Навчальний посібник для студентів І курсу 1-2-го медичних факультетів ЗапоріжжяPdf просмотр
Сторінка3/5
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5
Тема 3. Терміни та номенклатурні назви у науковому мовленні. Договір
У результаті підготовки до практичного заняття та вході вивчення теми слід усвідомити різницю між термінами та номенклатурним назвами, запам’ятати способи творення термінів, вивчити реквізити договору та правила його складання, удосконалити навички редагування фахового тексту. Як відомо, термінологічною системою називається сукупність термінів окремої галузі знань. Термін – це спеціалізоване слово або словосполучення, прийняте у певній професійній сфері й уживане за певних умов. Терміни поділяються на загальнонаукові гіпотеза, ідея, формула) та вузькоспеціалізовані, що вживаються лише в певній галузі (граматика діагностика, кардіографія). Відтак, медична термінологія – це система, яка об’єднує термінологію медико-біологічних, клінічних і фармацевтичних дисциплін, де переважна кількість термінів іншомовного походження. Оскільки лексична система української мови розвивається та збагачується запозиченнями, той термінологічна лексика як потужний лексичний пласт не є винятком, тому за походженням виділяють такі типи термінологічних найменувань а) слова-терміни власне українського походження (мазь, присипка б) слова-терміни запозичені (масаж, компрес, капсула, стерильний, медичний.
32
Загалом за походженням запозичена медична термінологія поділяється на латинську, грецьку, німецьку, англійську, польську. Тому студенти, скориставшись теоретичним матеріалом, поданим у рекомендованій літературі або цих методичних рекомендаціях, а також етимологічним словникам. У яких вказується, звідки походить течи інше слово, мають самостійно дібрати по 10 термінів, які походять з різних мов (тобто 10 латинського походження, 10 – грецького, 10 – німецького і т.д.). Щоб легше було зорієнтуватися у великій кількості термінологічних утворень, пропонуємо законспектувати в робочому зошиті такі відомості. Найбільше термінів запозичено з латинської та грецької мови, відрізняються вони сферою функціонування грецькі терміноелементи частіше вживаються в клінічній термінології, латинські – в анатомічній. Наприклад, грецькі терміни
травма, діагноз, артерія; латинські отит, гастрит; з англійської мови
гайморит, дальтонізм; з німецької бор, шприц; з французької бюлетень, грип,
бандаж, зонд; польської нирка, порошок. Студенти мають запам’ятати, що однією з особливостей медичної термінології є поділ її на групи. Відтак, бажано скласти схему або таблицю, які полегшать засвоєння матеріалу. Наприклад
Групи термінів
І група
Анатомічні терміни
кістка, м’яз, скелет, стопа
ІІ групи
Клінічні терміни
апендицит, виразка, гастрит
ІІІ група
Фармацевтичні терміни
Нітрогліцерин, аспірин, аналгін Для того, щоб вивчити способи творення термінів, можна скласти таблицю. Наприклад
Будова термінів
корінь, суфікс

отит, риніт, плеврит

префікс, корінь, суфікс

асептичний, антиоксидант

Прості

префікс, корінь

нешкідливо


33

34
Продовження табл.
Складні

мають дві основи і більше

висококонцентрований, шприц-тюбик, кардіологія, гастроскопія, тахікардія

два слова і більше

аерозольна система, сольова ванна, желатинова капсула, теплий компрес, кровоносна система, шлуночок серця

абревіатури

ВЧТ – внутрішньочеревний тиск, ДЦП – дитячий церебральний параліч БАР – біологічно активна речовина ПЛЗ – парентеральні лікарські засоби;ЛФД – лікарські форми для дітей

Складені

терміни-епоніми (до їх складу входять імена людей)

розчин Люголя, краплі Боткіна, мазь Вишневського


Номенклатурні назви – це сукупність номенклатурних найменувань, які застосовуються у певній галузі науки і техніки. Номенклатурне найменування позначає конкретне, одиничне, неповторюване поняття, що відображає суттєві ознаки певних одиничних предметів, які спостерігаються у великій кількості. Наприклад, це можуть бути назви хімічних елементів (оксисен, карбон, ботанічні назви рослин (акація висока, клен колючий) або асортимент продукції, що випускається фармацевтичною промисловістю (присипка дитяча,антигрипін дитячий. На цьому практичному занятті слід також вивчити реквізити такого документа, як договір, його види, правила укладання знання необхідно закріпити, провівши редагування запропонованого викладачем документа і склавши його. Для зручності вивчення реквізитів договору їх подано схематично.

Орієнтовна структура договору
Назва виду документа/Номер
Заголовок
Дата укладанняМісце укладання

Текст
Вступна частина: назви сторін, які укладають договір, їх посади, прізвища, імена, по батькові, зазначення повноважень.
Предмет договору (види послуг та їх обсяг або назва, кількість продукції тощо)
Обумовлення цін. Терміні порядок надання послуг чи продукції. Порядок розрахунків. Відповідальність за невиконання зобов’язань. Виклад порядку розгляду суперечок.
Форс-мажорні обставини. Загальний термін договору. Юридичні адреси сторін, що укладають договір.

Підписи і розшифрування підписів сторін
Печатки сторін


Типові мовні звороти, які можуть зустрічатися в договорі, варто записати до робочого зошита та запам’ятати. Наприклад у подальшому, в особі, у
повному обсязі, тимчасове користування, високоякісний товар, цей договір,
діяти на підставі, має відповідати, додаткова угода, досягнення спільної
мети, зацікавлена сторона, кінцевий результат,довірені матеріальні цінності,
чинне законодавство, правила зберігання, типовий договір, особовий рахунок,
належне виконання, назва виробу, обумовлені терміни, підстава для, перелік
документів, постачальник/орендодавець зобов’язується. На практичному занятті програмою також передбачено редагування тексту, який містить багато запозиченої лексики. Відзначимо, що надмірне вживання іншомовних слів у мовленні та наукових текстах стало на сьогодні справжньою проблемою, адже іноді співрозмовники можуть не до кінця розуміти один одного. Небажано використовувати запозичені слова, якщо у них є українські відповідники, що точно передають те саме значення. Завдання
35
редагування полягає втому, щоб по можливості замінити іншомовні слова українськими відповідниками, а щоб полегшити виконання цього завдання, студентам рекомендовано завести для себе невеликий словничок популярної медичної термінології, яка, як відомо, є переважно є запозиченою, та записувати до нього значення термінів або їх відповідники, що дасть змогу не лише розвинути словниковий запас майбутніх фахівців, ай полегшить їх роботу з текстами, якщо треба буде замінити іншомовне слово або дібрати до нього синонім. Фахові тести містять багато термінів, тому треба вдосконалити навички редагування та передачі такої інформації. Адже якщо майбутній фахівець виявить бажання написати статтю на медичну тематику (не до фахового журналу, а, наприклад, до науково-популярного), то перед ним неодмінно постане завдання переказу специфічної вузькогалузевої інформації, часто перевантаженої науковими термінами, іншомовними словами, доступнішою мовою (але не на шкоду її точності й достовірності) і в такій формі, щоб пересічний споживач засобів масової інформації міг її зрозуміти. Для цього студентам необхідно навчитися ставити себе на місце читача або слухача, тобто тієї особи, для якої призначається інформація, та виправляти текст, орієнтуючись на такого уявного реципієнта. Суть редагування в такому випадку буде полягати втому, щоб, добре розуміючи суть проблеми, яку треба описати, передати зміст більш доступною мовою.
Тема 4. Багатозначні слова. Пароніми та синоніми у професійному
мовленні. Акт
У результаті підготовки до практичного заняття та вході вивчення теми слід актуалізувати знання з лексики, здобуті у школі (багатозначні слова, синоніми, пароніми, вивчити реквізити такого офіційно-ділового документа, як акт, та правила його складання, удосконалити навички редагування фахового тексту.
36
Слово – це одиниця мови, яка використовується для називання предметів, дій, процесів, властивостей. Значення кожного слова можна встановити лише в контексті, тобто у взаємозв’язку з іншими словами. Наприклад Серце здорової
людини скорочується ритмічно (тут слово серце означає центральний орган кровоносної системи Запалилося серце одразу, неначе якимись чарами (у цьому реченні серце – символ любовних почуттів. Властивість слів вживатися в різних значеннях називається багатозначністю. Наприклад, слово маса у словнику має п’ять значень. Слово період зафіксоване із сімома значеннями. Проте сере усіх значень лише одне є основним (прямим, а інші – переносні (непрямі. Багатозначність виникає внаслідок перенесення ознаки ні інший предмет за подібністю. Наукові терміни вживаються з прямим значенням. Однак іноді виділяють і багатозначні слова, наприклад реакція (використовується у хімії, медицині,політиці), корінь (у математиці, ботаніці, медицині, мовознавстві. Значення такого багатозначного терміна з’ясовується у контексті мовної ситуації. Щоб не дублювати вивчене в школі, зупинимось лишена лексико- семантичному багатстві української мови, знання якого допоможе точно і доречно добирати необхідні слова та виразив різних ситуаціях професійного й офіційного спілкування. Зокрема, особливу увагу слід звернути на синоніми в професійному мовленні, адже його виразність і точність залежать від правильності й доречності вибраних слів. Отже, синоніми – це слова, відмінні одне від одного своїм звуковим складом, але близькі або тотожні зазначенням. Для того, щоб краще розібратися у групах синонімів за смисловим наповненням, стилістичним забарвленням, бажано скласти таблицю, яка може мати такий вигляд.

37

Групи синонімів
Семантичні синоніми Різняться відтінками у значенні
відомий, знаменитий,
видатний
Стилістичні синоніми Однакові зазначенням, але різні за стилістичним забарвленням і сферою використання
говорити, казати, мовити,
глаголити, бурмотіти
Абсолютні синоніми Однакові зазначенням, стилістичним забарвленням і сферою поширення – взаємозамінні
доказ, аргумент,
обґрунтування
У науковому стилі синонімічний ряд абсолютних синонімів утворюють слова-терміни власне українського та іншомовного походження переливання –
інфузія; пересадка – трансплантація. У текстах офіційно-ділового стилю синонімія простежується лишена рівні абсолютних синонімів, які утворюють синонімічний ряд із стилістично і значеннєво рівноправних лексичних конструкцій через сімейні обставини – у зв’язку із сімейними обставинами – за
сімейними обставинами.
Щоб закріпити знання слід виконати тренувальні вправи дібрати синоніми до поданих слів розбити подані у вправі слова на синонімічні гнізда. Особливу увагу студентам – майбутнім лікарям треба звернути на використання паронімів, оскільки через неточність слововживання часто виникає плутанина в мовленні. Нагадаємо, що пароніми – це слова, які близькі за звуковим складом і звучанням, але різні зазначенням. Тому студентам сліду робочому зошиті записати патронімічні пари та їх значення і запам’ятати матеріал. Наприклад апендицит – апендикс жирний – жировий хворобливий – хворовитий і т.д. З метою кращого засвоєння цього матеріалу студентам рекомендовано, опрацювавши рекомендовану літературу, скласти словник паронімів медичної сфери.
38
На наступному занятті навчальною програмою передбачено написання контрольної роботи. Контрольна включає практичні завдання на зразок пояснити значення іншомовних слів розділити слова на групи історизми, архаїзми, діалектизми, терміни пояснити значення паронімів розподілити терміни у списку на правильно й неправильно утворені, а відтак, слід переглянути робочі зошити зі складеними таблицями та простудіювати рекомендовану літературу з відповідними темами. Крім того, є завдання, які передбачають перевірку навичок перекладу та редагування фахового тексту. Тому слід повторити переклад слів, що зустрічалися в текстах, пропонувалися для перекладу на практичних заняттях, переглянути словники, подані в кінці багатьох навчальних посібників.
На цьому практичному занятті слід також вивчити реквізити такого документа, як акт, його види, правила укладання знання необхідно закріпити, провівши редагування запропонованого викладачем документа і склавши його. Нагадаємо, що акт – це офіційний документ правової чинності, що укладається як рішення щодо законів, указів. Постанов або на підтвердження установлених фактів чи подій (наявність чи відсутність матеріальних цінностей, приймання-передача справ, ревізія, інвентаризація тощо. Для зручності вивчення реквізитів договору їх подано схематично.
Назва установи
Гриф затвердження
Назва документа/Номер документа
Дата укладання
Місце укладання
Заголовок
Текст
Вступна частина: підстава для складання документа, складу комісії, перелік осіб, присутніх при складанні акта.
Констатуюча частина сутність, характер, методи і терміни проведеної роботи, встановлені факти, пропозиції і висновки.
Дані про кількість ідентичних примірників акта, місце їх знаходження або адресати, яким вони направлені.

Назва посади члена комісії
Підпис
Розшифрування підпису
39
Типові мовні звороти, які можуть зустрічатися в акті, варто записати до робочого зошита та запам’ятати. Наприклад за час, що минув комісія з
питань; комісія пропонує підстава для ґрунтуючись на аналізі первинна
документація; з питань обліку надані матеріали запрошені члени комісії
беручи до уваги розглядати матеріали затвердження складу комісії
примірники направлено.
На практичному занятті програмою передбачено вдосконалення навичок перекладу фахового тексту. Переклад з однієї мови на іншу – це складний процес розумової діяльності людини. Перекласти – означає адекватно відтворити поняття, виражене засобами однієї мови, за допомогою засобів іншої мови, відтворити оригінал з урахуванням взаємодії змісту та форми. Слід пам’ятати, що в процесі перекладу загальноприйняті, тобто офіційні скорочення не можна довільно змінювати та замінювати. Серед лексичних труднощів перекладу науково-технічного тексту слід виділити наявність певної групи інтернаціональних слів, які, незважаючи на схожість звучання у різних мовах, відрізняються в кожній мові своєю семантикою і стилістичним забарвленням. У теорії перекладу такі слова відомі як зрадливі друзі перекладача. Складність перекладу слів подібного звучання полягає в необхідності правильного добору значення слова, яке відповідало б змісту конкретного тексту. Нехтування контекстом є найчастішою причиною смислової помилки. Саме контекст ліквідовує багатозначність слова і забезпечує конкретизацію того чи іншого значення.
Тема 5. Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях.
Контрольна робота
У результаті підготовки до практичного заняття та вході вивчення теми слід актуалізувати знання з фразеології, здобуті у школі, вивчити правила використання фразеологізмів у науковому та офіційно-діловому стилях,
40
з’ясувати, які бувають порушення фразеологічних норм удосконалити навички редагування фахового тексту. Нагадаємо, що фразеологізми – стійкі сполучення слів, граматично організовані за моделлю словосполучення або речення. Коли фразеологізми використовують неправильно, вони перестають бути засобом образності й виразності і псують усний та письмовий текст так само, як помилки лексичні або стилістичні. У науковому та офіційно-діловому стилях зазвичай використовують такі різновиди фразеологічних одиниць а) загальнолітературні стійкі звороти, які виконують функцію називання
брати участь, виносити ухвалу, підбивати підсумки; б) нейтральні фразеологічні звороти у всякому разі, відігравати роль,
один з одним
в) книжні фразеологізми точка відліку, осередок освіти
г) суто книжні фразеологічні звороти договірні сторони, сімейний стан,
спиртовий розчин.
Студенти мають пам’ятати, що при використанні фразеологічних одиниць у своєму мовленні необхідно дотримуватися нормі правил їх уживання. Відхиленням від правил уживання фразеологічних одиниць у текстах наукового й офіційно-ділового стилів є використання а) дублетів підводити підсумки замість підбивати підсумки приходити
до висновку замість доходити висновку; приходити на думку замість спадати на
думку; кидатися в очі замість впадати в око; б) семантично відмінних утворень грати роль (на сцені) замість
відігравати роль (мати певне значення надавати увагу замість приділяти
увагу;
в) калькованих одиниць приймати участь замість брати участь;
покидати кімнату замість залишати кімнату; г) фразеологічних одиниць з підміненими компонентами ведучий
спеціаліст замість провідний спеціаліст.
41
На практичному занятті програмою передбачено вдосконалення навичок роботи з текстом, який містить синоніми. Однак якщо текст містить багато синонімів, то це ще не свідчить про мовленнєву надмірність і необхідність скорочення. Тому при редагуванні текстів не слід захоплюватись скороченням думок на шкоду їх змістовності. У таких випадках особливу увагу слід звернути на функції, які виконують синоніми в тексті, зокрема такі уточнення підсилення (нанизування синонімів часто викликає градацію, коли кожен наступний синонім посилює значення попереднього зіставлення протиставлення (наприклад лікаря запросили, а фельдшера покликали заміщення (коли потрібно уникнути тавтології роз’яснення (особливо в науково-популярних текстах для пояснення термінів. Типовими помилками при використанні синонімів у тексті є такі: їх стилістично невиправдане поєднання породжує плеоназм. Наприклад Наше місто було зачинателем та
ініціатором цього руху. «Нанизування» синонімів може призвести до помилок у побудові градації, що часто спостерігається при швидкому, сумбурному мовленні. Нагромадження синонімів і близьких зазначенням слів при невмілому, безладному розташуванні породжують мовленнєву надмірність. Тому при побудові текстів важливо знати не стільки те, що об’єднує синоніми, скільки те, що їх роз’єднує, що дає змогу відрізняти один від одного мовленнєві засоби, тому що з багатьох близьких зазначенням слів необхідно обрати єдине, яке вданому контексті буде кращим.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3

Тема 1. Морфологічні норми професійного спілкування. Протокол.
Витяг з протоколу

У результаті підготовки до практичного заняття та вході вивчення теми слід актуалізувати знання з морфології, здобуті у школі, вивчити правила використання граматичних форм іменників у професійному спілкуванні та
42
реквізити такого офіційно-ділового документа, як протокол навчитися складати протокол та робити витяги з нього удосконалити навички редагування документа. У діловому та фаховому мовленні труднощі виникають при виборі найдоцільнішої граматичної форми в тих випадках, коли в мові налічується не один, а кілька паралельних способів висловлення. Морфологічні норми студенти будуть вивчати протягом кількох практичних занять, кожне з яких буде присвячене окремій частині мови іменник, прикметник, займенник, числівник. При вивченні тем, передбачених цим змістовим модулем, особливу увагу студенти мають звернути на таке Іменник - використання роду й числа
- труднощі при відмінюванні іменників особливо правила відмінювання в родовому відмінку) Прикметник - творення ступенів порівняння якісних прикметників
- труднощі перекладу процесових понять Дієслово
- дієслівні форми
- особливості закінчень особових форм дієслів
- переклад дієприкметників Займенник - використання особових займенників
- відмінювання займенників Числівник - порядкові, кількісні, дробові числівники
- відмінювання числівників
- узгодження числівників з іменниками Прийменники - написання прийменників
- використання прикметника по На цьому практичному занятті передбачено вивчення граматичних форм іменника. Важливо звернути увагу нате, що один і той самий іменник не
43
завжди має однаковий рід в українській і російській мовах. Наприклад кор. рос. – жін. р, кір (укр. – чол. р боль (рос. – жін. р, біль (укр. – чол. р) тощо. Слід пам’ятати, що в офіційно-діловому стилі треба орієнтуватися на такі правила (їх треба законспектувати до робочого зошита
1) офіційними назвами посад, професій і звань слугують іменники у формі чоловічого роду (професор, доцент, лікар, директор, нотаріус) незалежно від статі особи, позначуваної іменником. Наприклад Зарахувати ММ. Бойко
на посаду лаборанта
2) слова, залежні від найменування посади, узгоджуються з ним у формі чоловічого роду. Наприклад Завідувач кафедри наказав. Якщо зазначено прізвище чи ім’я й по батькові посадової особи, тоді залежні слова узгоджуються з прізвищем. Наприклад Головний лікар Запорізької міської
лікарні В.М. Закревська дала вказівку
3) вживання найменувань жіночого роду виправдано там, де вказівка на стать не може бути виражена іншими засобами або ж є бажаною виступ
відомої гімнастки
4) в офіційних ділових паперах не вживається найменування осіб за ознакою місця проживання або місця роботи на зразок сільчанин (-ка),
заводчанин (-ка).
Щоб при виконанні вправна практичному занятті не виникало труднощів, студентам бажано повторити, як визначають рід для незмінюваних іменників (деякі назви тварин, назви неістот, власні назви, складноскорочені слова. При вивченні числа іменників слід чітко запам’ятати, які іменники вживаються здебільшого в однині, а які – у множині. Для цього можна скласти або невеликі таблиці, або записати цю інформацію до робочого зошита у вигляді списків, що значно полегшить сприймання матеріалу. Орієнтовно це може виглядати так
44

Іменники, що вживаються лише у множині
Назви предметів, парних за своєю будовою ножиці, сани, ворота Деякі збірні назви діти, люди, меблі Назви дій, станів, почуттів (переважно із суфіксом -ощ) мудрощі, лінощі, пахощі Назви родин рослині тварин злакові, хребетні Деякі власні географічні назви Чернівці, Суми Розглядаючи відмінювання іменників, особливу увагу слід приділити невідмінюваним іменникам (українські жіночі прізвища на приголосний та -о; російські прізвища на -их, -ово, -аго; власній загальні назви іншомовного походження, що в кінці відкритого складу основи мають -е (є, -і (ї, -о, -у (-ю) та після голосного ініціальні літерні так комбіновані абревіатури, а також використанню паралельних закінчень у формі давального відмінка. Якщо в тексті стоять підряд кілька іменників чоловічого роду у формі Д.в., то рекомендовано чергувати паралельні закінчення подати заявку деканові
Микитенку. Зокрема, слід запам’ятати, що для офіційно-ділового стилю більш характерне закінчення -у (-ю), однак, щоб уникнути змістової неясності, слід використовувати закінчення -ові, -еві. Наприклад: допомога відділу можна зрозуміти як допомога (кого) відділу (Р. в) або як допомога (кому) відділу Д. в. На цьому практичному занятті слід також вивчити реквізити такого документа, як протокол, його види, правила укладання навчитися робити витяг з протоколу знання необхідно закріпити, провівши редагування запропонованого викладачем документа. Нагадаємо, що протокол – це документ колегіальних органів, у якому фіксується місце, час, мета проведення зборів, засідань, нарад, конференцій, подається склад присутніх, викладається зміст проголошених доповідей і виступів, а також ухвали з обговорених питань. Для зручності вивчення реквізитів протоколу їх подано схематично.
45

Назва документа/Номер документа
Заголовок
Дата укладання
Місце укладання
Текст
(його основна частина поділяється на розділи відповідно до порядку денного)
І. СЛУХАЛИ ПІБ доповідача – зміст його виступу.
ІІ. ВИСТУПИЛИ ПІБ учасників зборів – їх пропозиції чи зауваження
ІІІ. УХВАЛИЛИ рішення щодо обговорюваних питань (може складатися з кількох пунктів, які нумеруються арабськими цифрами)
Назва виборної одиниці
Підпис
Розшифрування підпису
(голова зборів, секретар зборів)
Студентам слід запам’ятати, чим відрізняються протокол та витяг з протоколу. Витяг з протоколу містить стислий виклад одного з питань, що обговорювалися на нараді чи зборах і були запротокольовані. Щоб побачити різницю між документами наочно, студентам бажано витяг з протоколу теж подати у зошиті схематично. Наприклад
Назва документа/Номер ПРОТОКОЛУ (з якого роблять витяг)
Заголовок протоколу (зборів, конференції)
Дата протоколу (від якого числа)
Текст
Голова зборів/наради тощо Секретар зборів/наради тощо Присутні Порядок денний
1. Питання, яке було винесене на порядок денний І. СЛУХАЛИ
ІІ. УХВАЛИЛИ
Дата укладання витягу

Підписи осіб, які підписали ПРОТОКОЛ. Їх оформлюють так
Назва виборної одиниці Підпис Розшифрування підпису голова зборів, секретар зборів
Типові мовні звороти, які можуть зустрічатися в протоколі або витязі з протоколу, варто записати до робочого зошита та запам’ятати. Наприклад
ввести до складу, утриматися при голосуванні, висувати кандидатуру,
скласти ухвалу, необхідність створення, оскаржити рішення, обговорити
питання, підтримати пропозицію, надійшла пропозиція, голова зборів,
ухвальний голос, список додається, вказати на необхідність, установчі збори,
підтверджувати згоду, надавати допомогу, рекомендувати обрати, далі
виступатиме, ставити питання на розгляд, беручи до уваги, схвалити проект,
підстава для, підтримати пропозицію.

Щоб удосконалити навички редагування фахового тексту, необхідно навчитися бачити в тексті повтори й уміти усувати їх. Проте слід пам’ятати, що повтори бувають різні це може бути спеціальний прийом для підсилення враження від сказаного (наприклад у публіцистичному чи художньому стилі
ми пишаємось успіхами спортсменів, ми пишаємось їх витримкою. У ділових паперах є ще один вид надлишкової інформації – це повторення однієї й тієї самої інформації різними словами. Наприклад моя
автобіографія, інша альтернатива; пам’ятний сувенір вільна вакансія
захисний імунітет. Для усування таких помилок достатньо використати правку-скорочення, тобто видалити повтори.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал