Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка15/18
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
2. ДОПОВНІТЬ ЗА ЗМІСТОМ
1. Мета споживача полягає в отриманні …………………………

284
2. Обмеження – це всі обставини, які не дозволяють споживачу
…………………………………………………………………………
3. Вибір споживача полягає у прийнятті та реалізації рішення
щодо …………………………………………………………………
4. У мікроекономіці склалися два підходи до пояснення поведінки
споживача:
а) кардиналістський або кількісний; б)…………………………
5. Між кривими сукупної та граничної корисності існує такий
зв‟язок:
а) сукупна корисність досягає максимального значення, коли гранична корисність стає рівною нулю; б) величину граничної корисності показує кут нахилу кривої сукупної корисності; в) …………………………
6. В основі ординалістського підходу лежать наступні
припущення:
а) порівняність; б) транзитивність; в) ………………………
7. Властивостями бюджетної лінії є такі:
а) бюджетна лінія показує множину можливого вибору споживчих кошиків; б) ………………………….
8. Чинники, які впливають на бюджетну лінію :
а) зміна доходу споживача ; б) …………………………...
9. При зниженні ціни товару виникають два ефекти:
а) ефект заміщення; б) …………………..
10. Теорія поведінки споживача розглядає вибір благ споживачем з
метою ………………………………………………………………
11. Метою споживача є ………………………………………….
12. Товар, котрий займає значне місце в бюджеті
малозабезпечених споживачів називається …………………….

285
13. Вимірювання поведінкової реакції споживачів відбувається на
основі ……………………………………………………………..…
14. Вимірювання пізнавальної та емоційної реакції споживачів
відбувається на основі ………………………………………….…
15. Модель споживчого вибору застосовується у ………………

3. ЧИ ВІРНО СТВЕРДЖУВАТИ?
1.Теорія поведінки споживача розглядає вибір благ споживачем з
метою найбільшого задоволення його потреб в умовах
обмеженості ресурсів.
а) вірно; б) невірно.
2. Метою споживача є максимізація корисності. а) вірно; б) невірно.
3. Товар Гіффена - це товар, котрий займає значне місце в
бюджеті малозабезпечених споживачів, попит на який при інших
рівних умовах не змінюється у тому ж напрямі, що й ціна.
а) вірно; б) невірно.
4. Якісні методи дослідження застосовують у випадку, якщо
дослідник погано розуміє проблему або не має достатньої
інформації для проведення точних, формалізованих кількісних
досліджень.
а) вірно; б) невірно.
5. Кількісні і якісні методи взаємодоповнюють один одного
а) вірно; б) невірно.
6. Пріоритетною сферою використання кількісних методів у
дослідженнях поведінки споживачів є вивчення споживання і
ставлення до торгових марок.
а) вірно; б) невірно.

286
7. Рівень реакції покупця можна класифікувати за трьома
категоріями: когнітивна реакція, афективна реакція і
поведінкова реакція.
а) вірно; б) невірно.
8. Пізнавальна реакція споживачів вимірюється за допомогою
аналізу популярності марки, здатності пригадати рекламу. а) вірно; б) невірно.
9. Інформацію про рівень популярності одержують в ході
опитування потенційних покупців про відомі їм товарні марки.
а) вірно; б) невірно.
10. Зі збільшенням відомості марки збільшується вплив на ринок
рекламного повідомлення.
а) вірно; б) невірно.
11. Якісні дослідженя потребують висококваліфікованих
аналітиків.
а) вірно; б) невірно.
12. Фокус-група - інтерв‟ю, проведене спеціально навченим
інтерв‟юером-модератором у формі природної і неформальної
бесіди з групою людей, що відповідають заданим на підставі цілей
дослідження критеріям.
а) вірно; б) невірно.
13. Метод глибинного інтерв‟ю допомагає краще розібратися у
поведінці споживачів, у прийнятті рішень на індивідуальному
рівні, одержати дані про використання певних продуктів.
а) вірно; б) невірно.
14. Спостереження - це метод збору первинної маркетингової
інформації про досліджуваний об‟єкт через спостереження за
діями обраних груп людей в різних ситуаціях.

287 а) вірно; б) невірно.
15. Експеримент – це дослідницьке маніпулювання незалежними
змінними поведінкових актів для визначення ступеня їх впливу
на залежні змінні при збереженні контролю над впливом інших,
недосліджуваних параметрів.
а) вірно; б) невірно.
16. Інтерпретаційні дослідження – це кількісні дослідження,
завданням яких є пояснити, яким чином комунікаційні
повідомлення набувають сенсу для споживачів.
а) вірно; б) невірно.
17. Процедура асоціативних методик полягає в тому, що
респондентів просять обрати із запропонованого переліку те,
що, на їх думку, асоціюється з досліджуваним предметом.
а) вірно; б) невірно.
18. Колаж допомагає з‟ясувати особливості сприйняття
споживачами досліджуваної марки, продукту або компанії.
а) вірно; б) невірно.
19. До експресивних методик відносять психорисунки та рольові
ігри.
а) вірно; б) невірно.
20. Основне завдання процедури тестування – виявлення всіх
переваг , що дає продукт споживачеві, його основні пріоритети
порівняно з іншими аналогічними продуктами.
а) вірно; б) невірно.
23. Характерними особливостями кількісних досліджень є
високий рівень стандартизації та легкість реалізації:
а) вірно; б) невірно.

288
24. Пізнавальна реакція споживачів вимірюється за допомогою
аналізу здатності пригадати рекламу:
а) вірно; б) невірно.
25. Рівні реакції покупця можна класифікувати за такими
категоріями як пригадуваність та точність:
а) вірно; б) невірно.
26. Основними характеристиками якісних досліджень є
наявність висококваліфікованих інтерв‟юерів-аналітиків:
а) вірно; б) невірно.
27. Оптимізація споживчого вибору полягає у суміщенні
споживчого кошика і бюджетного обмеження:
а) вірно; б) невірно.

НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ ДО ТЕМИ:
1.Теорія поведінки споживача. Мета, обмеження та споживчий
вибір.
2.Мета споживача. Кардиналістська модель. Оптимізація
вибору на основі кардиналістської теорі.
3.Оптимізація вибору споживача на основі ординалістського
підходу.
4.Застосування моделі споживчого вибору у комерційній
діяльності.
5. Маркетингові комунікації та їх вплив на поведінку
споживачів.
6. Вплив товарної, збутової та цінової політики на поведінку
споживачів.
7. Методики модифікації поведінки споживачів.
8. Методи дослідження поведінки споживачів.
9.

Вимірювання пізнавальної реакції споживачів.
10.

Вимірювання емоційної реакції споживачів.
11.

Вимірювання поведінкової реакції споживачів.
12.

Методи проведення якісних досліджень.

289
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ
Оцінювання рівня та якості знань відбувається за кредитно-модульною системою.
Відповіді на питання, винесені у планах семінарського занять, оцінюються в балах від 1(одного) до 3 (трьох):
- нуль (0) балів студент отримує в тому випадку, коли відсутній суттєвий виклад матеріалу;
- один (1) - відповідь ґрунтується на конспекті лекцій, але присутнє також тлумачення основних положень, викладених у запропонованій літературі;
- чотири (3) - матеріал подається у повному обсязі, із докладними коментарями, відповіді на додаткові запитання студентів та викладача правильні.
У процесі обговорення матеріалу на семінарському занятті студенти мають змогу задавати запитання одне одному та отримують їх від викладача. За правильну відповідь на поставлене запитання додатково отримується один (1) бал, за неправильну - знімається один (1) бал. При цьому питання мають стосуватися теми обговорення і не повторюватися.
На кожному семінарському занятті студенти відповідають усно, вирішують тестові завдання або дають письмову відповідь на запитання у картках, розроблених викладачем, для оцінювання знань студентів при вивченні ними матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.
Тестові вправи та картки ґрунтуються на матеріалі, що розглядається на даному семінарському занятті. Тести в залежності від теми семінарського заняття містять від 10 до
20 запитань із поданими варіантами відповідей, одна чи дві з яких є правильними. За кожну правильну відповідь у тестовому завданні студент отримує 0,2 бала, за неправильну 0 балів.

290
Картки містять 5 письмових завдань термін виконання яких 15 хвилин. В картках наведені визначення, які потрібно пояснити. За правильну відповідь на запитання у картці студент отримує 0,6 бала, за неповну відповідь 0,1 бала, а за не правильну відповідь на запитання студент отримує 0 балів.
Таким чином, за кожен блок тестових та карткових вправ максимально можна отримати від 0,5 до 3 балів.
Крім того, студенти, які виконували самостійну роботу можуть отримати від 1(одного) до 5 (п‟яти) балів.
Після закінчення кожного модуля проводиться підсумковий контроль. Для цього на окремому занятті студенти виконують контрольну роботу.
Варіант написання контрольної роботи студенти обирають самостійно: контрольна робота або тестові завдання.
Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань по відповідних змістовних модулях. Питання оцінюються від 0 (нуля) до 10 (десяти) балів:
- нуль (0) балів студент отримує тоді коли взагалі відсутній на підсумковому занятті і відповідно не писав контрольної роботи;
- 1-2 (один-два) - коли студент намагався пояснити сутність поставлених питань, але відповіді були неправильними;
- 3-4 (три-чотири) - тоді, коли відповіді є правильними, але не повними;
- 5-10 (п‟ять-десять) - тоді, коли відповіді на поставлені запитання є правильними, повними та змістовними.
Тестові вправи містять 20 запитань із поданими варіантами відповідей, одна чи дві з яких є правильними.
За кожну правильну відповідь у тестовому завданні студент отримує 0,5 бал, за неправильну 0 балів. Тобто, за одну контрольну роботу, незалежно від її виду можна максимально отримати 10-15 балів.

291
7. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ ПЕРЕД
НАПИСАННЯМ МОДУЛЯ
Програмою передбачається написання двох модулів за семестр. Модуль виконується за ключовими темами, які підлягали вивченню протягом відповідного семестру, у тому числі й за питаннями для самостійного вивчення.
Тривалість модуля – не менше 1 академічної години.
Письмові роботи зберігаються на кафедрі до проведення
іспиту/заліку з дисципліни ‟‟Поведінка споживачів‟‟.
Готуючись до виконання модульних завдань, студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також інших тем і питань для самостійного опрацювання, які включено до модуля.
7.1. ЗАВДАННЯ ДО 1-ГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1. Запитання
1. Процес мотивації споживача з точки зору психології .
2. Формування установки як вирішальна умова ефективної
мотивації споживача.
3. Психологічні аспекти дослідження мотивації споживача.

2. Тестові завдання
1. Потреба стає мотивом, коли :
а)досягає достатнього рівня інтенсивності; б) залишаються надлишкові кошти; в) виникає бажання в задоволенні потреби.
2. Під мотивом розуміється: а) задоволення потреб, які виникають в певний час; б) потреба, необхідність якої є достатньою, щоб спрямувати людину на її задоволення; в) бажання придбати товар для задоволення потреб; г) всі відповіді вірні.
3. Для дослідження мотивів поведінки використовується :
а) аналіз поведінки; б) аналіз життєдіяльності;

292 в) мотиваційний аналіз; г) всі відповіді вірні.
4. У маркетингу під час аналізу поведінки споживачів
найчастіше використовуються теорії мотивації:
а) Л. Вальраса; б) К. Маркса і Ф.Енгельса; в) З.Фрейда і Ф.Маслоу; г) Дж. Кейнса.
5. Вимоги бувають:
а) активні і пасивні; в) головні і другорядні.
6. Рівень вимог споживачів залежить від:
а) матеріального становища; б) віку та освіти; в) приналежності до соціальної групи; г) всі варіанти вірні.
7.Формування соціально-психологічної установки відбувається в
результаті: а) психологічного впливу; б) інформаційного впливу; в) рекламного впливу.
8. Що лежить в основі всіх збудників поведінки?
а) потреби; б) бажання; в) інтереси; г) всі відповіді вірні.
9. Хто першим класифікував потреби?
а) П.В. Симонов; б) Д. Макклелланд; в) О.М.Леонтьєв; г) А. Маслоу.
10. Провідними біологічними потребами є:
а) харчова потреба; б) питна потреба; в) температурна потреба;

293 г) статева потреба;
11. На які категорії поділяють теорії мотивацій:
а) змістовні і процесійні ; б) розумові і фізіологічні; в) життєві і уявні.
12 . Мета промоції полягає в тому що:
а) повинна скоротити дистанцію між товаром, який пропонується і потенціальним споживачем, б) повинна розширити знання споживачів про переваги товару.
13. Розвиток реклами бере свій початок з часів:
а) гладіаторських боїв та торгівлі рабами; б) введенням грошей; в) початку завойовницьких походів.
14. Головним завданням товарної реклами є:
а) формування і стимулювання збуту товарів; б) рекламування не прямо лінійно, а у приховані фірмі, не використовуючи прямих каналів розповсюдження рекламних засобів; г) інформування споживача про товар.
15. Реклама у сфері комунікації виконує:
а) дослідницьку і тестову функцію; б) інформативну і пригадувальну функцію; в) збутову та логістичну функцію.
16. Мета друкованої реклами полягає в :
а) детальному ознайомленні потенційних клієнтів з товарами; б) формуванні і стимулюванні збуту товарів; в) всі варіанти вірні.
17. Основним недоліком реклами в Інтернеті є:
а) невелика аудиторія користувачів; б) велика аудиторія користувачів; в) недостовірність інформації.
18. Прикладом комп‟ютерної реклами є:
а) телебачення;

294 б) аудіо- та відео носії інформації; в) Інтернет.
19. За характером споживання покупці підрозділяються на:
а) покупці товарів довготривалого і короткотривалого споживання; б) покупці товарів широкого вжитку і покупці товарів промислового призначення; в) торгові посередники і радники.
20. До раціональних мотивів споживання можна віднести такі:
а) мотив прибутковості; мотив здоров‟я; мотив надійності і гарантій; мотив зручності і додаткових переваг; б) мотив страху; мотив значущості і самореалізації; в) мотив свободи; г) мотив радості і гумору.

7.2. ЗАВДАННЯ ДО 2-ГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1. Запитання
1. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.
2. Процес прийняття рішень про покупку товару споживачем.
Моделювання
купівельної поведінки організації-споживача. Процес прийняття
рішення про закупівлю товару організацією-споживачем.
3. Аналіз ринкових можливостей підприємства. Сегментація
ринку і позиціювання товару.

2. Тестові завдання
1. Влив комплексу маркетингу включає в себе:
а) маркетингову, цінову, збутову, комунікаційну політику; б) референтні групи, сім‟я, культура, субкультура; в) зміни в макро- та мікро- середовищі;
2. До соціокультурних факторів відносяться: а) референтні групи, сім‟я, культура, субкультура; б) мотивація, засвоєння, переконання, ставлення; в) вік, стать, сімейний статус.
3. Мотиви бувають:

295 а) раціональні та емоційні; б) збутові та логістичні; в) фізіологічні та соціокультурні.
4. Референтні групи це:
а) групи людей, які безпосередньо або опосередковано впливають на поведінку споживача; б) людина, яка безпосередньо впливає на поведінку споживача; в) підприємства, які опосередковано впливають на поведінку споживача; г) всі варіанти вірні.
5. Ринок організацій-споживачів це:
а) фізичні особи, які закуповують товари для їх подальшого використання; б) сукупність юридичних осіб, які закуповують товари для
їх подальшого використання у процесі виробництва, здачі в оренду, перерозподілу чи перепродажу; в) сукупність фізичних, які закуповують товари для їх подальшої здачі в оренду, перерозподілу чи перепродажу.
6. Важливою ознакою ринку є:
а) прибутковість; б) місткість; в) максимізація прибутку; г) всі варіанти вірні.
7. Метод ланцюгових підстановок найчастіше використовують:
а) коли фірма виходить на споживчий ринок із новим товаром; б) потрібно відокремити усіх потенціальних споживачів товару на кожному з ринків та підсумувати можливі обсяги збуту; в) потрібно вирахувати як тенденції минулих років у збуті товарів, так і перспективні (фактори науково-технічного прогресу, їх динаміку).
8. Кон‟юнктура ринку – це:
а) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно

296 попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-конкурентів тощо; б) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно становища основних фірм-виробників продукції.
9. Сегментацію ринку товарів промислового призначення можна
проводити за наступними факторами:
а) за географічним принципом; б) за галузевим принципом; в) за функціональним призначенням продукції; г) за вагомістю споживачів; д) за формою власності;
10. Позиціювання товару це:
а) забезпечення товарові чітко відокремленого від інших товарів місця на ринку й у свідомості цільових споживачі; б) узгоджене місце товару на ринку; в) шляхи розповсюдження товару на ринки збуту;
11. Корисність блага це:
а) задоволення, яке отримують споживачі при купівлі благ і послуг;
б) задоволення, яке отримують споживачі при споживанні благ і послуг. в) всі варіанти вірні.
12. Мета споживача полягає у:
а) максимізації корисності; б) придбанні товарів; в) оптимізації споживчого кошика; в) всі варіанти вірні.
13. Гранична корисність це:
а) корисність блага, яке визначається не загальною, а граничною його корисністю для споживача; б) величина додаткової корисності, яку людина отримує від споживання ще однієї додаткової одиниці блага.
14. Крива байдужості зображує сукупність наборів благ, між
якими:
а) споживач не робить відмінності;

297 б) споживач робить відмінності; в) споживач не звертає увагу на відмінності.
15. Крива байдужості показує альтернативні набори товарів,
які:
а) забезпечують різний рівень корисності; б) не забезпечують рівня корисності. в) забезпечують однаковий рівень корисності; в) свій варіант відповіді.
16. Карта кривих байдужості – це спосіб відображення переваг
споживача, які мають:
а) різний рівень задоволення його потреб; б) однаковий рівень задоволення його потреб;
17. Бюджетне обмеження показує:
а) які споживчі набори не можна придбати за певну суму грошей; б) які споживчі набори можна придбати за певну суму грошей; в) які споживчі набори взагалі не можна придбати, за будь- яку суму.
18. Чинники, які впливають на бюджетну лінюі:
а) зміна доходу споживача; б) зміна ціни на товари; в) всі варіанти вірні.
19. Товар Гіффена - це товар, котрий:
а) займає значне місце в бюджеті малозабезпечених споживачів; б) не займає значне місце в бюджеті малозабезпечених споживачів; в) попит на який не змінюється у тому ж напрямі, що й ціна, оскільки ефект доходу перевищує ефект заміщення;
20. Задоволення, яке отримує людина від споживання благ,
називається:
а) максимальною корисністю; б) корисністю; в) максимізацією корисності.

298
8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Сучасна концепція розвитку вищої школи робить наголос на самостійній роботі студентів в процесі опанування знаннями. Це, з одного боку, пояснюється дефіцитом часу, який відводиться на аудиторні заняття, а з другого - необхідністю навчити студента самому розбиратись у складних питаннях науки та практики.
Взагалі, перед вищою школою ніколи не стояло завдання навчити майбутнього фахівця на все життя. ЇЇ основним завданням завжди було дати уміння вчитись, щоб фахівець після закінчення вузу міг самостійно продовжувати навчання. Адже в наш вік інформації закінчення ВУЗу дає лише певну схему знань, яку потрібно поповнювати протягом всього трудового життя.
Самостійна робота студентів з вивчення курсу
“Поведінка споживачів” характеризується різноманітністю форм, а саме:
- опрацювання лекційного матеріалу,
- освоєння матеріалу навчальний посібника,
- самостійне вивчення додаткової літератури, з окремих тем курсу, як рекомендованої викладачем, так і підібраної студентом самостійно,
- ознайомлення зі статтями, опублікованими у періодичній пресі, які присвячені темам, що розглядаються в даному курсі,
- вивчення та конспектування законодавчих та
інструктивних документів,
- складання плану виступу на семінарі,
- підготовка повідомлень на семінарах з окремих тем,
- написання реферату та виступ з його основними положеннями на семінарі,
- підготовка до написання модульного контролю.
Лекції - найважливіший вид навчальних занять. Зміст даної дисципліни дуже динамічно змінюється, тому вивчення курсу за одним тільки навчальний посібником

299 недостатнє. Адже життя, як правило, випереджає зміст навчальний посібників. Вони швидко старіють. За таких умов лекція, поряд з іншими властивими їй якостями, є практично єдиним стислим джерелом найновішої
інформації з тої чи іншої теми курсу. На ній доповнюється матеріал, який є у навчальний посібнику, тема лекції пов‟язується з сучасним економічним життям країни і світу, з ряду тем і проблем даються висловлені українськими й зарубіжними економістами точки зору, які відрізняються від тих, що викладені у навчальний посібнику. Тому відвідування лекцій обов‟язкове.
Складаючи конспект лекції, студент повинен використовувати систему скорочень, яку він обрав протягом навчання у ВУЗі. Студенти, які не мають своєї системи скорочень, можуть скористатись брошурою Л.Ф.
Штернбері „„Сокращенное конспектирование‟‟ (Москва,
Высшая школа, 1988. С-31).
У конспекті необхідно залишати поля, щоб на них робити замітки при самостійному вивченні теми і на семінарі про те, чого не було сказано на лекції. Замість заміток на полях конспекту можуть робитись виписки на окремих аркушах паперу, котрі слід вклеїти у відповідному місці конспекту. Такий конспект разом з виписками з журналів і книг та вирізками з газет не тільки зробить легшою підготовку до модульного контролю (у даному випадку), але ще довгий час може використовуватись студентом у практичній роботі.
Перед підготовкою до семінарського заняття потрібно підібрати для опрацювання необхідну літературу, користуючись рекомендованим списком.
Якщо
є можливість, слід використати й нову літературу, яка стосується теми по викладених питаннях.
Питання, які виникли в процесі вивчення курсу, студент повинен вияснити шляхом звернення до довідкової літератури (словників, енциклопедій, реферативних

300 журналів тощо) або має фіксувати, щоб отримати на них відповідь викладача на семінарах і консультаціях.
Для вивчення даного курсу студентам потрібно ретельно ознайомитись з його програмою та постійно керуватись нею. Обізнаність з програмою дозволить ще до вивчення конкретних тем курсу зробити вирізки з газет, в яких міститься інформація, яка відноситься до певної теми, або зробити виписки з журнальних статей, книг чи статистичних збірників, які можуть пригодитись для виступу на семінарі, написанні реферату тощо.
Поточний і підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом:
- експрес-опитувань на початку лекції,
- в процесі семінарського заняття;
- заслуховування виступів та оцінки участі студентів в дискусіях та на семінарах,
- проведення тестування або письмових контрольних робіт з окремих тем курсу;
- поставлення додаткових запитань з тем, які не були підготовлені студентом до семінарського заняття або були ним пропущені,
- проведення колоквіумів.
Складовою самостійної роботи учнів є підготовка рефератів, теми яких охоплюють всі розділи дисципліни.
Підсумковий контроль проводиться за підсумком двох модульних контролів рівня знань, а також захисту підготовленого реферату.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал