Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка18/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
8. ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД РУКОПИСІВ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРИФІВ

Порядок попереднього розгляду та видання навчальної
літератури має
регламентуватись відповідним стандартом вищого навчального закладу
Наприклад уведений у
дію в
Національному гірничому університеті
стандарт
«
СВО
НГУ
ІМЗ
– 14. «
Організація видання
інформаційно
- методичного забезпечення навчального процесу
», має
на меті
:

забезпечення контролю якості
інформаційного та методичного забезпечення навчального процесу
;

організаційно
- методичне супроводження створення навчальної
літератури
;

упорядкування видання навчальної
літератури як електронних ресурсів
;

зменшення витрат на видання навчальної
літератури
Організацію навчального процесу
ДВНЗ
«
НГУ
» спрямовано на активізацію виконавчого етапу навчання студентів
і
скорочення терміну зворотного зв

язку з
ними
, що забезпечує
належну якість вищої
освіти та адаптацію до
Європейської
кредитно
- трансферної
системи
(
ЄС
TS).
Зосередження уваги саме на самостійній роботі
студентів висуває
підвищенні
вимоги до формування відповідного методичного та
інформаційного забезпечення всіх видів навчальної
діяльності
студентів
Підготовка рукопису навчальної
літератури здійснюється науково
- педагогічними працівниками кафедр відповідно до плану видань факультету
Форма плану видань наведена у
додатку
9.
До складу авторів можуть залучатись науково
- педагогічні
працівники будь
- яких кафедр університету
,
інших вищих навчальних закладів
, фахівці
виробництва
З
метою контролю відповідності
чинним вимогам та забезпечення якості
підручникам
, посібникам
і
довідковим виданням надається гриф вченої
ради університету з
відповідною процедурою підготовки рукопису до видання
Заходи щодо надання грифу вченої
ради та процес видання навчальної
літератури подані
нижче

8.1. Розгляд рукописів навчальної літератури на засіданні кафедри

Документація
вхідна
вихідна
Рукопис навчальної
літератури
Витяг з протоколу засідання кафедри.
Визнання складу авторського колективу.
Обґрунтування доцільності видання
Під час засідання кафедри рукопис розглядається на предмет обґрунтування доцільності
видання
, визначення відповідності
змісту програми дисципліни
, вимогам стандартів вищої
освіти й
погодження складу авторів
Для розгляду рукопису на засіданні
кафедри завідувач призначає
рецензента
, який складає
проект обґрунтування доцільності
видання навчальної

8. Попередній розгляд рукописів навчальної літератури та порядок надання грифів

153 книги
В
обґрунтуванні
, що підписується завідувачем кафедри
, висвітлюються такі
питання
:

актуальність видання навчальної
літератури
;

рівень
інформаційного забезпечення навчальної
дисципліни
;

відповідність змісту рукопису програмі
дисципліни та вимогам стандартів вищої
освіти
;

відповідність навчальних цілей вимогам освітньо
- кваліфікаційної
характеристики фахівців спеціальності
чи напряму
;

урахування сучасних досягнень науки
, техніки й
культури
;

здатність забезпечити самостійну роботу студентів
;

дидактичні
властивості
змісту
;

оцінка якості
ілюстративного матеріалу
;

ступінь використання загальноприйнятої
термінології
, позначень величин
, визначень
і
понять
;

переваги порівняно з
раніше виданими аналогами
;

відповідність обсягу рукопису чинним нормативам
;

розрахований тираж
Приклади обґрунтування подано в
додатках
10
і
13.
До того ж
на засідання необхідно погодити склад авторського колективу для уникнення претензій на співавторство від
інших науково
- педагогічних працівників
Критерієм співавторства може бути конкретний творчий внесок працівника в
створення навчального видання
Приклади витягу з
протоколу засідання кафедри подано в
додатках
11
і
14.

8.2. Розгляд рукописів навчальної літератури на засіданні методичної
комісії за напрямом, спеціальністю
Документація
вхідна
вихідна
Рукопис навчальної
літератури.
Програма навчальної
дисципліни.
Обґрунтування доцільності
видання.
Витяг з протоколу засідання
кафедри
Витяг з протоколу засідання методичної комісії.
Обґрунтування доцільності видання, завізоване головою
методичної комісії.
Пропозиції стосовно включення навчальної літератури
до плану видань.
Затвердження рецензентів рукописів підручників,
посібників та довідкової літератури
Моніторинг стану
інформаційного забезпечення за напрямами підготовки
, спеціальностями здійснюють відповідні
методичні
комісії
Умова прийняття рішення про підготовку та видання нової
навчальної
літератури з
дисципліни за навчальним планом
– відсутність подібної
літератури або низька якість аналогів
Оновлення навчальної
літератури або збільшення
їх кількості
відбувається шляхом стереотипного видання

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

154
Необхідність видання нової
літератури визначає
методична комісія з
напряму підготовки
, спеціальності
за результатами аналізу бібліотечних фондів університету
На предмет затвердження обґрунтування доцільності
видання рукопис розглядається на засіданні
методичної
комісії
за напрямом підготовки
, спеціальністю
Зразки витягу з
протоколу засідання комісії
подано в
додатках
12
і
15.
Особливу увагу при цьому звертають на відповідність змісту навчальної
літератури вимогам стандартів вищої
освіти за напрямом підготовки чи спеціальністю
(
освітньо
- кваліфікаційна характеристика
, освітньо
- професійна програма підготовки
, засоби діагностики
).

8.3. Рецензування рукописів навчальної літератури
Документація
вхідна
вихідна
Рукопис навчальної літератури
Рецензії фахівців споріднених кафедр НГУ або
інших вищих навчальних закладів
Рукопис подається на рецензію двом

трьом фахівцям
Рецензентам пропонується об '
єктивно оцінити навчальне видання шляхом всебічного аналізу його властивостей
У
рецензіях мають бути висвітлені
перелічені
нижче питання

Дотримання
загальних вимог до навчальної літератури:

відповідність структури рукопису чинним рекомендаціям
;

підпорядкованість стандартам вищої
освіти
;

урахування сучасних досягнень науки
, техніки
, культури
, суспільного життя
;

регламентованість обсягу відповідно до наданих кредитів на викладання дисципліни

переваги змісту порівняно з
виданнями на
ідентичну тему

Реалізація
сучасних тенденцій розвитку вищої освіти:

чітке формулювання діагностично поставлених навчальних цілей
;

адекватність навчальних цілей вимогам освітньо
- кваліфікаційної
характеристики фахівця
;

наявність алгоритму реалізації
компетентнісного підходу до засвоєння матеріалу
;

спрямованість на формування та розвиток загальнонавчальних
, дисциплінарних
і
професійних компетенцій студентів

Рівень
дидактичного опрацювання:

аналіз повноти
і
якості
дидактичного апарату
;

8. Попередній розгляд рукописів навчальної літератури та порядок надання грифів

155

реалізація послідовності
й системності
викладу та структурованість навчального матеріалу
;

дидактична вмотивованість тексту
(
добір адекватного навчального матеріалу та його подача у
вигляді
, що забезпечує
засвоєння з
максимальною швидкістю за умови використання певних організаційних форм
і
технічних засобів навчання
).

Досконалість
мови та ілюстрацій:

ступінь точності
використання загальноприйнятої
термінології
, норм
, правил
, стандартів тощо
;

точність визначень
і
формулювань
;

спрямованість на сприйняття та розуміння
, осмислення
і
засвоєння матеріалу через доступність
, точність
, ясність та чистоту мови
, мовну правильність
, дотримання лексичних
, граматичних
, орфоепічних
, стилістичних
, фразеологічних норм тощо
;

якість
ілюстративного матеріалу для надання привабливості
, підвищення рівня наочності
, мотивації
до вивчення дисципліни
, впливу на естетичне виховання студентів
;

загальна оцінка літературного стилю викладу матеріалу та якості
ілюстративного матеріалу

Сприяння
ефективності самостійної роботи:

спрямованість на формування умінь та навичок самоосвіти завдяки опису технологій навчальної
діяльності
;

висвітлення аспектів проблемного навчання
, орієнтації
на самостійний пошук та на навчально
- творчу діяльність
;

наявність контрольних завдань для розширення виконавчого етапу пізнавальної
діяльності
студента
;

подання прикладів виконання контрольних завдань
;

загальна оцінка ефективності
використання книги для самостійної
роботи студентів

Придатність
до оцінювання навчальних досягнень студентів:

вмотивованість поділу навчального матеріалу на модулі
, що підпорядковані
певним навчальним цілям з
обов

язковою оцінкою ступеня
їх засвоєння
;

відображення модулів суто діяльнісного спрямування
(
питання й
завдання
, що стосуються різноманітних видів навчальної
діяльності
) як обов

язкових складників
;

ступінь логічного зв

язку навчальних цілей
із змістом контрольних завдань
;

наявність чіткого формулювання очікуваних навчальних результатів
, а
також опису стратегії
, методів
і
критеріїв оцінювання студентів у
плані
стосовно досягнення таких результатів
;

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

156

наведення узагальнених еталонів рішень
і
прикладів виконання контрольних завдань

Зрозумілість
тексту Процес навчання заснований на комунікації
викладачів
і
студентів
, яка буває
мовною та візуальною
У
процесі
мовної
комунікації
джерелом
інформації
є
викладач
, при візуальній
– текст підручника
, лекції
, методичних вказівок
, електронний підручник
і
т п
У
разі
візуальної
комунікації
викладач не бачить реакції
студентів на текст
і
не може його доповнити
, перефразувати
іншими словами або пояснити новим прикладом
, як це часто робиться в
процесі
мовної
комунікації
Тому до візуальної
комунікації
за допомогою навчального тексту висувають вимогу зрозумілості

Зрозумілість
- це властивість тексту передавати зміст
інформації
без спотворення
і
долати можливі
перешкоди
, що виникають у
читача при візуальної
комунікації
Розрізняє
наступні
чотири критерії
зрозумілості
навчального тексту
: простота
, впорядкованість
, стислість
, додаткове стимулювання
Критерій "
простота " тексту характеризується прямим порядком слів
(
за підметом слідкує
присудок
), відсутністю складних конструкцій та вставних слів
, помірним використанням прикметникових
і
дієприкметникових зворотів
Рівень простоти тексту або усного повідомлення визначається наступними властивостями тексту
: побудовою речень
, підбором слів для висловлення думки
, наявністю пояснень до спеціальних термінів
У
простих текстах
інформація передається короткими реченнями
, за допомогою поширених слів
, терміни пояснюються ясно
і
конкретно
У
складних текстах
інформація передається довгими складнопідрядними реченнями
, використовуються нерозповсюджені
слова
, терміни пояснюються абстрактно
За критерієм
«
впорядкованість
» оцінюють
:
1) внутрішню впорядкованість
– послідовно розташовуються один за одним речення
;
2) зовнішню впорядкованість
– наочне угрупування частин
, пов '
язаних між собою
(
у друкованому тексті
це абзаци
), зауваження на початку та в
середині
тексту
Упорядкованість тексту визначається наступними показниками
: виділення важливого
, послідовність викладу
, повнота охоплення змісту
Відділення важливого від менш важливого дозволяє
сконцентрувати увагу читача на головному
і
при необхідності
звернутися до поясненням деталей
Послідовному викладу притаманні
логічні
та послідовно описані
одна за одною думки автора тексту
У
добре осяжному тексті
не втрачається
«
червона нитка
».
Критерій
«
стислість
» тексту характеризується оптимально стислим викладом
, відсутністю повторів
, зайвої
інформації
і
малоінформативних

8. Попередній розгляд рукописів навчальної літератури та порядок надання грифів

157 поєднань
Короткий текст дає
читачеві
чіткі
та вичерпні
відповіді
, але змушує
його зосередити увагу на навчальному матеріалі
У
такому тексті
важливим
є
практично все
Стислість
– третя необхідна
і
обов '
язкова риса наукової
мови
, що в
найбільшій мірі
визначає
її
культуру
Реалізація цієї
риси означає
вміння уникнути непотрібних повторів
, зайвої
деталізації
і
зайвих слів
Кожне слово
і
вираз служить тут з
тією метою
, яку можна сформулювати наступним чином
: як можна точніше
, але
і
коротше донести суть справи
Тому слова
і
словосполучення
, які
не несуть ніякого суттєвого навантаження
, повинні
бути повністю виключені
з тексту
Критерій
«
додаткове стимулювання
» враховує
наявність у
тексті
стимулів
, що спонукають до активного навчання
Стимули призначені
для задоволення
індивідуальних потреб студентів у
вивченні
основного
і
додаткового навчального матеріалу
Додаткове стимулювання доречне лише в
поєднанні
з впорядкованістю тексту
Тільки в
цьому випадку воно спрямоване на розуміння матеріалу


Зауваження
та висновки:

подання конкретних посторінкових зауважень
;

висновки про якість рукопису в
цілому
Висновках рецензії
можуть мати один
із чотирьох варіантів змісту
:

рекомендація до видання тексту в незмінному вигляді, де обов

язково належить зазначити тип видання
(
підручник чи навчальний посібник
і
його адресацію тобто студентами якої
галузі
знань
, напряму підготовки
, спеціальності
він може бути використаний
;

необхідність доопрацювання.
Якщо рукопис
, на думку рецензента
, не містить значних недоліків
, а
виявлені
ним можуть бути усунуті
шляхом доопрацювання
, то в
заключній частині
рецензії
підтверджується доцільність видання
При цьому автори мають відповісти на зауваження
Авторам необхідно надати відповідь на зауваження рецензента
і
повідомити про внесення відповідних змін
, а
також висловити мотивовані
заперечення щодо несуттєвих зауважень
, на
їхню думку
;

необхідність перероблення.
Якщо рукопис потребує
суттєвих змін великого обсягу обґрунтовується доцільність його повторного рецензування
(
тим самим рецензентом
) після переробки
;

недоцільність видання. Це має
бути зумовлено наявністю дуже серйозних недоліків
і
прорахунків у
змісті
рукопису
Такий висновок належить чітко вмотивувати
і
пояснити
Висновок про недоцільність видання повинен містити вагомі
зауваження
Рукописи
, на які
було отримано суперечливого змісту підлягають додатковому рецензуванню

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

158
8.4. Експертиза редакційної ради
Документація
вхідна
вихідна
Рукопис навчальної літератури.
Програма дисципліни, для якої призначена навчальна
література.
Витяги із протоколів засідання кафедри і методичної комісії.
Обґрунтування доцільності видання навчальної літератури.
Рецензії фахівців
Висновок експертизи
Експертизу рукописів на відповідність загальним вимогам до навчальної
літератури здійснюють експерти
, призначені
редакційною радою
Рукописи
, які
відповідають вимогам
, направляються на обов

язкове редагування в
редакційно

видавничий відділ разом з
висновками експертизи


8.5. Редагування рукопису редакційним відділом
Документація
вхідна
вихідна
Оформлене в установленому порядку замовлення на редагування.
Рукопис навчальної книги, що враховує зауваження рецензентів та
експертизи
Зауваження
редактора

Прийом рукопису навчальної
літератури на редагування реєструється в
редакційно
- видавничому відділі
і
здійснюється на підставі
замовлення встановленої
форми
Далі
редактор працює
над рукописом у
кілька етапів відповідно до прийнятої
методики редагування
, з
огляду на дотримання норм літературної
мови
, вимог культури мовлення
, чіткості
й лаконічності
викладу матеріалу
, а
також видавничих стандартів
З
дозволу начальника редакційно
- видавничого відділу редактор має
право повернути авторові
рукопис
, припинивши редагування
, коли вже на початковому етапі
виявлено серйозні
вади мовного оформлення тексту
, суттєві
та численні
порушення причинно
- наслідкових зв

язків у
поданні
інформації
Термін редагування залежить від обсягу рукопису
, рівня його грамотності
, досконалості
структури тексту
, а
також від обсягу редакційного портфеля
(
тобто черги рукописів
, призначених для редагування
).
Процес редакційної
обробки може тривати від двох до шести місяців з
моменту його початку
, але за умови
, що автор не допускає
значних затримок у
поверненні
рукопису після доопрацювання
При цьому автор не має
право вносити в
текст рукопису будь
- які
зміни й
доповнення без погодження з
редактором


8. Попередній розгляд рукописів навчальної літератури та порядок надання грифів

159
8.6. Коректування рукопису авторами
Документація
вхідна
вихідна
Рукопис навчальної літератури із
зауваженнями редактора
Рукопис навчальної літератури, повністю
підготовлений до видання
Рукопис після редагування
із зауваженнями та правкою редактора повертається автору на доопрацювання
Автор разом з
редактором з

ясовує
виниклі
питання та погоджує
запропоновані
доповнення й
зміни до тексту
8.7. Розгляд матеріалів редакційною радою університету
Документація
вхідна
вихідна
Рукопис навчальної літератури підготовлений до
поліграфічного видання або видання як електронного
ресурсу
Протокол засідання
редакційної ради.
Рекомендація щодо надання
грифу
8.8. Розгляд рукопису вченою радою університету та надання грифу
(підручники, посібники, довідкові видання)
Документація
вхідна
вихідна
Витяг із протоколу засідання редакційної ради
Витяг з протоколу засідання вченої
ради
Питання про розгляд рукопису вченою радою університету на предмет отримання грифу вноситься в
порядок денний за умови наявності
витягу
із протоколу засідання редакційної
ради
На засіданні
вченої
ради навчальну книгу представляє
експерт редакційної
ради
Вчена рада приймає
рішення про надання навчальній літературі
відповідного грифу
Підручникам надається гриф
«
Затверджено вченою радою як підручник для студентів напряму підготовки
(
спеціальності
) __________________».
Навчальним посібникам надається гриф
«
Рекомендовано вченою радою як навчальний посібник для студентів напряму підготовки
(
спеціальності
)
__________________».
Приклад витягу з
протоколу вченої
ради
ДВНЗ
«
НГУ
» подано в
додатку
16.

8.9. Видання навчальної літератури
8.9.1.
Поліграфічне видання

Документація

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал