Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка20/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

171
Додаток
6
Зразок оформлення звороту титульного аркуша електронного ресурсу з віддаленим доступом
УДК
622.6 (075.8)
ББК
33.16
С
16
Д
21


Рекомендовано вченою радою як навчальний посібник для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
» (
Протокол

___ від
ХХ
ХХ
ХХХХ
)
Рецензенти:
Є
С
Венцель
– д
- р
техн наук
, проф
. (
Українська державна академія залізничного транспорту
, завідувач кафедри будівельних
, колійних
і
вантажно
- розвантажувальних машин
);
С
В
Корнєєв
– д
- р
техн наук
, проф
. (
Донбаський державний технічний університет
, завідувач кафедри гірничої
електромеханіки
і
обладнання
).

Дьячков П.А.
Д
21
Експлуатаційні
розрахунки транспорту гірничих підприємств
: навчальний посібник
[
Електронний ресурс
] /
П
А
Дьячков
;
Нац гірн ун
- т
. –
Електрон текст дані

Д
. :
НГУ
, 2014. – 199 с
Режим доступу
: http://nmu.org.ua (
дата звернення
: 17.05.2014). –
Назва з
екрана
. – ISBN
978–350–221–8
7.

Зміст видання відповідає
освітньо
- професійній програмі
підготовки бакалаврів з
напряму
6.050301 «
Гірництво
» (
галузевий стандарт вищої
освіти
України
ГСВО
ОПП
-05) та програмі
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
».
Розглянуто загальні
питання будови транспортних засобів на гірничих підприємствах
, визначено сферу
їх застосування
, порядок розрахунку та вибору параметрів
, методи оцінки працездатності
й безпеки експлуатації
, наведено приклади тягових розрахунків
Сформульовано навчальні
цілі
змістових модулів
, що окреслюють навички та вміння бакалавра з
гірництва


УДК
622.6(075.8)

ББК
33.16
С
16

ISBN 978–350–221–8
7
©
П
А
Дьячков
, 2014

©
НГУ
, 2014

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

172
Додаток
7
Зразок оформлення вихідних даних поліграфічного видання навчальної книги

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я


Іванчук
Василь
Іванович
Сидоренко
Станіслав
Григорович


ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Навчальний посібник

Редактор
О
Н
Ільченко

Підп до друку
10.01.2014.
Формат
30
×
42/4.
Папір офсетний
Ризографія
Авт арк
. 10,5.
Обл
.–
вид арк
. 12,3.
Тираж
500 пр
Зам
.____.Підготовлено до друку та видрукувано у
Державному вищому навчальному закладі
«
Національний гірничий університет
».
Свідоцтво про внесення до
Державного реєстру
ДК
№ 1842 від
11.06.2004 49005, м
Дніпропетровськ
, просп
К
Маркса
, 19.

Додатки

173
Додаток
8
Зразок оформлення вихідних даних електронного ресурсу

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я


Іванчук
Василь
Іванович
Сидоренко
Станіслав
Григорович


ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Навчальний посібник


Редактор
О
Н
Ільченко

Підписано до видання
10.01.2014.
Електронний ресурс
Авт арк
. 2,5.

Видано у
Державному вищому навчальному закладі
«
Національний гірничий університет
».
Свідоцтво про внесення до
Державного реєстру
ДК
№ 1842 від
11.06.2004 49005, м
Дніпропетровськ
, просп
К
Маркса
, 19.

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

174
Додаток
9
Форма плану підготовки до видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу
ЗАТВЕРДЖЕНО
:
Декан

гірничого

факультету

____________________
В
.
І
.
Бузило
“___” ____________ 2014 р

ПЛАН
підготовки до видання матеріалів
інформаційно
- методичного забезпечення навчального процесу гірничого факультету

Шифр і назва
напряму,
спеціальності
Назва
дисципліни
Назва та вид
видання
Автори

О
б ся г,
а в
т
.
ар к
./т и
р аж

Те р
м
ін

п о
д а
н н
я

Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин
6.050301
Гірництво
Основи гірничого виробництва
Основи гірничого виробництва.
Підручник
Бондаренко В.І.,
Кузьменко В.І.
12/
250
II кв.
2014 7.090301
Розробка родовищ корисних копалин
Дипломний проект за спеціальністю
7.090301 Розробка родовищ корисних копалин. Методичні рекомендації до виконання
Бондаренко В.І.,
Почепов В.М.,
Корсунський Г.Я.
Ел. рес.
ІII кв.
2014
Кафедра транспортних систем і технологій
6.050301
Гірництво
Основи теорії транспорту
Експлуатаційні розрахунки транспорту гірничих підприємств.
Навчальний посібник
Дьячков П.А.
10/
100
ІІ кв.
2014 6.050301
Гірництво
Основи теорії транспорту
Основи теорії транспорту.
Методичні рекомендації до практичних занять
Коптовець О.М.,
Денищенко О.В.
10/
100
І кв
2014


Додатки

175
Додаток
10
Приклад обґрунтування доцільності видання матеріалів методичного забезпечення навчального процесу
ОБҐРУНТУВАННЯ
доцільності
видання методичних рекомендацій
«
Основи теорії
транспорту
Методичні
рекомендації
до практичних занять з
дисципліни для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
»
(
автори
: ____________________________)
Видання методичних матеріалів
«
Основи теорії
транспорту
Методичні
рекомендації
до практичних занять з
дисципліни для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
» передбачено планом видань гірничого факультету на
2014 рік
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів з
гірництва дисципліна
«
Основи теорії
транспорту
» викладається кафедрою транспортних систем
і
технологій на третьому курсі
Рівень методичного забезпечення дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
» недостатній у
зв

язку з
відсутністю методичних рекомендацій до самостійної
роботи студентів під час підготовки до контрольних заходів
Мета видання методичних матеріалів

забезпечити ефективність самостійної
роботи студентів в
процесі
підготовки до контрольних заходів практичних занять з
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
».
Зміст рукопису методичних матеріалів відповідає
вимогам галузевих стандартів вищої
освіти
України та програмі
навчальної
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
».
У
названому виданні
розглянуто теоретичні
засади експлуатаційних розрахунків транспортних засобів гірничих підприємств
Подано також рекомендації
до розв

язування типових практичних задач стосовно функціонування основних засобів транспорту
, оцінювання
їхньої
працездатності
й безпеки експлуатації
у різноманітних умовах гірничого виробництва
Рекомендації
включають критерії
оцінювання контрольної
роботи
, доповнені
переліком можливих недоліків
, що зумовлюють зниження оцінки
На відміну від
існуючих
, названі
методичні
рекомендації
з дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
» здатні
активізувати виконавчий етап пізнавальної
діяльності
студентів
З
урахуванням особистого творчого внеску у
підготовку рукопису
___________________ визнано авторами методичних матеріалів
«
Основи теорії
транспорту
Методичні
рекомендації
до практичних занять з
дисципліни для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
».
Обґрунтування затверджено на засіданні
кафедри транспортних систем
і
технологій
ХХ
ХХ
ХХХХ

Завідувач кафедри транспортних систем
і
технологійЛ
Н
Ширін

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

176
Додаток
11
Приклад витягу з протоколу засідання кафедри стосовно видання матеріалів методичного забезпечення навчального процесу
Міністерство освіти
і
науки
України
ДЕРЖАВНИЙ
ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
«
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ГІРНИЧИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
»
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 5
засідання кафедри транспортних систем
і
технологій

ХХ.ХХ.ХХХХ м. Дніпропетровськ

ПРИСУТНІ: професори
:
Ширін
Л
Н
.,
Дудля
М
А
.,
Коптовець
О
М
.,
Салов
В
О
доценти
:
Трощило
В
С
.,
Денищенко
О
В
.,
Коровяка
С
Є
.,
Федоренко
Е
А
асистенти
:
Дьячков
П
А
.,
Розцвєтаєв
В
О
.,
Астахов
В
С
.,
інженер
- програміст
Яворська
В
В
., завідувач лабораторії
Щетина
О
М
., аспіранти
Інюткін
І
В
.,
Сорбат
Ю
І
.,
Агаєв
Р
А

СЛУХАЛИ
:
Ширіна
Л
Н
про рекомендацію до видання рукопису методичних матеріалів з
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
».

ВИСТУПИЛИ
:
Дудля
М
А
.,
Трощило
В
С
.,
Федоренко
Е
А
., які
зазначили
, що видання методичних матеріалів має
забезпечити ефективність самостійної
роботи студентів під час підготовки до контрольних заходів на практичних заняттях з
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
».

УХВАЛИЛИ:
1.
Вважати
, що зміст рукопису відповідає
програмі
дисципліни
«
основи теорії
транспорту
» та вимогам стандарту
«
СВО
НГУ
НМЗ
-05.
Нормативно
- методичне забезпечення навчального процесу
».
2.
Подати рукопис та обґрунтування доцільності
видання на розгляд методичної
комісії
напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
».
3.
З
урахуванням особистого творчого внеску у
підготовку рукопису визнати
____________ авторами методичних матеріалів
«
Основи теорії
транспорту
Методичні
рекомендації
до практичних занять з
дисципліни для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
».
Завідувач кафедриЛ
Н
Ширін

Секретар
Ю
І
Сорбат

Додатки

177
Додаток
12
Приклад витягу з протоколу засідання методичної комісії щодо видання матеріалів методичного забезпечення навчального процесу
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 4
засідання методичної
комісії
з напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
»
ДВНЗ
«
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ГІРНИЧИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
»
ХХ.ХХ.ХХХХ м. Дніпропетровськ
ПРИСУТНІ: професори
:
Бондаренко
В
І
.,
Бузило
В
І
.,
Усик
І
І
.,
Приходченко
В
Ф
.,
Кузьменко
О
М
.,
Корсунський
Г
Я
.,
Салов
В
О
., доценти
:
Медяник
В
Ю
.,
Заболотна
Ю
О
.,
Савченко
Ю
В
.,
Зорін
О
О

СЛУХАЛИ: Медяника
В
Ю
про затвердження обґрунтування доцільності
видання методичних матеріалів
«
Основи теорії
транспорту
Методичні
рекомендації
до практичних занять з
дисципліни для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
», який зазначив
, що на засідання методичної
комісії
подані
матеріали
:
– рукопис названих методичних рекомендацій
(
обсягом
34 с
.);
– витяг з
протоколу засідання кафедри транспортних систем
і
технологій
, що містить обґрунтування доцільності
видання методичних матеріалів
;
– програма дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
» для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
» галузі
знань
0503 «
Розробка корисних копалин
».

ВИСТУПИЛИ:
Бондаренко
В
І
зазначив
:

відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів з
гірництва дисципліна
«
Основи теорії
транспорту
» викладається кафедрою транспортних систем
і
технологій на третьому курсі
;

рівень методичного забезпечення дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
» недостатній у
зв

язку з
відсутністю методичних рекомендацій до самостійної
роботи студентів під час підготовки до контрольних заходів з
практичних занять
Корсунський
Г
Я
підкреслив
:

зміст рукопису методичних матеріалів
«
Основи теорії
транспорту
Методичні
рекомендації
до практичних занять з
дисципліни для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
» відповідає
освітньо
- професійній програмі
підготовки бакалаврів з
гірництва
(
галузевий стандарт вищої
освіти
ГСВО
ОПП

05) та програмі
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
»;

видання названих методичних матеріалів передбачено планом видань гірничого факультету на поточний рік

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

178
УХВАЛИЛИ:
1.
Затвердити обґрунтування доцільності
видання методичних матеріалів
«
Основи теорії
транспорту
Методичні
рекомендації
до практичних занять з
дисципліни для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
» (
автори
:
___________________).
2.
Подати на експертизу до редакційної
ради університету
:

рукопис названих методичних матеріалів
;

витяг з
даного протоколу
;

витяг з
протоколу засідання кафедри транспортних систем
і
технологій
;

обґрунтування доцільності
видання методичних матеріалів
(
завізоване головою методичної
комісії
);

копію програми навчальної
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
».

Голова методичної
комісії


В
І
Бондаренко

СекретарО
Ю
Медяник

Додатки

179
Додаток
13
Приклад обґрунтування доцільності видання навчальної книги

ОБҐРУНТУВАННЯ
доцільності
видання навчальної
книги
«
Експлуатаційні
розрахунки транспорту гірничих підприємств
»
(
автори
: _________________________)
Видання навчальної
книги
«
Експлуатаційні
розрахунки транспорту гірничих підприємств
» доцільне з
огляду на недостатній рівень
інформаційного забезпечення навчального процесу підготовки студентів освітньо
- кваліфікаційного рівня бакалавра з
гірництва
Мета посібника

засвоєння методики експлуатаційних розрахунків
, які
дають можливість аналізувати функціонування засобів транспорту гірничих підприємств
, оцінювати
її
працездатність
і
безпеку експлуатації
Досягнення мети забезпечує
експлуатаційний рівень професійної
діяльності
бакалавра
Зміст рукопису відповідає
програмі
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
», галузевому стандарту вищої
освіти
, у
ньому враховано сучасні
досягнення науки й
техніки
, чинні
вимоги до підручників
і
навчальних посібників
Підбір навчального матеріалу розділів здійснено з
огляду на поставлену мету
, яка безпосередньо пов

язується з
компетенціями фахівця
, що визначені
в освітньо
- кваліфікаційній характеристиці
У
посібнику вперше описуються методи експериментальних досліджень нормативних параметрів
, що використовуються для розв

язки тягових задач
Серед дидактичних прийомів
, що сприяють швидкості
засвоєння матеріалу
, застосовано узагальнені
схеми транспорту різних гірничих підприємств
і
конструктивні
структури засобів переміщення вантажів
Навчальна книга придатна для самостійного опанування лекційних модулів
Методи аналізу функціонування засобів транспорту на гірничих підприємствах та оцінювання
їх працездатності
й безпеки експлуатації
розглянуто на конкретних прикладах
, що передбачено професійними завданнями бакалаврів
Після кожного розділу подано висновки
, де висловлюються підсумкові
аспекти досягнення навчальної
мети
Переважна більшість
ілюстрацій сприяє
кращому розумінню тексту
, робить його більш лаконічним
Термінологія рукопису
, позначення фізичних величин
, формулювання визначень
і
понять
– загальноприйняті
Обсяг рукопису відповідає
нормативу для навчального посібника з
дисципліни
, загальний обсяг якої
за навчальним планом становить
216 годин
Видання навчальної
книги передбачено планом видань гірничого факультету на поточний рік
Навчальна книга може претендувати на надання грифу
«
Рекомендовано вченою радою як навчальний посібник
».
Завідувач кафедри транспортних систем
і
технологій
Л
Н
ШирінСалов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

180
Додаток
14
Приклад витягу з протоколу засідання кафедри стосовно видання навчальної книги

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
5
засідання кафедри транспортних систем
і
технологій
ДВНЗ
«
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ГІРНИЧИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
»

ХХ.ХХ.ХХХХ м. Дніпропетровськ

ПРИСУТНІ: професори
:
Ширін
Л
Н
.,
Дудля
М
А
.,
Коптовець
О
М
.,
Салов
В
О
доценти
:
Трощило
В
С
.,
Денищенко
О
В
.,
Коровяка
С
Є
.,
Федоренко
Е
А
асистенти
:
Дьячков
П
А
.,
Розцвєтаєв
В
О
.,
Астахов
В
С
.,
інженер
- програміст
Яворська
В
В
., завідувач лабораторії
Щетина
О
М
., аспіранти
Інюткін
І
В
.,
Сорбат
Ю
І
.,
Агаєв
Р
А

СЛУХАЛИ: Ширіна
Л
Н
про розгляд рукопису навчальної
книги
«
Експлуатаційні
розрахунки транспорту гірничих підприємств
» (
автори
:
______________) на предмет
:

обґрунтування доцільності
видання
;

визначення відповідності
змісту навчальної
книги програмі
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
» та
іншим чинним вимогам
;

обґрунтування претензій на гриф вченої
ради
;

визнання складу авторів

ВИСТУПИЛИ:
Коптовець
О
М
зазначив
:

мета посібника

засвоєння методів експлуатаційних розрахунків
, на основі
яких можна проаналізувати функціонування засобів транспорту гірничих підприємств
, а
також оцінити
їхню працездатність
і
безпеку експлуатації
;

прищеплення студентам умінь аналізувати роботу транспортної
системи та
її
елементів відповідає
експлуатаційному рівню професійної
діяльності
, визначеному чинним законодавством для бакалаврів будь
- якого напряму підготовки
Трощило
В
С
підкреслив відповідність змісту рукопису програмі
дисципліни та стандартам вищої
освіти
, сучасним досягненням науки й
техніки
, чинним вимогам до структури та змісту підручників
і
навчальних посібників
Денищенко
О
В
відзначив такі
особливості
навчального посібника
:

в анотації
до кожного розділу окреслено значення його змісту для реалізації
загальної
мети посібника
, сформульовано навчальні
цілі
, досягнення яких дозволяє
студенту набути необхідних умінь після опанування матеріалом
;

підбір навчального матеріалу розділів здійснюється з
огляду на поставлені
цілі
, що поряд з
графічною
інтерпретацією ключових положень надає
матеріалу певного лаконізму
Методи аналізу функціонування засобів

Додатки

181 транспорту гірничих підприємств
, оцінки працездатності
й безпеки експлуатації
розглянуто на конкретних прикладах
, що відповідає
професійним завданням бакалавра
:

після кожного розділу подано резюме
, де висловлюються підсумкові
моменти досягнення навчальної
мети
;

серед нових дидактичних прийомів
, що сприяють швидкості
засвоєння матеріалу
, треба відзначити застосування узагальнених схем транспорту різних гірничих підприємств
і
конструктивних структур засобів переміщення вантажів
;

порівняно з
аналогами
, у
посібнику вперше подано методи експериментальних досліджень нормативних параметрів
, що використовуються для розв

язування тягових задач
;

обсяг рукопису
– 12 авт арк
., що нижче граничного
(30 авт арк
.) відповідно до нормативу для навчального посібника з
дисципліни
, загальний обсяг якої
за навчальним планом становить
216 годин

УХВАЛИЛИ:
1.
Вважати
, що зміст рукопису навчальної
книги відповідає
програмі
дисципліни
«
основи теорії
транспорту
» та стандартам вищої
освіти
, сучасним досягненням науки
і
техніки
, чинним вимогам до навчальних посібників
2.
З
метою порушення питання про надання грифу
«
Рекомендовано вченої
ради як навчальний посібник
» подати рукопис та обґрунтування доцільності
видання на розгляд методичної
комісії
напряму підготовки
6.050301
«
Гірництво
».
3.
Враховуючи особистий творчий внесок у
підготовку рукопису
, визнати
_____________ авторами навчальної
книги
«
Експлуатаційні
розрахунки транспорту гірничих підприємств
».
Завідувач кафедри


Л
Н
Ширін

СекретарЮ
В
Сорбат


Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

182
Додаток
15
Приклад витягу з протоколу засідання методичної комісії стосовно видання навчальної книги
ВИТЯГ З

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал