Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка6/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

3.1.2. Тематика
Має відповідати змісту програми дисципліни.

3.1.3. Організація виконання
Розрахункові, графічні, розрахунково-графічні індивідуальні завдання з окремих дисциплін виконуються студентом самостійно за консультацією викладача.
Відповідальність за організацію виконання розрахункових, графічних, розрахунково-графічних індивідуальних завдань несе кафедра, яка зобов’язана створити відповідні умови для консультацій, методичного та інформаційного забезпечення.
Для
здійснення цього виду навчальної роботи студент повинен:

отримати власний варіант завдання;

самостійно виконувати індивідуальне завдання, спираючись на запропоновані джерела інформації;

відвідувати консультації;

сприймати зауваження та виконувати методичні рекомендації викладача;

подати завершене і оформлене належним чином індивідуальне завдання на перевірку;

довести на підсумковій співбесіді самостійність його виконання.
Керівник
індивідуального завдання зобовязаний :

видати індивідуальні завдання, з визначеними термінами виконання та захисту;

скласти графік консультацій;

дотримуватись графіка консультацій;

3.
Методичне

забезпечення

індивідуальних

завдань

47

контролювати хід і якість виконання й терміни подання на перевірку
індивідуальних завдань;

інформувати на засіданні кафедри про хід і терміни виконання
індивідуальних завдань;

перевірити та оцінити якість виконання цих завдань за встановленими критеріями;

під час співбесіди довести до студентів інформацію про результати виконання індивідуальних завдань.
Завідувачеві
кафедри належить:

організувати методичне та інформаційне забезпечення для роботи над
індивідуальними завданнями;

контролювати виконання графіка консультацій викладачів кафедри;

розглядати на засіданнях кафедри стан виконання індивідуальних завдань;

вирішувати спірні питання, що виникають між викладачем та студентом.

3.1.4. Методичне та інформаційне забезпечення
Вимоги до якісного виконання розрахункових, графічних, розрахунково- графічних індивідуальних завдань конкретизуються у відповідних методичних рекомендаціях.
Методичні рекомендації розробляються на кафедрах, розглядаються й погоджуються з методичними комісіями за напрямами підготовки або спеціальностями, рецензуються науково-методичним центром та затверджуються до видання редакційною радою університету.
Інформаційною базою для виконання завдань слугує література, перелік якої подано в методичних рекомендаціях.

3.1.5. Типова структура методичних рекомендацій для студентів
Матеріали рекомендацій доцільно викладати в наведеній нижче послідовності.
Мета. Конкретизується зміст п. 3.1.1.
Вихідні дані та завдання. Мають бути чітко сформульовані та зорієнтовані на конкретні результати.
1. Організація виконання
Подається як конкретизація 3.1.3.

2. Теоретичні положення
Коротко розглядаються
інформаційні засади ключових питань
індивідуального завдання, типові приклади їх розв’язання.

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

48
Методичні поради подаються з посиланням на джерела, що містяться в бібліографічному списку.

3.
Структура індивідуального завданняОшибка! Закладка не определена.
Зміст і порядок розміщення частин залежить від виду індивідуального завдання. Наприклад, розрахункове має включати: титульний аркуш, постановку задачі, зміст, основні розділи, висновки, перелік посиланьОшибка!
Закладка не определена., додатки.
Постановка задачі. Зазвичай має формат «дано-визначити».
Зміст подають тоді, коли індивідуальне завдання налічує не менше двох розділів або розділ і додаток.
Основні розділи. Кожен з них починається формулюванням вимог до змісту. Для розрахункових завдань, подається їх узагальнений алгоритм з посиланням на відповідні джерела. Неприпустимо, щоб алгоритм обмежувався тільки підстановкою числових значень параметрів у готові формули.
Перелік посиланьОшибка! Закладка не определена.. Перелік джерел
інформації, на які є посилання, розташовують на окремій сторінці. Кожну позицію переліку вводять відповідно до черговості появи першої згадки про джерело в тексті.
Додатки. У цьому розділі подають матеріал необхідний для більш повного розкриття змісту основних розділів, коли з огляду на значний обсяг його не можна там розмістити.
Типи додатків:

ілюстрації або таблиці;

проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

протоколи випробувань;

опис методик досліджень;

текст комп’ютерних програм тощо.

4. Питання
для
підготовки
до
захисту
індивідуального
завданняОшибка! Закладка не определена.
Подання цього розділу має на меті:

сконцентрувати увагу студентів на вивченні найбільш актуальних аспектів певної тематики;

виховувати в студентів потреби та вміння комплексно підходити до вивчення матеріалуОшибка! Закладка не определена.;

зорієнтувати студентів на характерні моменти захисту індивідуального завдання.

5. Бібліографічний список
Являє собою перелік джерел інформації, на яких базується виконання
індивідуального завдання.


3.
Методичне

забезпечення

індивідуальних

завдань

49
6. Вимоги до оформлення індивідуального завдання
Конкретизовано в матеріалі розділу 7.

7. Оцінювання якості виконання індивідуального завдання
Розділ містить перелік допущених у роботі недоліків, що знижують її оцінку.
Максимальну оцінку виставляють за таких умов:

правильність розв’язань;

повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, алгоритм розв’язання, його оцінка);

грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу результатів;

оформлення роботи відповідно до чинних стандартів;

наявність посилань на джерела інформації;

самостійність виконання (з’ясовується під час захисту).

3.2. РефератиОшибка! Закладка не определена.

3.2.1. Терміни та їх визначення
Реферат (від. лат. refero – повідомляю) – індивідуальне завдання, що містить стислий письмовий виклад змісту джерел інформації з певної теми навчальної дисципліни

3.2.2. Дидактичні ціліОшибка! Закладка не определена.
Виконання цього виду навчальної роботи має на меті:

підвищувати понятійно-аналітичний рівень знань;

формувати загальнокультурну обізнаність студентів;

виховувати в них уміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно- політичні та культурні явища сучасності, висловлювати своє ставлення до них;

засвоєння студентами методів ведення обґрунтованої полеміки;

розвивати творчий підхід до класифікації, систематизації й узагальнення наукової інформації;

оволодіння технікою публічного виголошення (доповіді) результатів аналітичного огляду джерел інформації.

3.2.3. Тематика
Теми рефератів добирають викладачі кафедр, які викладають дисципліну.
В них має бути відображено розгляд найбільш складних питань у дисциплінах гуманітарного та соціально-економічного циклу навчання. Тема реферату має бути сформульована чітко й лаконічно, відображати предмет і завдання досліджень.
Завдання на підготовку реферату передбачає аналіз і узагальнення джерел
інформації, рекомендованих для висвітлення обраної теми, зіставлення поглядів на проблему різних авторів, формулювання та аргументацію власної позиції.

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

50
Студент має право запропонувати власну тему реферату після узгодження з викладачем.

3.2.4. Організація виконання реферату
Студент пише реферат самостійно, консультуючись з викладачем.
Захист реферату відбувається в процесі презентації його основних положень на семінарі або під час співбесіди з викладачем.
Відповідальність за організацію підготовки рефератів несе кафедра, що зобов’язана створити для цього відповідні умови, надавати необхідне методичне та інформаційне забезпечення.

Виконуючи
реферат, студент повинен:

обрати й узгодити з викладачем тему;

отримати завдання;

самостійно підготувати реферат, користуючись методичними та
інформаційними джерелами;

відвідувати консультації;

сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні поряди керівника;

подати реферат на перевірку керівнику;

презентувати основні положення реферату на семінарі.

Викладач
зобовязаний:

видати тему й завдання на реферат і визначити терміни виконання;

керувати процесом підготовки реферату;

скласти графік консультацій і дотримуватися його;

перевірити та оцінити якість реферату;

підготувати студента до презентації реферату на семінарі.
Завідувачеві
кафедри належить:

організувати методичне та інформаційне забезпечення для роботи над рефератами;

контролювати виконання графіка консультацій викладачів кафедри;

розглядати на засіданнях кафедри стан підготовки рефератів;

вирішувати спірні питання, що виникають між викладачем і студентом.
3.2.5. Методичне й інформаційне забезпечення
Методичні рекомендації цього спрямування розробляються на кафедрах, розглядаються методичними комісіями за напрямами підготовки або спеціальностями, рецензуються науково-методичним центром
і затверджуються редакційною радою.
Інформаційною базою для написання рефератів слугує рекомендована література, перелік якої подано в методичних рекомендаціях.

3.2.6. Типова структура методичних рекомендацій студентам до
написання реферату

3.
Методичне

забезпечення

індивідуальних

завдань

51
Матеріал рекомендацій доцільно викладати у наведеній нижче послідовності.
1. Цілі реферату
Конкретизується п. 3.3.2
2. Організація виконання реферату
Деталізується п. 3.2.4.
3. Структура реферату та вимоги до складових частин
Рекомендовано
, щоб реферат мав такі структурні компоненти:
Вступна частина:

титульний аркуш;

зміст;

вступ.
Основна частина:

розділи реферату;

висновки;

бібліографічний список.
Додатки
Зміст рекомендацій розташовують на окремій сторінці. У ньому послідовно подають перелічені назви всіх розділів і підрозділів, додатків тощо
і номери сторінок, з яких починається матеріал.
Вступ теж починають з нової сторінки. У ньому обґрунтовують актуальність проблеми та формулюють мету реферату.
Основні розділи. У рекомендаціях до підготовки та написання тексту реферату, визначають послідовність етапів роботи над ним і викладають зміст і обсяг кожного з них. Зокрема передбачено такий алгоритм роботи:

пошук джерел інформації на обрану тему;

складання плану реферату;

опрацювання джерел інформації;

написання реферату.
Приклад

Пошук

джерел

інформації
.
Підбір матеріалу варто починати
із загального ознайомлення з
темою шляхом перегляду відповідного розділу підручника
, рекомендованого для вивчення дисципліни
Далі
необхідно уважно проглянути рекомендовані
джерела
Використовуючи предметні
й алфавітні
каталоги бібліотек
, бібліографічні
довідники та електронні
ресурси
, визначити яка додаткова
інформація може знадобитись для висвітлення проблематики реферату
До реферування варто залучати першоджерела
, включаючи електронні
Складання

плану

реферату
.
На підставі
одержаних уявлень про стан питання складають попередній план реферату
, який бажано узгодити з
викладачем та остаточно визначити
, які
саме джерела
інформації
будуть використані
План реферату уточнюється протягом всього терміну роботи над рефератом
Остаточний варіант слугує
базою для його написання
Опрацювання

джерел

інформації
.
Зміст реферату повинен відповідати обраній темі
(
тим аспектам проблеми
, що міститься в
її
назві
).
Наприклад
, для теми
«
Основні
напрями сучасного
ісламу
Іслам
і
сьогодення
» треба розкрити саме сучасні
проблеми цієї
релігії
, а
не давати детальний огляд
історії
її
виникнення та

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

52 характеристику культової
практики
Тема
«
Характеристика напрямів у
буддизмі
: хінаяна
(
тіхеравада
), махаяна
, тантризм
, дзен
- буддизм
» не потребує
розгорнутого аналізу міфологічних сюжетів раннього буддизму
, а
має
бути розкрита через визначення відмінностей між відповідними релігійними течіями
Відібрану літературу уважно вивчають
, занотовуючи ключові
моменти й
принципові
положення
Бажано
, щоб скомпоновані
при цьому тези тематично відповідали пунктам плану реферату
Важливо також приділяти увагу методикам
, що використовують автори джерел для розв

язання певних проблем
Окремо належить висвітлити об

єктивність оцінювання аналізованих поглядів
На цьому етапі
окреслюють довідково
-
інформаційний апарат вивчення теми
, подаючи бібліографічний опис джерела
Ефективним видом підготовки до написання реферату
є
конспектування
, тобто стислий виклад прочитаного
Існують такі
способи конспектування
:

текстуальний
, що являє
собою передачу змісту літературного твору словами автора
, тобто передбачає
дослівне виписування цитат
із опрацьованого тексту
;

вільний
, коли прочитане передають коротко своїми словами
;

комбінований
, який передбачає
на підставі
, творчого й
вдумливого підходу до викладу змісту прочитаного
, щоб вибрати з
тексту необхідні
цитати
, а
решту матеріалу викласти якомога точніше й
коротко своїми словами
Під час роботи з
джерелом
інформації
можуть виникнути власні
думки
, узагальнення
, доповнення
, запитання
,
їх необхідно включати в
конспект як коментарі
із відповідною позначкою
Написання

реферату
.
Розділи реферату
, зазвичай об

єднані
загальною метою
, належить органічно пов

язати між собою
У
його тексті
мають вживатись специфічні
терміни
, властиві
даній науці
, але в
той же час рекомендовано уникати незвичних понять
і
символів
, складних граматичних побудов
Основна вимога до тексту
– структурованість
, лаконізм та логічна послідовність викладу матеріалу
, ясність
і
чіткість мови
, граматичних та орфографічних помилок
Доцільно подавати в
рефераті
схеми й
таблиці
, якщо вони допомагають розкрити суть проблеми та дещо скоротити обсяг роботи
ВисновкиОшибка
!
Закладка

не

определена
..
Цей розділ включає
підсумки виконання завдань
, сформульованих у
вступі
, тобто оцінюється ступінь досягнення поставленої
в роботі
мети
Перелік

посилань
.
Перелік джерел
, на які

є
посилання в
основній частині
реферату
, наводять з
нової
сторінки
Кожну позицію переліку вводять відповідно до черговості
появи першої
згадки про джерело в
тексті
роботи
Таким чином
, порядковий номер опису в
переліку
є
одночасно посиланням у
тексті
(
так зване номерне посилання
).
В
окремих випадках джерела
, на які
посилаються тільки в
додатку
, вносять в
окремий перелік у
його кінці
Додатки
.
Зазвичай містять матеріал
, який доповнює
зміст реферату
, але не може бути використаний в
основній частині
через великий обсяг
(
додаткові
ілюстрації
або таблиці
, перелік додаткових джерел
, що можуть доповнювати зміст роботи
4. Бібліографічний список
Являє собою перелік джерел інформації, рекомендованих для підготовки реферату.
5. Вимоги до оформлення
Конкретизовано в матеріалі розділу 7.
6. Критерії оцінюванняОшибка! Закладка не определена. реферату

3.
Методичне

забезпечення

індивідуальних

завдань

53
У цьому розділі рекомендацій подають перелік можливих недоліків, допущених студентом, що знижує оцінку якості виконання реферату, а відтак його оцінку.
Отже, максимальна оцінка може бути виставлена за таких умов:

відповідність змісту реферату обраній темі;

творчий підхід до вивчення суті проблеми;

залучення до наукового аналізу літературних першоджерел;

якість джерельної бази;

чітка композиція тексту, його лексична, граматична й орфографічна грамотність;

необхідна повнота й точність відображення змісту джерел інформації;

відповідність висновків автора завданню реферату;

об’єктивність в оцінюванні різних поглядів і позицій авторів аналізованих робіт;

якість оформлення;

самостійність виконання (з’ясовується під час захисту реферату).


3.3. Курсові проекти (роботи)Ошибка! Закладка не определена.
3.3.1. Терміни та їх визначення
Курсовий проект – індивідуальне завдання виконання якого відповідно до освітньо-кваліфікаційній характеристики фахівця відноситься здебільшого до , до проектної та проектно-конструкторської професійних функцій. Цей вид навчальної роботи може включати елементи технічного завдання, ескізні та технічні проекти, розроблення робочої, експлуатаційної, ремонтної документації тощо.
Виконання курсового проекту регламентується відповідними стандартами.
Курсова роботаОшибка! Закладка не определена. – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано на організацію технологічного процесу
(наприклад. технічну підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління ним (планування, облік, аналіз, регулювання).

3.3.2. Дидактичні ціліОшибка! Закладка не определена.
Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, засвоєних студентами під час навчання, їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Організаційна форма навчання «курсовий проект (робота)» використовується на заключному етапі вивчення дисципліни.

3.3.3. Тематика й завдання
Тематику курсових проектів (робіт) розробляє відповідна кафедра, а завдання для студентів – викладач, який здійснює керівництво цим видом діяльності.
З теми курсового проекту (роботи) має бути зрозуміло, який продукт належить отримати в результаті виконання завдання.
Приклад


Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

54
Курсовий проект з
дисципліни
«
Транспорт гірничих підприємств
» на тему
«
Транспортна система вугільної
шахти
».
За складністю завдання на курсові проекти (роботи) можуть бути:

діагностичними, що передбачають часткове конструювання рішення;

евристичними, що передбачають процедуру конструювання рішень.
У навчальному процесі вищої школи неприпустимо виконувати курсові проекти (роботи), в основі яких прийняття стереотипних рішень.
Студенту надається право запропонувати на розгляд кафедри власну тему курсового проекту (роботи), наприклад, за матеріалами виробничої практики, обрати завдання, що має конкретне практичне значення, тобто виконати реальний курсовий проект (роботу).
Для розвитку аналітичних здібностей доцільно давати студенту можливість самостійно формалізувати вихідні дані, обирати методи прийняття рішень з обов’язковим обґрунтуванням припущень, оцінювати їх результати. За будь-яких умов завдання належить формулювати таким чином, щоб у студента виникла необхідність аналізувати, порівнювати, оцінювати варіанти рішень, систематизувати матеріал, узагальнювати його, робити висновки.
Курсові проекти (роботи) можуть виконуватись на основі навчального матеріалу однієї чи кількох дисципліни. Виконання так званих комплексних проектів чи робіт дозволяє краще усвідомити відповідні міждисциплінарні зв’язки.

3.3.4. Методичне та інформаційне забезпечення
Конкретизація вимог до креслеників, програмного забезпечення, структури й змісту пояснювальної записки зосереджене в методичних рекомендаціях до виконання студентами курсових проектів (робіт).

3.3.5. Організація виконання курсового проектуОшибка! Закладка не определена. (роботи)
Відповідальність за організацію курсового проекту (роботи) несе кафедра, що зобов’язана створити відповідні умови для консультацій, методичного та
інформаційного забезпечення.
Курсовий проект (робота) виконується студентом самостійно за консультаціями керівника.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал