Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка19/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

вхідна
вихідна
Витяг з протоколу засідання вченої ради.
Оформлене замовлення на видання.
Рукопис навчальної літератури, підготовлений
до видання
Надання ISBN (для літератури з
грифом вченої ради).
Тираж навчальної літератури

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

160
Поліграфічним виданням з
грифом університету
інформаційно
- видавничий комплекс надає
ISBN –
Міжнародний стандартний книжний номер
(International Standard Book Number).
Тираж видань формується з
двох частин
: нормативного тиражу й
тиражу для реалізації
Нормативний тираж включає
:

примірники
, кількість яких дорівнює
половині
контингенту студентів
, що одночасно вивчають дисципліну
(
ця кількість передається у
фонд бібліотеки університету або на абонемент кафедри
);

п

ять примірників надається авторам підручника або навчального посібника безкоштовно
Решта тиражу навчальної
книги
(
окрім обов

язкових примірників для розсилання
, що здійснюється редакційно
- видавничим відділом
) передається співробітникам кафедри
, які
призначені
для реалізації
навчальної
літератури й
несуть повну матеріальну відповідальність за укладеним з
адміністрацією договором

8.9.2.
Електронний освітній ресурс
, відео
– та аудіовидання

Документація
вхідна
вихідна
Електронна версія навчальної літератури
Надання ISBN (для літератури з грифом вченої ради).
Розміщення
електронного
ресурсу,
відеоресурсу
в
депозитарії бібліотеки та на сайті університету
Електронним і відео ресурсам з грифом вченої ради університету
редакційно-видавничий відділ також надає ISBN.
Для забезпечення захисту авторських прав редакційною радою здійснюється обов

язкова реєстрація видання навчальної
літератури як електронного освітнього ресурсу
, освітнього відеоресурсу та видача відповідного сертифіката автору чи групі
авторів за формою додатків
17
і
18.
Зареєстровані
електронні
ресурси розміщуються в
депозитарії
бібліотеки та на сайті
університету

8.10. Термін дії грифа
Термін дії
грифа вченої
ради
– п

ять років з
дня прийняття відповідного рішення
Якщо за цей час навчальна книга не видавалася
, то вчена рада має
підтвердити раніше наданий гриф
Дія наданого грифа не поширюється на доповнені
або перероблені
більш як на
25 відсотків перевидання навчальної
літератури
, якщо вони здійснюються навіть у
термін дії
грифа
Після завершення терміну дії
грифа навчальному виданню необхідно пройти нове затвердження з
метою встановлення відповідності
чинним вимогам

8.11. Відповідальність за видання навчальної літератури
Відповідальність за виконання плану видань з
відповідних спеціальностей несуть директори
інститутів
, декани факультетів

8. Попередній розгляд рукописів навчальної літератури та порядок надання грифів

161
Автори несуть відповідальність за якість рукописів
, відповідність
їх навчальним планам
, програмам дисциплін
Відповідальність за об '
єктивність обґрунтування доцільності
видання навчальних книг та матеріалів методичного забезпечення покладається на завідувачів кафедр та голів методичних комісій спеціальностей
і
напрямів підготовки
Відповідальність за якість експертизи рукописів на відповідність чинним вимогам несе редакційна рада
Відповідальність за якість редакційної
підготовки
і
поліграфічне виконання видань несе редакційно видавничий відділ
Відповідальність за розробку анотацій та реклами видань
НГУ
несуть автори
Відповідальність за створення окремої
сторінки на сайті
університету з
інформацією про видавничу діяльність
(
назви
, анотації
, вартість тощо
) несе
інформаційно
- комп '
ютерний комплекс університету162
ПІДСУМКИ
Уміння створювати зрозумілі
навчальні
текстиобовязкова
компетенція
викладачів вищої школи.
Зрозумілість навчальної
літератури забезпечується трьома основними чинниками
:

системним викладом структурованого навчального матеріалу
;

дотриманням норм літературної
мови
;

якістю
ілюстративного матеріалу

Щоб реалізувати цю аксіому автори навчальної
літератури мають взяти до уваги сформульовані
нижче правила й
поради

1.
Усвідомити
, що основна вимога до навчальної
літератури
– дидактичність
, зумовлена досягненням навчальних цілей та опрацюванням змісту дисципліни

2.
Сформулювати в
тексті
навчальні
цілі
у вигляді
передбачуваних конкретних дій студента після навчання
, за результатами яких можна однозначно оцінити рівень
їх досягнення
Благо скрізь і всюди залежить від дотримання двох умов:
правильного встановлення кінцевої мети та пошуку відповідних
засобів, що ведуть до неї (Аристотель).
3.
Здійснювати жорсткий відбір навчального матеріалу з
погляду досягнення навчальних цілей

Корисніше знати декілька мудрих правил, які завжди могли б
слугувати тобі, ніж навчитися багатьох речей, для тебе марних
(Сенека Луцій).

Голова учняне посудина, яку треба наповнити, а факел, який
треба запалити (Плутарх).
4.
Максимально
ілюструйте навчальний матеріал вільними від зайвих деталей рисунками
, схемами
, графіками

5.
На початку викладання будь
- якого змістового модуля подайте короткий опис наступного матеріалу
Наприкінці
зробіть підсумок
, тобто подайте узагальнені
структуровані
висновки

6.
Розробляючи навчально
- методичні
матеріали
, необхідно враховувати
, що самостійна робота реалізується студентами під час підготовки до контрольних заходів та виконання
індивідуальних завдань
З
цієї
причини

Додатки

163 методичні
рекомендації
для студентів мають містити вичерпні
відомості
про засоби
, процедуру контрольних заходів
,
їх форму
і
зміст
, методи розв

язування вправ
, опрацювання джерел
інформації
та критерії
оцінювання

Учневі належить працювати, вчителевікерувати цією справою
(Ян Амос Коменський).
7.
Систематизуйте навчальний матеріал з
метою підвищення швидкості
його засвоєння студентом

Точне логічне визначення понятьнайголовніша умова істинного
знання. (Сократ).

Якщо ти навчаєш, намагайся бути коротким, щоб слухняний розум
зрозумів слова й беріг би їх у пам'яті точно! Усе, що зайве, наше
поняття берегти не може (Горацій Квінт).

Чого не розуміють, тим не володіють (Гете).
8.
Формулюйте назву підручника
ідентично назві
дисципліни
, а
навчального посібника
– назві
змістового модуля
, який він охоплює

9.
Доведіть
, що підручник чи навчальний посібник
– не просто книга
, а
добрий помічник студента в
його роботі

Пасивними або активними можуть бути слухачі, а не методи
навчання. Методи бувають ефективними чи неефективними
(Ю. Вооглайда).

У навчанні треба прагнути не стільки до повного знання, скільки
до повного розуміння (Демокрит).
10.
Подавайте в
тексті
навчальної
літератури алгоритм пізнавальних дій для опанування матеріалу
Створюйте умови для виконавчої
діяльності
читача через подання характерних проблемних ситуацій та відповідних завдань
, еталони рішень
, тести самоконтролю
Першочерговим завданням навчальної
книги має
бути оволодіння методами застосування знань

Велика мета освітице не знання, а дії (Герберт Спенсер).

Мало одного знання: треба використовувати його; бажати
недостатньо, треба діяти (Гете).

Знанняне мета, а знаряддя. (Л. Толстой).


Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

164 11.
Створіть у
навчальній літературі
систему комплексної
діагностики рівня досягнень студента
, що суворо пов '
язаний
із системою навчальних цілей

12.
Орієнтуйте навчальну книгу на конкретну організаційну форму навчання

13.
Максимально використовуйте досвід колег

14.
Не гальмуйте розуміння та засвоєння навчальної
інформації
студентами малоцікавим для самоосвіти текстом
, невиразною збідненою мовою
, плутаниною в
термінології
, використанням мовних штампів
, калькуванням мови
, суржиком
, громіздкими висловлюваннями
, науковоподібністю
, малозрозумілістю визначень
, стилістичними й
лексичними неточностями

Людська творчість повинна бути завершеною, але вона ніколи не
може бути завершена (Й.Г. Фіхте).Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

165


БІБІЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
1.
Безпалько
В
П
Системно
- методическое обеспечение учебно
- воспитательного процесса подготовки специалистов
: учеб
.- метод пособие
/
В
П
Безпалько
,
Ю
Г
Татур
. –
М
. :
Высш шк
., 1989. – 144 с
2.
Бібліографічний запис
Бібліографічний опис
Загальні
вимоги та правила складання
: (
ГОСТ
7.1-2003, IDT) :
ДСТУ
ГОСТ
7.1:2006. –
Чинний з
2007–07–01. –
К
. :
Держспоживстандарт
України
, 2007. – 47 с
. – (
Система стандартів з
інформації
, бібліотечної
та видавничої
справи
) (
Національний стандарт
України
).
3.
Видання
Основні
види
Терміни та визначення
:
ДСТУ
3017-95. –
Чинний від
1996–01–01. –
К
. :
Держстандарт
України
, 1996. – 47 с
4.
Документація
Звіти у
сфері
науки
і
техніки
Структура
і
правила оформлення
:
ДСТУ
3008-95. –
Чинний від
1996–01–01. –
К
. :
Держстандарт
України
, 1996. – 39 с
5.
Левківський
К
М
Навчальна книга
Рекомендації
до написання
: посіб для наук
.- пед працівників
/
К
М
Левківський
,
В
О
Салов
;
М
- во освіти
і
науки
України
,
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2002. – 58 с
6.
Мелецинек
А
Инженерная педагогика
/
А
Мелецинек
. –
М
. :
МАДИ
(
ТУ
), 1998. – 185 с
7.
Методичні
рекомендації
щодо структури
, змісту та обсягів підручників
і
навчальних посібників для вищих навчальних закладів
і
Порядок надання навчальній літературі
грифів
Міністерства освіти
і
науки
України
. –
К
. :
Знання
, 2008. – 16 с
8.
Проблеми сучасного підручника
: зб наук праць
/
Нац акад пед наук
України
,
Ін
- т
педагогіки
. –
К
. :
Пед думка
, 2002 – 2012.
9.
Скорочення слів в
українській мові
у бібліографічному описі
Загальні
правила та вимоги
:
ДСТУ
3582-97. –
Чинний від
1998–07–01. –
К
. :
Держстандарт
України
, 1998. – 24 с
. – (
Державний стандарт
України
).

Додатки


166
Додаток
1
Зразок оформлення титульного аркуша поліграфічного видання матеріалів методичного забезпечення

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ
І
НАУКИ
УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ
ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
«
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ГІРНИЧИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
»ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра транспортних систем і технологійО
В
Денищенко
,
О
М
Коптовець

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТУ.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З
ДИСЦИПЛІНИ

для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
»
Дніпропетровськ
НГУ
2014

Додатки

167
Додаток
2
Зразок оформлення звороту титульного аркуша поліграфічного видання матеріалів методичного забезпечення

Денищенко
О
В
Основи теорії
транспорту
Методичні
рекомендації
до практичних занять з
дисципліни для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
» /
О
В
Денищенко
,
О
М
Коптовець
;
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2014. – 25 с

Автори
:
Денищенко
О
В
., канд техн наук
, доц
. (
розділи
1-3);
Коптовець
О
М
., д
- р
техн наук
, проф
. (
розділи
4-5).

Затверджено до видання редакційною радою
ДВНЗ
«
НГУ
» (
протокол
№ 3 від
ХХ
ХХ
ХХХХ
) за поданням методичної
комісії
напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
» (
протокол
№ 12 від
ХХ
ХХ
ХХХХ
).

Методичні
матеріали призначено для самостійної
роботи студентів напряму
6.050301 «
Гірництво
» під час підготовки до модульного контролю за результатами практичних занять
із нормативної
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
».
Розглянуто теоретичні
засади експлуатаційних розрахунків транспортних засобів гірничих підприємств
Описано методику розв

язування типових практичних задач стосовно функціонування основних засобів транспорту гірничих підприємств
, оцінювання
ії
працездатності
й безпеки експлуатації
в різноманітних умовах гірничого виробництва
Наведено критерії
оцінювання модульних контрольних робіт
Рекомендації
орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної
діяльності
студентів

Відповідальний за випуск завідувач кафедри транспортних систем
і
технологій
, д
- р
техн наук
, проф
Л
Н
Ширін

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

168
Додаток
3
Зразок оформлення титульного аркуша навчальної книги
(поліграфічне видання, електронний ресурс)

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ
І
НАУКИ
УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ
ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
«
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ГІРНИЧИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
»


П.А. ДЬЯЧКОВ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ ТРАНСПОРТУ
ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВНавчальний посібник

Дніпропетровськ
НГУ
2014

Додатки

169
Додаток
4
Зразок оформлення звороту титульного аркуша поліграфічного видання навчальної книги
УДК
622.6 (075.8)
ББК
33.16
С
16
Д
21


Рекомендовано вченою радою як навчальний посібник для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
» (
Протокол

___ від
ХХ
ХХ
ХХХХ
)

Рецензенти:
Є
С
Венцель
– д
- р
техн наук
, проф
. (
Українська державна академія залізничного транспорту
, завідувач кафедри будівельних
, колійних
і
вантажно
- розвантажувальних машин
);
С
В
Корнєєв
– д
- р
техн наук
, проф
. (
Донбаський державний технічний університет
, завідувач кафедри гірничої
електромеханіки
і
обладнання
).

Дьячков П.А.
Д
21
Експлуатаційні
розрахунки транспорту гірничих підприємств
: навчальний посібник
/
П
А
Дьячков
;
Нац гірн ун
- т
. –
Д
. :
НГУ
, 2014. –
199 с
. – ISBN 978–350–221–8.

Зміст видання відповідає
освітньо
- професійній програмі
підготовки бакалаврів з
напряму
6.050301 «
Гірництво
» (
галузевий стандарт вищої
освіти
України
ГСВО
ОПП
-05) та програмі
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
».
Розглянуто загальні
питання будови транспортних засобів на гірничих підприємствах
, визначено сферу
їх застосування
, порядок розрахунку та вибору параметрів
, методи оцінки працездатності
й безпеки експлуатації
, наведено приклади тягових розрахунків
Сформульовано навчальні
цілі
змістових модулів
, що окреслюють навички та вміння бакалавра з
гірництва

УДК
622.6(075.8)

ББК
33.16
С
16

ISBN 978–350–221–8
7
©
П
А
Дьячков
, 2014

©
НГУ
, 2014

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

170
Додаток
5
Зразок оформлення звороту титульного аркуша електронного ресурсу з локальним доступом
УДК
622.6 (075.8)
ББК
33.16
С
16
Д
21


Рекомендовано вченою радою як навчальний посібник для студентів напряму підготовки
6.050301 «
Гірництво
» (
Протокол

___ від
ХХ
ХХ
ХХХХ
)
Рецензенти:
Є
С
Венцель
– д
- р
техн наук
, проф
. (
Українська державна академія залізничного транспорту
, завідувач кафедри будівельних
, колійних
і
вантажно
- розвантажувальних машин
);
С
В
Корнєєв
– д
- р
техн наук
, проф
. (
Донбаський державний технічний університет
, завідувач кафедри гірничої
електромеханіки
і
обладнання
).

Дьячков П.А.
Д
21
Експлуатаційні
розрахунки транспорту гірничих підприємств
: навчальний посібник
[
Електронний ресурс
] /
П
А
Дьячков
;
Нац гірн ун
- т
. –
Електрон текст дані

Д
. :
НГУ
, 2014. – 199 с
. – 1 електрон опт диск
(CD-R). – систем
Вимоги
: Pentium-II/300 ; 64 mb ram ;
М
icrosoft Windows
XP ; 60 mb вільного дискового простору
; NET Framework 2.0. –
Назва з
етикетки диска
. – ISBN 978–350–221–87.
Зміст видання відповідає
освітньо
- професійній програмі
підготовки бакалаврів з
напряму
6.050301 «
Гірництво
» (
галузевий стандарт вищої
освіти
України
ГСВО
ОПП
-05) та програмі
дисципліни
«
Основи теорії
транспорту
».
Розглянуто загальні
питання будови транспортних засобів на гірничих підприємствах
, визначено сферу
їх застосування
, порядок розрахунку та вибору параметрів
, методи оцінки працездатності
й безпеки експлуатації
, наведено приклади тягових розрахунків
Сформульовано навчальні
цілі
змістових модулів
, що окреслюють навички та вміння бакалавра з
гірництва


УДК
622.6(075.8)

ББК
33.16
С
16

ISBN 978–350–221–8
7
©
П
А
Дьячков
, 2014

©
НГУ
, 2014

Додатки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал