Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка4/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
під час проведення лабораторних робіт повинен:

неухильно дотримуватися правил охорони праці;

ознайомитися з методичними рекомендаціями до проведення лабораторних робіт;

виконати лабораторну роботу за відповідною методикою;

скласти звіт про виконання лабораторної роботи;

захистити перед викладачем результати лабораторної роботи;

дістати оцінку за лабораторний модуль.
Викладач
зобовязаний:

провести інструктаж студентів щодо правил техніки безпеки;

керувати проведенням лабораторної роботи;

здійснити поточний контроль опанування студентами методичних рекомендацій;

забезпечити дотримання правил безпеки при виконанні лабораторної роботи;

скласти графік консультацій;

додержуватись графіка консультацій;

оцінити навчальну діяльність студента з опанування лабораторного модуля.
Завідувачеві
кафедри належить:

організувати методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення лабораторних занять за вимогами правил безпеки;

2.
Методичне

забезпечення

навчальних

занять

29

контролювати виконання графіка консультацій викладачами кафедри;

вирішувати спірні питання, що виникають між викладачем і студентом.

2.3.5. Матеріально-технічне, методичне та інформаційне забезпечення
Основний критерій готовності кафедри до проведення лабораторних занять –
матеріально-технічне забезпечення робочих місць студентів сучасним обладнанням для проведення дослідів з дотриманням правил охорони праці.
Конкретизація вимог до проведення лабораторних занять подається в методичних рекомендаціях, що розробляються викладачами кафедр, розглядаються й погоджуються з методичними комісіями за напрямами підготовки або спеціальностями.
Інформаційне забезпечення має відповідати переліку рекомендованих літературних джерел, що поданий у методичних рекомендаціях.
2.3.6. Типова структура методичних рекомендацій для студентів з
підготовки та виконання лабораторної роботи
Матеріал цих видань доцільно викладати у поданій нижче послідовності.

Передмова
Обґрунтування актуальності експериментальних досліджень.
1. Цілі лабораторної роботи
Цілі лабораторної роботи – отримання результату експериментального завдання, що відповідає вимогам достовірності.
Конкретизується зміст п. 2.3.2.
2. Організація виконання лабораторної роботи
Конкретизується зміст п. 2.3.4.
3. Методичні
рекомендаціїОшибка! Закладка не определена. до
виконання робіт
Теоретичні положення. Подаються основні теоретичні відомості дисципліни в обсязі, достатньому для обґрунтування методики експерименту.
Постановка завдання. Подається у форматі «дано – визначити».

Приклад

Дано
:
джерело стабілізованої
постійної
напруги
, аналоговий вольтметр
, цифровий вольтметр
, магазини зразкового активного опору
, змінний резистор
.
Визначити
: дійсний клас точності
цифрового та аналогового вольтметрів

Вимірювальна апаратура та обладнання. Опис апаратури, пристроїв, стендів, умов експерименту.
Методика досліджень. Планування експерименту. Обґрунтування та опис методики експерименту. Вимоги до техніки безпеки.
Протокол досліджень. Вимоги до системи обліку результатів, таблична форма їх подання.

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

30
Обробка результатів експерименту. Визначення похибок результатів вимірювання.
ВисновкиОшибка! Закладка не определена.. Сутність (мета, умови) та оцінювання результатів експерименту в цифрах і фактах.

4. Питання для підготовки до захистуОшибка! Закладка не определена.
лабораторної роботи
Перелік питань складається з метою концентрації уваги студентів на ключових моментах виконання та захисту лабораторної роботи.
Приклад

1.
У
чому полягає
призначення метрологічних характеристик
?
2.
Який зміст понять
«
основні
похибки
» та
«
додаткові
похибки
».
3.
Які
існують види похибок вимірювань
?
4.
Що являють собою поняття
«
систематична похибка
» та
«
випадкова похибка
».
5.
Який зміст поняття
«
клас точності
»?
Як це поняття використовується для оцінки похибки вимірювань
?

5. Перелік посилань
Подається список джерел інформації, на яких базується виконання лабораторних робіт.

6. Вимоги до оформлення
Виконуються відповідно до стандарту ДСТУ 3008 – 95. Документація.
Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

7. Критерії оцінюванняОшибка! Закладка не определена. лабораторної
роботи
Формулюються у вигляді переліку припущених недоліків, що знижують оцінку роботи.
Наприклад, максимальну оцінку виставляють за дотримання таких умов:

повна відповідність звіту про виконання лабораторної роботи методичним рекомендаціям;

володіння теоретичними відомостями, на яких базується предмет дослідженьОшибка! Закладка не определена.;

загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу;

відповідність оформлення звіту чинним стандартам.

2.4. СемінариОшибка! Закладка не определена.
2.4.1. Терміни та їх визначення
Семінари – форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію серед студентів навколо попередньо визначених тем.

2.4.2. Дидактичні ціліОшибка! Закладка не определена.

2.
Методичне

забезпечення

навчальних

занять

31
Зміст семінарського заняття має бути зорієнтовано на підготовку студентів до презентації власних рефератів. У яких розглянуто принципові положення дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклів навчання.
У процесі занять студенти набувають предметно-розумових умінь (вчаться оперувати розумовими образами предметів, тобто аналізувати, класифікувати, узагальнювати, порівнювати тощо).
При цьому вони опановують науковий апарат дисципліни, опрацьовуючи джерела інформації, засвоюючи методи добору, структурування та викладу матеріалуОшибка! Закладка не определена., а також публічного захисту основних положень власних письмових робіт.
Під час семінару мають бути створені такі умови, щоб кожен студент відчув задоволення від самостійного пошуку інформації, мав змогу оцінювати й розвивати власні можливості, опановуючи полемічну культуру.

2.4.3. Тематика
Формується на основі змісту програми дисципліни.
Теми семінарів та окремих доповідей і повідомлень розробляються викладачами кафедр. Студенту надається право обирати тему або запропонувати власну, що сприяє розвитку його творчої активності.
Теми закріплюються за студентами на початку викладання дисципліни.

2.4.4. Форми проведення семінарів
Семінари відбуваються в аудиторіях або в навчальних кабінетах за участю одної академічної групи.
Види
семінарських занять
Розгорнута бесідаОшибка! Закладка не определена.. Тут передбачено, що тему поділяють на невеликі за обсягом, органічно пов'язані між собою питання, у кожному з яких сформульовано проблемне завдання. Його виконання є підставою для розгляду наступного, що дає змогу залучити до обговорення теми семінару значну частину студентів. Решту викладач заохочує до виступу з уточненнями та доповненнями. Цей вид семінару не передбачає підготовки рефератівОшибка! Закладка не определена..
Розгорнута бесіда, як правило, реалізується у форматі «вступне слово викладача – бесіда – підбиття підсумків».
ПовідомленняОшибка! Закладка не определена.. Такий вид семінару потребує ґрунтовнішої підготовки, використання кількох джерел. Інколи заздалегідь необхідно провести певні дослідження, спостереження, обробити числовий матеріал. На семінарі доповідач послідовно викладає свої думки, аргументує їх фактами, ілюструє переконливими прикладами. Решта студентів мають бути готові до підтвердження чи спростування викладених у повідомленні фактах та міркувань. Цей вид семінару зосереджує в собі значні дидактичні можливості, які можна реалізувати тільки через активність студентів.

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

32
ДиспутОшибка! Закладка не определена.. Правильна організація цього виду семінарського заняття захоплює студентів, сприяє глибокому засвоєнню навчальної інформації, виховує принциповість у відстоюванні поглядів, розвиває логічне мислення.
На диспуті слід розглядати чітко сформульовані конкретну тему, в обговоренні якої бере участь уся академічна група. Зміст питань, що виносяться на диспут, має містити явні та приховані суперечності. Це спонукає учасників обговорення мислити, сперечатися, доводити власну позицію.
Керуючи диспутом, викладач має бути максимально коректним і тактовним.
У структурі диспуту наявні такі питання: вступне слово, дискусія та підбиття її підсумків.
Конференція. Це найскладніший для проведення вид семінару. Викладач наперед визначає його тему, мету та завдання, формулює основні та додаткові питання, розподіляє їх між студентами з урахуванням індивідуальних можливостей кожного, добирає потрібну літературу, здійснює групові та
індивідуальні консультації.
Частина студентів виголошує доповіді та повідомленням, решта доповнює
їх виступи, ставить запитання, бере участь у дискусії. Викладач спрямовує обговорення доповідей, звертає увагу проблемні запитання, спонукає учасників до обміну думками.
На семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність кожного в дискусії, уміння формулювати й відстоювати свою позицію.

Під
час проведення семінару студент повинен:

ознайомитися з методичними рекомендаціями до проведення семінарських занять;

обов’язково брати участь у всіх семінарах з дисципліни;

одержати оцінку за семінарський модуль в межах передбаченої програмою форми модульного контролю.

Викладач
зобовязаний:

розподілити теми семінарського модулю серед студентів;

керувати ходом семінарського заняття;

скласти графік консультацій;

дотримуватись графіка консультацій;

здійснювати контрольні заходи відповідно до навчального плануОшибка! Закладка не определена.;

оцінити навчальну діяльність студента в опануванні семінарського модуля.

Завідувачеві
кафедри належить:

забезпечити матеріально-технічну, методичну та інформаційну базу проведення семінарів;

2.
Методичне

забезпечення

навчальних

занять

33

контролювати виконання графіка консультацій викладачами кафедри;

вирішувати спірні питання, що виникають між викладачем і студентом.

2.4.5. Матеріально-технічне, методичне та інформаційне забезпечення
Основний критерій готовності кафедри до проведення семінарських занять – матеріально-технічне забезпечення робочих місць студентів сучасними технічними засобами навчанняОшибка! Закладка не определена. та відповідним обладнанням для можливості здійснення презентації висвітлених у наукових роботах тем.
Конкретизація вимог до проведення семінарських занять зосереджене в методичних рекомендаціях, що розробляються викладачами кафедр, розглядаються й погоджуються відповідними методичними комісіями.
Інформаційне забезпечення має відповідати переліку літературних джерел, що поданий у методичних рекомендаціях.
2.4.6. Типова структура методичних рекомендацій студентам з
підготовки до семінарів
Матеріал цього видання доцільно в розміщеній нижче послідовності.

1. Мета семінару
Конкретизується зміст п. 2.4.2.
2. Форми проведення семінарських занять
Конкретизується зміст п. 2.4.4.
3. Методичні рекомендаціїОшибка! Закладка не определена.
Діяльність студента на семінарі – це виступи з повідомленнями, доповідями, рефератами, а також його участь у їх обговоренні під керівництвом викладача.
Методичні рекомендації до написання рефератів з обраної теми подано в п. 2.6.
У цих рекомендаціях висвітлюють підходи доОшибка! Закладка не
определена. підготовки та виголошення доповіді, її обговорення, ведення дискусії, розробки та використання демонстраційного матеріалуОшибка!
Закладка не определена..
Характер підготовки залежить від ролі, яка доручена студенту (доповідач, учасник обговорення тощо).

Приклад
методичних рекомендацій
1.
Процес підготовки до виступу з
повідомленнямОшибка
!
Закладка

не

определена
., доповіддю
, рефератом передбачає
такі
етапи
: а
) уточнення та осмислення теми
; б
) формулювання мети виступу
Наприклад
: викласти стан вирішення певного питання теорії
або практики
; розкрити сутність конкретного процесу дослідження
; охарактеризувати отримані
результати
; в
) визначення основних питань
, що підлягають висвітленню
; г
) підбір фактичного матеріалу
(
теоретичних положень
, прикладів
із практики
, даних про експериментальні
дослідження тощо
);

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

34 д
) добір необхідного матеріалу
, його аналіз та складання плану виступу
; е
) структурування змісту доповіді
; ж
) написання повного тексту
, тез виступу
, розгорнутого плану

2.
Структура й
зміст доповіді
Доповідь
і
повідомлення
, як правило
, включають вступ
, основну частину висновки
У
вступній частині
обов '
язково вказують тему
, обґрунтування
її
вибору
, висвітлюють ступінь актуальності
Варто також коротко охарактеризувати зміст й
обсяг опрацьованих джерел
інформації
Основна частина виступу містить вихідні
теоретичні
положення й
факти
, розкриває
зміст
і
методи проведених досліджень
, передбачає
аналіз результатів
,
їх узагальнення
Важливо розкрити причинно
- наслідкові
зв '
язки між розглянутими явищами
Перенасичення доповіді
фактами
, цифрами
, непроаналізованим
, неузагальненим
, бездоказовим матеріалом знижує
її
цінність
і
змістовність
Заключна частина виступу повинна відбивати підсумки
, містити узагальнення
, висновки

3.
Підготовка до промови
Після складання плану й
тез доповіді
доцільно розробити так званий опорний аркуш
, що відображає
послідовність виступу
На опорному аркуші
слід позначити важливі
пункти змісту в
запланованому порядку
Для впевненості
на початку виступу можна записати початкове речення без скорочень
Те саме можна зробити з
кінцевими фразами
, щоб у
заключній частині
доповіді
не забути запланований ефектний кінець
і
не порушити його стиль
На опорному аркуші
позначають також ті
місця
, де будуть використані
технічні
засоби
, посилання на заплановані
цитати тощо
Під час виготовлення опорних аркушів для виступу рекомендується
:

користуватись пронумерованими картками з
потрібною
інформацією
;

писати на картках бажано з
одного боку
– чітко
, зрозуміло
, досить великими
, літерами
;

окремі
частини виступу доцільно відокремити одну від одної
, виділити
іншим кольором або шляхом підкреслення принципові
положення
, опорні
та ключові
слова
;

обов

язково необхідно зазначити час виступу
;

кількість карток залежить від тривалості
виступу
, але
їх не повинно бути занадто багато
Існує
думка
, що найкраще текст доповіді
вивчити напам

ять
, але в
цьому випадку виступ справляє
враження неживої
декламації
Щоб створити ефект вільного спілкування з
аудиторією
, досить скористатись планом або опорним аркушем

4.
Техніка виголошування
Мистецтво усного мовлення полягає
в тому
, щоб слухачам можна було легко сприймати сказане
Для цього необхідно враховувати кілька описаних нижче чинників
Темп

промови
, що відповідає
темпераменту викладача
, не
є
причиною того
, щоб принципово змінювати його звички
У
той же час необхідно пам

ятати
, що на заняттях варто намагатися говорити скоріше повільно
, ніж швидко
– занадто швидкий темп промови створює
ефект квапливості
, ускладнюючи
її
розуміння

2.
Методичне

забезпечення

навчальних

занять

35
Незмінність темпу робить промову монотонною
Повільно необхідно говорити про найбільш важливі
речі
, а
також при потребі
щось підкреслити
Решту матеріалу можна викладати в
швидкому темпі
Сила

звуку

й

висота

тону певним чином залежить від величини приміщення
, чисельності
аудиторії
Але за будь
- яких умов тихе звучання спонукає
слухачів до підвищеної
концентрації
уваги
, проте занадто тиха промова ускладнює
розуміння
Отже
, доцільно говорити скоріше голосно
, ніж занадто тихо
Вимовлене слово своїм звучанням має
впливати на аудиторію
Паузи
.
Під час виголошення промови доводиться водночас думати про те
, що належить сказати в
наступний момент
Полегшують це завдання паузи
Вони також потрібні
слухачам для можливості
сприйняти й
переосмислити
інформацію
Взагалі
виступ має
починатись
із паузи
Вона створює
ситуацію напруженого чекання
Але й
під час промови за допомогою пауз можна домогтися особливого впливу на слухачів
До та після повідомлення важливої
інформації
необхідні
паузи
, вони допомагають розставляти необхідні
акценти у
змісті
виступу
Дихання
, особливо видих
, забезпечує
можливість говорити
, адже вимовлене слово
є
звучним видихом
Таким чином
, правильне дихання дуже важливе для оратора
Необхідно дихати ритмічно
, глибоко й
спокійно
Перед тим
, як сказати перше слово
, треба декілька разів спокійно вдихнути
Бажано
, щоб тривалість речень була такою
, аби в
їх середині
не треба було робити вдих
Початок

виступу

може

бути
:

згадка про актуальну подію або ситуацію
, відому багатьом слухачам
;

зосередження уваги на несподіваних
(
але стосовних теми виступу
) речах
;

виразне прислів

я або цитата
Формулюючи висновок доповіді
необхідно
:

узагальнити центральну
ідею
, показавши зв '
язок між початком
і
кінцем виступу
;

продемонструвати взаємозв

язок
ідеї
з більш широкою проблематикою
;

подати перспективи подальших пошуків
Оскільки людина сприймає
виступ декількома органами почуттів одночасно
, необхідно стежити не тільки за його звуковим оформленням
, але й
за вдалим використанням візуальних прийомів
Погляд
.
Зоровий контакт відіграє
важливу роль у
процесі
комунікації
, оскільки забезпечує
зворотній зв

язок між учасниками спілкування
Погляд оратора може сигналізувати про кінець його промови
, про те
, що він готовий дати слово ще комусь
Якщо ж
доповідач не готовий цього зробити
, він не зосереджує
свій погляд на слухачах
Жести
.
Рухи руками слугують
, насамперед
, для емоційного підсилення сказаного доповідачем
, наприклад
, вони можуть свідчити про його знервованість або страх
Рух головою також виконує
низку комунікативних функцій
Жестикуляція
– засіб оптичного підкріплення промови
Проте стереотипні
жести мало що додають для
її
сприйняття
, так само як
і
жести
, які
не відповідають меті
, що може зіпсувати враження від виступу
Кожен жест має
доповнювати сказане
У
той же час для пояснення багатьох явищ недостатньо вербальних
і
невербальних прийомів
Для цього
існують технічні
засоби навчання
Самоаналіз

виступу
.
Скориставшись магнітофонним записом

власного виступу
, можна перевірити силу голосу
, висоту тону
, темп мовлення
, уточнити його стиль
, прислухатись до артикуляції

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

36 5.
Застосування технічних засобів
Для унаочнення презентацій найбільш доцільним вважають проекційну техніку
Технічні
можливості
графопроектора дозволяють установити його поряд з
екраном
Доповідач
, перебуваючи може знаходитися безпосередньо біля проектора
, може змінювати об '
єкт у
процесі
демонстрації
, вносити зміни в
зображення
(
компонуючи
їх
, відкривати або закривати окремі
частини
).
Таким чином сприймається краще
Виготовляючи слайди з
потрібними об

єктами
, варто дотримуватись
єдиного стилю форматування
(
однаковий шрифт
, колірна гама
).
Прагнення увиразнити текст шрифтами різного типу робить його важким для читання
Доцільно використовувати в
одному зображенні
один
- два типи шрифтів
Накреслення літер
Шрифти не повинні
містити тонких ліній
Розмір шрифту має
бути таким
, щоб літери чітко розрізнялися з
останнього ряду аудиторії
Утруднюють читання тексту його перенасичення великими літерами
Підписи та ключові
слова варто виділяти
Текст
, що супроводжує
зображення
, має
бути максимально лаконічним
Його орієнтовний обсяг має
бути таким
: у
рядку не більше семи слів
, а
на всьому зображенні
не більше десяти рядків
В
іншому випадку його неможливо охопити поглядом
У
слайдах доцільно використовувати один або два кольори й
різні
відтінки та напівтони основного кольору
Бажано
, щоб кожен з
них містив один об '
єкт
– так він запам '
ятається краще
, ніж у
групі
з
іншими
Декілька об '
єктів слід подавати лише для порівняльної
оцінки
Починаючи подання кожного нового слайда
, перед початком пояснень викладач має
зробити паузу
Працюючи з
проекційною технікою
і
слайдами треба максимально повно використовувати можливість швидкої
заміни зображення
Кожне з
них на екрані
демонструють тільки в
той момент
, коли це потрібно
, а
в
іншому випадку
– проектор варто вимикати
Електронні

проектори

працюють від цифрового сигналу
, а
тому
їх технічні
можливості
досить широкі
Вони здатні
приймати зображення від відеомагнітофона
, телевізора
, комп

ютера
, цифрової
або аналогової
відеокамери
, сканера
За допомогою електронного проектора під час занять можна продемонструвати динамічне зображення
, що дозволяє
унаочнити складні
технологічні
процеси
Статичні
зображення створюють на комп '
ютері
з використанням стандартних програм системи
Microsoft Windows, наприклад
, Word, Excel, PowerPoint, Smart.
Програми
PowerPoint, Smart дозволяють використовувати спеціальні
ефекти з
елементами анімації
Використання системи
«
відеокамера

проектор

екран
» створює
широкі
можливості
для вивчення мініатюрних елементів різних технічних систем
Електронні
проектори відрізняються яскравим
і
чітким зображенням
, не вимагають затемнення аудиторії
, прості
в експлуатації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал