Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитаціїPdf просмотр
Сторінка17/18
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.
Культуральний аспект проблеми смерті. Проблема самогубства у художній літературі. Оцінка самогубства в традиціях різних народів. Використання опитувальників і шкал репресивності й тривожності. Застосування проективних методик для діагностики суїцид- дальних тенденцій. Складання профілю біографії та визначення типу її структури за розповіддю історії життя.
7.
Соціально-психологічні передумови суїцидальної поведінки підлітків та юнацтва. Суїцидальні дії підлітків при психічному інфантилізмі та іншій пограничній психопатології.
9.
Суїцидонебезпечні стани в осіб інволюційного віку та їх профілактика. Чинники суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію. Частота і поширеність самогубств серед психічнохворих. Українська соціально-психологічна консультативна телефонна служба історія становлення, основні принципи та завдання її функціонування.
13. Розвиток методів психотерапії постсуїцидальної кризи.

Методичні вказівки до проведення самостійної роботи
студентів під час вивчення спецкурсу Психологія суїциду

Складність і значущість оволодіння матеріалами названого спецкурсу передбачають інтенсивну самостійну роботу студента над спеціальною навчальною літературою, науковою літературою, науковими статтями та діагностичним інструментарієм.


229 Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального матеріалу вчас, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі викладача. Самостійна робота студентів при опануванні матеріалом спецкурсу Психологія суїциду включає опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу (теми № 3, 4); вивчення окремих питань, що не розглядають у курсі лекцій підготовку до практичних занять завдання з опрацювання окремих статей та ситуацій написання листа від імені психолога людині, яка зважилася на самогубство відпрацювання окремих технік психологічного консультування встановлення невербального контакту техніка відображення почуттів техніка зворотного зв’язку; освоєння директив як методу впливу засвоєння техніки переказу як методу впливу у ситуації інтерв’ю; прийоми роботи з аутоагресією; прийоми пошуку альтернативних рішень самостійний підбір та проведення діагностичних методик на виявлення ризику суїцидальності та схильності до суїцидальних дій систематизацію вивченого матеріалу та підготовку до заліку. Самостійна робота реалізується у виступах студентів з доповідями, повідомленнями на практичних заняттях, наукових гуртках, наукових конференціях і т.д. У процесі самостійної роботи студентам надається методична допомога, а також здійснюється контроль та аналізуються її результати викладачем.
Методичні вказівки до написання курсових робіт

Навчальним планом непередбачено написання курсових робіт зі спецкурсу Психологія суїциду. Однак тематика курсових робіт із навчальних дисциплін Клінічна психологія, Основи психодіагностики включає й теми курсових робіт із вищеназваного спецкурсу. Досить часто логічним продовженням попередніх наукових досліджень є дипломна робота студента. Курсова робота – самостійне навчально-наукове дослідження, яке має наметі виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, а також його здатність застосовувати дотримані знання на практиці, схильність студента до аналізу матеріалу з теми дослідження та вміння робити висновки.


230 Курсова робота виконується з певних навчальних курсів для систематизації, закріплення і поглиблення теоретичних знань та отримання навиків застосування цих знань у практичних ситуаціях під керівництвом викладача. Тематика курсових проектів (робіт) має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Тема курсової роботи та графік її виконання затверджуються на засіданні кафедри. Мета написання курсової роботи систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни та перевірити якість цих знань навчити студентів самостійно осмислити проблему, аналізувати нормативно-правові акти, літературні джерела та матеріали юридичної практики сформувати навики застосування отриманих знань під час виконання практичних завдань навчити студентів самостійно формулювати висновки, пропозиції й рекомендації формувати у студентів професійний рівень правової свідомості та правової культури навчити студентів правильно організувати свою дослідницьку роботу та оформити її результати. Основна вимога до курсової роботи – її науковість, що передбачає творчий підхід до обраної теми, правильне та глибоке висвітлення всіх її аспектів, усвідомлення результатів дослідження та вміння робити узагальнення, висновки і рекомендації щодо вдосконалення досліджуваної проблеми.
Об’єкт дослідження, за матеріалами якого буде виконуватися курсова робота, обирається студентом самостійно. Для написання якісної курсової роботи потрібен ретельний і обміркований добір літературних джерел, складання загального бібліографічного опису. Особливу увагу слід звернути на питання, які були недосить висвітлені у сучасній літературі чи лише поставлені у працях дослідників. Якщо з цієї проблеми існує декілька точок зору, то автор курсової роботи має коротко викласти кожну з них, дати їм критичну оцінку й обґрунтувати, чому він дотримується тієї чи іншої концепції, або висунути та довести власну точку зору. Робота має виконуватися відповідно до розроблених кафедрою загальної та соціальної психології методичних рекомендацій щодо написання курсових та дипломних робіт і затверджених вченою радою університету.


231
Додатки
ДОДАТОК А
Тест на професійний стрес

Інструкція. Прочитайте пропозиції і виберіть той пункт, щонайбільше підходить для Вас. Довго не роздумуйте. Найщиріші відповіді приходять першими.
1. Дві людини, які добре Вас знають, обговорюють Вас. Які з тверджень вони, найімовірніше, стали б використовувати а) X – дуже замкнута людина, здається, що ніщо надто його (її) не турбує б) X – чудова людина, але Ви повинні бути обережні, коли говорите йому (їй) щось час від часу в) здається, що вжитті усе завжди відбувається не так, як треба г) я незмінно знаходжу X дуже нудним і непередбаченим
ґ) чим менше я бачу X, тим краще.
2. Чи властиві Вам ужитті деякі з таких найбільш поширених особливостей
− почуття, що Вам мало вдається зробити що-небудь правильно
− почуття, що Вас переслідують, заганяють у кут або в пастку
− погане травлення
− поганий апетит
− безсоння ночами
− короткочасні запаморочення і прискорене серцебиття
− надмірна пітливість під час відсутності фізичного навантаження і спеки
− панічне відчуття в натовпі або в зачиненому приміщенні
− утома й брак енергії
− почуття безнадійності (яка користь у всьому цьому
− слабкість або нудота без яких-небудь зовнішніх причин
− дуже сильне роздратування з приводу дрібних подій
− нездатність розслабитися вечорами
− регулярні пробудження серед ночі або дуже рано
− труднощів прийнятті рішення
− неможливість перестати обмірковувати або переживати події минулого дня
− слізливість
− переконання, що Вині з чим до ладу не можете справитися
− недолік ентузіазму навіть стосовно найбільш значимих і важливих життєвих справ


232
− небажання зустрічатися з новими людьми й освоювати новий досвід
− нездатність сказати ніколи тебе просять щось зробити
− відповідальність більша, ніж таз якою Ви можете справитися.
3. Наскільки Ви оптимістичні вданий час а) більше, ніж звичайно бяк звичайно в) менше, ніж звичайно.
4. Чи подобається Вам дивитися спортивні змагання
5. Чи можете Ви дозволити собі поніжитися в ліжку у вихідні дні, не переживаючи при цьому почуття провини
6. Чи можете Вив розумних межах (професійних або особистісних) говорити відверто а) із керівником б) із колегами віз членами родини.
7. Хто звичайно несе відповідальність за найважливіші моменти у Вашому житті а) Ви самі б) хтось інший.
8. Коли Вас критикують на роботі керівники, як Ви звичайно почуваєте себе а) дуже засмученим б) помірковано засмученим в) мало засмученим.
9. Ви закінчуєте робочий день із почуттям задоволення від досягнутого а) часто б) іноді в) тільки зрідка.
10. Чи переживаєте часто почуття, що у Вас є невлагоджені конфлікти з колегами
11. Обсяг виконуваної Вами роботи перевищує відведений для цього час а) постійно б) іноді в) тільки зрідка.
12. Чи часто Ви уявляєте собі, які у Вас професійні перспективи а) як правило, так


233 б) іноді в) лише зрідка.
13. Чи можете Ви сказати, що, як правило, у Вас удосталь часу, який Ви витрачаєте на себе
14. Якщо Ви хочете обговорити з ким-небудь свої проблеми, чи легко Вам звичайно знайти слухача
15. Чи перебуваєте Вина шляху, який більш-менш забезпечує досягнення Ваших головних життєвих цілей
16. Ви нудьгуєте на роботі а) часто б) іноді в) дуже рідко.
17. Ви із задоволенням збираєтеся на роботу а) у більшості випадків б) у деякі днів) лише зрідка.
18. Чи почуваєте Ви, що на роботі належно цінують Ваші здібності й справи
19. Чи почуваєте Ви себе належно винагородженим на роботі за Ваші здібності та справи (маючи на увазі статусі просування по службі
20. Чиє у Вас почуття, що Ваші керівники а) активно заважають Вам у роботі б) активно допомагають Вам у роботі.
21. Якби 10 років тому Ви мали можливість побачити себе таким професіоналом, яким Виє сьогодні, Ви б урахували, що а) перевершили власні очікування б) відповідаєте власним очікуванням в) не досягли власних очікувань.
22. Якби Ви повинні були оцінити в балах симпатії до самого себе за шкалою від 5 (максимум) до 1 (мінімум, який бал Ви б поставили самі собі
Ключі до відповідей
Поставте собі бали відповідно до поданих ключів і просумуйте їх
1. а) 0; б) 1; в) 2; г) 3; д) 4.
2. За кожне так по 1 балові.
3; 9; 12; 17; 21. а) 0; б) 2; в) 1.
4; 5; 13; 14; 15; 18; 19. так – 0, ні – 1.
6. За кожен так – 0, за кожен ні – по 1 балові.


234 7. а) 0; баб, в) 0.
10. ні – 0, така б) 0.
22. За “5” – 0; за “4” – 1; за “3” – 2; за “2” – 3; за “1” – 4. Підсумуйте бали. Якщо ви одержали
− від 0 до 15 балів − стрес не є проблемою вашого життя
− від 16 до 30 балів – у вас помірний рівень стресу для зайнятого і багато працюючого професіонала. Проте варто проаналізувати ситуацію та подивитись, як можна розумно зменшити стрес
− від 31 до 45 балів – стрес становить безумовну проблему. Очевидна необхідність корекційних дій. Чим більше вибудете працювати при такому рівні стресу, тим важче що-небудь зробити з ним. Це серйозний привід для ретельного аналізу вашого професійного життя
− від 46 до 60 балів – на цьому рівні стрес являє собою головну проблему, і щось має бути зроблене негайно. Ви можете виявитися дуже близькі до стадії виснаження в загальному адаптаційному синдромі (стресі. Напруга має бути ослаблена.
ДОДАТОК В
Опитувальник на вигорання МВІ
Авторами цього опитувальника є американські психологи К. Ма- слач і С. Джексон. Він призначений для вимірювання ступеня вигорання в професіях типу “людина–людина”. Цей варіант адаптований Н. Є. Водоп’яновою.
Інструкція. Дайте, будь ласка, відповідь, як часто Ви переживаєте почуття, які названі нижче в опитувальнику. Для цього на бланку відповідей відмітьте за кожним пунктом позицію, яка відповідає частоті ваших думок і переживань ніколи, дуже рідко, іноді, часто, дуже часто, щодня.
Текст опитувальника
Я почуваю себе емоційно спустошеним. Після роботи я почуваю себе, як вижатий лимон. Вранці я відчуваю втому і небажання йти на роботу. Я добре розумію, що відчувають мої підлеглій колеги, і намагаюся враховувати це в інтересах справи.


235 Я відчуваю, що спілкуюсь із деякими підлеглими та колегами, як із предметами (без теплоти й прихильності. Після роботи на деякий час хочеться усамітнитися від усіх і всього. Я вмію знаходити правильне рішення у конфліктних ситуаціях, які виникають під час спілкування з колегами. Я відчуваю пригнічення та апатію. Я впевнений, що моя робота потрібна людям. Останнім часом я став черствим уставленні до тих, із ким працюю. Я помічаю, що моя робота робить мене жорстокішим. У мене багато планів на майбутнє, і я вірю в їхнє здійснення. Моя робота все більше мене розчаровує. Мені здається, що я забагато працюю. Буває, що мені дійсно байдуже те, що відбувається з деякими моїми підлеглими і колегами. Мені хочеться усамітнитись і відпочити від усього і всіх. Я легко можу створити атмосферу доброзичливості та співпраці в колективі. Під час роботи я відчуваю приємне пожвавлення. Завдяки своїй роботі я вже зробив ужитті багато дійсно цінного. Я відчуваю байдужість і втрату інтересу до багатьох речей, які радували мене в моїй роботі. Останнім часом мені здається, що колективі підлеглі все частіше перекладають на мене тягар своїх проблемі обов’язків. Обробка результатів Відповіді досліджуваного оцінюються 0 балів – ніколи, 1 – дуже рідко, 3 – інколи, 4 – часто, 5 – дуже часто, 6 – щодня.
Ключ
Шкала емоційного виснаження – відповіді за пунктами 1, 2, 3,
6, 8, 13, 14, 16, 20 (максимальна сума балів – 54).
Шкала “деперсоналізації” – відповіді за пунктами 5, 10, 11, 15, 22 максимальна сума балів – 30).
Шкала редукції особистісних досягнень” – відповіді за пунктами 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 (максимальна сума балів – 48).
Висновки
Чим більша сума балів за кожною шкалою окремо, тим більше в досліджуваного виражені різні сторони вигорання. Можна також враховувати суму балів усіх шкал.


236
ДОДАТОК С
Тест акцентуації характеру
У кожної людини можна визначити не одну сотню особистісних риса саме доброту, принциповість, цілеспрямованість та ін., які особливо не виділяються і проявляються однаковою мірою. Кілька яскравих особистісних рис складають малюнок особистості. У такому разі кажемо Він людина цілеспрямована й дуже принципова, на нього можна покластися у скрутній ситуації, або Це добра, чуйна людина, завжди допоможе. Якщо ж у людини виділяється одна з особистісних рис, причому дуже яскраво, помітно, то це так звана акцентуація характеру чи психотип особистості. Якщо ця властивість характеру, яскраво виражена в акцентуації особистості, заважає людині жити в суспільстві або суспільству важко прийняти цю людину, то йдеться про психопатичну особистість коли ж ця властивість з плином часу ще й посилюється, то маємо справу з проявом психічного захворювання. К. Леонгард зазначив, що акцентуація – це, по суті, ті ж індивідуальні риси, але які мають тенденцію до переходу в патологічний стан. Ми розглядаємо риси характеру в межах звичайного малюнка особистості й виділяємо 13 типів акцентуації, тобто яскраво виражених характерів-психотипів, які описали у роботі вінницькі колеги І. А. Слободянюк, О. О. Холодова, О. І. Олексенко.

Інструкція до тесту
Зробіть табличку (див. бланк для відповідей. У клітинки (1 - 104) записуйте свої відповіді зліва направо ряд зарядом. Відповідаючи на твердження тесту, оцінюйте ступінь своєї згоди або незгоди такими балами
+2 цілком правильно, я звичайно такі роблю;
+ 1 правильно, але бувають відчутні винятки;
0 важко сказати,
-1 неправильно, але іноді бувають такі ситуації;
-2 зовсім неправильно, це невластиве моєму звичайному
життю. Намагайтеся не відповідати Важко сказати, віддайте перевагу одній із решти чотирьох відповідей, співвіднісши її зі своїми звичками, бажаннями, вчинками. Причому будь-яке з наведених у тесті тверд-


237 жень потрібно оцінювати за принципом як правило і зі звичного для вас способу життя. Адже ми всі час від часу буваємо то веселими, то роздратованими.

Бланк для відповідей
1
2 3 4
5 6
7 8
9 1
0 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 2
0 2
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 3
0 3
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
9 4
0 4
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 4
8 4
9 5
0 5
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 6
0 6
1 6
2 6
3 6
4 6
5 6
6 6
7 6
8 6
9 7
0 7
1 7
2 7
3 7
4 7
5 7
6 7
7 7
8 7
9 8
0 8
1 8
2 8
3 8
4 8
5 8
6 8
7 8
8 8
9 9
0 9
1 9
2 9
3 9
4 9
5 9
6 9
7 9
8 9
9 1
00 1
01 1
02 1
03 1
04 І
I
I
I
II
I
V
V V
I
V
II
V
III
I
X
X
X
I
X
II
X
III

Прізвище, ім’я______________

Дата_________________
Можна підготувати наперед необхідну для дослідження кількість бланків або запропонувати кожному перед початком тестування накреслити їх для відновлення за поданим зразком. Тестування можна проводити й індивідуально, із групою дітей одночасно. Під час індивідуального тестування дитині видають текст тесту, що містить 104 твердження, які вона має
уважно прочитати, оцінити за своєю згодою чи незгодою, і записати певний балу бланку для відповідей. Під час групового тестування також можна роздати тексти тесту якщо їх є достатня кількість. При цьому потрібно попросити дітей, щоб вони не робили в тексті жодних поміток. Допускається й усне тестування дослідник читає всі 104 твердження вголос, обов’язково двічі кожне з них, а діти відразу оцінюють своє ставлення певним балом у бланку для відповідей.


238 Відповіді й оцінки в балах доцільно записати на дошці. Якщо в тестованих виникають запитання щодо змісту тверджень тесту, дослідникові потрібно пояснити незрозумілі слова чи смисл усього твердження. Час для проведення тесту разом з поясненням інструкції – приблизно 35 – 40 хв.
Текст тесту
1. Я ніколи недовіряю незнайомим людям і не раз переконувався, що маю в цьому рацію.
2. Мені не раз доводилося переконуватися, що дружать із вигоди.
3. Я завжди почуваю себе бадьорим і повним сил. Як правило, настрій у мене добрий.
4. Моє самопочуття дуже залежить від того, як ставляться до мене люди.
5. Мій настрій поліпшується, коли мене залишають самого.
6. Яне можу спокійно спати, якщо вранці треба піднятися у певний час, я надто поміркований, постійно тривожуся й непокоюся про все.
7. Найменші неприємності прикро вражають мене після засмучення і занепокоєння виникає погане самопочуття.
8. У мене поганий і неспокійний сон, часто бувають болісно- тужливі сновидіння ранок для мене – найтяжча пора доби.
9. Мій настрій звичайно такий же, які в людей довкола.
10. За друзями, з якими довелося розлучитися, я довго не сумую і швидко знаходжу нових.
11. Я погано сплю вночі й відчуваю сонливість удень, часто буваю роздратованим.
12. Мій настрій легко змінюється без поважних причин.
13. Тижні доброго самопочуття чергуються в мене з тижнями, коли я почуваюся погано.
14. Я вважаю, що в людини мусить бути велика і серйозна мета, заради якої варто жити.
15. У мене трапляються напади поганого самопочуття з розтрато- ваністю і почуттям нудьги.
16. Я сплю мало, але вранці встаю бадьорим і енергійним.
17. Мій настрій дуже залежить від товариства, в якому я перебуваю.
18. Ніколи не дотримуюся загальної моди, а ношу те, що мені самому сподобалося.
19. Погане самопочуття виникає в мене внаслідок хвилювання й очікування неприємностей.


239 20. Часто соромлюся їсти при сторонніх людях, я надмірно чутливий.
21. Завжди боюся, що мені не вистачить грошей, і дуже не люблю брати в борг.
22. Я вважаю, що самому не варто виділятися серед інших людей.
23. Я легко знайомлюся.
24. Про свій одяг я мало думаю.
25. У якісь дні я просинаюся веселим і життєрадісним, в інші – без усякої причини з самого ранку пригнічений і смутний.
26. Інколи в мене вовчий апетит, інколи нічого не хочеться їсти.
27. Життя навчило мене не бути надто відвертим навіть із друзями.
28. Сону мене дуже міцний, але іноді бувають жахливі сновидіння.
29. Я полюбляю ласощі й делікатеси та ненавиджу заздалегідь розраховувати свої витрати.
30. Мій сон багатий на яскраві сновидіння.
31. Яне можу знайти собі друга до душі й страждаю від того, що мене не розуміють, прагну триматися далі від інших людей.
32. У мене настрій псується від очікування можливих неприємностей, від непевності в собі, від турботи про близьких.
33. Якщо в мене щось позичили, я соромлюся про це нагадати.
34. Мені здається, що інші люди мене зневажають, дивляться на мене з погордою.
35. Перш ніж познайомитись, я завжди хочу дізнатися, що це за людина, що про неї кажуть інші.
36. Я прагну бути з людьми, важко переношу самотність.
37. У майбутньому мене найбільше турбує моє здоров’я; дорікаю батькам, що в дитинстві вони приділяли мало уваги моєму здоров’ю.
38. Я полюбляю вдягнутися так, щоб личило мені.
39. Інколи я полюбляю великі товариські компанії, інколи уникаю їх і шукаю самотності.
40. У мене не буває зажури й суму, але може бути розлюченість та гнів.
41. Зради я ніколи не пробачив би.
42. Я легко сходжуся з людьми за будь-яких обставин, охоче знайомлюся, люблю мати багато друзів і тепло ставлюся до них.
43. Я полюбляю яскравий одяг, що впадає у вічі.
44. Я полюбляю самотність, свої невдачі я переживаю сам.
45. Я багато разів зважую всі за і проти, але все жне відважуюсь ризикнути можу випереджати інших у міркуваннях, але не в діях.


240 46. Моя сором’язливість заважає мені познайомитися з тим, з ким хотілося б.
47. Я уникаю нових знайомств, мені не вистачає рішучості у всьому.
48. Намагаюся жити так, щоб інші не могли сказати про мене нічого поганого.
49. Не люблю багато роздумувати про своє майбутнє, тим більше – наперед розраховувати свої витрати.
50. Я почуваюся таким хворим, що мені не до друзів.
51. Інколи до грошей я ставлюся легко, витрачаю їх не задумуючись інколи боюся залишитися без грошей.
52. Інколи мені добре з людьми, інколи вони набридають мені.
53. Мене приваблює лише те нове, що відповідає моїм принципам та інтересам.
54. Для мене головне, щоб одяг був зручним, охайним і чистим.
55. Я переконаний, що в майбутньому здійсняться мої бажання і плани.
56. Я віддаю перевагу тим друзям, які дуже уважні до мене.
57. Я полюбляю придумувати нове, все переінакшувати й робити по-своєму, не так як усі.
58. Мене часто непокоїть, що мій костюмне в порядку.
59. Я боюся самотності, проте часто виходить так, що я опиняюся на самоті.
60. Самотнім я почуваю себе спокійніше.
61. Я вважаю, що жодна людина немає відриватися від колективу.
62. Полюбляю різноманітність і змінив житті.
63. Товариство людей мене швидко втомлює і дратує.
64. Періоди, коли я недуже стежу затим, щоб дотримуватися всіх правил, чергуються з періодами, коли я дорікаю собі за недисциплінованість.
65. Часом я задоволений собою, часом сварю себе за нерішучість і млявість.
66. Яне боюся самотності, свої невдачі переношу самі ні в кого не шукаю співчуття й допомоги.
67. Я дуже акуратний у грошових справах, засмучуюся і відчуваю прикрість, коли не вистачає грошей.
68. Я полюбляю змінив житті – нові враження, нових людей, нове оточення.


241 69. Яне терплю самотності, завжди прагну бути серед людей збоку інших найбільше ціную увагу до мене.
70. Я допускаю опіку над собою в повсякденному житті, але не над моїм душевним світом.
71. Я часто довго роздумую над тим, правильно чині я щось сказав або зробив стосовно інших.
72. Я часто побоююся, що мене помилково вважатимуть порушником законів.
73. Майбутнє видається мені похмурим і безперспективним, невдачі гнітять мене, і найперше я звинувачую самого себе.
74. Я намагаюся жити так, щоб майбутнє було гарним.
75. При невдачах мені хочеться втекти кудись далеко й не повертатися. Незнайомі люди мене дратують, до знайомих я вже якось звик.
77. Я легко сварюся, але швидко й мирюсь.
78. Періодами я полюбляю задавати тон, бути першим, але деколи це мені набридає.
79. Я певен, що в майбутньому доведу всім свою правоту.
80. Віддаю перевагу разі назавжди встановленому порядку, мені подобається навчати людей правилі порядку.
81. Я полюбляю всякі пригоди, навіть небезпечні, охоче йду на ризик.
82. Пригоди й ризик приваблюють мене, якщо в них мені дістається перша роль.
83. Я полюбляю опікувати тих, хто мені подобається.
84. На самоті я розмірковуючи розмовляю з уявним співбесідником, мимоволі думаю про можливі неприємності та біди, які можуть трапитися в майбутньому.
85. Нове мене приваблює, але водночас непокоїть і тривожить невдачі доводять мене до відчаю.
86. Я боюся зміну житті, нова обстановка мене лякає.
87. Я охоче наслідую авторитетних людей.
88. Одним людям я підкоряюся, іншими керую сам.
89. Я охоче вислуховую ті поради, які стосуються мого здоров’я.
90. Трапляється, що зовсім незнайома людина відразу викликає в мені довіру й симпатію.
91. Деколи моє майбутнє видається мені світлим, деколи – похмурим.
92. Завжди трапляються люди, які слухаються мене й визнають мій авторитет.


242 93. Якщо в моїх невдачах хтось винен, я не залишаю його безкарним.
94. Я вважаю, що для цікавої і привабливої справи всякі правила й закони можна обійти.
95. Я полюбляю бути першим, щоб мене наслідували, йшли за мною інші.
96. Яне прислухаюся до заперечень і критики, завжди думаю і роблю по-своєму.
97. Коли трапляється невдача, я завжди шукаю, що я зробив неправильно.
98. Маленьким я був уразливою і чутливою дитиною.
99. Мені не подобається керувати людьми, відповідальність мене лякає.
100. Вважаю, що нічим не відрізняюся від більшості людей.
101. Мені не вистачає посидючості й терпіння.
102. Нове мене приваблює, але часто швидко втомлює і набридає мені не до пригод.
103. У хороші хвилини я задоволений собою, у хвилини поганого настрою мені здається, що бракує позитивних якостей.
104. Деколи я легко переношу зміни у своєму житті й навіть люблю їх, але часом їх побоююсь й уникаю.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал