Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Сторінка13/18
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
3. ЧИ ВІРНО СТВЕРДЖУВАТИ?
1. Мотив – це потреба, необхідність, якої є достатньою, щоб
спрямувати людину на її задоволення.
а) вірно; б) невірно.
2. Дисгармонія між рівнем вимог і реальних можливостей
виникає через переоцінку споживачем своїх економічних
можливостей чи особливостей психічних схильностей.
а) вірно; б) невірно.
3. Вивчення мотивації полягає в тому, щоб знайти прихований
зміст установок у вчинках.
а) вірно; б) невірно.
4. Головна проблема дослідження людини в психології і
маркетингу, полягає в тому що маркетинг дає реальний

248
прибуток, а психологія, як наука, формулює і розглядає проблеми
розвитку людини як особистості.
а) вірно; б) невірно.
5. Особистість є вищою інтегруючою інстанцією, що керує
психічними процесами.
а) вірно; б) невірно.
6. Потреба - об‟єктивна необхідність людини у чомусь, що
спонукає її до діяльності.
а) вірно; б) невірно.
7. Закон зростання потреб - закон, що виражає внутрішньо
необхідні, сталі й суттєві зв‟язки між виробництвом і
досягнутим рівнем задоволення потреб людей , розвиток яких
спричиняє появу нових потреб та засобів їх задоволення.
а) вірно; б) невірно.
8. Теорії мотивацій розділяють на змістовні і процесійні.
а) вірно; б) невірно.
НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ НА ТЕМИ:
1. Мотивація споживача з точки зору психології.
2. Мотиваційна психологія споживача.
3. Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці.
4. Установка - умова ефективної мотивації споживача.
5. Психологія споживача.
6. Психологічні аспекти дослідження мотивації споживача.
7. Поняття мотивації та класифікація потреб з погляду різних
вчених.
8. Зміст мотивацій споживача.
9. Сутність потреб.
10. Дисгармонія між рівнем вимог і реальних можливостей
споживача та шляхи її уникнення.

249
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2.
ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ.
ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА ВИРОБНИЦТВО.
РЕКЛАМА. КЛАСИФІКАЦІЯ СПОЖИВАЧІВ У
РЕКЛАМНІЙ СПРАВІ. КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
РИНКУ.
Теоретичний курс:
1. Економічні потреби суспільства. Поняття економічних
потреб та їх класифікація.
2. Формування і розвиток суспільних потреб.
3. Виробництво і потреби суспільства – як споживача.
4. Економічні інтереси споживача. Поняття економічних
інтересів, їх класифікація.
5. Передумови розвитку захисту прав споживачів в Україні:
історичний та соціально-правовий аспекти.
6. Загальна характеристика законодавства України про захист
прав споживачів.
7. Права споживача: захист в Україні.
8. Реклама її характеристика функції і види.
9. Класифікація споживачів у рекламній справі.
10. Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці.

Практичний курс:
1.
Вирішення тестів.
2.
Написання карткових завдань.
Завдання для самостійної роботи:
1. Теоретична частина:
1.
Економічні потреби суспільства.
2.
Класифікація економічних потреб суспільства.
3.
Індивідуальні потреби та їх суть.
4.
Суспільні потреби, їх суть.
5.
Потреби домогосподарств, потреби підприємств, потреби держави.

250 6.
Класифікація потреб за об‟єктами.
7. Фізіологічні пореби та їх суть.
8. Матеріальні, духовні, першочергові потреби та їх характеристика.
9.
Формування і розвиток суспільних потреб.
10.
Об‟єктивні і суб‟єктивні фактори формування потреб.
11.
Загальні закономірності формування потреб.
12.
Специфічні закономірності формування потреб.
13.
Методи формування потреб.
14.
Економічні засоби формування потреб.
15.
Соціально-психологічні засоби формування потреб.
16.
Організаційні засоби формування потреб.
17.
Виробництво і потреби суспільства – як споживача.
18.
У чому полягає вплив потреб на виробництво?
19.
Особливості економічних інтересів споживача.
20.
Класифікація економічних інтересів споживача.
21.
Складові державного інтересу.
22.
Груповий інтерес його суть, та які процеси він охоплює.
23.
Процеси охопленя группового та особистого інтересу.
24.
Поведінка людини з точки зору економіки.
25.
Науковці-дослідники споживацької поведінки.
26.
Споживацька поведінка за К.Марксом і Ф.Енгельсом.
27.
Корисність та споживацька поведінка за К.Менгером,
Л.Вальрасом та У.Джевонсом.
28.
Ідейні погляди А.Маршалла.
29.
Ідейні погляди Є.Слуцького.
30.
Споживаца модель Т.Веблена.
31.
Ідейні погляди Г.Беккера.
32.
Ідейні погляди Дж.Стіглера.
33.
Теорія К.Ланкастера та її суть.
34.
Моделі М.Фішбайна та І.Айзена та її суть.
35.
Теорія споживача за Дж. Кейнсом.
36.
Теорія життєвого циклу за Ф.Модільяні.
37.
Ідейні погляди М.Фрідмана.
38.
Соціологічні підходи до проблем споживача за Катоном.

251 39.
Чинники, що впливають на характер та особливості споживацької поведінки.
40.
Передумови розвитку захисту прав споживачів в Україні:
історичний аспект.
41.
Передумови розвитку захисту прав споживачів в Україні: соціально-правовий аспект.
42.
Характеристика законодавства України про захист прав споживачів.
43.
Етапи розвитку законодавства України про захист прав споживачів.
44.
Промоція, суть промоції.
45.
Визначення сутності терміну „„реклама‟‟
46.
Етапи розвитку рекламної діяльності.
47.
Види реклами в залежності від об‟єкту рекламування.
48.
Завдання та суть товарної реклами.
49.
Завдання та суть престижної реклами
50.
Пряма і прихована реклама та їх функції..
51.
Мета рекламної діяльності.
52.
Функції реклами у сфері комунікацій.
53.
Реклама у процесі та її суть.
54.
Реклами у процесі .
55.
Типи груп реклами у процесі.
56.
Друкована реклама її суть та мета.
57.
Методи розповсюдження друкованої реклами.
58.
Зовнішня реклама та її елементи.
59.
Перерахуйте функції зовнішньої реклами.
60.
Комп‟ютерна реклама – реклама майбутнього.
61.
Основний недолік реклами в Інтернеті.
62.
Показники результативності реклами.
63.
Класифікація поживачів у рекламній справі.
64.
Торгові посередники та радники, яка їх задача.
65.
Етапи процесу наукового обгрунтування споживчого попиту.
66.
Класифікація споживачів згідно їх менталітету.
67.
Дайте характеристику раціональному менталітету.

252 68.
Дайте характеристику безконфліктному менталітету.
69.
Дайте характеристику менталітету, який схильний до прогресу або ризикованого бізнесу.
70.
Дайте характеристику менталітету, який схильний до швидких змін.
71.
Охарактеризуйте сучасне розуміння реклами.
72.
Фази процесу рекламної комунікації за поведінкою реципієнтів.
73.
Фактори, що впливають на поведінку покупців товарів промислового призначення та їх особливості.
74.
Фактори залежності реакції споживача на рекламу.
75.
Чинники залежності реакції споживача на рекламу.
76.
Види реакції на рекламне звернення.
77.
Умови і засоби впливу на споживача у практиці минулих років.
78.
Засоби впливу на покупця в сучасному світогляді.
79.
Засоби впливу на покупця - моделі навчання.
80.
Теорія пізнання, як засіб впливу на споживача.
II. Практична частина
1. Вирішення тестових завдань в письмовій формі
ІНДИВІДУАЛЬНО:
1.

Економічні потреби класифікують за:
а) суб‟єктами та об‟єктами; б) фізіологічними і соціальними параметрами; в) суспільними і індивідуальними факторами; г) усі варіанти вірні.
2.

За об‟єктами потреби класифікують на:
а) породжені існуванням людини як біологічної істоти; б) породжені існуванням людини як соціальної істоти; в) всі варіанти вірні.
3.

До об‟єктивних факторів відносяться:
а) соціально-економічні і культурно-побутові умови життя; б ) психофізіологічні особливості особистості; в) думки, переваги і смаки людини.

253
4.

Вплив потреб на виробництво полягає у тому, що:
а) задоволення потреб характеризує природну спрямованість виробництва в будь-якому суспільстві; б) потреби стимулюють розвиток виробництва.
5.

Закон „Про захист прав споживачів” в новій редакції від
01.12.2005 р., офіційно був опублікований:
а) 23 січня 2006 р; б) 13 січня 2006 р; в) 24 липня 2003 р.
6.

На сьогодні нормативно-правова база в сфері прав споживачів
в Україні нараховує:
а) більше ніж 70 законів і підзаконних актів; б) приблизно 102 законів і підзаконних актів; в) більше ніж 50 законів і підзаконних актів.
7.

Мета промоції полягає у тому що:
а) повинна скоротити дистанцію між товаром, який пропонується і потенціальним споживачем, б) має розширити знання споживачів про переваги товару, можливості використання, місце закупівлі, цінностей, пов‟язаних з його купівлею, порівняно з конкурентним товарами. в) всі варіанти вірні.
8.

Розвиток реклами бере свій початок з часів:
а) гладіаторських боїв та торгівлі рабами; б) введенням грошей; в) початку завойовницьких походів.
9.

Головним завданням товарної реклами є:
а) формування і стимулювання збуту товарів; б) представлення переваг фірми, її привабливих рис; в) рекламування не прямолінійно, а у приховані формі, рекламних засобів.
10.

Реклама у сфері комунікації виконує:
а) дослідницьку і тестову функцію; б) інформативну і пригадувальну функцію; в) збутову та логістичну функцію.

254
11.

Мета друкованої реклами полягає у:
а) детальному ознайомленні потенційних клієнтів з товарами; б) формуванні і стимулюванні збуту товарів; в) всі варіанти вірні.
12.

Основним недоліком реклами в Інтернеті є:
а) невелика аудиторія користувачів; б) велика аудиторія користувачів; в) недостовірність інформації.
13. Прикладом комп‟ютерної реклами є:
а) телебачення; б) аудіо- та відео носії інформації; в) Інтернет.
14. За характером споживання покупці підрозділяються на:
а) покупці товарів довготривалого і короткотривалого споживання; б) покупці товарів широкого вжитку і покупці товарів промислового призначення; в) торгові посередники і радники; г) всі варіанти вірні.
15. До раціональних мотивів споживання можна віднести такі:
а) мотив прибутковості; мотив здоров‟я; мотив надійності і гарантій; б) мотив зручності і додаткових переваг; в) мотив страху; мотив значущості і самореалізації;
) мотив радості і гумору.
13.

Основою комунікації є:
а) особистість; б) ундивідум; в) реципієнт.
14.

На поведінку покупців товарів промислового призначення
впливають:
а) навколишнє середовище; б) особливості організації ; в) міжособистісні відносини.

255
15.

Якщо споживачі вважають головними фактори, котрі
зменшують рівень ризику, то вони орієнтуються на:
а) імідж фірми, образ людини, яка пропонує цей товар чи послугу; б) на тих постачальників, що виявляють до них повагу, цікавляться їхніми особистими поглядами; в) всі відповіді вірні. в) Теорію думок і уявлень людей про рекламу часто називають:
а) теорією маржиналізму; б) теорією соціального конформізму; в) теорією К.Ланкастера.
2. ДОПОВНІТЬ ЗА ЗМІСТОМ
1.

За суб‟єктами кономічні потреби поділяються на:
а) індивідуальні; б) колективні; в) ………………………..;
2.

Економічні роблеми класифікують на :
а) матеріальні потреби; б) духовні; в) ……………………….;. г) ………………………..
3.

Економічні інтереси споживача за суб‟єктами реалізації
можна
класифікувати як:
а) державні; б) групові; в) ………………………..
4.

Продовжте перелік методів формування потреб:
а) економічні; б) соціально-психологічні; в) ………………………..
5.

Носіями групового інтересу є:
а) споживачі;

256 б) акціонери; в) ………………………..
55. Промоція – це сукупність дій і засобів, з допомогою яких
фірма: а) передає інформацію на ринок стосовну товару чи фірми б) вивчає потреби споживачів в) ………………………..; г) ………………………...
6.

Пряма реклама здійснюється на комерційних умовах і
……………………………………………………………………… .
7.

Прихована реклама виконує функцію рекламування не прямо
лінійно, а у ………………………………………………………….
8.
Реклама вирішує такі завдання: а) розповсюдження інформації про товар та фірму; б) забезпечує зворотній зв‟язок з потенційними покупцями для повного інформування їх про товар; в) здійснює активний вплив на прийняття рішень що до купівлі; г) допомагає працівникам служби збуту підчас переговорів з клієнтами; д) ………………………..; е) …………………………;
є) …………………………; ж)…………………………
9.
Мета
рекламної
діяльності
визначається
загальною
стратегією маркетингу і ……………………………………………
10.

Реклама у процесі поділяється на дві основні групи:
а) рекламні оголошення; б) ………………………….
11.
Основними вимогами зовнішньої реклами є такі: а) зовнішня реклама повинна часто впадати у вічі; б) вона має привертати увагу; в) вона повинна бути лаконічною; г) ………………………….; д)…………………………...

257
12.

Покупці класифікуються в такий спосіб:
а) покупці фірми. б) покупці конкуруючої фірми. в) ………………………….; г) …………………………...
3. ЧИ ВІРНО СТВЕРДЖУВАТИ?
1.

Суспільні потреби - це потреби у зниженні рівня інфляції та
безробіття, у забезпеченні конвертованості національної
валюти, економічному піднесенні.
а) вірно; б) невірно.
2.

Об‟єктивні фактори залежать від самого індивіда,
психофізіологічних особливостей особистості. Це думки,
переваги і смаки людини, його похилості, звички.
а) вірно; б) невірно.
3.

Суб‟єктивні фактори незалежно від волі і свідомості людей і є
зовнішніми стосовно самої людини як носієві або суб‟єктові
потреб.
а) вірно; б) невірно.
4.

Загальні закономірності формування потреб властиві будь-
якому суспільному ладові і виявляються на всіх етапах розвитку
людського суспільства, наприклад ріст загальних розмірів
потреб, якісне їхнє узвишшя й удосконалювання.
а) вірно; б) невірно.
5.

Особистий інтерес - це сума однорідних інституйованих
приватних інтересів.
а) вірно; б) невірно.
6.

Державна політика в сфері економічних інтересів виходить з
того, що, за різних умов суспільного розвитку на перший план
можуть виходити ті чи інші інтереси.

258 а) вірно; б) невірно.
7.

Промоція – це сукупність дій і засобів, з допомогою яких фірма
передає інформацію на ринок стосовну товару чи фірми, вивчає
потреби споживачів, провокує їх до закупівлі і скеровує попит.
а) вірно; б) невірно.
8.

Реклама – це цілеспрямована передача інформації не
особистого характеру, спрямована на покупця з метою
просування інформації на ринку за відповідну плату.
а) вірно; б) невірно.
9.

Реклама – це дійовий інструмент у спробах підприємства
модифікувати поведінку покупця, привернути їх увагу до
товарів, створити позитивний образ фірми-виробника. а) вірно; б) невірно.
10. Реклама – це переконуючий засіб інформації про товар,
фірму, комерційна пропаганда споживачів властивостей товарів
і переваг властивостей товарів і
переваг властивості фірми.
а) вірно; б) невірно.
11. Згідно з теорією пізнання , реклама не повинна навіювати
надто високих очікувань, бо ймовірність виникнення дисонансу
збільшується.
а) вірно; б) невірно.
12. Головним завданням товарної реклами є формування і
стимулювання збуту товарів:
а) вірно; б) невірно.
13. Реклама у сфері комунікації виконує дослідницьку і тестову
функцію:
а) вірно;

259 б) невірно.
14. Реакція людини на рекламу залежить від цілісного
відображення предметів і явищ, пов‟язаних із джерелом рекламної
інформації, під безпосереднім впливом фізичних подразників.
а) вірно; б) невірно.
15. Мотиви виконують роль рушія вчинків і виявляються у
вигляді напружень чи збуджень, які психіка людини намагається
відкинути або принаймні зменшити, хоч той, хто відчуває на
собі цей механізм, навряд чи усвідомлює його сенс і значення.
а) вірно; б) невірно.
16. „„Геостатична теорія мотивації‟‟ грунтується на тому, що
людина прагне задовольнити потреби для досягнення стану
спокою й рівноваги. а) вірно; б) невірно.
НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ НА ТЕМИ:
1. Економічні потреби суспільства, їхня суть та класифікація.
2. Формування і розвиток суспільних потреб.
3. Виробництво і потреби суспільства – як споживача.
4. Економічні інтереси споживача.

5. Передумови розвитку захисту прав споживачів в Україні:
історичний та соціально-правовий аспекти.
6. Загальна характеристика законодавства України про захист
прав споживачів.
7. Права споживача їх захист в Україні.
8. Реклама її характеристика функції і види.
9. Класифікація поживачів у рекламній справі.
10. Споживач і реклама та їх взаємозв‟язок.
11. Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці.
12. Реклама як метод впливу на поведінку споживачів.
13. Інтернет- реклама, як реклама майбутнього.
14. Розвиток Інтернет-реклами.
15. Сучасні можливості Інтернет-реклами.

260
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3.
ТОВАР: СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ. АСОРТИМЕНТНА
ПОЛІТИКА. ТОВАРНІ ЗНАКИ І УПАКОВКА. РИНОК:
СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ.
СПОЖИВЧИЙ РИНОК, КРЕДИТУВАННЯ
СПОЖИВАЧІВ.

Теоретичний курс:
1. Товар - суть, класифікація.
2. Життєвий цикл товару.
3. Процесс розроблення нових товарів.
4. Товарна політика, товарний ринок.
5. Асортиментна політика.
6. Якість і конкурентоспроможність товару.
7. Товарні знаки й упаковка.
8. Ринок: суть, структура та проблеми переходу.
9.Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.
10. Процес прийняття рішень про покупку товару споживачем.
11. Моделювання купівельної поведінки організації-споживача.
12.Процес прийняття рішення про закупівлю товару
організацією-споживачем.
13. Аналіз ринкових можливостей підприємства.
14. Сегментація ринку і позиціювання товару.
15. Кредитуванння споживачів: умови, принципи, переваги та
недоліки.

Практичний курс:
1.
Вирішення тестів.
2.
Написання карткових завдань.

Завдання для самостійної роботи:
1. Теоретична частина:
1.
Що таке споживчий ринок?
2.
Індивідуальні споживачі та їх типи.
3.
Фактори впливу на поведінку споживача.
4.
Референтні групи та їх види.

261 5.
Вплив еферентрних групп на ставлення людини до товару.
6.
Дайте характеристику поняття „„суспільні класи‟‟.
7.
Контрольовані та неконтрольовані фактори з боку підприємства , які впливають на купівельну поведінку споживача.
8.
Етапи прийняття рішення про покупку товару споживачем, охарактеризуйте кожен етап.
9.
Дайте визначення поняття
„„ринок організацій- споживачів‟‟ .
10.
Види організацій-споживачів та їх характеристика.
11.
Особливості ринку організацій-споживачів.
12.
Основні фактори, які впливають на поведінку організацій-споживачів.
13.
Від чого залежить купівельна поведінка організацій- споживача?
14.
Процес прийняття рішення про придбання товару організацією-споживачем.
15.
Процес прийняття рішення про придбання товару організацією-споживачем.
16.
Аналіз ринкових можливостей підприємства,
17.
Місткість ринку, методи визначення місткості ринку.
18.
Методи ланцюгових підстановок. Наведіть приклад його використання.
19.
Визначення місткості ринку .
20.
Метод сумування ринків та його суть.
21.
Статистичний метод визначення місткості ринку та коли його використання.
22.
Методи прогнозування попиту і збуту товару.
23.
Кон‟юнктура ринку. Ознаки та види кон‟юктури.
24.
Послідовність вивчення і прогнозування кон‟юнктури ринку.
25.
Кон‟юнктурний прогнозу та його мета.
26.
Що таке сегментація ринку, дайте визначення.
27.
Рівні цільових ринків.

262 28.
Дайте визначення термінам сегменти ринку, ніша ринку, регіони, індивідууми.
29.
Фактори сегментації ринку товарів промислового призначення.
30.
Основні принципи сегментування споживчого ринку.
31.
Назвіть види стратегій охоплення ринку.
32.
Суть масового або недиференційованого маркетингу.
33.
Суть цільового (концентрованого) маркетингу.
34.
Диференційований маркетинг та його суть.
35.
Фактори, які слід враховувати, вибираючи стратегію охоплення ринку.
36.
Позиціювання товару. Етапи позиціювання.
37.
Види стратегій позиціювання та їх суть.
38.
Споживче позиціювання, види.
39.
Конкурентне позиціювання та його суть.
40.
Дайте визначення терміну „„товар‟‟.
41.
Критерії поділу товару.
42.
Що відносять до нематеріального товару?
43.
Визначення сутності ідеального товару.
44.
Види товарів та їх асортимент..
45.
Товари широкого вжитку та їх характеристика.
46.
Товари імпульсивної купівлі та мета їх купівлі.
47.
Товари для екстрених випадків, наведіть приклад.
48.
Товари попереднього вибору, наведіть приклад.
49.
Товари особливого попиту та їх характеристика.
50.
Товари пасивного попиту.
51.
Товари промислового призначення та що до них входить.
52.
Товари промислового призначення та промислові послуги.
53.
Суть промислових послуг та їх види.
54.
Поділ товарів за тривалістю їх використання.
55.
Споживчі послуги та особисті послуги та їх суть.
56.
Концепція життєвого циклу товару.
57.
Основа життєвого циклу товару.

263 58.
Етапи життєвого циклу товару, охарактеризуйте кожен з них.
59.
Змінах етапів ЖТЦ.
60.
Мода, як етап життєвого циклу товару. Стадії моди.
61.
Стиль та фетиш, як етапи життєвого циклу товару.
62.
Процес розроблення нових товарів.
63.
Охарактеризуйте кожен етап розроблення нових товарів.
64.
Що є основним завдання товарної політики?
65.
Складники структури маркетингової товарної політики.
66.
Суть процесу елімінування.
67.
Чинники елімінування.
68.
Рівні сприйняття товару.
69.
Товарний ринок та його складові.
70.
Класифікація товарів матеріального призначення.
71.
Класифікація товарів промислового призначення.
72.
Дайте визначення терміну „„товарний асортимент‟‟.
73.
Дайте визначення терміну „„товарна номенклатура‟‟.
74.
Принципи формування асортименту.
75.
Чинники, що належать до структури товарного асортименту.
76.
Вид товару.
77.
Асортиментна група товару.
78.
Асортиментна позиція товару.
79.
Характеристика товарного асортименту.
80.
Фактори впливу на формування асортиментної політики.
81.
Якість товару.
82.
Показники якості товару.
83.
Стандартизація товару та її суть.
84.
Сертифікація товару та її мета.
85.
Обов‟язкова і добровільна сертифікація.
86.
Конкурентоспроможність та корисність товару.
87.
Товарна марка та її функції та особливості.
88.
Складові товарної марки.
89.
Види товарних марок.

264 90.
Рівні сприйняття товарного знаку споживачем.
91.
Сутність та значення товарного знаку.
92.
Функції товарного знаку.
93.
Реалізація державної політики у сфері правової охорони знаків в Україні.
94.
Елементи об‟єкту товарного знака.
95.
Право власності на знак. Строк дії свідоцтва правовласності на знак.
96.
Упаковка товару. Складові упаковки.
97.
Функції упаковки.
98.
Вимоги до упаковки.
99.
Проблеми, пов‟язані з використанням упаковки.
100.
Суть та мета штрихового кодування.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал