Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка8/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
список. Подається список літератури, що необхідний для виконання програми практики.

4.3. Оцінювання результатів практики
Підсумкова оцінка за практику обчислюється як середній бал за результатами виконання загальної частини звіту, індивідуального завдання та з огляду на відгук керівника підрозділу бази практики.
Виставлений при цьому бал враховується під час призначення стипендії та вноситься в додаток до диплома.
Студент, який не виконав програму практики без поважних причин та дістав негативний відгук підприємства або незадовільну оцінку, відраховується з навчального закладу.65
5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ


5.1. Державний екзаменОшибка! Закладка не определена.
5.1.1. Загальні положення
На державний екзамен виносяться комплексні кваліфікаційні завдання
(ККЗ)Ошибка! Закладка не определена., орієнтовані на діагностику професійної підготовки випускника, що забезпечила б йому можливість обіймати йому первинну посаду, найбільш відповідну освітньо- кваліфікаційному рівню фахівця певного напряму чи спеціальності.
Сформульовані в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ)Ошибка!
Закладка не определена. типові завдання діяльності зосереджують у собі шляхи вирішення виробних проблемних ситуацій. Зв'язок вимог ОКХ з питаннями в білетах ККЗ необхідно здійснювати шляхом посилання на шифри умінь, рівень оволодіння якими контролюється.
З огляду на такий зв'язок визначають необхідність використання під час екзамену тієї чи іншої довідкової літератури. Наприклад, вимоги реалізувати уміння на рівні навичок або під постійним розумовим контролем не передбачають використання будь-яких джерел інформації. Навпаки, уміння, які неможливо застосовувати без опори на джерела інформації, зумовлюють характер останніх (довідник, таблиця, графік тощо).
Комплексний характер належить забезпечувати не тільки їх достатньої кількості. Кожне завдання має бути таким, щоб можна було б включити, застосовуючи декілька вмінь ОКХ.
За обсягом і складністю завдання повинно повинні відповідати регламенту виконання ККЗ.

5.1.2. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення
Методичні матеріали мають допомагати студентові під час підготовки до державного екзамену.
Методичні матеріали розробляються на випускових кафедрах, розглядаються і погоджуються методичними комісіями за напрямами підготовки
(бакалавриОшибка!
Закладка
не
определена.) або спеціальностями (спеціалісти, магістри), рецензуються науково-методичним центром та затверджуються редакційною радою університету.
Інформаційною базою для підготовки до державного екзамену слугує перелік літератури. Забезпеченість випускників підручниками, довідниками, стандартами, фаховою періодикою має становити 100 %.

5.1.3. Методичні рекомендаціїОшибка! Закладка не определена. до
самостійної роботи студента
Це видання має на меті спрямувати самостійну роботу під час підготовки до складання. Нижче розглянуто структуру рекомендацій.
1. Професійні завдання фахівця, контроль здатності до виконання
яких виноситься на державний екзаменОшибка! Закладка не определена.

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

66

Приклад
Таблиця
2.1
Професійні

завдання

бакалавра

напряму

підготовки
6.050301 «
Гірництво
»
відповідно

до

галузевої

та

варіативної

ОКХ
,
контроль

здатності

виконання

яких

виноситься

на

державний

екзамен


Назви виробничих функцій та зміст завдань діяльності
Посилання
на джерело
інформації
Технологічні функції
1
Вибір технології гірничого виробництва залежно від агрегатного стану корисних копалин
[1]
2
З’ясування способів руйнування гірських порід
[1]
3
Виділення етапів освоєння розробки корисних копалин і згортання гірничого виробництва
[1]
4
Визначення складових технології ведення гірничих робіт на робочих місцях
[1]
5
Забезпечення експлуатації транспорту гірничого виробництва
[2]
6
Визначення пропускної здатності трубопровідного транспорту
[3]
8
Класифікація технологій гірничого виробництва
[4 9
Забезпечення технології буріння свердловин
[5]
10
З’ясування впливу негативних зовнішніх чинників на вибір матеріалу конструктивних елементів гірничих об’єктів
[6]
11
Розкриття суті способів будівництва наземних об’єктів і проведення гірничих виробок
[6]
12
Класифікація технологій будівництва гірничих об’єктів і складання технічної документації
[6]
13
Маркшейдерське забезпечення геологорозвідувальних робіт і будівництва технологічного комплексу гірничого підприємства на земній поверхні
[7]
14
Маркшейдерське забезпечення будівництва гірничих виробок і видобутку корисних копалин
[7]
15
Виконання спеціальних розрахунків і складання обчислювальної, графічної та
іншої маркшейдерської документації
[7]
16
Виконання кутових і лінійних маркшейдерсько-геодезичних вимірювань
[7]
17
З’ясування кількісних і якісних характеристик родовищ корисних копалин та їх запасів
[8]
18
Визначення складових технології проведення гірничих виробок
[8]
19
Розробка технологічних операцій і процесів гірничого виробництва
[9]
20
Визначення речовинного складу, текстурно-структурних особливостей та фізико- механічних властивостей мінеральної сировини
[8]
21
Дослідження параметрів збагачуваності мінеральної сировини
[8]
22
Геолого-технологічне картування родовищ корисних копалин
[8]
23
Забезпечення технології збагачення, переробки та огрудкування мінеральної сировини
[8]
24
Забезпечення технології розробки родовищ нафти й газу
[9]
25
Забезпечення технології транспортування, зберігання та розподілу нафти й газу
[9]
Організаційні функції
26
Надання першої долікарської допомоги в кризовому стані потерпілого від аварії
[10]
27
Забезпечення необхідного рівня індивідуальної безпеки у разі виникнення
[11]

5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

67

Назви виробничих функцій та зміст завдань діяльності
Посилання
на джерело
інформації
типових небезпечних ситуацій
28
Реалізація заходів щодо запобігання або зниження ймовірності виникнення аварійних ситуацій
[11]
29
Забезпечення захисту людей та матеріальних засобів під час виникнення надзвичайної ситуації
[11]
30
Організація безпеки та гігієни праці
[11]
31
Контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог
[11]
32
Проведення розслідування нещасних випадків та аварій
[12]
33
Організація виконання виробничих завдань
[13]
34
Забезпечення режиму економії виробництва
[14]
35
Визначення якісних та раціональних ознак професій у застосуванні до виробничих процесів і організації робіт
[14]
36
Випробування та контроль технологічних процесів виробництва
[15]
37
Оформлення нарядів на виконання змінних завдань і виробничих звітів
[16]
38
Забезпечення правових аспектів взаємодії працівників з власником гірничого підприємства
[17]
2. Засоби контролю
У цьому пункті рекомендацій доцільно подати типові приклади комплексних кваліфікаційних завданьОшибка! Закладка не определена., поради до їх виконання та еталони прийнятих рішень.
До того ж подаються критерії оцінювання цього виду роботи у вигляді переліку допущених виконавцем недоліків, які можуть бути причиною зниження оцінки.
Загальні вимоги до виконання комплексних кваліфікаційних завдань, які забезпечують максимальну оцінку, такі:

здатність до застосування знань, їх диференціювання, інтеграції та уніфікації аналізу фактів, подій, а також до прогнозування результатів;

правильність прийняття рішень, інтерпретації схем, графіків, діаграм;

повнота структури розрахунків (наявність постановки завдань, розрахункової схеми, обчислень, оцінки результатів);

грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;

оформлення відповідно до чинних стандартів.

5.2. Кваліфікаційні
роботи
бакалаврівОшибка!
Закладка не определена.Ошибка! Закладка не определена. і спеціалістівОшибка! Закладка не определена.
Методичні рекомендації до виконання цих робіт студентами розробляються на випускових кафедрах, їх структура і зміст має відповідати матеріалу даного розділу.

5.2.1. Загальні положення

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

68
Визначаючи вид кваліфікаційної роботи (дипломний проект або дипломна робота), слід звернути увагу на те, що випускник вищого навчального закладу буде мати справу з технологічними процесами на різних етапах існування об’єкта діяльності (проектування, виготовлення, експлуатація, відновлення, утилізація).
Дипломний проект – це кваліфікаційна робота, що присвячена реалізації виробничих завдань, переважна більшість яких віднесена в ОКХ до проектної та проектно-конструкторської професійних функцій. У межах цієї роботи передбачається виконання технічного завдання, ескізного й технічного проектів, робочої, експлуатаційної, ремонтної документації тощо.
Дипломна робота має на меті виконання виробничих завдань, спрямованих на організацію технологічного процесу (технічну підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління (планування, облік, аналіз, регулювання) організацією та власне технологічним процесом.
Програми дипломних робіт зазвичай регламентовано певними професійними функціями й завданнями згідно з ОКХОшибка! Закладка не определена. відповідних рівнів підготовки.
Бакалаври й спеціалісти можуть виконувати дипломний проект або дипломну роботу.
Кваліфікаційна робота може бути комплексною
(кафедральна, міжкафедральна, міжвузівська) і виконуватись декількома студентами.
Кваліфікаційна робота вважається реальною (такою. Що може бути корисною на виробництві), коли задовольняє одну з таких умов:

тема роботи запропонована підприємством, виконується в його
інтересах, а результати роботи прийняті до реалізації;

існують публікації автора, пов’язані з темою роботи, патент, рішення про публікацію, подано заявку на винахід;

до роботи додаються документи про впровадження її результатів у діяльність підприємств (організацій).

5.2.2. Тематика кваліфікаційних робіт
Перелік тем кваліфікаційних робіт з напряму і спеціальності розробляють випускові кафедри до початку навчального року.
Номенклатура тематики має забезпечувати індивідуалізацію завдання на кваліфікаційну роботу та можливість вільного вибору теми студентом.
Студент має право запропонувати на розгляд випускової кафедри власну тему кваліфікаційної роботи.
Тематика кваліфікаційних робіт повинна бути безпосередньо пов’язана з об’єктом діяльності фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Формулювання теми кваліфікаційної роботи має бути конкретним і містити процедуру діяльності та продукт, що є результатом виконання роботи.
Теми кваліфікаційних робіт випускників затверджуються наказом ректора.
Для виконання комплексних кваліфікаційних робіт призначається головний керівник і керівники окремих її частин.

5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

69
5.2.3. Завдання на кваліфікаційну роботу
Являють собою формулювання узагальнених проблемних ситуацій, що передбачені ОКХ, вони мають вигляд виробничих завдань діяльності фахівця.
Складаючи завдання, слід виходити з таких засад:

виробничі завдання для бакалавраОшибка! Закладка не определена. – це діяльність відповідно до заданого алгоритму, який містить процедуру часткового конструювання певних рішень;

виробничі завдання спеціаліста означають діяльність за складним алгоритмом, який містить процедуру конструювання нових рішень.
Державна атестація, що поєднує державний екзаменОшибка! Закладка не
определена. і кваліфікаційну роботу, для діагностики досягнення цілей підготовки вимагає відповідного розподілу виробничих завдань між ККЗ і кваліфікаційною роботою.
За складністю завдання на кваліфікаційну роботу мають бути адекватними рівню вищої освіти та професійній кваліфікації, яку здобуває випускник.
Для кваліфікаційних робіт доцільно використовувати творчі виробничі завдання, реалізація яких можлива протягом терміну дипломування. Завдання цього типу повинні орієнтуватися на знаково-розумові, предметно-розумові та знаково-практичні вміння, їх належить виконувати з опорою на джерела
інформації.
Завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра мають зосереджувати в собі діагностичну складову, що потребує не тільки вибору, але й перетворення відомих методів рішень з огляду на нові (нестандартні) умови.
Завдання на кваліфікаційну роботу спеціаліста повинно мати переважно евристичне спрямування задач, а сама кваліфікаційна робота має бути націлена на розгляд нового або відомого, але не реалізованого питання.

5.2.4. Складові кваліфікаційних робіт
Дипломний проект включає комплект технічної документації, до складу якого входять кресленики та пояснювальна запискаОшибка! Закладка не
определена..
Склад і виконання креслеників дипломного проекту регламентується вимогами стандартів до певного етапу проектування (наприклад, технічний проект має включати обов'язкові кресленики загального виду виробу та його складових, що відображають остаточні технічні рішення, які дають повне уявлення про будову та принцип дії виробу).
Дипломна робота має у своєму складі демонстраційний матеріалОшибка!
Закладка не определена. для доповіді на засідання ДЕК і пояснювальну записку.
Демонстраційний матеріал дипломної роботи може бути графічним (на папері, фоліях тощо), електронним (відеоматеріали, мультимедіа, презентації тощо), натурним (моделі, макети, зразки виробів тощо).

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

70
Зміст демонстраційного матеріалу повинен віддзеркалювати оригінальні результати, отримані в процесі виконання дипломної роботи.
Структура пояснювальної записки кваліфікаційної роботи умовно поділяється на вступну, основну частини й додатки.

Вступна частина:

титульний аркуш;

завдання на кваліфікаційну роботу;

реферат;

зміст;

вступ.
Основна частина:

розділи кваліфікаційної роботи;

висновок;

бібліографічний список.
Додатки:

Додаток А. Відомість матеріалів дипломного проекту (роботи);

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Додаток X. Відгуки керівників розділів;

Додаток Y. Відгук керівника кваліфікаційної роботи;

Додаток Z. Рецензія.
5.2.5. Вимоги до структурних елементів пояснювальної записки
Реферат розташовують на окремій сторінці. Він має бути стислим,
інформативним, коротко відображати суть кваліфікаційної роботи. У рефераті регламентовано подавати таку інформацію:

відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість її частин, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань;

текст реферату;

перелік ключових слів.
Послідовність викладу матеріалу в рефераті така:

об’єкт дослідження або розробки;

мета кваліфікаційної роботи;

методи дослідження й апаратура;

результати, їх новизна;

основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики й показники;

галузь застосування;

5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

71

економічна ефективність;

практичне значення роботи і висновки;

прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження або розробки.
Обсяг реферату – близько 500 слів. Реферат повинен уміщуватися на одній сторінці формату А4.
Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті кваліфікаційної роботи, подають у рядок після тексту реферату великими літерами в називному відмінку через коми. У перелік вносять від 5 до 15 слів (словосполучень).

Приклад

Пояснювальна запискаОшибка
!
Закладка

не

определена
.: 98 с
., 14 рис
., 21 табл
., 1 додаток
, 32 джерела
Об

єкт розробки
: гальмівна система рудникового електровоза
Мета дипломного проекту
: підвищення надійності
гальмівної
системи рудникового електровоза
У
вступі
розглянуто стан проблеми
, здійснено аналіз аналогів
, виявлено технічні
протиріччя у
відомих конструкціях електромагнітних рейкових гальм
, а
також нереалізовані
вимоги до конструкцій
, конкретизовано завдання на дипломний проект
У
конструкторській частині
розроблено завдання на проектування та технічний проект гальмівної
системи електровоза
Технічний проект містить розрахунки
, що підтверджують працездатність запропонованої
конструкції
гальм
і
креслення
, які
відображають будову
, принцип дії
вузлів та
їх взаємодію
Новизна технічних рішень полягає
у використанні
в конструкції
рейкових гальм постійного джерела магнітного потоку та розробці
ефективного засобу керування гальмами
У
розділі
«
Охорона праці
» обґрунтовано заходи щодо безпечного монтажу
, обслуговування та експлуатації
гальмівної
системи
У
технологічній частині
розглянуто процес виготовлення магнітопроводу рейкових гальм
Економічна частина зосереджує
розрахунки економічного ефекту
, що має
бути досягнутий у
наслідок упровадження результатів проектування
Практичне значення проекту полягає
в кардинальному підвищенні
надійності
рейкових гальм
, можливості
їх використання у
будь
- якому режимі
гальмування
, відсутності
витрат енергії
, низькій собівартості
виготовлення
Забезпечення надійності
гальмівної
системи
, у
свою чергу
, дозволяє
підвищити обсяг перевезень рейковим транспортом
Розроблене технічне рішення може бути впроваджено на рудникових локомотивах різних типів
і
видів енергії
, на залізничному та міському рейковому транспорті
ГАЛЬМА
РЕЙКОВІ
,
ПОСТІЙНЕ
ДЖЕРЕЛО
МАГНІТНОГО
ПОТОКУ
,
МАГНІТОПРОВІД
,
ЗАСІБ
КЕРУВАННЯ
РЕЙКОВИМИ
ГАЛЬМАМИ
,
НАДІЙНІСТЬ

Зміст розташовують, починаючи з нової сторінки. До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, з яких починається кожний елемент. У змісті можуть бути перелічені номери та назви ілюстрацій і таблиць із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені.

Вступ теж починають із нової сторінки. Тут належить висвітлити такі питання:

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

72

зв’язок вирішуваної проблеми з об’єктом діяльності фахівця відповідного напряму підготовки, спеціальності;

сучасний стан проблеми (аналіз аналогів, ступінь розв’язання завдань, технічні протиріччя, прогалини знань у даній галузі, нездійснені вимоги до виробів чи розробок наукового, організаційного або іншого характеру);

мету кваліфікаційної роботи і галузь її застосування;

обґрунтування актуальності теми;

конкретизацію поставлених завдань кваліфікаційної роботи.
Розділи пояснювальної записки. Текст пояснювальної записки викладають, поділяючи матеріал на розділи згідно із завданням.
Кожний розділ може поділятися на пункти або на підрозділи й пункти.
Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Усякий пункт і підпункт повинен містити логічно завершену інформацію.
Кожен розділ пояснювальної записки повинен зосереджувати в собі виклад відомостей про об’єкт розробки або дослідження, які необхідні й достатні для розкриття сутності даної кваліфікаційної роботи та її результатів, що за складністю відповідають вимогам до освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця.
Особлива увага приділяється новизні результатів порівняно з аналогами, питанням сумісності, взаємозамінності, надійності технічних об’єктів, безпеки, охорони довкілля, ресурсозбереження.
Теоретичний матеріал має викладатися за таким алгоритмом: постановка завдань, розрахункова схема, виконання, оцінка (аналіз) прийнятого рішення.
Усі параметри в тексті пояснювальної записки належить характеризувати, користуючись одиницями СI (міжнародної системи одиниць).
Необхідно, щоб структура розділів дипломного проекту відповідала вимогам стандартів ЄСКД, СПДС, ЄСПД до текстових документів.
Матеріал усіх розділів пояснювальної записки належить об’єднати загальною метою, органічно пов’язати між собою та з графічною частиною і відповідними посиланнями.
У пояснювальній записціОшибка! Закладка не определена. не повинно бути місця для дублювання відомостей, описового матеріалу, стереотипних рішень, які не впливають на суть кваліфікаційної роботи й на висвітлення оригінальних результатів.
Висновки йдуть безпосередньо за розділами кваліфікаційної роботи, починаючи з нової сторінки.
Цей елемент записки має на меті оцінити одержані результати порівняно з аналогами, зафіксувати досягнутий ступінь новизни, виявити практичне, наукове значення результатів, висловити прогнозні припущення про подальший розвиток об’єкта дослідження або розробки.
Текст висновків може поділятись на пункти.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал