Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСторінка9/9
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.7 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рекомендована література:

 1. Педагогика / Ю. К. Бабанский и др. - 2-е изд., доп. и перераб, -
  М.: Просвещение, 1981. - 425 с.

 2. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. -
  СПб.: Питер, 2001. - 304 с.

 3. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 204 с.

 4. БушелеваБ. В. Поговорим о воспитании. - М.: Просвещение,
  1988.-178 с.

 5. Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию / Отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. - М.: «Школа-
  Пресс», 1995.-448 с.

 6. Головко В. Щоб кожен став особистістю // Віче. -1995. - № 9. -
  С.21-24.

 7. Даниленко М. В., Даниленко Л. І. Педагогічні задачі: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1991. -197 с.

 8. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики. - М.: Педагогическое общество России, 1998. - 217 с.

 9. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навчальний посібник - К: Вища школа, 1993. — 276 с.

 10. Козацька духовність та виховання молоді: Посібник для студентів і вчителів. -К.: ІЗМН, 1993-137 с.

 11. Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци Й. Г. Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1988. - 346 с.

 12. Кон И. С. Психология ранней юности: Книга для учителей. - М.:
  Просвещение, 1989. - 255 с.
 1. Краткий психологический словарь / Сост. Л. А. Карпенко: Под
  общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - М.: Политиздат, 1985.-431 с.

 2. КуписевичЧ. Основи общей дидактики: Пер. с польск.
  О. В. Довженко. — М.: Вьісшая шк., 1986. - 368 с.

 3. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти: Навч. посібник. К.: Центр
  «Магістр-8» Творчої спілки вчителів України, 1996. - 254 с.

 4. ЛадьисецН. С. Философия и практика университетского образования: Учебник. - Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1995. - 256 с.

 5. ЛшпинО. В. Педагогическая психология воспитания. - М.: Педагогическое общество России, 1997. - 246 с.

18. Левківський М. В., Микиюк О. М. Історія педагогіки: Навчальний посібник / За ред. М. В. Левківського. - Харків: ОВС, 2002. -376 с.

 1. Лозова В. І, Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання та
  навчання: Навчальний посібник. - 2-е вид., випр. та доп. — X.:
  «ОВС», 2002.-400 с.

 2. Макаренко А. С. Избранные произведения: В 3-х т. / Редкол.
  Н. Д. Ярмаченко (пред.) и др. - К.: Рад. школа, 1983. - (Пед б-
  ка).-517 с;-574 с; 576 с.

 3. Махмутов М. И. Современный урок. - М.: Педагогика, 1985. —
  184 с

 4. Менчинская Н. А. Проблеми учения и умственного развития
  школьника. -М.: Педагогика,1989. - 218 с.

 5. Мединський Е. М. Братські школи України і Білорусії в XVI-
  XVII ст. - К.: Радянська школа, 1958. -216 с.

 6. Нечепоренко Л. С, Пасынок В. Г., Подоляк Я. В. Классическая
  педагогака. - X.: Основа, 1997. - 345 с.

 7. Оконь В. Введение в общую дидактику / Пер. с польск. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Гориш. - М.: Внсшая школа, 1990. -
  382 с.

 8. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О. М. Пєхота, А. 3. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред.
  О. М. Пєхота. - К: А.С.К., 2001. - 256 с.

 9. Основи національного виховання / Під ред. В. Кузя, Ю. Руденка,
  3. Сергійчука. -К.: Радянська школа, 1993. -131 с.

 10. Педагогический словарь: В 2-х т. / Под общ ред. И. А. Каирова. -
  М.: Изд-во Академии пед. наук. -1960. - 658 с.

 11. Педагогический поиск. Сборник. -М.: Педагогика, 1987. — 543 с.

 12. Перспективні освітні технології: Науково-методичний посібник /
  За ред. Г. С. Сазоненко. - К.: Гопак, 2000. - 560 с.

 13. Педагогічні концепції / Керівник авт. колективу А. Погрібний. -
  К: Школяр, 1997.-247 с.

 14. Педагогічна майстерність: Тести. - 4.1 / Ред. колегія:
  Л. В. Крамущенко, Н. М. Тарасевич. Н. Г. Базилевич та ін. - К.:

- ІЗМН, 1998.-128 с.

33. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: Учебник для студ. пед.


вузов: В 2кн. - М.: Владос, 1999. - 576 с. - 256 с.

 1. Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту» від 23 березня 1996 р. // Голос України. - 1996. - 25 березня.

 2. Практикум по педагогике: Учебное пособие для студентов пед.
  ин-тов / Под ред. 3. И. Васильевой. - М.: Просвещение, 1988. -
  237 с.

 3. Практикум з педагогіки: Методичний посібник / І. Д. Звєрєва,
  Л. Г. Коваль. - К: ІЗМН, 1996. -156 с.

 4. Тлумачний словник педагогічних термінів: Навчальний посібник / 3. П. Бондаренко та інші. - Дніпропетровськ: ДДУ, 1995.-75 с.

 5. Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983. - 649 с.

 6. Форми навчання в школі / За ред. Ю. І. Мальованого. - К.:
  Радянська шк., 1992. -106 с.

 7. Чавдаров С. X. Педагогічні ідеї Т. Г. Шевченка. - К. Радянська
  школа, 1953.-123 с.

 8. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология. - 2-е изд., допол, -
  М.: Педагогическое общество России, 2005. - 238 с.

Навчальне видання

Веретенко Тетяна Григорівна Манойло Ірина СеменівнаПЕДАГОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ

Редактор Агаркова ІЮ.

Коректор О. В. Плахоніна

Комп'ютерна верстка Аксьонова Н. В.

Макет обкладинки Дончик І. М.

Підписано до друку 24.03.2006, Формат 60x841/16. Умов. друк, арк.7,44, Обл. вид. арк. 8,0 Папір офсетний. Друкризографічиий.

Наклад 500 прим. Піна договірна.

61077, Харків, майдан Свободи, 4,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Організаційно-видавничий відділ НМЦ

Надруковано ФОП «Петрова І. В.»61144, м. Харків, вул. Героїв праці, 79, кв.137 Свідоцтво про державну реєстрацію ВОО № 948011 від 03.11.03Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал