Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка9/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

73
Бібліографічний список (перелік посилань). Перелік джерел, на які є посилання в основній частині, подають починаючи з нової сторінки. Кожну позицію вносять у список відповідно до першої згадки про неї в тексті пояснювальної записки. За таких умов порядковий номер опису є одночасно посиланням у тексті (це так звані номерні посилання).
За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, вносять в окремий перелік посилань, розміщений після додатка.
Додатки. Цей елемент включає необхідний для повноти розкриття змісту пояснювальної записки матеріал, що не може бути розміщений в основній частині через великий обсяг або особливий спосіб відтворення.
Типи додатків:

ілюстрації або таблиці;

проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

протоколи випробувань;

опис методики;

тексти комп’ютерних програм, розроблених під час виконання кваліфікаційної роботи;

перелік додаткових джерел, які можуть бути корисними при вивченні даної теми;

опис нової апаратури і приладів, які були задіяні в роботі;

відгуки та рецензії.
Останніми додатками кваліфікаційної роботи мають бути відгук керівника, відгуки керівників розділів та зовнішня рецензіяОшибка! Закладка не
определена..

5.2.6. Питання для підготовки до захистуОшибка! Закладка не определена.
Цей компонент методичних рекомендацій має на меті:

звернути увагу студентів на найбільш актуальні аспекти певної тематики;

прищепити студентам потребу й уміння всебічно вивчати матеріал та аналізувати завдання;

ознайомити студентів з можливою тематикою обговорення проекту чи роботи під час захисту.
5.2.7. Бібліографічний список
Являє собою перелік рекомендованих джерел інформації, що необхідні для виконання кваліфікаційної роботи.

5.2.8. Вимоги до оформлення
Формальний аспект виконання дипломної роботи висвітлюється в додатку до методичних рекомендацій з використанням матеріалів розділу 7 цього посібника. Оформлення дипломних проектів, виконання яких регламентовано

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

74 чинними стандартами (ЄСКД, СПДС, ЄСПД тощо), що належить враховувати в методичних порадах до виконання цього виду кваліфікаційної роботи.

5.2.9. Критерії
оцінюванняОшибка!
Закладка не определена.
кваліфікаційної роботи
Цей розділ рекомендацій має вигляд допущених дипломником недоліків
Подаються критерії оцінювання у вигляді переліку допущених недоліків, що можуть бути причиною зниження оцінки якості виконання кваліфікаційної роботи.
Максимальна оцінка може бути виставлена, якщо кваліфікаційна робота буде мати такі ознаки:

об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням сучасних джерел інформації;

оригінальність технічних, технологічних, організаційних та управлінських рішень;

обґрунтування практичного значення результатів;

підтвердження рішень і пропозицій відповідними розрахунками;

повнота структури розрахунків (наявність постановки завдання, розрахункові схеми, обчислень, оцінки результатів);

всебічність прогнозування впливу результатів запропонованих рішень
(надійність системи, її безпека, охорона довкілля, ресурсозбереження тощо);

органічний зв’язок пояснювальної записки з матеріалом графічної частини;

наявність посилань на джерела інформації;

відсутність дублювання, зайвої описовості матеріалу, стереотипних рішень, що не впливають на суть і висвітлення отриманих результатів;

використання прикладних пакетів комп’ютерних програм;

оформлення креслеників і пояснювальної записки відповідно до чинних стандартів;

загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу;

якість оформлення;


самостійність виконання.

5.3. Кваліфікаційна робота магістрівОшибка! Закладка не определена.
(особливості)
Методичні рекомендації до виконання студентами цього виду роботи розробляються на випускових кафедрах.

5.3.1. Загальні зауваження
Рівень професійної діяльності магістра – дослідницький. Ось чому його дипломна робота повинна мати всі ознаки наукової праці з відповідним науковим результатом.
Як було зазначено вище, прийняті в дипломній роботі спеціаліста рішення базуються на складних, але відомих закономірностях та алгоритмах. На відміну від неї, дипломна робота магістра характеризується єдністю змісту, з якого

5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

75 логічно випливають науково обґрунтовані теоретичні або
(та) експериментальні результати й відповідні наукові положення, тобто раніше невідомі знання.
Таким чином, дипломна робота цього типу окреслює нові шляхи реалізації актуальної наукового завдання.
Виконання
наукового завдання полягає в тому, щоб визначити предмет,
ідею, мету досліджень і розробити конкретний метод їх проведення. При цьому мають бути сформульовані нові закономірності, що мають вигляд наукових положень.
Наукове завдання може складатись із декількох окремих, що йому підпорядковані (рис. 5.1).
АктуальністьОшибка
! Закладка не определена. являє собою потребу в подоланні протиріччя практики, коли щось треба зробити (побудувати, вирішити), але не існує чим (немає інструменту, методу, технології). Фактично це відповідь на питання: «Якій галузі виробництва або знань потрібні наукові результати, що передбачаються?». Актуальність – критерій вибору теми.
Тема
– формулювання об’єкта й предмета дослідження, назви наукового завдання, сфери його застосування (не обов’язково).

Об
єкт дослідження – процес або явище, що породжує проблемну ситуацію (протиріччя) в загальній сфері компетенції магістра відповідно до його кваліфікаційної характеристики.
Предмет
аспект, сторона, спосіб розгляду об'єкта дослідження, його властивості, виявлення нових відношень, сфери застосування.
Ідея
роботи – науковий прогноз, гіпотеза, здогад про істотні взаємозв'язки між основними параметрами предмета дослідженняОшибка!
Закладка не определена.. Сформульована ідея дозволяє визначити мету роботи та завдання досліджень для її досягнення.
Мета
Основне завдання
Завдання 1
Розділ 1
Завдання N
Розділ N
Науковий
результат 1
Науковий
результат N
Наукове
положення
(теза, що
виноситься
на захист)
Актуальність
Рис. 5.1. Узагальнена структура дипломної роботи магістра
Тема
Ідея

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

76
Мета
– запланований конструктивний результат, що дозволяє створювати суспільно корисний продукт з більш високими показниками якості. Мета будь- якої наукової праці – визначення нових фактів, формулювання висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених.
Мета формулюється на основі висунутої ідеї роботи. Структура мети зазвичай трикомпонентна. У першій частині визначаються закономірності, що мають бути встановлені між параметрами чи елементами предмета дослідження.
У другійз’ясовують, який ефект може бути отриманий у наслідок використання виявлених закономірностей, а також шляхи досягнення цього ефекту. У третій подається основний практичний результат (за рахунок чого реалізується ефект), що забезпечується шляхом використання встановлених закономірностей.
Завдання
досліджень визначають після формулювання мети і спрямовують на виявлення певних закономірностей. Назва завдання досліджень пов’язується з предметом і метою досліджень.
Науковий
результатОшибка! Закладка не определена. – це набуте нове знання (зокрема концепція, гіпотеза, класифікація, закон, метод, спосіб, технологія, методика, алгоритм, речовина тощо), тобто знайдене ключове поняття наукової роботиОшибка! Закладка не определена.. Наукові результати мають задовольняти вимоги новизни, достовірності й практичної цінності.
Наукова
новизнаОшибка! Закладка не определена. являє собою узагальнення раніше невідомих результатів, що мають істотне значення для науки. Формулюється на базі наукових положень, що виносяться на захист, як констатація нових, уперше встановлених автором закономірностей без розшифрування внутрішніх зв'язків. Наукова новизна може означати перетворення відомих даних, корінну зміну, поглиблення й доповнення, уточнення, конкретизацію, а також поширення відомих результатів на новий клас об'єктів і систем.
До нових не відносяться результати, одержані аналогічно опублікованим, коли зміни відбувались за рахунок використання нових значень вихідних даних.
ДостовірністьОшибка
! Закладка не определена. – доказ того, що науковий результат за певних умов для названого класу об’єктів виконується будь-коли.
Методи доведення достовірності – аналітичні, експериментальні, практичні.
Практична
цінністьОшибка! Закладка не определена. – можливість використання результатів для виконання певних інженерних завдань.
Наукові
положенняОшибка! Закладка не определена. – результат проведеного дослідження у вигляді тези, що виноситься на захист. У тезі зосереджено об'єднані однією загальною ідеєю вперше встановлені нові факти, які розширюють знання про навколишній світ або закономірності, що описують якісні

5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

77 чи кількісні взаємозв'язки між основними параметрами чи елементами предмета.
Наукове положення розв'язує протиріччя об’єкта досліджень, що є причиною постановки наукового завдання. Відсутність протиріччя свідчить про неактуальність теми досліджень.

5.3.2. Тематика дипломних робіт
Вимоги до теми: зв'язок з об’єктом діяльності магістра певної спеціальності, актуальність, новизна, перспективність, наявність теоретичної бази, передумови одержання технічного та економічного ефекту, можливість виконання теми протягом періоду дипломування.
Тема кваліфікаційної роботи має бути сформульовано лаконічно, але з достатнім ступенем точності. Формулювання має включати інформацію про об'єкт, предмет, завдання дослідження і сферу застосування його результатів
(за необхідності).
Тема кваліфікаційної роботи затверджується наказом ректора.

5.3.3. Склад кваліфікаційної роботи
Дипломна робота включає демонстраційний матеріал для доповіді на засіданні ДЕК і пояснювальну записку.
Види
демонстраційного матеріалу
Передбачена для показу інформація може подаватись у графічному або електронному вигляді. Рекомендується на першому плакаті або слайді презентувати тему, об’єкт, предмет, мету дослідження, положення, що виносяться на захист. На другому – висвітлити актуальність теми дослідження з визначенням протиріччя, яке висуває практика. На 3-му – завдання досліджень і блок-схему його рішення. На подальших аркушах або слайдах формулюються окремі підпорядковані завдання, методи їх виконання та результати. На останньому – результати досліджень, дані про упровадження
(можливі шляхи) та очікуваний економічний або соціальний ефект.
Структура
пояснювальної записки
Титульний аркуш (тема, реквізити).
Завдання на кваліфікаційну роботу магістра.
Реферат.
Передмова.
Стан питання та постановка завдань дослідження.
Розділи обґрунтування положень, винесених на захист.
Підсумки.
Перелік посилань.
Додатки.
................................................................................................
Додаток N. Відгук керівника кваліфікаційної роботи.
Додаток M. Рецензія.

5.3.4. Вимоги до складових пояснювальної записки

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

78
Тема дипломної роботи формулюється відповідно до вимог п. 5.3.2.
Приклади
формулювання:
1.
Обґрунтування

ефективності

використання

тестів

досягнень

як

засобу

діагностики

при

кредитно
-
модульній

організації

навчального

процесу
.
Об
'
єкт

дослідження

засоби діагностики
.
Предмет

дослідження

тести досягнень
.
Завдання

дослідження

обґрунтування

ефективності
використання тестів
.
Сфера

застосування

кредитно
- модульна організація навчального процесу
2.
Підвищення ресурсу шахтної
виїмкової
машини на основі
діагностування показників енергоресурсу
Об
'
єкт

дослідження

шахтна

виїмкова машина
.
Предмет

дослідження

показники енергоресурсу
.
Задача

дослідження

підвищення ресурсу на основі
діагностування показників
Завдання на кваліфікаційну роботу. Доцільно форму формулювати аналогічно технічному завданню на виконання науково-дослідних робіт.
Реферат і зміст. Оформлюють відповідно до вимог п. 5.2.5.
Вступ. Цей елемент записки має висвітлювати такі питання:

основні поняття та визначення;

зв'язок теми зі сферою компетенції магістра відповідно до освітньо- кваліфікаційної характеристики певної спеціальності;

виклад логічної структури предметної галузі, яке місце в ній посідають виконувані завдання;

мета дослідження.
Мета формулюється одним реченням, наприклад:
Наукове обґрунтування раціонального процесу формування навантажень на робочі
органи очисників стрічкових конвеєрів як елементів системи для підвищення ефективності
їх експлуатації
на основі
комплексного використання засобів очищення стрічки
, що забезпечує
зниження простоїв обладнання
Таблиця 2
Примірна будова розділів пояснювальної записки
дипломної роботи магістра

Назва розділу
Структура
1. Стан питання та постановка задачі
Зміст – обґрунтування теми та визначення завдань дослідження, що зокрема передбачає:

критичний аналіз і класифікація напрямів досліджень у даній галузі;

встановлення протиріччя (ситуації в практичній діяльності), яке є причиною невирішення питань;

формулювання ідеї подолання протиріччя розвитку, мети досліджень, основного завдання, а також конкретних підпорядкованих завдань, що забезпечують реалізації основного, їх мети
2. Теоретичні
Зміст – постановка та виконання теоретичних завдань,

5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

79 розділи науковий результат, який відповідає вимогам новизни, достовірності та практичної значущості. Назва кожного розділу має відповідати суті завдання.
Кожний розділ будують за такою схемою:

постановка завдання дослідження;

метод виконання;

результати досліджень;

аналіз результатів (суть, новизна, достовірність, наукова та практична значущість, наукове положення, що виноситься на захист)
3. Експеримен- тальні розділи
Зміст розділів – постановка, проведення експериментальних досліджень, науковий результат, який відповідає вимогам новизни, достовірності та практичної значущості.
Ці розділи мають будуватись таким чином:

постановка експериментальних досліджень;

методика експериментальних досліджень;

результати експериментальних досліджень;

аналіз результатів (суть, новизна, достовірність, наукова й практична значущість, наукове положення, що виноситься на захист)

Вимоги до змісту окремих розділів
1. Стан питання і постановка завдання
У цьому розділі належить виявити проблему на підставі вивчення стану досягнень в обраному питанні та окреслити шляхи її розв’язання.
Проблему усвідомлюють через встановлення протиріччя розвитку об’єкта
– технічного, організаційного, управлінського. Технічне протиріччя розвитку виникає тоді, коли поліпшення певного показника одночасно призводить до погіршення інших характеристик об’єкта, наприклад:
Збільшення тягової
сили локомотива вимагає
підвищення його ваги
; поліпшення якості
навчання веде до збільшення матеріальних витрат на освіту

Протиріччя розвитку може виникати в обставинах, коли покращення бажаного показника обмежене відсутністю певних чинників (це може бути брак відповідних матеріалів, пристроїв, методів, технологій), наприклад:

збільшення кінетичної
енергії
маховика обмежується міцністю його матеріалу
;

зменшення опору переміщенню вантажів обмежене фрикційними властивостями тертя між
їх парами
;

підвищення якості
навчання студента стримується через відсутність виконавчого етапу навчально
- пізнавальної
діяльності
студента та його мотивації
до систематичної
самостійної
роботи
Типовий план дослідження стану досягнень у розробці питання:

проблеми та класифікація напрямів досліджень у даній галузі;

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

80

формулювання поглядів на вирішення проблем;

аналіз досліджень за класифікаційними ознаками;

висновки з переліком невирішених питань.
Логічним підсумком цього розділу має бути формулювання:

ідеї подолання протиріччя, наприклад:

Комплекс засобів механізації
очищення стрічки шахтового конвеєра розглядається як система взаємозалежних елементів
, техніко
- економічні
показники котрих функціонально пов '
язані
між собою з
огляду на якість виконання функції
, що оптимізується за показником приведених витрат
.

мети дослідження;

основного завдання дослідження та підпорядкованих йому завдань, що забезпечують вирішення основного.
Тема дослідження вважається обґрунтованою та актуальною, якщо визначено предмет досліджень, а мету спрямовано на подолання протиріччя розвитку.

2. Теоретичні розділи (назва розділу формулюється відповідно до суті завдання).
2.1. Постановка завдання теоретичного дослідження
Розділ включає чітке формулювання наукової проблеми, що конкретизує предмет і мету дослідження.
Наукове завдання будь-якої галузі знань має бути сформульована в форматі: «Дано....визначити...».
Найчастіше завдання має на меті знайти: «зв’язок», «діапазон значень»,
«величину».
У перших двох випадках завдання дослідження формулюється як описове, у третьому – як оптимізаційне.
Математична постановка завдання дослідження, спрямована на вибір найкращих параметрів, режимів, технологій тощо, має бути оптимізаційною.
Постановка має передбачати визначення:

керованих змінних;

цільових функцій;

рівняння (залежності) зв’язку;

сфери пошуку рішень.
Для всякої математичної моделі встановлюють:

математичний клас задач;

обґрунтування методу розв’язування;

суть пропонованого алгоритму;

збіжність обчислювальної процедури;

відмінність алгоритму від інших.
Приклад

Описова постановка завдання
Дано
:
характеристика та умови діяльності
підприємства
:

Продукція
Матеріали
, грн
Комплектуючі
, грн
Прибуток
, грн

5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

81
Виріб
X
М
1=5
К
1=40 400
Виріб
Y
М
2=10
К
2=80 500
Обмеження випуску за ресурсами
, шт
110 800

Визначити
:
Показники виробництва
, що забезпечують максимальний прибуток

Математична

постановка

задачі
.
Обчислити значення
X та
Y за умови
: max
500 400

+
Y
X
,(1)
110 10 5

+
Y
X
,
(2)
800 80 40

+
Y
X
,
(3)
0

X
,
(4)
0

Y

(5)
Тут вираз
(1) – цільова функція
; (2) та
(3) – залежність зв

язку
; (4) та
(5) – обмеження на змінні
, що задають сферу пошуку розв

язку
Виходячи зі
структури цільової
функції
та обмежень
, маємо справу з
класом цілочислових задач лінійного програмування
, які
розв

язуються методами відсічень
, наприклад
, методом
Гоморі
Слід зазначити
, що критерій оптимальності
– це показник економічного
, технічного або
іншого змісту
, що являє
собою формалізацію конкретної
мети дослідження
і
подається через параметри моделі
Цільова функція
– це математичний вираз
, що пов

язує
керовані
та некеровані
змінні
Зміст цільової
функції
полягає
тільки в
критерії
оптимальності

2.2. Метод виконання наукового завдання
Реалізація наукового завдання можлива тільки через застосування та конкретизацію певного методу досліджень.
Метод
– це сукупність прийомів або операцій, що підпорядковані виконанню конкретного завдання. Це знання, що зосереджує в собі певну теорію та пропонує відповіді на питання: «Що, після чого і коли?». Метод у науці створюється заради результату, але сам по собі відіграє вирішальну роль.
Виконання поставлених завдань зазвичай має на меті встановлення нових закономірностей у тій чи іншій галузі знання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал