Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка7/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Під
час виконання курсового проекту (роботи) студент повинен:

обрати й узгодити з керівником тему;

отримати завдання;

самостійно виконувати курсовий проект (роботу), використовуючи матеріали виробничої практики, засоби методичного та інформаційного забезпечення;

відвідувати консультації;

сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні поради керівника;

подати готовий курсовий проект (роботу) на перевірку керівнику не пізніше ніж за три дні до захисту;

3.
Методичне

забезпечення

індивідуальних

завдань

55

підготувати доповідь про основні положення курсового проекту
(роботи);

захистити проект (роботу) перед комісією.
Керівник
курсового проектуОшибка! Закладка не определена. (роботи)
зобов
язаний:

видати студентам завдання на проект (роботу) з визначенням терміну виконання й захисту;

керувати виконанням курсового проекту (роботи);

скласти графік консультацій і дотримуватись його;

контролювати хід та якість виконання курсового проекту (роботи);

інформувати на засіданні кафедри про хід виконання курсового проекту
(роботи);

перевірити й оцінити якість виконання курсового проекту (роботи);

повернути студенту роботу не пізніше ніж за день до захисту;

провести підготовку студента до захисту курсового проекту (роботи).
Завідувачеві
кафедри належить:

організувати методичне та інформаційне забезпечення для роботи над курсовими проектами (роботами);

контролювати виконання графіка консультацій викладачів кафедри;

розглядати на засіданнях кафедри стан виконання курсових проектів
(робіт);

вирішувати спірні питання, що виникають між керівником курсового проекту (роботи) і студентом.

3.3.6. Типова структура методичних рекомендацій до виконання
курсового проекту (роботи)
Матеріал рекомендацій доцільно викладати в поданій нижче послідовності.

1. Мета курсового проекту (роботи)
Конкретизується зміст п. 3.3.2.
Приклад

Мета курсового проекту
:
1.
Закріплення
, поглиблення та узагальнення знань
, набутих за час навчання
, шляхом комплексного вирішення конкретного фахового завдання
2.
Розвиток здатності
до застосування знань
, засвоєних при вивченні
дисципліни
«
Транспорт гірничих підприємств
», для розробки конкретних проектних рішень у
транспортній системі
шахти
3.
Набуття навичок виконання технічних креслень

2. Організація виконання курсового проектуОшибка! Закладка не определена. (роботи)
Конкретизується зміст п. 3.3.2.

3. Склад курсового проекту (роботи) й структура пояснювальної
записки

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

56
Курсовий проект являє собою комплект технічної документації, що включає креслення та пояснювальну запискуОшибка! Закладка не
определена..
Кількість і вид креслень регламентується вимогами стандартів до обраного етапу проектування (наприклад, технічний проект передбачає обов'язкове виконання креслеників загального виду виробу та його складових із зображенням технічних рішень, що дають уявлення про його будову та принцип дії).
Курсова робота може бути без графічної частини.
За побудовою пояснювальна записка умовно поділяється на вступну, основну частини й додатки. Рекомендовано дотримуватись такої структури цього документа:

Вступна частина:

титульний аркуш;

вихідні дані та завдання;

зміст;

вступ.
Основна частина:

розділи курсового проекту (роботи);

висновки;

бібліографічний список.
Додатки.

4. Вимоги до окремих елементів пояснювальної записки
Вихідні дані та завдання. Вихідні дані зазвичай включають опис проблемної ситуації, перелік креслеників і числові характеристики параметрів.
Завдання формулюються таким чином, щоб з максимально конкретизувати очікувані результати від прийнятих рішень у кожному розділі.

Приклад

З
огляду на визначенні
в завданні
виробничі
умови в
курсовому проекті
належить здійснити такі
операції
:
1.
Скласти схему розташування транспортних засобів
і
спеціального устаткування в
гірничих виробках
, визначивши перед цим
, які
їх види доцільно використовувати в
заданих умовах
2.
Обрати типи транспортних засобів у
розрахунку на заданий обсяг перевезень
і
безпечні
умови експлуатації
для чого
:

виконати розрахунки експлуатаційних параметрів кожного засобу
;

обчислити параметри транспортних засобів
, які
забезпечують
їх працездатності
у заданих умовах експлуатації
;

подати технічні
характеристики обраних транспортних засобів
.....................................................................................................................................
5.
Розробити систему диспетчерської
централізації
, зокрема
:

подати структурну схему та загальні
відомості
про розроблену систему диспетчерської
централізації
;

описати принципи позначення сигналів
Окрім виконання перелічених робіт
, студент без використання джерел
інформації
має
продемонструвати знання в
таких питаннях
:

класифікація транспортних засобів гірничих підприємств
;

3.
Методичне

забезпечення

індивідуальних

завдань

57

принцип дії
та сфера використання кожного виду транспорту
;

методи діагностики працездатності
транспортного обладнання
;

характерні
пошкодження та методи
їх усунення
;

аналітичні
залежності
, що характеризують тягову та гальмівну силу
, а
також потужності
двигунів
, необхідних для забезпечення заданого обсягу перевезень певними транспортними засобами
;

правила безпеки при експлуатації
транспорту на гірничих підприємствах
.

Зміст. Його починають з нової сторінки. До змісту включають вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів
(якщо вони мають заголовки), висновки, перелік посилань, назви додатків, а напроти кожної назви проставляють номер сторінки, з якої починається матеріал. У змісті записки можуть бути перелічені номери та назви ілюстрацій, таблиць із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені.
Зміст складають, якщо пояснювальна записка має не менше ніж два розділи або один розділ і додаток.
Вступ. Цей розділ теж починають з нової сторінки. У вступі зазвичай висвітлюють такі положення:

зв’язок вирішуваної проблеми з об’єктом діяльності фахівця певного напряму підготовки чи спеціальності;

сучасний стан проблеми (аналіз аналогів, дослідження в даній сфері, технічні протиріччя, прогалини знань у даній галузі, нездійснені вимоги до виробів чи рішень наукового, організаційного або іншого характеру);

мету проекту (роботи);

обґрунтування актуальності теми;

конкретизацію постановки завдань проекту (роботи).
Основні розділи пояснювальної запискиОшибка! Закладка не определена.. Кожний з них будують за такою схемою:

номер і назва розділу;

теоретичні відомості що пояснюють складні моменти теми розділу;

конкретні завдання;

методика виконання конкретних завдань з посиланням на рекомендовані літературні джерела.
Неприпустимо, щоб алгоритм виконання завдання передбачав просту підстановку числових значень у готові залежності для визначення відповідних параметрів.
ВисновкиОшибка! Закладка не определена. подають відразу після останнього розділу пояснювальної записки, починаючи з нової сторінки.
Тут оцінюють одержані результати, порівнюючи з аналогами, з’ясовують досягнутий ступінь новизни, практичне, наукове значення результатів, окреслюють перспективи подальшого розвитку об’єкта дослідження або розробки.
Текст висновків може поділятись на пункти.
Перелік посилань. Являє собою перелік джерел, на які є посилання в основній частині записки, і теж починається з нової сторінки.
Бібліографічні описи джерел вносять у перелік посилань відповідно до черговості появи першої згадки про них в тексті пояснювальної записки.

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

58
Порядковий номер кожного опису у переліку є одночасно посиланням у тексті
(так звані номерні посилання).
Додатки. У цій частині роботи подають матеріал, необхідний для більш повного розкриття змісту пояснювальної записки, але, зважаючи на великий обсяг, він не може бути розміщений в основній частині.
Типи додатків:

ілюстрації або таблиці;

проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

протоколи випробувань.
Останнім додатком має бути відгук керівника курсового проекту (роботи).

5. Питання
для
підготовки
до
захисту
курсового
проекту
(роботи)Ошибка! Закладка не определена.
Цей розділ рекомендацій подається з метою:

сконцентрувати увагу студентів на вивченні найбільш актуальних проблем певної тематики;

сформувати в студентів потребу й уміння комплексно підходити до виконання та аналізу завдань;

зорієнтувати студентів на характерні моменти захисту курсового проекту чи роботи.
Найбільший дидактичний ефект досягається при самостійному пошуку відповідей на поставлені питання.

6. Бібліографічний список
Являє собою перелік джерел інформації, що необхідні для виконання курсового проекту (роботи).

7. Вимоги до оформлення
Подаються з використанням матеріалу розділу 7 цього посібника.

8. Критерії оцінюванняОшибка! Закладка не определена. виконання
курсового проектуОшибка! Закладка не определена. (роботи)
Мають вигляд переліку допущених недоліків проекту (роботи), що можуть бути причиною зниження оцінки якості його виконання.
При цьому максимальна оцінка може бути виставлена за таких умов:

об’єктивне висвітлення стану питання на базі творчого використання сучасних джерел інформації;

оригінальність прийнятих у проекті (роботі) технічних, технологічних, організаційних та управлінських рішень;

практичне значення результатів;

обґрунтування рішень і пропозицій відповідними розрахунками;

повнота структури розрахунків (постановка завдання, розрахункова схема, виконання, оцінювання результатів);

всебічність оцінювання отриманих результатів (надійність системи, безпека, вплив на довкілля, ресурсозбереження тощо);

органічний зв’язок змісту пояснювальної записки з графічною частиною;

3.
Методичне

забезпечення

індивідуальних

завдань

59

наявність посилань на джерела інформації;

уникнення зайвої описовості, дублювання, стереотипних рішень, які не впливають на суть і точність отриманих результатів;

використання прикладних пакетів комп’ютерних програм;

оформлення креслеників і пояснювальної записки відповідно до чинних стандартів;

загальна й професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу;

якість оформлення;

самостійність виконання (з’ясовується під час захисту).


60
4. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВОшибка!
Закладка не определена.
Методичні матеріали, якими мають керуватись студенти на тих етапах підготовки, де передбачено проходження практики, розробляють викладачі випускових кафедр. Зміст і структура цих матеріалів розглянуто нижче.
4.1. Організація практики
4.1.1. Види та цілі практики
У залежності від мети й періоду підготовки студенти проходять таки види практики:

навчальну;

технологічну (виробничу);

переддипломну.
Мета навчальної практики – закріплення теоретичних знань, засвоєних студентами при вивченні дисциплін природничо-наукового та практично- професійного циклів навчання, ознайомлення зі специфікою майбутньої спеціальності, набуття первинних професійних умінь і навичок, оволодіння робітничою професією.
Мета технологічної (виробничої) практики – ознайомлення з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва безпосередньо на підприємствах, в організаціях, установах, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, поглиблення та закріплення знань, засвоєних при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та набуття практичного досвіду.
Мета переддипломної практики – збір матеріалів для дипломного проекту
(роботи), узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та оцінка готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності.
4.1.2. Нормативне забезпечення практичної підготовки
Організація практичної підготовки студентів базується на вимогах Закону
України «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ МОН України від 02.06.1993 № 161), державних стандартів вищої освіти.
Підстава проведення цього виду навчальної роботи – договір на проведення практики.
4.1.3. Умови проходження практики
Місце проведення – бази практики, де створено умови для виконання програми підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

4.
Методичне

забезпечення

практик

61
Терміни проведення кожного виду практики визначено графіком навчального процесу.
Витрати на проведення практики являють собою складову частину загального фінансування підготовки фахівців.
Коли студент під час практики працює на робочому місці з виплатою заробітної плати, то за ним зберігається право на одержання стипендії нарахованої відповідно до результатів підсумкового контролю. Якщо студент проходить практику за межами місця розташування навчального закладу, то їм сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку в розмірах, встановлених законодавством. При цьому враховується час перебування в дорозі до бази практики й назад. Проходження практики на базі навчального закладу не передбачає виплату добових. Оплата проїзду студентів до баз практики й назад відбувається за рахунок витрат навчального закладу. Проїзд міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачує студент.
Проживання студентів у гуртожитках підприємств – баз практики або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується на умовах та в розмірах, передбачених відповідним договором.
Оплата відряджень викладачам – керівникам практики здійснюється навчальним закладом згідно з чинним законодавством.
Тривалість робочого тижня студентів під час проходження різних видів практики така:

навчальна практика, що не пов’язана з фізичною працею, – 36 академічних годин;

навчальна, де має місце фізична праця на виробничому об’єкті, – не більше 36 академічних годин;

технологічна та переддипломна студентів віком від 16 до 18 років – не більше 36 академічних годин, віком від 18 років і старших – не більше 40 академічних годин.
До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі.
Розподіл студентів на практику проводиться з урахуванням замовлень на підготовку фахівців та їх можливості працевлаштування після закінчення навчального закладу.
За наявності вакантних місць студенти можуть бути прийняті на штатні посади, якщо характер діяльності відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 % часу має відводитись на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.
4.1.4. Права та обовязки субєктів
Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює перший проректор.

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

62
Проведення та контроль практичної підготовки покладається на відповідну випускову кафедру.

Керівник
практики від підприємства:

організовує роботу студентів відповідно до програми практики;

забезпечує ефективність практичної підготовки;

надає студентам можливість користуватись необхідною документацією;

забезпечує та контролює дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку й охорони праці;

створює необхідні умови для ознайомлення практикантів з новою технікою, сучасними технологіями та методами організації праці тощо;

видає кожному студенту відгук з оцінкою практичної підготовки.
Керівник
практики від вищого навчального закладу:

контролює процес укладання договору з базою практики;

перевіряє готовність баз практики до прийому студентів і здійснює відповідні підготовчі заходи;

забезпечує проведення
інструктажу студентів щодо порядку проходження практики й видачу їм необхідних документів (направлення на практику, індивідуальне завдання, програму практики, щоденник, методичні рекомендації тощо);

разом з керівником від підприємства забезпечує практичну підготовку студентів згідно з програмою;

контролює забезпечення належних умов праці та побуту студентів;

проводить обов’язкові інструктажі з питань охорони праці;

приймає заліки з практики;

подає у сектор практики навчального відділу письмовий звіт за результатами проведення практики не пізніше 1 грудня поточного року.
Студенти
зобовязані:

одержати у керівника від навчального закладу направлення на практику з
індивідуальним завданням, програму практики, щоденник та проконсультуватись з приводу оформлення необхідних документів;

своєчасно прибути на базу практики;

у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку на підприємстві;

оформити звіт і скласти залік з практики.
4.1.5. Форма звітності студентів

4.
Методичне

забезпечення

практик

63
Після закінчення практики студенти мають оформити й подати на кафедру звіт про виконання її програми та індивідуального завдання. Цей документ має бути підписаний керівником підрозділу бази практики.
Звіт разом з направленням на практику, індивідуальним завданням і щоденником подається на розгляд для оцінювання керівнику практики від навчального закладу.
Після захисту звіт зберігається на кафедрі протягом трьох років.

4.2. Програми практики
Програму кожного виду практики розробляють випускові кафедри, керуючись методичними рекомендаціями МОН України відповідної тематики.
4.2.1. Типова структура програми практики
Вступ.
Мета й завдання практики.
Зміст практики.
Структура звіту про практику та вимоги до його складових.
Рекомендовані джерела інформації.
Критерії оцінювання результатів практики.
В освітньо-професійній програмі підготовки фахівців певного освітньо- кваліфікаційного рівня передбачено, що в структурі програми практики можливі зміни.
4.2.2. Вимоги до складових програми практики
Вступ
. Зазвичай включає відомості про місце практики в навчальних планах підготовки фахівців, її тривалість, а також перелік баз практики та їх коротку характеристику.
Мета
й завдання практики безпосередньо пов’язані із змістом освітньо- кваліфікаційної характеристики фахівця. Формулювання мети практики деталізується відповідно до п. 4.1.1.
Загалом на молодших курсах мета практики, як правило, полягає в отриманні студентами робітничої кваліфікації та в оволодінні первинними навичками професійної діяльності.
Студенти-старшокурсники мають на меті під час практики набути навичок самостійної практичної діяльності за майбутнім фахом, а також зібрати матеріал для виконання курсових проектів (робіт), підготуватись до державного екзамену та виконання кваліфікаційної роботи.
Зміст
практики. Зосереджує в собі алгоритм проходження практики з урахуванням специфіки її бази, етапу навчання та вимог освітньо- кваліфікаційної характеристики фахівця, конкретні рекомендації до виконання програми.
Належить звернути увагу на такі аспекти:

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

64

професійні завдання та вміння, що мають бути реалізовані в процесі виконання студентом посадових обов’язків;

перелік питань для з’ясування під час практики відповідно до певних професійних завдань і відповідних умінь;

тематику навчальних занять та екскурсій під час практики;

перелік матеріалів, які необхідно подати на кафедру після завершення практики.
Структура
звіту про практику та вимоги до його складових. Загалом складається з двох частин.
У його загальній частині висвітлюються такі питання:

відомості про вид економічної діяльності підприємства – бази практики;

структура бази практики;

узагальнена характеристика виробничого процесу на підприємстві
(алгоритм та опис технологічних операцій, складові системи організації й управління);

професійні обов’язки фахівців з вищою освітою, спрямовані на організацію та здійснення технологічних процесів, управління ними.
Друга частина звіту має відображати результати виконаного в процесі практики індивідуального завдання, мета якого – набуття умінь і навичок самостійного вирішення виробничих, наукових, організаційних та управлінських питань за фахом. Індивідуальне завдання, що формулюється керівником практики у форматі «дано–визначити», повинно містити опис рішення практичного характеру та його оцінку. Подібний підхід активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд та створює умови для реалізації
ініціатив.
Звіт рецензує й затверджує керівник підрозділу бази практики та перевіряє керівник практики від навчального закладу.
Бібліографічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал