Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка18/18
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Логістика – дії, спрямовані на організацію доставки товарів до споживача в певне місце і в певний час з мінімальними витратами.
Маркетингова концепція – узгодження цілей компанії та задоволення потреб споживачів.
Метод гнучкого сегментування - метод, що базується на процедурі спільного аналізу, в якій використовується

340 декомпозиційний підхід до визначення приватних корисностей.
Метод компонентного аналізу – метод заснований на складних методах статистичного аналізу.
Організації-споживачі – виробники, торговельні посередники або державні установи, що купують продукти чи послуги для власного споживання або перепродажу.
Оцінювання й відбір ідей – етап процесу створення нового товару, під час якого проводиться внутрішній і зовнішній аналіз ідей нових товарів для відсіювання тих, які не виправдовують подальших зусиль.
Пабліситі

продуманий спосіб керування громадським сприйняттям певного суб'єкта комунікацій.
Поведінка споживача – дії споживача під час купівлі й використання продуктів
і послуг, включаючи
інтелектуальні та соціальні процеси, які передують цим діям, а також відбуваються після них.
Позиціювання – розміщення на ринку продукції та самої компанії як такої (з погляду споживача), що відрізняється своїми якісними характеристиками від конкурентів.
Посередники – гуртово-роздрібні торговці, що купують і перепродують товари знову без будь-якого додаткового оброблення.
Правило 80/20 – закономірність, відповідно до якої 80% продажу припадають на 20% клієнтів.
Презентація – серцевина процесу персонального продажу, коли торговельний представник намагається перетворити потенційного покупця на клієнта, викликаючи у нього бажання придбати товар.
Персональний (особистий) продаж – двосторонній потік комунікації між продавцем і покупцем, що має на меті вплинути на рішення про купівлю, яке приймає одна особа чи група осіб.

341
Прихильність до торговельної марки – це позитивне ставлення до марки та постійне придбання цієї марки протягом тривалого часу.
Програма маркетингу – план, який комбінує складники комплексу маркетингу для надання товарів цільовому ринку.
Продаж на основі налагодження відносин – створення споживчої цінності за допомогою практики налагодження зв‟язків із покупцями, коли представники компанії постійно турбуються про потреби покупців і намагаються якнайкраще їх задовольнити.
Продаж на основі партнерства – створення споживчої цінності, коли покупці та продавці об‟єднують свої зусилля для прийняття стійкого й вигідного споживачеві рішення про купівлю, спільного планування покупки.
Промисловий дистриб‟ютор – посередник між виробниками і споживачами, який зазвичай займається продажем, складуванням і доставкою повного товарного асортименту.
Промисловий маркетинг – це маркетинг продуктів і послуг, покупцями яких виступають підприємства та організації, що використовують їх для виробництва інших, власного використання чи перепродажу некінцевим споживачам.
Промисловий ринок – це ринок, який включає осіб, фірми, підприємства, організації, які отримують товари та послуги для використання у виробництві, перепродажу або здачі в оренду.
Процес прийняття рішення про купівлю – послідовність дій покупця, який здійснює вибір продукту чи послуги.
Прямий канал – канал розподілу, в якому виробник і споживач взаємодіють один з одним без посередників.

342
Реклама – будь-яка платна форма неособистого представлення організації, товару чи ідеї від імені конкретного замовника.
Ринкове тестування – етап процесу створення нового товару, під час якого реальні продукти надаються потенційним покупцям у реальних умовах купівлі для визначення ступеня готовності покупців до купівлі.
Ринок – це сукупність людей, які бажають і можуть придбати певний товар.
Рівень обслуговування – набір послуг, що надає клієнтові торговельна організація: самообслуговування, обмежене чи повне обслуговування.
Розроблення стратегії нового товару – етап процесу створення нового товару, на якому компанія визначає роль нового товару з погляду своїх корпоративних цілей.
Розроблення товару – етап процесу створення нового товару, який передбачає втілення викладеної на папері ідеї товару в його прототип; включає виробництво, а також лабораторні тести і тести за участю споживачів.
САD (Complaint Aggressive Detached) - поступливість, агресивність, відособлення) - шкала, розроблена для оцінка орієнтації людей як споживачів.
Сегментація
ринку
– розподіл потенційних споживачів на групи за
Сегменти ринку – групи споживачів, виявлені в процесі сегментації, які мають подібні потреби і характеристики та однаково реагують на маркетингові зусилля організації.
Сертифікація – сукупність дій і процедур, які виконують з метою підтвердження (за допомогою сертифікату відповідності або знаку відповідності) того, що виріб чи послуга відповідає певним стандартам.
Синергетичний ефект – підвищення споживчої цінності товарів за рахунок ефективнішого застосування маркетингових зусиль.

343
Споживачі - люди, групи людей, а також організації, різні за масштабом і сферою діяльності, які користуються товарами, послугами, ідеями.
Споживча цінність – унікальне поєднання вигод, які отримує цільова група покупців; включає якість, ціну, зручність, вчасну доставку, передпродажне
і післяпродажне обслуговування.
Споживчі товари – продукти, які купують кінцеві споживачі.
Стандарт – нормативний документ, розроблений і прийнятий державним органом або затверджений підприємством, в якому встановлюються (для всебічного і багаторазового використання) загальні принципи і характеристики, вимоги і методи, що стосуються певних об'єктів стандартизації.
Стандартизація – це діяльність, спрямована на досягнення впорядкованості в певній галузі, що базується на нормативних документах та технічному законодавстві за допомогою встановлення положень для загального використання, тобто стандартів.
Стандарти якості ISO – міжнародні стандарти реєстрації та сертифікації системи управління якістю, що розроблені Міжнародною організацією зі стандартизації
(ISO).
Стимулювання
збуту
– складова система маркетингових комунікацій; короткочасні заходи, спрямовані на заохочення споживачів до придбання продукту чи послуги.
Стимулювання збуту, орієнтоване на споживачів – заходи, що мають на меті збільшення обсягу покупок кінцевими споживачами.
Стимулювання збуту, орієнтоване на торговельних
посередників – заходи, що мають на меті збільшення обсягу покупок, здійснюваних посередниками для подальшої реалізації у каналі розподілу.

344
Товар – продукт, послуга чи ідея, що складається із сукупності матеріальних і нематеріальних характеристик, які задовольняють споживачів і купуються ними в обмін на гроші чи інші цінності.
Товари виробничого призначення – товари, що використовуються у виробництві інших товарів і стають частиною кінцевого продукту.
Товари промислового призначення – товари, які використовуються у процесі виробництва інших товарів.
Товарна лінія – група товарів, тісно пов‟язаних між собою функціональним призначенням, спільним використанням, продажем одним і тим самим групам споживачів, розповсюдженням через ті самі канали збуту, що належать до визначеного діапазону цін.
Товарна номенклатура – сукупність товарних ліній, які пропонує компанія.
Товарний знак – юридично зареєстрована товарна чи фірмова марка. Широко вживаний синонім цього терміна – торговельна марка.
Управління
продажем/збутом
– планування, організація і контроль збутової діяльності компанії.
Цільовий ринок – коло покупців, на які організація спрямовує маркетингову програму.
Цінова еластичність попиту – відношення відсоткової зміни попиту до відсоткової зміни ціни.
Частка ринку – відношення доходів від реалізації продукції певної компанії до сукупних доходів від реалізації продукції усіх компаній на товарному ринку
(включно із самою компанією).
Ширина товарної лінії – різноманітність товарних ліній в асортименті магазину.
Якість – сукупність властивостей і характеристик товару, які зумовлюють його здатність задовольняти потреби споживачів.

345
15. РЕКОМЕНДОВАНИЙ СПИСОК ДЖЕРЕЛ
15.1. ОСНОВНИЙ:
1.
Алѐшина, И.В. Поведение потребителей [Текст]: учеб. пособие для ВУЗов / И. В. Алѐшина.– М.: Фаир – Пресс,
2006. – 384 с.– ISBN 5–8183–0115 2.
Алѐшина, И.В. Поведение потребителей [Текст]: учебник
/И.В. Алешина. – М.: Экономистъ, 2009. – 525 с. – ISBN 5–
98118–174–5 3.
Балакина,
Ю.Ю.
Человек и его потребности
(Сервисология) [Текст]: учеб. пособие /Ю.Ю. Балакина. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 285 с. – ISBN 978–5–222–
17468–5 4.
Беляевский,
И.К.
Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз [Текст]: учеб. пособие для
ВУЗов /И.К. Беляевский – М.: Финансы и статистика, 2005.
– 318 с. –ISBN 5–279–02220–9 5.
Вальрас, Л. Элементы чистой политической экономии или Теория общественного богатства [Текст]: /Леон
Вальрас; перевод И. Егоров, А. Белянин//Изд–во:
Изограф, 2010 – 448 с.– ISBN: 5787113710276 6.
Вернадский, В.И. Научная мысль как планетное явление.
[Текст]: /В.И. Вернадский – М.: Наука, 1991. – 271 с. – ISBN
5–02–003325–1 7.
Герцберг, Ф. Мотивация к работе [Текст]: /Ф. Герцберг,
Б. Моснер, Б. Блох Снидерман – М.: Вершина, – 2007. – 240 с.
– ISBN: 5–9626–0259–5 8.
Голубков, Е.П. Изучение потребителей. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика [Текст]: учебник /Е.П. Голубков. – 3–е изд., – М.: Финпресс, 2003. –
496 с. – ISBN 5–08001–0003–9 9.
Гальчинський, А. С. Основи економічної теорії [Текст]: підручник /А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін
- К.: Вища школа, 1995.– ISBN 966–633–516–6 10.
Джевонс, У.С. Основы науки: Трактат о логике и научном методе [Текст]:/У.С. Джевонс – Изд.:Едиториал

346
УРСС, 2011. – 744 с.– ISBN: 539701852X
11.
Дубровин, И. А. Поведение потребителей [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов /И.А. Дубровин. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К., 2010. – 312 с. – ISBN 978–
5–394–00692–0 12.
Драганчук, Л.С. Поведение потребителей [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов /Л.С. Драганчук – М.: ИНФРА–М,
2011. – 192 с. – ISBN 978–516–004516–0 13.
Енгельс,
Ф.
Происхождение семьи, частной собственности и государства [Текст]: /Фридрих Енгельс –
М.: Азбука–классика, 2009 – 456 с. – ISBN 978–5–9985–0470–9 14.
Енджел,
Дж.
Поведение потребителей
[Текст]:
/Дж. Енджел, Р. Блекуелл, П. Мініард – СПб.: Питер Ком,
1999. – 759с. – ISBN 5–314–00093–8 15.
Енкельман,
Н.Б.
Власть мотивации
[Текст]:
/Н.Б. Енкельман – М.: Вид–во Інтерексперт. – 2005. – 272с. –
ISBN 5–85523–088–0 16.
Закон України "Про захист прав споживачів" (стан. на 19 липня 2011 р.)/ [Текст]: офіц. вид. / Україна. Закони. – К. :
Парламентське вид–во, 2011. – 48 с. – ISBN 966–611–486–0 17.
Закон України ”Про захист прав споживачів” [Текст]:
Закон від 12 травня 1991р. № 1023–ХІІ зі змінами і доповненнями – /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. :
Парлам. вид–во, 2011. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua
18.
Законодавство України про захист прав споживачів: закони і законодавчі акти [Текст]: / Ред. Е.Ф. Демський –
Бюлетень законодавства і юридичної практики України,
№ 6 – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 464 с.
19.
Захист прав споживачів.
Нормативно.–правове регулювання. Зразки документів [Текст]: /Упоряд. О.М.
Роїна – 3–вид., переробл. та доп. – К.: КНТ, 2009. – 232 с. –
ISBN 966–373–074–9

347 20.
Захист прав споживачів: соціально–правовий аспект
[Текст]: /А.А. Мазаракі, О.М. Язвінська, Л.В. Ніколаєва та
ін./ За заг. ред. Л.В. Ніколаєвої. – К.: КНТЕУ, 2010. – 311 с.
21.
Защита прав потребителей: 100 вопросов и ответов : уч. посібник [Текст]: /Ред. В.И. Таланцев – М.: Крона–Лекс,
2006.– 168 с. – ISBN 5–89279–001–0 22.
Зигерт, В. Руководитель без конфликтов [Текст]: / Пер. с нем. /В. Зигерт, Л. Ланг – М.: Экономика, 1990. – 334 с. –
ISBN 5–282–00109–8 23.
Зозулѐв,
А.В.
Промышленный маркетинг: стратегический аспект: учеб. пос. [Текст]: – Х.: Студцентр,
2005. – 328 с. – ISBN 966–7530–38–8 24.
Зозулѐв, А.В. Сегментирование рынка [Текст]: учеб. пособие /А.В. Зозулѐв – Х.: Студцентр, 2007. – 232 с. – ISBN
966–7530–29–9 25.
Зозулєв, О.В. Ринкове позиціювання: з чого починається створення успішних брендів [Текст]: /О.В. Зозулєв,
Н.Л. Писаренко – К.: Знання–Прес, 2004. – 199 с. – ISBN 966–
311–014–7.
26.
Ильин,
В.И.
Поведение потребителей
[Текст]:
/В.И. Ильин – Спб.: Питер, 2008. – 224 с. – ISBN 5–272–000889 27.
Иванова, Р. Х. Поведение потребителей [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов /Р.Х. Иванова – 2–е изд., перераб. и доп. – Х.: ИНЖЭК, 2005. – 304 с. – ISBN 966–392–027–0 28.
Іваненко, Л. Реалізація права споживачів на придбання товару належної якості [Текст]: /Л. Іваненко, О. Язвінська –
Право України. – 2003. – № 8. – 277 с.
29.
Кант, И. Критика чистого разума [Текст]: /И. Кант. пер. с нем.; предисл. И. Евлампиева – М.: Эксмо, 2007. – 1120 с. –
ISBN 5–91016–017–4 30.
Кодекс України про адміністративні правопорушення.
[Текст]: Редакція від 19.04.2012, підстава 4565–17 /Верховна
Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид–во, 2012. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). – [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua

348 31.
Конспект лекцій „„Теорія мотивації‟‟ [Текст]: /Укладач
О.В. Прокопенко – Суми: Вид–во СумДУ, 2006. – 171 с.
32.
Костина Г.Д. Поведение потребителей на рынке товаров и услуг [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов/Г. Д. Костина,
Н. К. Моисеева – М.: ОМЕГА–Л, 2008. – 175 с. – ISBN 978–5–
370–00640–1 33.
Конституція України [Текст]: /Верховна Рада України. –
Офіц. вид. – К. : Парлам. вид–во, 2004. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
34.
Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст]: /Ф. Котлер/
Перевод с английского В. Б. Боброва – М.: Изд. дом "Вильяме", 2007 – 656 с. – ISBN 978–5–8459–0376–1 35.
Красовский, Ю.Д. Организационное поведение [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов /Ю.Д. Красовский – М.:
Наука, 1999 – ISBN 8–459–067358–0 36.
Леонов, Н.И. Конфликты и конфликтное поведение
[Текст]: методы изучения: Учеб. пособие для студ. вузов /
Н.И. Леонов/ – СПб. : Питер, 2005. – 240 с. – ISBN 5–469–
00358–2 37.
Левин, К. Динамическая психология [Текст]: /Курт
Левин; ред. Д. Леонтьев, Е. Патяева// – М.: Смысл, 2001. –
ISBN 5–89357–092–8 38.
Левитт, Т. Маркетинговая миопия [Текст]: /Т. Левитт:
Пер. с англ / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 753 с. –
ISBN 5–272–00231–8 39.
Леонтьєв, О.М. Діяльність, свідомість, особистість
[Текст]: /О.М. Леонтьєв – М: Директ–Медіа, 2008. – 916с. –
ISBN 978–5–9989–1560–4 40.
Макклелланд,
Д.
Мотивация человека
[Текст]:
/Д. Макклелланд; ред. пер. Е.П. Ильина// – СПб.: Питер,
2007. – 672 с. – ISBN 978–5–469–00449–3 41.
Мамаева, Л.Н. Удержание потребителя в условиях экономического кризиса
[Текст]: практ. пособие/

349
Л.Н. Мамаева, С.Г. Чувакова – М.: Дашков и К., 2011. – 176 с.
– ISBN 978–5–394–00931–0 42.
Маркс, К. Капитал: критика политической экономии
[Текст]: /Карл Маркс – Т. 1, Кн. 1 : Процесс производства капитала: главы 13–25. – М.: ТЕРРА–Книжный клуб, 2009. –
528 с. – ISBN 978–5–275–02024–3 43.
Маслоу, А. Дальние пределы человеческой психики
[Текст]:/А. Маслоу – СПб.: Евразия, 1999 – с. 430.– ISBN: 5–
8071–0018–2 44.
Маслоу, А. Мотивация и личность [Текст]: /А. Маслоу/ пер. А.М. Татлыбаевой – СПб.: Евразия, 2004.– 475 с. –
Терминологическая правка В. Данченко – К.: PSYLIB, 2004 –
ISBN: 5–80710084–0 45.
Менгер, К. Избранные работы [Текст]: Авторский сборник /Карл Менгер – Изд–во: Территория будущего,
2005 – 496 с. – ISBN 5–7333–0175–9 46.
Москаленко,
А.3.
Основи масово-інформаційної діяльності [Текст]: Навчальний посібник/А.З. Москаленко,
Л.В. Губерсъкий, В.Ф. Іванов// – К.: КНУ ім. Т. Шевченка,
1999. – ISBN 568–7–3231–4567–9 47.
Москаленко,
А.3.
Масова комунікація
[Текст]:
/А.З.Москаленко, Л.В. Губерсъкий, В.Ф. Іванов, В.А. Вергун
// – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 263 с.
48.
Орбан–Лембрик, Л.Е. Соціальна психологія [Текст]: навчальний посібник: У 2 кн. /Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування /Л.Е. Орбан–Лембрик – К.:
Либідь, 2004. – 576 с.
49.
Орбан-Лембрик, Л.Е. Соціальна психологія [Текст]:
Навчальний посібник: У 2 кн. /Кн. 2: Соціальна психологія особистості і спілкування /Л.Е. Орбан–Лембрик – К.:
Либідь, 2004. – 456 с.
50.
Павлов, И.П. Рефлекс свободы [Текст]: /И.П. Павлов –
СПб.: Питер, 2001. – 432 с. – (Серия «Психология–классика»)
– ISBN: 5–318–00280–3

350 51.
Песоцкий, Е.А. Реклама и мотивация потребителей
[Текст]: /Е.А. Песоцкий. – 2 изд.– М.: Дашков и К., 2011– 224 с. – ISBN 978–5–394–01388–1 52.
Прокопенко, О.В. Поведінка споживачів [Текст]: навч. посіб. для студ. вузів /О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – К.:
ЦУЛ, 2008. – 176 с. – ISBN 978–966–364–653–4 53.
Рабінович, А.В. Правове регулювання захисту прав споживачів [Текст]: навч. посіб. /А.В. Рабінович. – Л.:
Новий Світ-2000, 2010. – 342 с. – ISBN 978–966–418–134–8 54.
Савчук, Л.М. Організаційна поведінка [Текст]: Навч.- метод. посібник /Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова
і ін.// – К.: КНЕУ, 2001– 249 с.
55.
Сергеев, А.М. Поведение потребителей [Текст]: учебн. пособие /А.М. Сергеев – М. : Эксмо, 2006. – 320с. – ISBN 5–
699–16771–4 56.
Симонов,
П.В.
Мотивированный мозг
[Текст]:
Монографія /П. В. Симонов – М.: Наука, 1987 – С. 270 –
ISBN 5–9268– 0500–7 57.
Соломон, М.Р. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на ринке [Текст]: /М.Р. Соломон – М.: Dia
Soft, 2003. – 780 с. – ISBN 5–93772–069–5 58.
Статт, Д. Психология потребителя [Текст]: учебн. пособие /Д. Статт – СПб.: Питер, 2003. – 446 с. – ISBN 5–
94723–089–5 59.
Тарасенко, В.И. Социология потребления [Текст]: учебн. пособие/В.И. Тарасенко – К.: Прогресс, 1993.– 167 с.
60.
Укази Президента України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.president.gov.ua
61.
Уэллс, У. Реклама. Принципы и практика. [Текст]: учебн. пособие /У. Уэллс, Дж. Бернетт, С. Мориарти/ – СПб.:
Питер, 2008 – 736 с.– ISBN 978–5–469–01172–9 62.
Федько, Н.Г. Поведение потребителей [Текст]: учебн. пособие/Н.Г. Федько, В.П. Федько – Ростов–на–Дону:
Феникс, 2001. – 350 с. – ISBN 5–222–01951–9

351 63.
Фоксол, Г. Психология потребителей в маркетинге
[Текст]: учебн. пособие / Г. Фоксол, Р. Голдсмит, С. Браун –
Спб, "Питер – Пресс", 2006. – ISBN 5–318–00159–9 64.
Фрейд, З. Вступ до психоаналізу [Текст]: лекції
/З. Фрейд; Пер. з нім. П. Таращук. – К.: Основи, 1998.– 709 с.
– ISBN 966–500–013–6 65.
Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность [Текст]:
/Х. Хекхаузен; Пер. з нім. Н.Васюкевич. – Изд.: Питер, 2003
– 860 с. – ISBN: 5–94723–389–4 66.
Цивільний Кодекс України [Текст]: за станом на 1 груд.
2011 р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид–во, 2011. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua
67.
Цивільний кодекс Украни: Закон вiд 16.01.2003 № 435–IV
[Текст]: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
68.
Чепурной, И.П. Защита прав потребителей. Виды и способы обмана покупателя при продаже продовольственных товаров [Текст]: /И.П. Чепурной –
Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 416 с. – ISBN 978–5–89879–146–9 69.
Шафалюк, О.К. Поведінка споживачів: Курс лекцій
[Текст]: /О.К. Шафалюк – К.: КНЕУ, 2003. – 68 с.
70.
Шебулдаєва, І. В. Основи споживчих знань [Текст]: навч. посіб. /І.В. Шебулдаєва – Кам'янець-Подільський: Абетка–
НОВА, 2006. – 156 с. – ISBN 966–7988–71–6 71.
Шевченко, Д.Н. Потребление на традиционной и индустриальной стадиях развития общества: социокультурный аспект [Текст]: /Д.Н. Шевченко // под ред. Ю.Г. Волкова. – Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2006. – 254 с.
72.
Шмигин, И. Философия потребления. Потребитель, производство и маркетинг [Текст]: /И. Шмигин; пер. с англ.: О.В. Свинченко – Х.: Гуманитарный центр, 2009. –
304 с. – ISBN 978–966–8324–56–7

352 73.
Шовкошитна, С. Права споживачів та їхній захист: закони і законодавчі акти [Текст]: /С. Шовкошитна – Ін–т громад. сусп–ва. – 2–е вид., випр. та допов. – К. : [б. и.], 2003.
– 32 с. – ISBN 966–7672–35–2 74.
Шоннеси, Дж. Принципы организации управления фирмой [Текст]: /Дж. Шоннеси – М.: Прогресс, 1999. – 420 с.
75.
Шумпетер, Й. Десять великих экономистов от Маркса до
Кейнса /Й. Шумпетер; пер. с англ. под науч. ред.
В.С. Автономова/ – Пер. изд.: Ten Great Economists from
Marx to Keynes/Joseph A. Schumpeter. – New York, 1951. –
ISBN 978–5–93255–302–2 76.
Юридичний путівник споживача [Текст]: навч.–практ. посіб./за заг. ред.: В.Е. Теліпко/ – К.: ЦУЛ, 2010. – 368 с. –
ISBN 978–611–01–0121–9
15.2.

ДОДАТКОВИЙ
77.
Автономов, В. Человек в зеркале экономической теории
(Очерк истории западной экономической мысли) [Текст]:
/В. Автономов – М.: Наука,1993.–176 с. – ISBN 5–02–010609–7 78.
Автономов, В. С. Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Э. Бем-Баверк, Ф. Визер [Текст]:
/В. Автономов – М.: Наука, 1992.– 215 с. – ISBN 4–675–6783–
76–5 79.
Актуально про захист прав споживачів [Текст]: /авт. – уклад. О. Згурський. – К.: Книги для бізнесу, 2007 –128 с. –
ISBN 978–966–8865–55–8 80.
Антимонопольная деятельность и защита прав потребителей [Текст]: учеб. пособие /Сост. В.Т. Солодков,
В.А. Заморина, А.И. Герцкин – Иркутск: ИГЭА, 1996. – 130 с.
– ISBN 5–7259–0034–Х
81.
Балабанова, Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації [Текст]: навч. посібн /Л.В. Балабанова, O.B. Сардак – К.:
Професіонал, 2004. – 156 с. – ISBN 969–8556–06–02

353 82.
Белянин, А. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ человеческого поведения
(Нобелевская премия за чувство реальности) [Текст]:
/А. Белянин – М.: Вопросы экономики – N1., 2003.– С. 4 – 23.
– ISSN 0042–8736 83.
Бобнева, М.И. Социальные нормы и регуляция поведения [Текст]: /М. Бобнева / Под ред. Е.В. Шорохова
// – М.: Наука, 1978. – 311 с. – ISBN 878–566–2372–38–9 84.
Бондаренко, С.П. Задоволення споживача як основа успіху в бізнесі [Текст]: /С.П. Бондаренко// Матеріали
Всеукраїнської науково–практичної конференції
/Економіст/ – №12 – КНТУ. – Кіровоград: ПРВЦ «КОД»,
2010. – 344 с. – ISBN 978–966–2362–38–1 85.
Близнюк, В. Людський капітал України як фактор економічного зростання [Текст]:/В. Близнюк, Т. Власенко//
Україна: Аспекти праці, 2006. – № 6 – С.20–24. – ISSN 1605–
7988 86.
Бондаренко, С. Задоволення споживача як основа успіху в бізнесі [Текст]: /С. Бондаренко – К.: Економіст – №12, грудень 2004, – с. 35–37. – ISBN 5–238–00901–1 87.
Васильев, Г.А. Организационное поведение [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов /Г.А. Васильев, Е.М. Деева/ – М.:
ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 255 с. – ISBN 7–289–77901–9 88.
Височанський, П. Начерк розвитку Української споживчої кооперації [Текст]: /П. Височанський – К.:
Книгоспілка, 1925. – 133 с.
89.
Врум, В. Мотивация трудовой деятельности [Текст]: учеб. пособие /[В.П. Пугачев [и др.]; под ред.
В. П. Пугачева. – М.: Гардарики, 2008. – 413 с. – ISBN 978–5–
8257–0352–3 90.
Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика [Текст]: /Т.А. Гайдаенко – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2006. – 496 с. – ISBN 978–5–699–
24315–0

354 91.
Голкун, Б. Формування споживчого кошику [Текст]:
/Б. Голкун// Газета „НОвини ТИжня”, №46 за 2004 р., –
С. 13–16.
92.
Голубков Е.П. Проектирование элементов комплекса маркетинга [Текст]: /Е.П. Голубков – М.: Спб.– 2002. – № 2. –
ISBN 675–966–8324–56–4 93.
Громова, О. Использование архетипов в брендинге
[Текст]: /О. Громова, И. Морозова // Маркетинг и реклама.
– 2006. – № 3 (115) (март). – С. 40–44.
94.
Гущин, В.В. Сервисное право [Текст]: учебник
/В.В. Гущин, В.Д. Пахомов, Е.П. Приходько; под ред. Ю.П.
Свириденко – 2–е изд., испр. и доп. – М.: Дашков и К., 2003.
– 396 с. – ISBN 5–94798–157–2 95.
Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита [Текст]: /Е.Л. Доценко – М.: ЧеРо,
2007. – 344 с. – ISBN 5–88711–088–4 96.
Эффективность правовых средств в обеспечении качества продукции [Текст]: /под ред.: В. П. Грибанова. –
М.: Изд–во Моск. Ун–та, 2008. – 221 с. – ISBN 5–211–00066–8 97.
Забродин, Ю.М. Мотивационно–смысловые связи в структуре направленности человека
[Текст]:
/Ю.М.Забродин, Б.А. Сосновский – Вопросы психологии, –
М.: Изд–во Москва, 2009 – №6. – ISBN 6–451–076563–6 98.
Загальна психологія [Текст]: /За заг. ред. академ.
С.Д. Максименка: Навчальний посібник. – 2 вид., переробл., доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с.
99.
Згуровский, М. Общество знаний и информации: тенденции, вызовы, перспективы [Текст]: /М. Згуровский//
Зеркало Недели, 2003. – № 19(444). – [Электронный ресурс]:
Режим доступа: http://www.zn.ua/2000/2675/38588 100.
История экономических учений [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. экон. учеб. заведений /Под ред.
В. С. Автономова и др. – М. : ИНФРА–М, 2009. – 783 с. –
ISBN 5–16–000173–5

355 101.
Калина,
А.В.
Економічна теорія
і практика господарювання. [Текст]: Навч. посібник /А.В. Калина,
В.В. Осокіна – 2–ге видання. – К.: МАУП, 1998. – 308 с. – ISBN
966–608–230–6.
102.
Климко, Г.Н. Основи економічної теорії: політ- економічний аспект [Текст]: навчальний посібник / ред.:
Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко – 2–ге вид., перероб. і доп. –
К.: Вища шк., 2007 – 744 с. – ISBN 5–11–004720–0 103.
Корінєв, Ж. Дослідження мотивації споживача шляхом тестування цін [Текст]: /В. Корінєв// Економіка України. –
2002. – N1. – С. 30–35 - ISBN 456–3452–3 104.
Краско, Т.И. Практическая психология рекламы [Текст]:
/Т.И. Краско; под ред. Е.В. Ромата// – Х.: Студцентр, 2004. –
212 с. – ISBN 966–7530–21–3 105.
Кубишина, Н.С. Основні напрямки розробки товарної стратегії підприємств [Текст]: //Економіка: проблеми теорії та практики. – Д.: 2004. – Вип. 188, т. 2. – С. 351–356. – ISBN
966–7191–91–5.
106.
Кун, Д. Основы психологии. Все тайны поведения человека [Текст]: /Деннис Кун/– 9–е междунар. изд. – СПб.:
Прайм–Єврознак, 2002. – 864 с. – ISBN 5–93878–058–6 107.
Стратегический маркетинг: европейская перспектива
[Текст]: /пер. с фр. Ж.–Ж. Ламбен/– СПб: Наука, 2006. –
589 с. – ISBN 5–02–024833–9 108.
Левина, С.А. Маркетинговые исследования в связях с общественностью [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов
/С.А. Левина; Северо–Западная академия Государственной службы. – СПб., 2010. – 146 с. – ISBN 978–5–89781–319–3 109.
Маркетинг соціальних послуг [Текст]: навч. посіб. для студ. вузів /під ред. В.Г. Воронкової // – К.: Професіонал,
2008. – 576 с. – ISBN 978–966–370–091–5 110.
Маршалл, К. Почему покупатели делают это [Текст]:
/Коэн Маршалл; пер. с англ. и ред.: О. И. Медведь/ – М.:
Эксмо, 2008. –192 с. – ISBN 978–5–699–22701–3

356 111.
Маршалл, А. Принципы экономической науки [Текст]:
/Альфред Маршалл; пер. с англ. и ред.: В.И. Слуцкий// –
М: Прогресс, 2003 – 594 с. –ISBN 5–01004201–0 112.
Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы [Текст]: уч. пособие /Р.И. Мокшанцев – М.: Инфра-М.; Новосибирск,
2007.– 230 с. –ISBN 5–16–000135–2 113.
Ньюстром, Дж. Организационное поведение и поведение человека на рабочем месте
[Текст]:
/Дж.В. Ньюстром, К. Дэвис; под ред. Ю.Н. Каптуревский –
СПб.: Питер, 2000. – 448 с. – ISBN 5–8046–0099–0 114.
Патяева Е.Ю. Ситуативное развитие и уровни мотивации [Текст]: /Е.Ю. Патяева// Вестник МГУ. – 2003.–
№ 4.– С.23–33. – ISBN 5– 9296–0156–9 115.
Перминова,
Е.В.
Ненадлежащее качество дорогостоящих товаров и услуг, защита прав потребителя среднего класса [Текст]: /Е.В. Перминова – СПб.: Вершина,
2006. – 264 с. – ISBN 5–9626–0163–7 116.
Письменна, О.П. Правовідносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт [Текст]: /О.П. Письменна – Вінниця, 2009. –
160 с. – ISBN 978–966–2257–04–5 117.
Примак Т.О. Маркетинг [Текст]: навч. посібник
/Т.О. Примак – К.: МАУП, 2004. – с.228 – ISBN 966–7312–72–0 118.
Реформы Петра I. Сборник документов [Текст]: /Сост.
В.И. Лебедев – М., Гос.соц.–эк.изд–во, 1937. – С.47–59 –
[Электронный ресурс]

Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1724.htm
119.
Сеченов, И.М. Психология поведения. Избранные психологические труды [Текст]:/И.М. Сеченов – М.: МПСИ,
2006 – с. 368 – ISBN: 5–89502–581–1 120.
Смірнов, С.Д. Методологические основы психологии
[Текст]: навч. посібн. /С.Д. Смірнов – Питер, 2006 – ISBN: 5–
94807–015–8 121.
Сонин, В.А. Личность. Поведение. Смысл бытия: психолого-социальные концепции личности в ХХ ст.

357
[Текст]: /В.А. Сонин – СПб.: Речь, 2006. – 253 с. – ISBN 5–
9268–0454 122.
Форнис, Ф. Почему клиенты не покупают... и как с этим боротся [Текст]: /Ф. Форнис, пер. с англ. Ф.Ф. Форнис// –
СПб.: Питер, 2008 – 256 с. – ISBN 978–5–91180–831–0 123.
Фурса, С.Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів: судова та адвокатська практика [Текст]: наук.–
практ. посіб. /С.Я. Фурса, О.О. Кармаза – К.: Вид. КНТ, 2009.
– 704 с. – ISBN 978–966–8721–88–7 124.
Шварц, П. Оценка степени удовлетворенности потребителя. Как узнать, что на самом деле думают люди
[Текст]: /Пол Шварц пер. с англ.: Е.И. Дорошенко; под науч. ред.: Е.Е. Козлова – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007 –
352 с. – ISBN 966–415–007–Х
125.
Шевченко, Д.Н. К вопросу об методологических подходах к анализу потребления как социального феномена [Текст]: /Д.Н. Шевченко// Актуальные проблемы современных соціально-гуманитарных наук: сб. науч. статей /под ред. Ю.Г. Волкова – Ростов-на-Дону:
Наука-Пресс, 2010. – ISBN 5–211–02023–5 126.
Шевченко, О.М. Маркетингова товарна політика як основа маркетингової стратегії [Текст]: //Економіка та підприємництво. – К., 2010. – Вип. 6. – С. 130–141. – ISBN
966–574–291–4.
127.
Шерстобитов, А.Е. Гражданско-правовые вопросы охраны прав потребителей
[Текст]: монографія
/А.Е. Шерстобитов – М.: Изд–во МГУ, 2007. – 144 с. – ISBN
5–211–02023–5 128.
Шканова, О.М. Маркетингова товарна політика [Текст]: навч. посіб. /О.М. Шканова: (МАУП) – К., 2003. – 159 с.
– ISBN 966–608–248–9.
129.
Шорохова, Е.В. Психологический аспект проблемы личности [Текст]:/Е.В. Шорохова, О.И. Зотова, А.И. Левина,
К.К. Платонов// Прикладные проблемы социальной психологии. – М., 2003. – С. 69–87.

358 130.
Arnould Eric J. Consumers [Text]: /Eric J. Arnould. –
Boston: McGraw–Hill, 2002. – 750 p. – ISBN 0–256–13360–3 131.
Bouthillier, F. Understanding knowledge management and information management: the need for an empirical perspective
Information Research [Text]: /F. Bouthillier, K. Shearer/
[Available at: http://Information R.net/ir/8–1/paper141.html]:
Last updated: 18th March, 2012.
132.
Kahneman, D. Determinants of Stated Willingness to Pay for Public Goods: a Study in the Headline Method [Text]:
/D. Kahneman, I. Ritov – Journal of Risk and Uncertainty, 2004, vol. 9 –538 p. – ISBN 0805818731 133.
Katona, G. Psychological еconomics [Text]: /G. Katona –
New York, 1975. – ISBN 5–201–02296–0 134.
Karl, Polanyi. The great Transformation:the political and economic origins of our time [Text]: /Polanyi Karl. – Boston:
Beacon Press, Beacon Hill, [1944]. – 315 с. – ISBN 9-780-7456-
40723 135.
Karl, Polanyi. The Limits of the Market Polity Press [Text]:
/Polanyi Karl/ Cambridge, [1948]. – 309p. – ISBN 9-78-07456-
40723 136.
Lash, Linda M. The Complete Guide to Customer Service
[Text]: громадсько–політична література/Linda M. Lash. –
New York; Chichester; Brisbane: John Wiley&Sons, 1989. – 216 p. – ISBN 0–471–62428–4 137.
Loudon, David L. Consumer Behavior [Text]: concepts and
Applications /David L. Loudon, Albert J. Bitta. – New York:
McGraw–Hill Book Company, 1993. – 788 p. – ISBN 0–07–
038767–2 138.
McGregor, D. The Human Side of Enterprise [Text]:
/D. McGregor – New York.: McGraw–Hill, 1960. – 246 p.
139.
McClelland, D.C. The achievement motive [Text]: / D.C.
McClelland, J.W. Atkinson, R.A. Clark, E.L. Lowell – N.-Y.:
Irvington, 2011. – ISBN 0–84–558775–6

359 140.
Makower, J. The Green Consumer [Text]: /J. Makower,
J. Elkington – Harmondsworth: Penguin Books Ltd., 2010. –
187p. – ISBN 0–14–014775–6 141.
Maslow, A. Motivation and Personality [Text]: /A. Maslow
– 2nd. Ed., New York, Harper&Row, 1970. – 248 p. – ISBN 90-
60419873 142.
Mankiw, N. Gregory. Principles of Economics [Text]:
/Gregory N. Mankiw/ Publisher: South–Western College Pub;
2nd edition (June 9, 2012) – 888 p. – ISBN 978–0030259517 143.
Mitchell, T. Temporal Adjustments in the Evaluation of
Events [Text]: /T. Mitchеll, T., L. Thompson, E. Peterson,
R. Cronk //Journal of Experimental Social Psychology. 33(4). –
2013 – P. 421–448.
144.
Myers, F. Representing culture: The production of discourse for aboriginal acrylic paintings [Text]: /F.Myers //
Rereading cultural anthropology /Ed. by G. Marcus – New
York: Durham, 2012. – ISBN 0415 – 673 – 006.
145.
What is Knowledge Management? [Text]: [Available at: http://www.world bank.org/ks/html/pubs_pres_what.htm l]:
[Site visited 17 March 2013].
146.
Wilmot, W.W. Interpersonal Conflict [Text]: /W.W.Wilmot,
J.L. Hocker/ Boston: McGraw–Hill. – 2010. [Available at: http://ushotsearches.com/viewpdf.php]: [Site visited 27 April
2013].

360

Р. Б. КОЖУХІВСЬКА, Л. В. ТРАНЧЕНКО

П О В Е Д І Н К А
С П О Ж И В А Ч І ВНавчальний посібник


Підписано до друку 19.02.2014. Формат 60х90 1/32
Папір офсет.
Обл.-вид. арк. 12,9. Ум. друк. арк. 15,1.
Тираж 300. Зам. № 1149.
Видавець та виготовлювач
ФОП Жовтий О.О.

20300, м. Умань, вул. Садова, 2
(УДПУ, навчальний корпус № 1)
Тел. 097 255 65 07 047 44 5 21 66 093 540 78 82 e-mail: nastek@meta.ua www.foto-na.net.ua
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК, № 2444 від 22.03.2006 р.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал