Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка5/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

4. Критерії оцінюванняОшибка! Закладка не определена. участі студента
в семінарі
Мають вигляд умов, виконання яких забезпечує максимальну оцінку.
Приклад

Максимальна оцінка виставляється в
разі
виконання таких умов
:

2.
Методичне

забезпечення

навчальних

занять

37

коректного
і
вичерпного обґрунтування запропонованих для розгляду проблемних ситуацій
;

вичерпного теоретичного обґрунтування та підтвердження відповідей прикладами
;

демонстрації
під час обговорень доповідей та повідомлень глибоких знань теоретичного матеріалу певної
дисципліни
, використання положень
інших дисциплін
;

вичерпного обґрунтування тез
і
пропозицій
, що сформульовані
у відповідях на поставлені
запитання
, чіткої
логіки міркувань
;

вичерпної
аргументації
та
її
відповідності
відстоюваним поглядам
;

коректного використання фактичного матеріалу у
відповідях на поставлені
запитання
;

вільного володіння понятійним апаратом певної
галузі
знань
, точного використання спеціальних термінів та
їх визначень
;

самостійності
під час виконання поставлених завдань
, у
відповідях на запитання
;

ініціативи в
обговоренні
проблем
, доповнень
і
зауважень
;

чіткості
побудови доповіді
, доказовості
висловлюваних тверджень
, аргументації
висновків


2.5. Оцінювання навчальних досягнень студентів

2.5.1. Загальні питання
Оцінювання студентів – один із найважливіших складників навчального процесу вищої школи. Його результати мають значний вплив на подальшу кар'єру випускників. Отже, в цьому питанні особливого значення набуває професійний підхід. Оцінювання дає важливу інформацію навчальному закладу про ефективність викладання. У зв’язку з цим досягнення кожного студента належить оцінювати, керуючись оприлюдненими критеріями, правилами і відповідно до певної процедури.
Європейські стандарти й рекомендації передбачають, що процедура оцінювання досягнень студентів має будуватись на таких принципах:

не покладатись на судження лише одного екзаменатора;

здатності визначити, якою мірою було досягнуто запланованих навчальних результатів;

забезпечувати поточний, модульний, семестровий та підсумковий контролі;

мати чіткі й оприлюднені критерії виставлення оцінок;

братимуть до уваги наслідки екзаменаційних правил;

гарантувати належну безпеку процесу оцінювання та його відповідність до задекларованих процедур;

здійснювати адміністративні перевірки на точність здійснення виписаних процедур;

забезпечувати доступність алгоритму оцінювання;

надавати можливість оцінювання результатів навчанняОшибка!
Закладка не определена. за всіма формами;

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

38

забезпечувати трансформацію визначеного рівня навчальних досягнень в оцінки за різноманітними шкалами;

адекватність нормативній базі ЄКТС.
За формами організації до контрольних заходів належать: поточний, модульний, семестровий та підсумковий.
Поточний контроль показує рівень засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення аудиторних навчальних занять (опитування студентів на лекціях, перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт, тестування тощо). Мета поточного контролю – налагодження зворотного зв’язку системі «викладач–студент». Використання його результатів допускається для визначення інтегрованого рівня досягнень студента за практичними, лабораторними й семінарськими модулями. Засоби й методику поточного контролю обирає викладач з урахуванням специфіки навчального заняття, дисципліни та форми навчання.
Модульний контроль проводять на останньому занятті кожної чверті відповідно до навчального плануОшибка! Закладка не определена.. Таким чином перевіряють засвоєння навчального матеріалу кожного модуля за видом занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо).
Щоб з’ясувати рівень досягнень (навчальних компетенцій) студента з лекційного модуля, допускається проведення співбесіди, а з лабораторних та семінарських модулів – використання результатів поточного оцінювання окремих занять та семінарів.
Результати модульного контролю викладач оголошує студентам під час занять або вивішують на інформаційних дошках кафедр.
Семестровий контроль – комплексне оцінювання рівня досягнень студентів за всіма видами навчальних занять дисципліни на підставі результатів модульних контролів в поточному семестрі.
Для підвищення результатів оцінювання студент має право на складання екзамену (заліку) під час сесії, а отримана при цьому оцінка вважається остаточною.
Семестровий контроль використовується як критерій виконання студентом навчального плану та підстава для передбачених чинним законодавством адміністративних заходів стосовно стипендіального забезпечення, переведення, відрахування та поновлення навчальної діяльності студентів.
Підсумковий контроль являє собою оцінювання інтегрального рівня досягнень студента з дисципліни й відповідних оцінок за ECTS та національною шкалою на підставі результатів контролю за кожен семестр.
2.5.2. Оцінювання студентів за видами занять
Результати навчанняОшибка! Закладка не определена. студентів оцінюють за допомогою відповідних засобів діагностики на базі виявлення рівня досягнень кожного, що слугує критерієм оцінюванняОшибка! Закладка

2.
Методичне

забезпечення

навчальних

занять

39 не определена. за схемою додатка до диплома європейського зразка – (див. табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Схема
оцінювання досягнень студента за додатком до диплома
європейського
зразка


Рівень досягненьОшибка! Закладка не определена. / Marks, %
Оцінка / Grade
Національна диференційована шкала
90 – 100
Відмінно / Excellent
74 – 89
Добре / Good
60 – 73
Задовільно / Satisfactory
1 – 59
Незадовільно / Fail
Шкала ECTS
90 – 100
A
82 – 89
B
74 – 81
C
64 – 73
D
60 – 63
E
35 – 59
Fx
1 – 34
F
Після впровадження в навчальному процесі кредитно-модульної системи у
Державному ВНЗ «НГУ» було передбачено оцінювати досягнення студентів у таких видах навчальної роботи:

лекційний модуль навчальної дисципліни (модульний контроль у практиці денної й вечірньої форм навчання);

практичний модуль навчальної дисципліни (модульний контроль, денна й вечірня форми навчання);

лабораторний та семінарський модуль (модульний контроль, денна й вечірня форми);

дисципліна в цілому, що викладається в межах семестру, за результатами модульних контролів (семестровий контроль, денна й вечірня форми навчання);

дисципліни в цілому при складанні екзамену чи заліку під час сесії
(семестровий контроль, усі форми навчання);

дисципліни, що викладаються більше семестру, за результатами семестрових контролів (підсумковий контроль, усі форми навчання);

курсовий проектОшибка! Закладка не определена. (робота) й практика (усі форми навчання);

виконання навчального плануОшибка! Закладка не определена. підготовки (рейтингування студентів, усі форми навчання).

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

40

2.5.2.1. Оцінювання лекційного модуля навчальної дисципліни (модульний контроль у практиці денної й вечірньої форм навчання)
Засоби діагностики – тести закритої чи відкритої форми.
Процедура – виконання контрольної модульної роботи.
Критерій оцінюванняОшибка! Закладка не определена. – «рівень досягнень студента у засвоєнні матеріалу лекційного модуля».
Рівень досягненьОшибка! Закладка не определена. визначають на основі аналізу відповіді студента, скориставшись такою формулою [1]:
,
/ m
a
Р
i
=
% ,

де
a
– число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій на базі до еталонів рішень;
m
– загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону рішень.
Отримані за описаною схемою результати досягнень студентів (у відсотках) викладач виставляє в універсальну електронну відомість.
Причому ці результати автоматично переводяться в оцінки за ECTS та національною шкалою. Приклад оформлення електронної відомості див. у табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Електронна відомість _____
оцінювання лекційного модуля навчальної дисципліни ____________________________ факультет ____________ академічна група_________________ кафедра _____________ лектор ______________ дата ________________
Номер модуля та його обсяг (години)
№ 1

54

Прізвище,
ініціали студента
Рівень досягнень, %
Інтегральний рівень досягнень,
%
Оцінка за
ECTS
Оцінка за національною шкалою
90

90,0
A
Відмінно
80

80,0
C
Добре
70

70,0
D
Задовільно
60

60,0
E
Задовільно
40

40,0
Fx
Незадовільно
30

30,0
F
Незадовільно

Якщо студент не з’явився на модульний контроль, то напроти його прізвища автоматично виставляються оцінки Fx і «незадовільно».

2.
Методичне

забезпечення

навчальних

занять

41
Електронна відомість зберігається в електронних ресурсах кафедри як обов’язковий документ, що підлягає адміністративному контролю

2.5.2.2. Оцінювання практичного модуля навчальної дисципліниОшибка!
Закладка не определена. (модульний контроль, денна й вечірня форми навчання)
Засоби діагностики – завдання на модульну контрольну роботу чи на виконання індивідуального завдання з визначеними суттєвими операціями.
Процедура оцінювання – захист практичного, розрахункового, графічного, розрахунково-графічного індивідуального завдання або виконання контрольної модульної роботи.
Критерій оцінюванняОшибка! Закладка не определена. – «рівень досягнень у засвоєнні матеріалу практичного модуля».
Оцінювання відбувається в порядку, визначеному п. 2.5.2.1.
2.5.2.3. Оцінювання лабораторного модуляОшибка! Закладка не
определена. (модульний контроль, денна й вечірня форми навчання )
Засоби діагностики – вимоги до звіту про виконання та результатами захисту лабораторних робіт.
Процедура – захист звіту про виконання лабораторних робіт.
Критерії оцінювання – «інтегральний рівень досягнень у засвоєнні матеріалу лабораторного модуля».
Рівень досягнень студента, здобутих при виконанні кожної лабораторної роботи, визначають аналогічно до схеми п. 2.5.2.1.
Інтегральний рівень досягненьОшибка! Закладка не определена. студента в цьому випадку визначається без його участі автоматично в електронної відомості на базі результатів оцінювання кожної лабораторної роботи (приклад заповнення відомості див. табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Електронна відомістьОшибка! Закладка не определена. _____
оцінювання лабораторного модуля навчальної дисципліни ____________________________ факультет ____________ академічна група_________________ кафедра _____________ лектор ______________ дата ________________
Номер лабораторної роботи та її обсяг (години)
№1
№2
№3
№4 4
2 4
6
Прізвище,
ініціали студента
Рівень досягнень, %
Інтегральний рівень досягнень, %
Оцінка за
ECTS
Оцінка за національною шкалою
100
100
90
80
90,0
A
Відмінно
80
90
80
90
85,0
B
Добре
70
70
100
70
77,5
C
Добре
60
70
60
60
61,3
E
Задовільно

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

42
50
40
50
40
45,0
Fx
Незадовільно
30
40
40
30
33,8
F
Незадовільно


В основі визначення інтегрального рівня досягнень за результатами лабораторного модуля лежить таке співвідношення:
,
/
)
(
1
T
T
P
IP
i
n
i
i
×
=

=
% , де
n
– число лабораторних робіт, що формують модуль;
i
P
– рівень досягнень за i-ю лабораторною роботою, %;
i
T – обсяг i-ї лабораторної роботи;
T
– загальний обсяг лабораторного модуля.
Переведення результатів в оцінки ECTS та національною шкалою здійснюється так само як у схемі оцінювання додатка до диплома
європейського зразка (див. табл. 2.2).
Якщо студент не з’явився на будь-яку з лабораторних робіт, то результатом виконання усього будуть оцінки Fx і «незадовільно».
Коли при виконанні будь-якої роботи зафіксовано рівень досягнень нижче
60 %, то за лабораторний модуль автоматично виставляються оцінки Fx і
«незадовільно», якщо нижчий 36 % – то оцінки F і «незадовільно».

2.5.2.4. Оцінювання навчальних досягнень студентів з усієї дисципліни,Ошибка! Закладка не определена. що викладається протягом одного семестру, за результатами модульних контролів (семестровий контроль, денна й вечірня форми навчання)
Інтегральний рівень досягнень студента у засвоєнні матеріалу з дисципліни визначається автоматично як середньозважене значення рівнів досягнень, здобутих під час кожного модульного контролю. Для цього в електронну відомість необхідно ввести обсяг модулів за програмою навчальної дисципліни та значення рівня досягнень студента за результатами кожного модуля (приклад заповнення даних див. табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Електронна відомість _____
оцінювання навчальної дисципліни ____________________, семестровий контроль факультет ____________ академічна група_________________ кафедра _____________ лектор ______________ дата ________________
Номер модуля та його обсяг
(години)
№ 1
№ 2
№ 3 216 36 108
Прізвище,
ініціали студента
Рівень досягнень, %
Інтегральний рівень досягнень, %
Оцінка за
ECTS
Оцінка за національною шкалою
100
90
90

96.0
A
Відмінно
80
90
90

84.0
B
Добре

2.
Методичне

забезпечення

навчальних

занять

43
70
70
70

70.0
D
Задовільно
60
70
60

61.0
E
Задовільно
50
40
40

46.0
Fx
Незадовільно
30
40
30

31.0
F
Незадовільно

Переведення результатів в оцінки ECTS та національної шкали здійснюють керуючись схемою оцінювання додатка до диплома європейського зразка (див. табл. 2.2).
Пропуск студентом будь-якого модульного контролю, з дисципліни означає автоматичне виставлення оцінки Fx і «незадовільно». Якщо рівень за результатами будь-якого модульного контролю нижчий 60 %, то з дисципліни автоматично виставляються оцінки Fx і «незадовільно», якщо нижче 36 %, то F
і «незадовільно».

2.5.2.5. Оцінювання навчальних досягнень з дисципліни за результатами складання екзамену чи заліку під час сесії (семестровий контроль, усі форми навчання)
Засоби діагностики – конкретизоване завдання на виконання комплексної контрольної роботи .
Процедура проведення екзамену (заліку) – виконання комплексної контрольної роботи.
Критерії оцінюванняОшибка! Закладка не определена. – «рівень досягнень студента в засвоєнні матеріалу дисципліни».
Оцінювання здійснюється аналогічно схемі, описаній в п. 2.5.2.1.
2.5.2.6. Оцінювання навчальних досягнень з усієї дисципліни, що викладається більше одного семестру, за результатами кожного семестрового контролю (підсумковий контроль, усі форми навчання)
Здійснюється без участі студента за допомогою електронної відомості на підставі результатів кожного семестрового контролю та розподілу обсягу дисципліни за семестрами відповідно (зразок заповнення відомості див. у табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Електронна відомість _____
оцінювання навчальної дисципліни ____________________, підсумковий контроль факультет ____________ академічна група_________________ кафедра _____________ лектор ______________ дата ________________
Номери семестрів та розподіл обсягу дисципліни (години)
№ 4
№ 5
№ 6 54 108 27
Прізвище,
ініціали студента
Інтегральний рівень досягнень за семестрами, %
Підсумковий
інтегральний рівень досягнень, %
Оцінка за
ECTS
Оцінка за національною шкалою

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

44
100
90
90

92,9
A
Відмінно
80
90
90

87,1
B
Добре
70
80
60

74,3
C
Добре
60
60
60

60,0
E
Задовільно
50
40
40
42.9
Fx
Незадовільно
30
30
40
31.4
F
Незадовільно


Інтегральний рівень досягнень студентів у засвоєнні дисципліни визначається автоматично як середньозважена величина рівнів досягнень, здобутого під час кожного семестрового контролю.
Переведення результатів в оцінки ECTS та національної шкали здійснюється на підставі схеми оцінювання додатку до диплома європейського зразка.
Якщо рівень досягнень виявився нижчим 60 %, то студентові автоматично виставляються підсумкові оцінки «Fx» і «незадовільно», якщо він нижчий
36 %, то «F» і «незадовільно».

2.5.3. Обовязки та права субєктів оцінювання

Декан
факультету повинен:

організувати видачу старостам академічних груп графіків навчального процесу та контрольних заходів;

використовувати результати контролю навчальних досягнень студентів для передбачених чинним законодавством адміністративних заходів стосовно стипендіального забезпечення, переведення, відрахування та поновлення навчальної діяльності студентів.

Завідувачеві
кафедри належить:

забезпечити підготовку науково-методичної бази навчального процесу, зокрема, ефективної системи діагностики рівня навчальних досягнень студентів;

створювати умови для проведення контролю навчальних досягнень студентів згідно з графіками контрольних заходів;

розглядати й аналізувати на засіданнях кафедри результати контролю навчальних досягнень студентів та вживати відповідних заходів для його вдосконалення;

контролювати об’єктивність контрольних заходів;

звітувати на раді факультету про хід і результати контрольних заходів кредитно-модульної організації навчального процесу.

Викладач
зобовязаний:

на початку викладання дисципліни ознайомити студентів студентам із складом модулів за певним видом занять, розподілом часу на їх засвоєння,

2.
Методичне

забезпечення

навчальних

занять

45 повідомити про терміни викладання та проведення контрольних заходів, видати методичні матеріали з описом технології модульного контролю з конкретного виду занять;

розробити нормативно-методичне забезпечення для проведення модульного контролю з дисципліни в чітко визначений термін;

відповідно до розкладу проводити модульний контроль з певного виду занять;

роз’яснювати студентам допущені ними помилки та відповідність оцінки визначеним критеріям;

своєчасно заповнювати і подавати в деканат відомість, якщо викладання дисципліни завершено;

аналізувати результати контролю та інформувати про них завідувача кафедри;

своєчасно повідомляти студентам про результати контрольних заходів, результати семестрового контролю виставляти в залікову книжку.

Студент
повинен:

забезпечувати необхідний рівень якості засвоєння програми підготовки;

проходити відповідні контрольні випробування у визначені терміни.

Студент
має право:

бути проінформованим про рівень власних навчальних досягнень та відповідні оцінки;

брати участь у контрольних заходах за графіком їх проведення;

перескладати в установленому порядку незадовільно оцінені модулі.

46
3. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ЗАВДАНЬОшибка! Закладка не определена.


3.1. Розрахункові, графічні та розрахунково-графічні індивідуальні
завдання
3.1.1. Дидактичні ціліОшибка! Закладка не определена.
Розрахункові, графічні, розрахунково-графічні індивідуальні завдання виконуються з метою:

закріплення, поглиблення та узагальнення знань, засвоєних за час навчання, в процесі прийняття фахових рішень;

розвитку здатності застосувати знання;

формування вмінь та навичок проведення й запису розрахунків;

набуття навичок виконання технічних креслеників.
Розрахункові, графічні, розрахунково-графічні завдання при кредитно- модульній системі організації навчального процесу використовуються як форма контролю засвоєння певного практичного модуля.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал