Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»



Pdf просмотр
Сторінка16/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Автореферат
дисертації
Заголовок
Устименко
Є.Б.
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Наукове обґрунтування екологічно безпечного методу та технології утилізації ракетних двигунів твердого палива
:
Відомості, які відносяться до назви
: автореф. дис. … д-ра техн.наук
: спец. 21.06.01 Екологічна безпека
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ Устименко Євгеній Борисович
;
Наступні відомості
; Нац. гірн. ун-т
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – Д.
,
Дата видання
, 2012
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 36 с.

1.
Устименко
Є
Б
Наукове обґрунтування екологічно безпечного методу та технології
утилізації
ракетних двигунів твердого палива
: автореф дис
. …
д
- ра

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

137 техн наук
: спец
. 21.06.01 «
Екологічна безпека
» /
Устименко
Євгеній
Борисович
;
Нац гірн ун
- т
. –
Д
., 2012. – 36 с
. –
Бібліогр
.: с
. 38–33.

2.
Скляр
Л
Б
Організаційно
- економічне забезпечення аналізу та діагностики екологічного управління підприємствами консервної
промисловості
: автореф дис канд екон наук
: спец
. 08.00.06 «
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
» /
Скляр
Лариса
Борисівна
;
НАН
України
,
Ін
- т
пробл ринку та екон
.- екол досліджень
. –
О
.,
2012. – 20 с
. –
Бібліогр
.: с
. 15.
3.
Бабій
І
В
Організаційно
- економічний механізм реструктуризації
в антикризовому управлінні
підприємством
: автореф дис канд екон наук
: спец
. 08.00.04 «
Економіка та управління підприємствами
» /
Бабій
Ірина
Віталіївна
;
М
- во освіти
і
науки
, молоді
та спорту
України
,
Хмельн нац ун
- т
. –
Хмельницький
, 2012. – 20 с
. –
Бібліогр
.: с
. 15–17.

Багатотомні
видання в цілому
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої
освіти в Україні
:
Відомості, які відносяться до назви
: зб. тез доповідей ІХ Всеукр. наук.-метод. конф.,
18–19 листоп. 2010 р., Київ
: у 2-х ч.
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т
України
«Київ. політехн. ін-т», Київ. нац. ун-т
ім
. Т. Шевченка
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – К.
:
Ім
’я видавця
: НТУУ «КПІ»
,
Дата видання
, 2010
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 2 ч.
1.
Болонський процес
: стан та перспективи розвитку вищої
освіти в
Україні
: зб тез доп
ІХ
Всеукр наук
.- метод конф
., 18

19 листоп
. 2010 р
.,
Київ
: у
2- х
ч
. /
М
- во освіти
і
науки
України
,
Нац техн ун
- т
України
«
Київ політехн
ін
- т
»,
Київ нац ун
- т
ім
Т
Шевченка
. –
К
. :
НТУУ
«
КПІ
», 2010. – 2 ч
2.
Іванченко
Є
А
Математика для економістів
Практикум
: навч посіб для студ вищ навч закл
. : у
2- х
т
. /
Євгенія
Іванченко
,
Наталія
Самарук
;
М
- во фінансів
України
,
Одес
ін
- т
фінансів
Укр держ ун
- ту фінансів
і
міжнар торгівлі
,
Хмельн нац ун
- т
. –
О
. :
Поліграф
, 2011. – 2 т
3.
Савельев
И
В
Курс общей физики
: учеб пособие для студ вузов
: в
3- х
томах
/
И
В
Савельев
. – 2- е
изд
., перераб
. –
М
. :
Наука
, 1982. – 3 т

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

138
Окремі
частини багатотомного видання
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої
освіти в Україні
:
Відомості, які відносяться до назви
: зб. тез доповідей ІХ Всеукр. наук.-метод. конф.,
18–19 листоп. 2010 р., Київ. У 2-х ч. Ч. 2
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т
України
«Київ. політехн. ін-т», Київ. нац. ун-т
ім
. Т. Шевченка
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – К.
:
Ім
’я видавця
: НТУУ «КПІ»
,
Дата видання
, 2010
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 264 с.
1.
Болонський процес
: стан та перспективи розвитку вищої
освіти в
Україні
: зб тез доп
ІХ
Всеукр наук
.- метод конф
., 18–19 листоп
. 2010 р
.,
Київ
У
2- х
ч
Ч
. 2 /
М
- во освіти
і
науки
України
,
Нац техн ун
- т
України
«
Київ політехн
ін
- т
»,
Київ нац ун
- т
ім
Т
Шевченка
. –
К
. :
НТУУ
«
КПІ
», 2010. – 264 с
2.
Науково
- освітній потенціал нації
: погляд у
XXI століття
У
2- х
кн
Кн
. 1.
Пріоритет
інтелекту
/
М
- во освіти
і
науки
України
. –
К
. :
Навч книга
,
2003. – 639 с
або
2.
Пріоритет
інтелекту
/
М
- во освіти
і
науки
України
. –
К
. :
Навч книга
,
2003. – 639 с
. – (
Науково
- освітній потенціал нації
: погляд у
XXI століття
: у
2- х
кн
. /
М
- во освіти
і
науки
України
; кн
. 1).
3.
Савельев
И
В
Курс общей физики
: учеб пособие для студ вузов
У
3- х
т
Т
2.
Электричество и
магнетизм
Волны
Оптика
/
И
В
Савельев
. – 2- е
изд
., перераб
. –
М
. :
Наука
, 1982. – 496 с
або
3.
Савельев
И
В
Электричество и
магнетизм
Волны
Оптика
/
И
В
Савельев
. – 2- е
изд
., перераб
. –
М
. :
Наука
, 1982. – 496 с
. – (
Курс общей физики
: учеб пособие для студ вузов
: у
3- х
т
. /
И
В
Савельев
; т
. 2).


Депоновані
наукові роботи:
Заголовок
Разумовский
В. А.
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Управление маркетинговыми исследованиями в регионе

Відомості
про відповідальність

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

139
/
Перші
відомості
/ В. А. Разумовский, Д. А. Андреев
;
Наступні відомості
; Ин-т экономики города
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – М.
,
Дата видання
, 2002
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 210 с.
:
Інші відомості про фізичну
характеристику
: схемы
7. Зона приміток
. –
. – Библиогр.: с. 208–209
. – Відомості про депонування
. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.2002,
№ 139876 1.
Разумовский
В
А
Управление маркетинговыми исследованиями в
регионе
/
В
А
Разумовский
,
Д
А
Андреев
;
Ин
- т
экономики города
. –
М
., 2002.
– 210 с
. : схемы
. –
Библиогр
.: с
. 208–209. –
Деп в
ИНИОН
Рос акад наук
15.02.2002,
№ 139876.
2.
Евдокимов
Ф
И
Определение лимитных сроков воспроизводства очистных забоев в
условиях комплексно
- механизированных шахт
Донбасса
/
Ф
И
Евдокимов
,
О
Г
Новикова
,
Н
В
Рак
;
Дон политехн ин
- т
. –
Донецк
, 1981.
– 12 с
. –
Деп в
УкрНИИНТИ
21.10.1981,
№ 3119.
3.
Социологическое исследование малых групп населения
/
В
И
Иванов
[
и др
.] ;
М
- во образования
Рос
Федерации
,
Фин акад
. –
М
., 2002. – 110 с
. –
Библиогр
.: с
. 108–109. –
Деп в
ВИНИТИ
13.06.2002,
№ 145432.
4.
Размустова
Т
О
Историко
- краеведческие исследования музеев
Центрально
-
Черноземного региона
(1917–1940 гг
.) /
Т
О
Размустова
. –
М
.,
1987. – 53 с
. –
Деп в
ИНИОН
АН
СССР
01.12.1987,
№ 31909.

Неопубліковані документи
Звіти
про науково-дослідні роботи
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Розробка науково-методологічних принципів
інформаційно
-методичного забезпечення кредитно
-модульної системи підготовки фахівців
:
Відомості, які відносяться до назви
: звіт про НДР (заключ.)
: ГП-362
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ Нац. гірн. ун-т
;
Наступні відомості
; кер. В.О. Салов
; викон.: А.А. Жолоб, Т.Г. Ніколаєва,
Т
.О. Письменкова, М.О. Сергєєва


Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

140
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – Д.
,
Дата видання
, 2006
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 241 с., 21 рис., 6 табл., 11 дод., 113 джерел.
7. Зона приміток

. – Бібліогр.: с. 225–241
8. Зона стандартного номера
. – Стандартний номер (або його альтернатива
)
. – № ДР 0105U00515.– Інв. № 04534333943 1.
Розробка науково
- методологічних принципів
інформаційно
- методичного забезпечення кредитно
- модульної
системи підготовки фахівців
: звіт про
НДР
(
заключ
.) :
ГП
-362 /
Нац гірн ун
- т
; кер
В
О
Салов
; викон
.:
А
А
Жолоб
,
Т
Г
Ніколаєва
,
Т
О
Письменкова
,
М
О
Сергєєва
. –
Д
., 2006. –
241 с
., 21 рис
., 6 табл
., 11 дод
., 113 джерел
. –
Бібліогр
.: с
. 225–241. –

ДР
0105U00515. –
Інв
№ 04534333943.
2.
Наукове обґрунтування екологічно безпечних технологій переробки
, вилучення та утилізації
корисних компонентів з
промислових та твердих побутових відходів
: звіт про
НДР
(
заключ
.) :
ГП
-430 /
Нац гірн ун
- т
; кер
П
І
Пілов
; викон
.:
В
В
Гаєвий
,
В
Л
Шутов
,
В
М
Лапицький
[
та
ін
.]. –
Д
.,
2010. – 239 с
. –

ДР
0109U002810. –
Інв
№ 0211U006153.
3.
Мониторинг состояния горных выработок и
разработка рекомендаций по повышению устойчивости выработок и
увеличению срока их безремонтного поддержания в
условиях шахт
ООО
«
ДТЭК
Добропольеуголь
» : отчет о
НИР
(
заключ
.) : 050131-01/4-213 /
Нац горн ун
- т
; науч рук
Ю
М
Халимендик
; исполн
.:
А
В
Бруй
,
Ю
А
Заболотная
,
М
В
Чемакина
. –
Д
., 2012. – 62 с
. –

ГР
0111U005873.
Дисертації

Заголовок
Устименко
Є.Б.
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Наукове обґрунтування екологічно безпечного методу та технології утилізації ракетних двигунів твердого палива
[ ] Загальне позначення матеріалу
[Текст]
:
Відомості, які відносяться до назви
: дис. … д-ра техн. наук
: 21.06.2011
: захищена 22.01.2012
: затв. 15.07.2012
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ Устименко Євгеній Борисович
;
Наступні
відомості
; Нац. гірн. ун-т

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

141
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – Д.
,
Дата видання
, 2012
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 215 с.
7. Зона приміток
. –
. – Бібліогр.: с. 202–213
8. Зона стандартного номера
. – Стандартний номер (або його альтернатива
)
. – 04200201565 1.
Устименко
Є
Б
Наукове обґрунтування екологічно безпечного методу та технології
утилізації
ракетних двигунів твердого палива
[
Текст
] : дис
. … д
- ра техн наук
: 21.06.2011 : захищена
22.01.2012 : затв
. 15.07.2012 /
Устименко
Євгеній
Борисович
;
Нац гірн ун
- т
. –
Д
., 2012. – 215 с
. –
Бібліогр
.: с
. 202–213.
– 04200201565.
2.
Бубликов
А
В
Автоматизация процесса управления добычными комбайнами на основе моделирования работы шнека
[
Текст
] : дис канд техн наук
: 05.13.2007 : защищена
05.07.2010 /
Бубликов
Андрей
Викторович

Д
., 2010. – 242 с
. –
Библиогр
.: с
. 217–227.
3.
Алексеев
М
А
Автоматизированный контроль параметров объектов управления на основе перестраиваемых спектральных операторов
: дис д
- ра техн наук
: 05.13.2007 : защищена
03.03.2011 /
Алексеев
Михаил
Александрович

Д
., 2010. – 325 с
. –
Библиогр
.: с
. 279–303.

Образотворчі
видання
Заголовок
Кустодиев
Б.М.
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Портрет
Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой,
1907
[ ] Загальне позначення матеріалу
[Изоматериал]
:
Відомості, які відносяться до назви
: холст, масло
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ Б. М. Кустодиев (1878–1927)
;
Наступні відомості
; Межрегион. обществ. орг. «Центр духовн. культуры
» (подготовка изобр.)
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – Самара
:
Ім
’я видавця
: Агни
,
Дата видання
, 2001
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – Цв. офсет

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

142
;
Розміри
; 42х30 см
7. Зона приміток
. –
. – Выходные сведения парал. рус., англ.

Кустодиев
Б
М
Портрет
Ирины
Кустодиевой с
собакой
Шумкой
, 1907
[
Изоматериал
] : холст
, масло
/
Б
М
Кустодиев
(1878–1927) ;
Межрегион обществ орг
. «
Центр духовн культуры
» (
подготовка изобр
.). –
Самара
:
Агни
,
2001. –
Цв офсет
; 42
х
30 см
. –
Выходные сведения парал рус
., англ

Картографічні
видання
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Государства
Европы
[ ] Загальне позначення матеріалу
[Карты]
:
Відомості, які відносяться до назви
: [физическая карта]
Відомості
про відповідальність
/
Перші
відомості
/ сост. и подгот. к печати ПКО «Картография» в
1985 г.
;
Наступні відомості
; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н. А. Дубовой
2. Зона видання
. – Відомості про видання
. – Испр. в 2000 г.
3. Зона специфічних відомостей
. – Масштаб, картографічна проекція, координати
, відомості про рівнодення або епоха у зіркових картах
. – 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – М.
:
Ім
’я видавця
: Роскартография
,
Дата видання
, 2000
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 1 к. : цв., табл.
;
Розміри
106х89 см
1.
Государства
Европы
[
Карты
] : [
физическая карта
] / сост и
подгот к
печати
ПКО
«
Картография
» в
1985 г
. ; ст ред
Л
Н
Колосова
; ред
Н
А
Дубовой
. –
Испр в
2000 г
. – 1 : 5000 000, 50 км в
1 см
; пр
- ция норм кон равнопром
. –
М
. :
Роскартография
, 2000. – 1 к
. : цв
., табл
. ; 106
х
89 см
2.
Политическая карта мира
[
Карты
] : полит устройство на
1 янв
. 2001 г
. / сост и
подгот к
изд
ПКО
«
Картография
» в
2001 г
. ; гл ред
Н
Н
Полункина
; ред
О
И
Иванцова
,
Н
Р
Монахова
; рук проекта
М
Ю
Орлов
. – 1 : 25 000 000
; поликон пр
- ция
ЦНИИГАИК
. –
М
. :
Картография
, 2001. – 1 к
. (2 л
.) : цв
. ;
98
х
71 см




7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

143
Аудіовидання

Заголовок
Гладков
Геннадий
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку
[ ] Загальне позначення матеріалу
[Звукозапись]
/
Перші
відомості
/ Геннадий Гладков
;
Наступні відомості
; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – М.
:
Ім
’я видавця
: Экстрафон
,
Дата видання
, 2002
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 1 мк
Гладков
Геннадий
Как львенок и
черепаха пели песню и
другие сказки про
Африку
[
Звукозапись
] /
Геннадий
Гладков
; исп
.:
Г
Вицин
,
В
Ливанов
,
О
Анофриев
[
и др
.]. –
М
. :
Экстрафон
, 2002. – 1 мк

Відеовидання

УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Основна назва
От заката до рассвета
[ ] Загальне позначення матеріалу
[Видеозапись]
/
Перші
відомості
/ реж. Роберт Родригес
;
Наступні відомості
; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни
; Paramount Films
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання
. – М.
:
Ім
’я видавця, розповсюджувача тощо.
: Премьер-видеофильм
,
Дата видання, розповсюдження тощо
, 2002
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 1 вк.
7. Зона приміток
. –
. – Фильм вышел на экраны в 1999 г.
1.
От заката до рассвета
[
Видеозапись
] / реж
Роберт
Родригес
; в
ролях
:
К
Тарантино
,
Х
Кейтель
,
Дж
Клуни
; Paramount Films. –
М
. :
Премьер
- видеофильм
, 2002. – 1 вк
. –
Фильм вышел на экраны в
1999 г
2.
Князь
Серебряный
[
Видеозапись
] : истор драма по мотивам одноимен романа
А
К
Толстого
/ реж
.- пост
Г
Васильев
; в
гл ролях
:
К
Кавсадзе
,
И
Тальков
,
А
Соколов и
др
. –
М
. :
Кинокомпания
«
Атлант
» :
Тискино
:
Союз
- видео
, 1998. – 133 мин
. – 1 вк
. :
Загл с
этикетки видеокассеты


Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

144
Електронні ресурси
відповідно до типу прийнято групувати таким чином
:

електронні
дані
(
матеріали у
вигляді
чисел
, букв
, символів
, зображень
, включаючи графічні
, відеофільми тощо або
їхня комбінація
);

електронні
програми
(
набори операторів чи підпрограм
, які
забезпечують виконання певних завдань
, включаючи опрацювання даних
);

комбінація
(
об '
єднання
) електронних даних
і
програм в
одному ресурсі
(
мультимедіа
, відеоігри тощо
).
У
бібліографічних списках
, що поміщені
в навчальній літературі
, доцільно використовувати розширений бібліографічний опис електронних ресурсів з
усіма обов '
язковими та з
частиною факультативних елементів

Ресурси


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал