Навчальний посібник для студентів І курсу 1-2-го медичних факультетів ЗапоріжжяPdf просмотр
Сторінка4/5
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5
Тема 2. Особливості відмінювання іменників. Службові листи
У результаті підготовки до практичного заняття та вході вивчення теми повторити правила відмінювання іменників і звернути особливу увагу на їх закінчення в родовому й кличному відмінку однини вивчити правила звертання в офіційно-діловому стилі та реквізити такого документа, як службова записка навчитися їх складати удосконалити навички перекладу фахового тексту. Для вивчення цієї теми на практичному занятті буде використано проблемно-пошуковий метод студенти будуть писати словниковий диктант,
47
ставлячи слова в родовому відмінку однини, та вході його аналізу разом з викладачем будуть виводити правила написання закінчень іменників у цьому відмінку. Особливі труднощі зазвичай викликають іменники, у яких закінчення залежить від їх значення. Наприклад фен – фену (якщо слово означає явище
природи – вітер з гір у долину) і фена (якщо мова йде про пристрій для сушіння
волосся); термін – терміна (якщо мова йде про позначення поняття) і терміну
(якщо мова йде про строк). Відтак, щоб навчитися правильно ставити закінчення у подібних словах в родовому відмінку однини, студенти мають збагатити свій словниковий запас. Для цього необхідно скористатися підручником М. Зубкова Сучасна українська ділова мова (див. рекомендовану літературу, де поясненню цієї теми відведено окремий підпункт, виписати такі слова та їх значення до робочого зошита і запам’ятати. Для полегшення вивчення теми можна рекомендувати згрупувати матеріалу таблицю, що значно полегшить запам’ятовування. Вона може мати такий вигляд
Закінчення іменників у родовому відмінку однини
Мають закінчення -у
Правило
Приклад
Виняток Назви матеріалів і речовин
граніту, цукру, кефіру
хліба
… … …

Таку саму таблицю можна зробити для іменників із закінченням в родовому відмінку однини. Особливу увагу на практичному занятті слід приділити використанню звертання в офіційно-діловому стилі. Вибір відповідної форми звертання залежить від ситуації мовлення до кого говорити (кому писати) – про що
говорити (про що писати) – де говорити (який різновид документа).
48
Граматичні особливості оформлення звертання залежать від того, до якої відміни та групи (тверда, м’яка і мішана) належить іменник. Тому студентам слід актуалізувати знання з цієї теми, здобуті в школі. Наприклад
Іменники І відміни
Іменники ІІ відміни
Іменники ІІІ відміни
а) тверда група
-о: тетяно, Миколо, добродійко;
б) м’якої групи
-е: Ілле, Насте;
-є: Наталіє, маріє;
-ю: Олесю, Таню;
в) мішаної групи
-е: душе, круче
а) твердої групи
-у: петрику, батьку;
-е: Петре, Вікторе;
б) м’якої групи
-ю: Ігорю, Олесю;
-е: хлопче;
-и: Господи;
в) мішаної групи
-у: Павловичу;
-е: стороже
-е: Любове, радосте;
-и: мати На цьому практичному занятті слід також ознайомитись з реквізитами таких документів, як службові листи вивчити їх види (за функціональним призначенням таза кількістю адресатів, структуру, правила укладання навчитися складати службові листи знання необхідно закріпити, провівши редагування запропонованого викладачем документа. Нагадаємо, що службовий лист – це довідково-інформаційний документ, за допомогою якого відбувається обмін інформацією між установами та приватними особами. Слід пам’ятати, що побудова і наповнення тексту службового листа залежить від його різновиду. Однак нагадаємо загальні правила складання службових листів використовують звертання (форма кличного відмінка та формули ввічливості шановний, вельмишановний); усі форми займенника Ви слід писати з великої літери не вдаватися до категоричних форм (щоб усунути категоричність, слід використовувати безособові дієслова справу буде розглянуто, не виконано розпорядження);
49
заключна фраза – формула ввічливості (з повагою, з найкращими побажаннями
тощо). Типові мовні звороти, які можуть зустрічатися в службових листах, варто записати до робочого зошита та запам’ятати. Наприклад як виняток, для
обміну досвідом, зважаючи на вищевикладене, висловити подяку, на Ваш
розсуд, на визначений термін, після закінчення терміну, дійти згоди, керуючись
положенням про, слід враховувати, зосередити увагу.

Щоб удосконалити навички перекладу фахового тексту, необхідно пам’ятати проте, що типовою помилкою є перенесення граматичних ознак слів російської мови на слова української мови (задовольняти вимогам, згідно графіка, піднімати проблему. Нездатність відрізнити українські конструкції від російських пояснюється психофізичними особливостями двомовних людей, які звикли до однієї мови й мимохіть переносять її риси в другу. Щоб уникнути мовних конструкцій, непритаманних українській мові, досягти точності та однозначності термінів і висловів у текстах, необхідно застосовувати систему словотворчих правил. Бо небажано, наприклад, уживати той самий суфікс для творення термінів, що означають різні за змістом поняття, наприклад, такі властивості, як здатність виконувати дію та здатність бути об’єктом дії. В українській мові слід обмежено вживати активні дієприкметники із суфіксами -уч- (-юч-) та віддавати перевагу віддієслівним прикметникам із суфіксами -н-, -л-, -альн-, наприклад стискальний біль замість стискаючий біль, супровідне захворювання (замість супроводжуюче захворювання, супутнє захворювання, заспокійливий засіб, зміцнювальна гімнастика.
Тема 3. Труднощі перекладу процесових понять з російської мови.
Оголошення. Запрошення
Значний шар науково-технічної термінології сучасної української літературної мови становлять терміни, які позначають певні процеси.
50
Нагадаємо, що в українській мові на позначення дії, процесу, крім дієслівних форм, використовують іменники. Їх переклад з російської мови на українську часто викликає труднощі у студентів. Відтак, на практичному занятті слід засвоїти деякі правила перекладу процесових понять, а також реквізити й правила складання таких документів, як оголошення і запрошення навчитися їх складати удосконалити навички редагування фахового тексту. Щоб полегшити запам’ятовування матеріалу, його рекомендовано систематизувати та подати у вигляді таблиці. Наприклад Для передачі процесу або дії вживаються дієслова доконаного або недоконаного виду + суфікси -нн-, -енн-,
-анн-, -тт- обґрунтувати – обґрунтування; вити – виття Для позначення опредмеченої дії або результату процесу вживаються іменники, утворені шляхом додавання до дієслівної основи суфікса
–к та суфікса -івл Розробити – розробка Торгувати – торгівля Для передачі наслідку процесу вживаються іменники, утворені від дієслів шляхом усічення дієслівної основи перетинати – перетин розподіляти – розподіл Для позначення процесу вживаються іменники іншомовного походження із суфіксами -ац, -ій, -ацій квантифікація, операція, інтоксикація При перекладі віддієслівних іменників, до складу яких входять префікси, необхідно враховувати відповідність префіксів, властивих українській і російській мовам. Для цього студентам слід законспектувати ці форми,
ілюструвавши їх прикладами. наприклад о = об (оплетание – обплітання о = о
(оплавение = оплавлення о = під (окучивание = підгортання) і так далі. Потрібну інформацію можна знайти у підручнику Є. Світличної, А. Берестової, О. Тєлєжкіної Фахова мова фармацевта (див. список рекомендованої літератури.
51
На цьому практичному занятті слід також ознайомитись з реквізитами таких документів, як оголошення та запрошення вивчити їх структуру, правила укладання навчитися складати приватній офіційні оголошення та запрошення. Нагадаємо, що оголошення – це документ, який повідомляє про подію, що має відбутися, або про потребу у певних послугах чи про можливість надання таких послуг. Афіші, рекламні листівки теж можна віднести до оголошень. Для зручності вивчення реквізитів оголошення їх подано схематично.
Назва виду документа
Текст
Дата проведення заходу Час проведення заходу Місце проведення заходу Назва заходу Координати організаторів Запрошення – це документ, який повідомляє про якусь подію і містить запрошення взяти уній участь. Часто офіційне запрошення адресується конкретній особі і за своїм змістом і формою подібне до листів-запрошень чи оголошень. Запрошення оформлюють на бланках організацій чи установі надсилають відповідним адресатам. Для зручності вивчення реквізитів оголошення їх подано схематично.
Назва виду документа
Текст
Звертання у формі кличного відмінка Дата проведення заходу Часі місце проведення заходу Програма заходу чи порядок денний Координати організаторів
Типові мовні звороти, які можуть зустрічатися в оголошеннях чи запрошеннях, варто записати до робочого зошита та запам’ятати. Наприклад
початок о, звертатися на адресу, на запрошення, запросити до, запрошуємо
Вас відвідати, запрошуємо Вас взяти участь, повідомляємо Вам, за
докладною інформацією звертатися
Продовжуючи вдосконалювати навички редагування, студентам слід запам’ятати, що існує таке явище. як внутрішньослівна антонімія – антонімія значень багатозначних слів. У цьому випадку у багатозначних слів розвивається значення, що виключають одне одного. Наприклад, відходити може означати одужувати, повертатися в звичайний стані це саме слово може означати померти (відійти у вічність. Така антонімія (енантіосемія) стає причиною двозначності таких, наприклад, висловлювань Студент прослухав вислів. Неуважність до антонімів може стати причиною лексичних помилок. Іноді автор не помічає, що використав поруч протилежні зазначенням слова, тому виникає невиправданий оксюморон. Наприклад За наявності
відсутності спортивного інвентаря… В цьому сезоні у нас значно менше
збільшення кількості травм. Такі вислови потребують редагування.
Щоб удосконалити навички редагування документа, необхідно записати й запам’ятати типові помилки, які зустрічаються в документах
Черга денна – Порядок денний. Одностайно підтримали – Одноголосно
підтримали. Приймати міри – Вживати заходів. Приступити до обговорення –
Розпочати обговорення. Прибігти до рішучих заходів – Вдатися до рішучих
заходів. Приймати до уваги – Брати до уваги. Як виключення – Як виняток.
Комісія по питаннях – Комісія з питань.

Тема 4. Відмінювання числівників. Особливості використання
числівників у професійному спілкуванні. Наказ. Розпорядження
У результаті підготовки до практичного заняття та вході вивчення теми слід повторити правила відмінювання числівників, звернувши особливу вагу на використання паралельних закінчень у давальному, родовому та орудному відмінках розглянути особливості використання числівників у професійному мовленні вивчити реквізити таких офіційно-ділових документів, як наказ та розпорядження запам’ятати їх види (забудовою та змістом навчитися складати ці документи удосконалити навички перекладу фахового тексту. Перш ніж розпочати вивчення правил відмінювання числівників, слід запам’ятати розряди числівників 1) кількісні власне кількісні (п’ять, десять, сорок дробові (три четверті, сімдесятих збірні (семеро, двадцятеро неозначено-кількісні (кілька, кількадесят 2) порядкові (шостий, тридцять перший. Забудовою вони бувають прості (один, сім, складні (одинадцять, шістдесят) та складені (сорок сім, тридцять один. Найпростіше відмінювати порядкові числівники ті, з них, які мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої групи перший (перша,
перше), дванадцятий, сімдесятий, двохсотий, мільйонний. Числівник третій
(третя, третє) відмінюється як прикметник м’якої групи. У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина триста перший – триста першого – триста першому і т. д. Дробові числівники теж не становлять особливих труднощів при відмінюванні. Студентам слід лише запам’ятати, що числівник, що стоїть у чисельнику, відмінюється як кількісний числівника числівнику знаменнику – як порядковий. А числівники півтора, півтори, півтораста не відмінюються. Щоб краще запам’ятати правила, рекомендовано записати до зошита порівняльну таблицю. Наприклад ½ – одна друга, 3/5 – три п’яті, півтора.
54

½ – одна друга 3/5
– три п’яті півтора
Н. одна друга
Р. одної/однієї другої
Д. одній другій
З. одну другу
О. однією другою
М. … одній другій
Н. три п’яті
Р. третьої п’ятої
Д. третій п’ятій
З. третю п’яту
О. третьою п’ятою
М. … третій п’ятій
Н. півтора
Р. півтора
Д. півтора
З. півтора
О. півтора

М. півтора Найбільші труднощі викликає відмінювання кількісних числівників, тому тут рекомендовано записати правила та приклади відмінювання таких числівників до зошита та звернути особливу увагу на використання паралельних форм відмінкових закінчень
1. Числівники один (одна, одне), відмінюються як займенник той (та, те)
Порівняйте
Числівник
Займенник
Н. один
Р. одного
Д. одному
З. = Н або Р
О. одним
М. … одному (однім)
Н. той
Р. того
Д. тому
З. = Н або Р
О. тим

М. … тому (тім)

2. Числівники 2, 3, 4 відмінюються як числівник два.
Н. два
Р. двох
Д. двом
З. = Н або Р
О. двома
М. … двох
3. Числівники 5–80 (крім 40) відмінюються як числівник п’ять. Слід звернути увагу, що у цих числівниках відмінюється лише друга частина. При цьому варто звернути увагу на чергування голосних при відмінюванні числівника вісім.
55

Н. п’ять
Р. п’яти/п’ятьох
Д. п’яти/п’ятьом
З. п’ять або п’ятьох
О. п’ятьма/п’ятьома
М. … п’яти/п’ятьох
Н. вісім
Р. восьми/вісьмох
Д. восьми/вісьмом
З. вісім або вісьмох
О. вісьма/вісьмома
М. … восьми/вісьмох
Н. п’ятдесят
Р. п’ятдесяти/п’ятдесятьох
Д. п’ятдесяти/п’ятдесятьом
З. п’ятдесят або п’ятдесятьох
О. п’ятдесятьма/п’ятдесятьома
М. п’ятдесяти/п’ятдесятьох
4. Числівники 40, 90, 100 у всіх непрямих відмінках мають закінчення
Н. сорок
Р. сорока
Д. сорока
З. сорок
О. сорока

М. сорока

5. У складних числівниках 200–900 відмінюються і перша, і друга
частини.
Н. двісті
Р. двохсот
Д. двомстам
З. двісті
О. двомастами
М. двохстах
Н. п’ятсот
Р. п’ятисот
Д. п’ятистам
З. п’ятсот
О. п’ятьмастами/п’ятьомастами
М. … п’ятистах
6. Числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники. Важливо також звернути особливу увагу назв язок числівників з іменниками, оскільки це викликає неабиякі труднощів діловому мовленні. Наприклад числівники два, три чотири вимагають від іменників форми форми
називного відмінка множини (дві вакансії, чотири флакони числівники від
п’яти до двадцяти, тисяча, мільйон, мільярд, а також назви десятків, сотень вимагають від іменника форми родового відмінка множини (п’ять працівників, сто днів числівники півтора, півтори сполучаються з іменником у формі
56

родового відмінка однини (півтори гривні дробові числівники вимагають від іменника форми родового відмінка однини (одна друга площі, дві третіх склянки. На цьому практичному занятті слід також вивчити реквізити таких документів, як наказ та розпорядження визначити різницю між ними навчитися складати такі види документів. Оскільки реквізити наказуй розпорядження однакові, то студентам рекомендовано занотувати ці реквізити у зошити схематично. Наприклад
Реквізити наказу та розпорядження Назва відомства Назва організації Назва виду документа Дата укладання Номер документа Місце укладання Заголовок Текст Назва посади керівної особи
Підпис
Розшифрування підпису
Зразок наказу
Запорізьке обласне управління охорони здоров’я Запорізький обласний центр екстремальної медицини та швидкої медичної допомоги Наказ
27.08.2014 р.
№27/14 м. Запоріжжя про визначення вартості робочої години медичного персоналу в ургентні дні У зв’язку зі збільшенням навантаження лікарів через епідемію грипу НАКАЗУЮ
1. Збільшити заробітну плату медичним працівникам, які здійснюють чергування в ургентні дні, на 20% від погодинної тарифної ставки.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Запорізького обласного управління охорони здоров’я Кузьменко Ларису Іванівну. Начальник управління Підпис
Р.В. Іванчук
57
Отже, наказ – це документ, що видається керівником установи, організації, підприємства для вирішення кадрових або організаційних питань. Розпорядження – це документ, який видається найвищим керівником або керівником структурного підрозділу установи, організації чи підприємства для вирішення оперативних поточних питань, які не вимагають обговорення або погодження. На відміну від наказів, які можуть бути за терміном виконання безстрокової дії, розпорядження діють протягом указаних у них строків. Найчастіше вони стосуються питань, які потребують негайного вирішення. Розпорядження можуть стосуватися як усього підприємства чи установи, такі тільки окремих структурних підрозділів. Типові мовні звороти, які можуть зустрічатися в наказах чи розпорядженнях, варто записати до робочого зошита та запам’ятати: увести вдію, оголосити подяку, цей наказ/розпорядження, для виконання вимог,
контроль за виконанням, контроль доручити, призначити на посаду, про змінив особовому складі, забезпечити виконання, у порядку, встановленому для,
питання щодо, до встановленого терміну, обов’язки, покладені на,
організувати проведення, відповідальним за. призначити, перевести на посаду,
розподіл обов’язків, з метою належної організації, вказівки щодо виконання,
встановленим порядком, затвердити рішення.

Щоб удосконалити навички перекладу фахового тексту, необхідно записати й запам’ятати перекладні конструкції, які мають різний переклад залежно від змісту. Це стосується навіть службових частин мови, наприклад прийменників. Проілюструємо це на прикладі прийменника при. В російській мові він є одним з найуживаніших і найуніверсальніших, тоді як український прийменник при має набагато вужчу сферу вживання. Тому, перекладаючи відповідні прийменникові конструкції, слід бути дуже уважним, бо калькування російськомовних висловів не тільки позбавляє текст виразності, якої можна досягти вживанням суто українських мовних засобів, ай може змінити зміст цього тексту. Український прийменник при має лише такі значення розташування (просторової близькості, хоча в багатьох випадках краще
58
вживати й інші прийменники (біля, поряд, коло тощо), підпорядкованості або належності, наявності чогось, обставин, що їх характеризує наявність чогось поряд. Але прийменник при не можна вживати в значенні під час (рос. во время) та для визначення обставин, що не полягають у наявності чогось поруч, наприклад, рос. при испытании, при изменении, при выполнении, при измерении тощо. У таких випадках російське при слід перекладати за допомогою за, під
час, коли, для. Тому треба бути особливо уважними, перекладаючи вищеназвані конструкції, а також такі російські конструкції, як при возникновении, при
обливании, оскільки в російській мові вони вживаються втрьох основних значеннях під час (рос. во время), у разі (у випадку) (рос. в случае), унаслідок (у
результаті) (рос. в результате). Отже, залежно від змісту, їх потрібно перекладати різними засобами
Тема 5. Особливості використання дієслівних форму професійному
спілкуванні. Доповідна та пояснювальна записки
У результаті підготовки до практичного заняття та вході вивчення теми слід повторити дієслівні форми, звернувши особливу вагу на використання у професійному мовленні форми теперішнього часу першої особи множини та третьої особи однини вивчити реквізити таких офіційно-ділових документів, як доповідна й пояснювальна записки запам’ятати їх види навчитися складати ці документи удосконалити навички редагування фахового тексту. Студентам слід актуалізувати знання щодо вживання дієслів, отримані в школі, однак необхідно звернути особливу увагу на їх використання в науковому й діловому мовленні, оскільки тут перевага віддається стилістично нейтральним формам. Відтак, необхідно визначити дієслівні форми та записати до зошита їх приклади. Після цього рекомендовано скласти речення з кожною формою дієслова, щоб краще засвоїти матеріал.
59

Інфінітив: форма інфінітива із суфіксом -ти часто вживається в науковому стилі, бо вона позбавлена емоційності та відтінку прохання чи наказу необхідно зберігати, слід виконати, бажано скласти тощо.
Безособова форма на -но,-то позначає таку дію, що відбулася незадовго до моменту мовлення (досліди проведено, у лабораторії прибрано). Якщо є потреба позначити дію, яка закінчилася вже давно, або буде тільки в майбутньому, то до безособового дієслова додається допоміжне слово бути у відповідній часові формі. (буде відкрито новий перинатальний центр.
Особові форми дієслів у професійному мовленні набули значного поширення. Активно використовуються дієслова у формі усіх осіб і чисел
(наказую, доводимо до Вашого відома, Ви відповіли на наш лист, лікарі
розробили, комісія перевірила). Однак найпоширенішими формами дієслова у діловому мовленні є форма теперішнього часу першої особи множини (ми
сповіщаємо, нагадуємо, зобов’язуємось; та третьої особи однини (вона, він кафедра пропонує, комісія перевірила.
Форми часу у професійному мовленні використовуються усі часові форми дієслів.
Форми способу у професійному мовленні вживаються дієслова дійсного і наказового способу. При використанні дієслів наказового способу перевага віддається формі другої особи множини.
Форми виду у професійному мовленні активно вживаються дієслова доконаного і недоконаного виду. На цьому практичному занятті слід також вивчити реквізити таких документів, як доповідна й пояснювальна записки, та навчитися їх складати. Незважаючи нате, що це досить прості за своєю структурою документи, студентам рекомендовано записати до зошита їх реквізити і для кращого засвоєння скласти ці документи самостійно. Що стосується пояснювальної записки, то студентам слід розрізняти два її види пояснювальна записка, яка з’ясовує зміст певних положень основного документа (закону, указу, проекту, плану, тобто це документ, що супроводжує основний, документ-пояснення;
60
особиста пояснювальна записка, змістом якої є пояснення факту порушення. Структуру останньої можна подати схематично
Адресат
Назва документа Текст дата порушення подія, факт, що стали предметом написання документа пояснення причини порушення)
Дата
Особистий підпис
Доповідна записка – це документ, адресований керівникові установи чи структурного підрозділу, у якому міститься інформація про стан справ, виконану роботу, якусь подію може подаватися у вигляді прохання, містити висновки та пропозиції укладача. Для полегшення запам’ятовування реквізитів цього документа та їх розміщення структуру доповідної записки можна теж зобразити схематично
Адресат
Назва документа Текст точний виклад суті події, пропозиції аргументоване пояснення причини. Факту, що стали предметом написання документа конкретні пропозиції щодо вирішення питання) Дата укладання
Підпис Розшифрування підпису
Типові мовні звороти, які можуть зустрічатися в наказах чи розпорядженнях, варто записати до робочого зошита та запам’ятати: через
незадовільний стан здоров’я, довідка додається, через непередбачувані
обставини, доводжу до Вашого відома, необхідні умови, незважаючи на,
враховуючи те, що, порушення виявлено, вжити рішучих заходів, дисциплінарне
стягнення, знайти можливість для заохочення співробітників.
61Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал