобов’язання, не подав позов до гаранта. Якщо строк виконання зобов’язання не зазначений або визначений моментом вимоги, то за відсутності іншої угоди, відповідальність гаранта (поручителя) припиняється після закінчення одного року з дня укладення договору гарантії (поруки).
Відтак, дія гарантії припиняється у випадку:
 сплати бенефіціару суми, вказаної в гарантії;
 закінчення терміну дії гарантії (поруки);
 відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії (поруки), шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його зобов’язань;
 повернення оригіналу гарантійного листа.
Таким чином, банківська гарантія є інструментом «страхування» банком різноманітних ризиків по комерційній угоді і має дуже широкий діапазон застосування. Специфікою використання зазначеного інструменту є:
 гарантії оплачуються протягом 3-5 банківських робочих днів після пред’явлення вимоги бенефіціаром;
 банківська гарантія є додатковим забезпеченням платежу або виконання інших контрактних зобов’язань і передбачає платіж тільки в разі невиконання зобов’язань;

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
384
 гарантії слід використовувати за контрактами з контрпартнерами, надійність яких не викликає сумніву, оскільки оплата по гарантії виконується на першу вимогу вигодонабувача.
6.4. Переваги та недоліки використання банківських гарантій
Як і будь-яка інша форма чи інструмент міжнародних розрахунків, банківська гарантія наділена як перевагами, так і недоліками. Зокрема, перевагами використання банківських гарантій є наступні:
 відстрочка платежу надає можливість отримати від контрагентів товарний кредит (відстрочка платежу), що забезпечується банківською гарантією;
 скорочення ризиків за операціями –гарантування грошової компенсації за невиконання зобов’язань за договором/контрактом, що зазначені в умовах гарантії;
 відшкодування оплати, відповідно до письмової вимоги, лише за фактично поставлені товари (надані послуги);
 можливість гарантувати виконання зобов’язань за контрактом без внесення передоплати/авансу;
 економія – значно дешевший інструмент, порівняно із традиційним кредитуванням чи факторингом;
 універсальний та надійний інструмент забезпечення різних видів зобов’язань сторін договору;
 зручний інструмент торгового фінансування.
Проте, найчастіше вітчизняний бізнес не в змозі скористатися банківськими гарантіями, оскільки, наприклад, у багатьох торговельних компаній, що здійснюють ввезення товарів на територію України та потребують надання своїм партнерам гарантій здійснення платежу, просто немає ні депозитів, ні транспорту, ні нерухомості.
Коли українська компанія закуповує товар, наприклад, в Європі, і її нові партнери не до кінця розуміють, чи можна їй вірити, а 100% передоплати за товар компанія здійснити не може або не бажає, тут і необхідна гарантія, що допоможе імпортеру домогтися відстрочення виплати коштів. Водночас, експортери, які ввозять товар з країн Африки чи Азії, мають право вимагати банківські гарантії від своїх іноземних партнерів, щоб знизити ризик несплати за контрактом.

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
385
На ринку документарних операцій працюють не всі банки, адже однією з умов роботи на ринку є хороша репутація банку-гаранта серед іноземних банків. Спочатку лідером на ринку гарантій був Укрексімбанк: оскільки банк
є державним, банки-партнери приймають його гарантії по всьому світу.
Велика частка гарантій припадає на «дочок» іноземних банків – Райффайзен
Банк Аваль, УкрСиббанк, ОТП Банк, Укрсоцбанк . Крім того, лідером є і найбільший український банк – ПриватБанк . Останнім часом, документарні операції активно розвивають також інші гравці банківського ринку, зокрема, російські ВТБ Банк і Альфа-Банк.
Хоча банки пропонують надання гарантій незалежно від суми контракту, експерти впевнені: вартість гарантії настільки висока, що виправдовує себе лише за великих сум контракту.
При цьому, основні витрати за отримання банківської гарантії припадають на комісію за надання гарантії. При цьому, якщо забезпеченням за гарантією є депозит клієнта в банку (блокується рахунок), то комісія складе 0,2-0,4% від суми гарантії. А якщо застава інша, то значно дорожче:
2-10% річних (таку гарантію банки вже оцінюють як кредитування). Хоча деякі банки визначають тариф у відсотках річних навіть якщо в заставі заблокований рахунок клієнта (див. таблиця 6.1).
Заощадити на гарантії допоможе відкриття рахунку або розміщення депозиту в банку-гарантії.
Отже, підсумовуючи особливості, переваги та недоліки здійснення міжнародних розрахунків та операцій, відмітимо, що в міжнародній діловій практиці документарні акредитиви та банківські гарантії найчастіше використовуються як інструменти фінансування міжнародних торгових операцій. Таке фінансування може приймати форму відкриття банком акредитива або надання банківської гарантії без розміщення клієнтом грошового покриття на момент випуску відповідного інструмента (відкриття акредитива/надання гарантії), або надаватись у формі кредиту для виробництва чи придбання товару, що буде експортований клієнтом (так зване передекспортне фінансування), а також здійснюватись у формі оплати банком документів за експортним акредитивом з відстроченим платежем, що відкритий на користь клієнта, до настання терміну платежу за акредитивом
(так зване постекспортне фінансування).
Найтиповіші операції, які пропонують вітчизняні банківські установи для українських експортерів та імпортерів відображені в табл. 6.2.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
386
Таблиця 6.1
Дані за основними витратами компанії на отримання гарантії у банках-лідерах станом на 2012 рік
Банк
Комісія за надання
(застава – грошові кошти) від суми гарантії
Комісія за надання (інше забезпечення) від суми гарантії
Авізування гарантій
інших банків
Приват-Банк
0,30%
2-6% річних
0,10%
Райффайзен Банк Аваль 0,20% не надається
0,20%
УкрСиббанк
0,20%
0,20% річних
0,10%
Укрсоцбанк
1,2-3% річних за домовленістю
0,10%
ПУМБ
1,2-2,5% річних
3-5% річних
0,10%
ОТП Банк
0,10% за домовленістю
0,15%
Альфа-Банк
0,20% за домовленістю
0,10%
Форум
0,25%
3-10% річних
0,20%
Укрексімбанк
0,25-0,5%
0,75-1% річних
0,10%
ВТБ Банк
1% річних
1% річних (+ комісія за управління, яка встановлюється кредитним комітетом)
0,10%
Промінвестбанк
0,2% (+ встановлена договором плата)
0,2% річних
(+ встановлена договором плата)
0,10%
Universal Bank
0,40% за домовленістю
0,10%
Таблиця 6.2
Операції та пропозиції вітчизняних банків для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
Пропозиції для експортерів
Гарантія повернення авансу українським експортером
Забезпечує
іноземному
імпортеру повернення коштів, отриманих українським експортером як аванс оплати майбутніх поставок товарів/надання послуг, в разі невиконання зобов’язань українського експортера по здійсненню таких поставок товару/надання послуг. Українському експортеру така гарантія, в свою чергу, дозволяє отримати кошти для закупівлі/виготовлення товару що експортується. В разі необхідності гарантія іноземному експортеру може бути надана одним з провідних іноземних банків під контргарантію банку.
Гарантія здійснення платежу
іноземним
імпортером
Українському експортеру може бути надана гарантія оплати
іноземним імпортером поставок товарів/надання послуг за умови отримання банком контргарантії від
іноземного банку.
Українському експортеру це дозволить збільшити коло своїх покупців за рахунок пропозиції сприятливіших для покупців умов розрахунків без ризику для себе.

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
387
Продовження табл. 6.2
Гарантія повернення кредиту українським експортером, наданого нерезидентом
Дає змогу українському експортеру отримати кредит від нерезидента за ставками світового фінансового ринку.
Гарантія виконання зобов`язань експортера за контрактом
Забезпечує платіжні вимоги іноземного імпортера стосовно українського експортера, які можуть виникнути у разі невиконання зобов’язань українського експортера по здійсненню поставок товару/надання послуг або невиконання інших умов договору.
Підтвердження експортного акредитиву
Банк може здійснювати підтвердження акредитивів, що відкриваються іноземними банками-емітентами на користь українських експортерів. Підтвердження акредитиву являє собою додаткову (на доповнення до зобов`язань іноземного банку-емітенту) гарантію банку щодо здійснення оплати.
Використовується в разі недостатнього рівня довіри українського експортера до іноземного банку-емітенту.
Передекспортне фінансування
Банк здійснює кредитування витрат, пов`язаних з виробництвом продукції на експорт. Строк кредитування – до 12 місяців. Надається у формі кредиту або кредитної лінії
(відновлювальної або невідновлювальної). Валюта кредиту – гривня, долари США, євро, долари США/євро з подальшою конвертацією в гривню в разі необхідності проведення розрахунків на території України. Може бути відкрита мультивалютна кредитна лінія, перевагою якої є можливість отримання кредиту за одним кредитним договором як у доларах
США/євро, так і в гривні залежно від потреби позичальника
Постекспортне фінансування
У разі відкриття іноземним імпортером акредитиву з відстроченням платежу на користь українського експортера банк може надати кредит українському експортеру в розмірі відвантаженого товару відповідно до наданого пакета відвантажувальних документів. Українському експортеру це дозволить збільшити коло своїх покупців за рахунок пропозиції сприятливіших для покупців умов розрахунків, при цьому одночасно отримавши кошти на суму відвантаженого товару.
Пропозиції для імпортерів
Гарантія здійснення платежу українським
імпортером
Забезпечує іноземному експортеру отримання оплати за поставлений товар/надані послуги в разі невиконання зобов’язань українського імпортера по оплаті таких поставок товару/отриманих послуг. Українському імпортеру така гарантія, в свою чергу, дозволяє отримати відстрочку оплати та розрахуватися з іноземним експортером після реалізації товару.
В разі необхідності гарантія іноземному експортеру може бути надана одним з провідних іноземних банків під контргарантію банку

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
388
Продовження табл. 6.2
Отже, основними перевагми для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при використанні вищезазначених операцій та послуг є:
 при відкритті непокритого документарного
інструмента
(акредитива/гарантії) клієнту не доведеться відволікати кошти на тривалий строк для розміщення грошового покриття в банку;
 за рахунок використання кредитних ліній іноземних банків при здійсненні постімпортного фінансування загальна вартість такого фінансування може буде нижчою за вартість звичайного кредиту, що надається українськими банками;
 залучаючи передекспортне фінансування клієнт отримує кошти на етапі виробництва/закупівлі продукції, яка буде експортована, що дозволяє не відволікати власні обігові кошти, оптимізувати структуру балансу, покращити відносини з контрагентами;
 використовуючи постекспортне фінансування за акредитивами з відкладеним платежем клієнт-експортер отримує можливість надавати своїм
Гарантія повернення кредиту українським
імпортером, наданого нерезидентом
Дає змогу українському імпортеру отримати кредит від нерезидента за ставками світового фінансового ринку.
Акредитив з відстроченням платежу
Оплата за таким акредитивом здійснюється через визначений проміжок часу з дати надання відвантажувальних документів до банку. Таким чином іноземний експортер отримує гарантію оплати на визначену дату, а український імпортер – можливість розрахуватися з іноземним експортером вже після реалізації товару за рахунок коштів, отриманих від реалізації.
Кредитування з метою здійснення оплати за контрактом
Банком надаються кредити для здійснення оплати за зовнішньоекономічними контрактами за умови, що контрактами передбачається акредитивна форма розрахунків.
Кредити надаються як для придбання сировини, матеріалів, товарів для реалізації, так і для придбання основних засобів. Валюта кредитування – долари США/євро або гривня з подальшою конвертацією в валюту контракту.
Довгострокове фінансування
імпорту за рахунок коштів іноземних банків
Дозволяє українському імпортеру отримати довгострокові кредити під відносно низьку процентну ставку з метою здійснення розрахунків за
імпортними контрактами, пов`язаними з придбанням основних засобів. Кредитування здійснюється у валюті контракту. Умовами контракту повинна бути передбачена акредитивна форма розрахунків.

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
389 покупцям відстрочку платежу, що є додатковою конкурентною перевагою клієнта, при цьому не уповільнюючи обіговість коштів та не погіршуючи показників ліквідності.
Питання для самоконтролю
1. В чому суть банківської гарантії та контргарантії? Назвіть випадки їх використання за угодами між покупцями і продавцями.
2. За якими критеріях здійснюється класифікація банківських гарантій?
3. На яких умовах може бути надана банківська гарантія?
4. Які умови банківської гарантії рекомендується обговорити при укладенні міжнародного контракту?
5. Яка процедура внесення змін в умови гарантії? В яких випадках доцільно змінювати умови та в яких випадках припиняється дія банківської гарантії?
6. Порівняйте поручительства та банківські гарантії. В чому їх основні відмінності?
7. Яких учасників гарантійних операцій Ви можете назвати та охарактеризуйте взаємовідносини між ними.
8. Охарактеризуйте механізм роботи банків з гарантіями.
9. Вкажіть випадки використання гарантії виконання зобов’язань.
10. В чому переваги та недоліки використання банківських гарантій для експортерів та імпортерів?
Тести
1. Зобов’язання банку перед бенефіціаром здійснити платіж на його користь у межах зазначеної суми у випадку, якщо контрагент бенефіціара не виконує своїх зобов’язань перед бенефіціаром – це: а) банківське поручительство; б) застава; в) банківська гарантія; г) немає вірної відповіді.
2. Учасниками гарантійних операцій можуть бути: а) гарант, принципал; б) бенефіціар, гарант; в) гарант, бенефіціар, принципал; г) немає вірної відповіді.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
390 3. Вкажіть, у якому випадку правильно визначено поняття
«принципал»: а) наказодавець за гарантією, який уповноважує свій банк виставити гарантію та інструктує банк щодо умов гарантії; б) особа, на користь якої виставлена гарантія; в) одна з послуг, яку пропонують комерційні банки експортерам та
імпортерам, яка не пов’язана з наданням прямої фінансової допомоги; г) безвідкличне зобов’язання за дорученням і за рахунок клієнта виплатити одержувачу гарантії визначену суму грошей.
4. Банківські гарантії виконують наступні функції: а) фінансове забезпечення виконання контракта з боку клієнта гаранта; б) запобігти ризик, що пов’язаний з нерегулярними операціями; в) немає вірної відповіді; г) правильні відповіді а, б.
5. Термін дії гарантії встановлюється: а) відповідно до терміну погашення боргу; б) на 15 днів тривалішим за термін погашення боргу; в) на 5 днів коротшим за термін погашення боргу; г) незалежно від терміну погашення боргу.
6. У якому із вказаних випадків дія гарантії може припинитись? а) із припиненням забезпеченого нею зобов’язання; б) із закінченням максимального терміну гарантії; в) якщо банк протягом 3-х місяців (від дня закінчення терміну зобов’язань за гарантією) не висуне претензій до гаранта; г) всі відповіді вірні.
7. У якому випадку найбільш повно перечислень види гарантій? а) гарантія пропозиції, гарантія виконання та платежу; б) гарантія повернення авансового платежу, гарантія платежу, гарантія пропозиції, гарантія виконання; в) гарантія платежу, гарантія пропозиції, гарантія повернення авансового платежу, відклична гарантія; г) всі відповіді вірні.

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
391 8. За резидентністю бенефіціара гарантії поділяють на: а) міжнародна гарантія, внутрішня гарантія; б) пряма, непряма; в) платіжна, тендерна, гарантія виконання; г) відклична, безвідклична.
9. Поручництво – це: а) зобов’язання банку перед бенефіціаром здійснити платіж на його користь у межах зазначеної суми у випадку, якщо контрагент бенефіціара не виконує своїх зобов’язань перед бенефіціаром; б) договір, на підставі якого поручитель бере, зобов’язання перед кредитором сплатити у разі необхідності заборгованість боржника. в) одна з послуг, яку пропонують комерційні банки експортерам та
імпортерам, яка не пов’язана з наданням прямої фінансової допомоги; г) немає вірної відповіді.
10. Акцесорний характер поручництва полягає в тому, що: а) поручництво забезпечує не тільки основне зобов’язання головного боржника, а й додаткові зобов’язання; б) зобов’язання поручителя не може бути більшим за обсягом або більш обтяжливим, ніж зобов’язання головного боржника; в) за певних умов поручитель може використовувати право головного боржника на залік його вимоги; г) всі відповіді вірні.
11. За формою, поручительство може бути: а) просте, складне; б) просте, солідарне; в) пряме, непряме; г) відкличне, безвідкличне.
12. Вкажіть, в якому випадку вірно визначено поняття «непряма гарантія»: а) гарантія, яка може бути відкликана або її умови можуть бути змінені без попереднього повідомлення бенефіціара; б) гарантія, яку надає банк принципала (банк-поручитель), доручаючи
іноземному банку-кореспонденту виставити гарантію на користь бенефіціара під повну відповідальність поручителя;

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
392 в) гарантія, реалізація якої залежить від виконання певних умов; г) забезпечує платежі переважно за комерційними контрактами (договір про постачання товару, виконаних робіт чи наданих послуг) і виставляються банками в забезпечення інтересів імпортера.
13. Гарантія, яка може бути відкликана або її умови можуть бути змінені без попереднього повідомлення бенефіціара – це: а) умовна гарантія; б) гарантія виконання контракту; в) непряма гарантія; г) вірна відповідь відсутня.
14. Гарантія виконання контракту – це: а) гарантія, що забезпечує платежі переважно за комерційними контрактами (договір про постачання товару, виконаних робіт чи наданих послуг) і виставляються банками в забезпечення інтересів імпортера; б) гарантія, яку надає банк принципала (банк-поручитель), доручаючи
іноземному банку-кореспонденту виставити гарантію на користь бенефіціара під повну відповідальність поручителя; в) це гарантія, яка може бути відкликана або її умови можуть бути змінені без попереднього повідомлення бенефіціара; г) немає вірної відповіді.
15. Гарантії Кабінету Міністрів України стосуються погашення кредитів, які залучаються у формах: а) кредитів в іноземній валюті, які надаються юридичними особам- резидентам міжнародними фінансовим організаціями, іноземними банками та іншими фінансово-кредитними установами; б) кредитів, наданих
іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками відповідно до міжнародних договорів України; в) міжбанківських кредитних ліній, оформлених українським експортно-імпортним банком чи іншими банками-агентами Кабінету
Міністрів України з іноземними банками і міжнародними фінансовими організаціями; г) всі відповіді вірні.

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
393 16. Гарантія (порука) може надаватись: а) всім юридичним і фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність і мають реальну можливість виконання зобов’язань за договором гарантії; б) лише фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність, зареєстровані як приватні підприємці; в) лише юридичним особам, які зареєстровані як приватні підприємці і мають реальну можливість виконання зобов’язань за договором гарантії; г) всі відповіді вірні.
17. Розмір комісійної платні за користування гарантією (порукою) і порядок її сплати встановлюється: а) банком і визначається в договорі про надання гарантії (поруки); б) рішенням кредитного комітету, що визначається в договорі; в) банком відповідно до рішення кредитного комітету і визначається в договорі про надання гарантії (поруки); г) рішенням Кабінету Міністрів України.
18. Банк може відкрити наступні види гарантій пропозиції: а) конкурсна або тендерна; б) платіжна; в) покрита або непокрита; г) немає вірної відповіді.
19. Дія гарантії (поруки) припиняється у випадку: а) повернення оригіналу гарантійного листа; б) сплати бенефіціару суми, вказаної в гарантії; закінчення терміну дії гарантії (поруки); в) відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії (поруки) шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його зобов’язань; г) всі відповіді вірні.
20. Гарантія виконання контрактних зобов’язань, як правила, відкривається на суму, що не перевищує: а) 15% від суми контракту; б) 5-10% від суми контракту; в) 5-10% від суми гарантії; г) правильні відповіді б, в.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
394 21. Тендерна гарантія характеризується наступними перевагами: а) відсутність необхідності надавати в якості забезпечення грошові кошти або поручительство третіх осіб; б) простота отримання; в) мінімізація ризику неповернення авансового платежу відповідно до умов контракту; г) вірні відповіді а, б.
22. Причинами, за якими бенефіціар може відмовитися приймати гарантію, випущену банком принципала, можуть бути: а) політична чи економічна ситуація в країні принципала нестабільна
(для контрактів ЗЕД); б) відповідно до законодавства бенефіціар може прийняти гарантію тільки від місцевого банку; в) бенефіціар не довіряє банку принципала; г) вірні відповіді а, б, в.
23. До основних форм гарантій належить: а) гарантія «за першою вимогою», порука; б) тендер, гарантія платежу; в) вірні відповіді а, б; г) немає вірної відповіді.
24. На яку суму, як правило, відкриваються гарантії платежу й гарантії повернення авансового платежу: а) 80-90% суми платежу; б) 3% - 5% (до 10%) від вартості контракту; в) 100% суми забезпечуваного платежу; г) 90% від вартості контракту.
25. На який термін, як правило, відкриваються гарантії: а) на 20 днів, згідно умов контракту; б) на термін, що перевищує термін забезпечуваного зобов’язання на 10 -
30 днів; в) на термін, що перевищує термін забезпечуваного зобов’язання на 10 днів; г) на термін, що перевищує максимально допустиму дату одержання товару на 45 днів.

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ
395 26. Банківські комісії за гарантіями поділяються на наступні групи: а) операційні; б) винагорода за ризик; в) комісії за зобов’язання; г) вірні відповіді а, в.
27. Випуск гарантії здійснюється лише за наявності наступних документів: а) договори застави майнових прав за депозитом (чи інші договори застави, якщо гарантія непокрита); б) ксерокопія зовнішньоекономічного контракту ; в) договір комісії про відкриття банківської гарантії; г) всі відповіді вірні.
28. Якщо передбачено умовами гарантії, вона може бути анульована шляхом: а) повернення в банк-гарант оригіналу гарантії (якщо вона випущена на паперовому носії); б) спрямування бенефіціаром у банк-гарант (через авізуючий банк) заяви про відмову від гарантії; в) вірні відповіді а, б; г) немає вірної відповіді.
29. Відмінності гарантії від поруки полягають у наступному: а) оформлення гарантії договором не є обов’язковим, тоді як для поруки закон цього вимагає; б) якщо поручитель відповідає в тих самих межах, що й боржник, то гарант у договорі може обмежити свою відповідальність частиною зобов’язань боржника; в) гарант несе субсидіарну (додаткову) відповідальність, тобто він повністю виконує зобов’язання, але лише за умови відсутності в основного боржника коштів, необхідних для належного виконання зобов’язання, а поручитель у разі невиконання зобов’язання боржником відповідає разом з ним перед кредитором солідарно; г) вірні відповіді а, б, в.

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
396 30. До переваг використання гарантій можна віднести: а) відстрочка платежу надає можливість отримати від контрагентів товарний кредит, який забезпечується банківською гарантією; б) скорочення ризиків за операціями; в) можливість гарантувати виконання зобов’язань за контрактом без внесення передоплати/авансу; г) вірні всі зазначені відповіді.
Навчальні вправи та задачі
Задача 1. Компанія уклала експортну угоду з швейцарською фірмою на постачання своєї продукції на умовах документарного
інкасо.
Платоспроможність та кредитна історія даної фірми невідомі.
Визначте, які види гарантій доцільно використати в такому випадку та дії банку при наданні гарантій такого типу.
Задача 2. У березні 2008 р. підприємство «Вінчестер» подало пропозиції на тендер щодо придбання та монтаж технічного обладнання.
Через 6 місяців було підписано зовнішньоторговельний контракт із компанією «Альтер», відповідно до якого, через місяць після підписання контракту мав бути оплачений аванс у розмірі 100 % суми контракту.
Поставки передбачаються трьома партіями: у лютому 2009 р., у серпні
2009 р., у лютому 2010 р. Закінчення монтажу заплановане на серпень
2010 р. і остаточне прийняття встановленого обладнання – у лютому 2011 р.
Контракт потребує виставлення таких гарантій (у відсотках від суми контракту):
 гарантія пропозиції – 2 %;
 авансова гарантія – 4 %;
 гарантія виконання – 10%, коли контракт стає чинним, знижується до 5 % після попереднього прийняття;
 гарантія утримання – 3 %.
Визначте, в яких випадках, доцільно застосовувати той чи інший вид гарантії. Розрахуйте, на які суми будуть видані визначені Вами гарантії.

ТЕМА 7. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІ
397


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал