Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка14/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
7.6. Бібліографічний список
У
текст навчального видання бібліографічний список уводиться як останній розділ
Окрім назви
«
Бібліографічний список
», використовуються такі
: «
Список літератури
», «
Література
», «
Рекомендована література
»,
«
Перелік посилань
» (
наукові
видання
).
Список починають на новій сторінці
, кожна його позиція подається з
абзацу
Джерела можна розміщувати в
порядку появи посилань на них у
тексті
(
найбільш зручний для наукових робіт
) або в
алфавітному
(
спочатку йдуть джерела
, надруковані
кирилицею
, потім
– латиницею
) чи в
хронологічному порядку
Порядкові
номери позицій одночасно слугують посиланнями в
тексті
книги
(
це так звані
номерні
посилання
).7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

121
7.6.1. Склад і структура опису джерел інформації
Опис джерела
, що входить до бібліографічного списку
, містить заголовок та
інші
елементи
(
бібліографічний опис
), завдяки яким літературне джерело чи документ можна
ідентифікувати в
потоці
інформації
Заголовки літературних джерел обов

язкові
в бібліографічних записах бібліотечних каталогів
, але
їх використовують також у
видавничій та науковій практиці
при формуванні
списків використаних й
(
або
) рекомендованих до вивчення джерел
інформації
Їх опис супроводжують заголовки
, що являють собою прізвища та
ініціали
, як правило
, першої
в переліку авторів особи
(
так звані
авторські
заголовки
).
Якщо таких осіб у
джерелі
чотири й
більше
, то заголовок не застосовують
Бібліографічні описи складаються з
елементів
, які
відповідно до виконуваних ними функцій згруповані
в зони
Елементи опису поділяються на обов '
язкові
й факультативні
Правила наповнення зон та елементів бібліографічними відомостями з
використанням умовних розділових знаків регламентуються стандартом
[2].
Вони обов

язкові
для всіх об

єктів бібліографічного опису
, незалежно від виду документа й
носія
інформації
Бібліографічний опис може бути складений на окремо виданий документ
(
книгу
, брошуру
, географічну карту тощо
), на частину видання
(
розділ
із книги
, статтю з
журналу тощо
), а
також на групу документів
(
багатотомне видання
, річний комплект газет
, журналів
).
У
зв

язку з
цим розрізняють монографічний
, зведений та аналітичний описи
Джерелом
інформації
для складання бібліографічного опису
є
документ у
цілому
, а
перш за все
, його титульний аркуш
, титульний екран
, етикетка
, наклейка тощо
, які
містять основні
вихідні
відомості
Коли ці
відомості
стають елементами опису
, то вони не являють собою точної
копії
перелічених об

єктів
, а
заносяться туди за правилами
, що передбачені
стандартом
У
бібліографічному описі
обов

язково мають бути дотримані
норми сучасної
орфографії
, прийнятої
в тих мовах
, якими описане будь
- яке джерело
Коли в
джерелі
допущено явні
граматичні
й друкарські
помилки
, то відомості
в бібліографічному описі
подаються у
виправленому вигляді
без жодних коментарів
Пропущені
букви або цифри вставляють
, беручи
їх у
квадратні
дужки
Граматичні
й друкарські
помилки
, що впливають на зміст тексту
, а
також усі
помилки в
прізвищах та
ініціалах осіб
, які
фігурують в
описі
, відтворюють без змін
, але поряд з
ними в
квадратних дужках записують правильний варіант після слова
«
тобто
».
Відомості
, що викликають сумнів
, супроводжують знаком питання
, взятим у
квадратні
дужки
Зони та елементи бібліографічного опису розміщують у
певній послідовності
, відокремлюючи
їх між собою розділовими знаками відповідно

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

122 до правил пунктуації
, а
також умовними розділовими знаками
, які
допомагають орієнтуватися в
описах
, складених навіть незнайомими мовами
Перед кожною зоною
, окрім першої
, ставиться знак
«
крапка й
тире
» (.

).
Цей знак відділяє
також окремі
групи приміток одну від одної
Перелічені
нижче знаки відокремлюють такі
елементи опису
:
– знак рівності
( = ) – паралельну назву
;
– навскісна риска
( / ) – відомості
про відповідальність
;
– кома
( , ) – дату видання
, наклад
, міжнародний номер
ISSN серіального видання
;
– двокрапка
( : ) – кожну групу підназв
, назву видавництва
, ціну та відомості
про
ілюстрації
;
– крапка з
комою
( ; ) – розмір документа
, номер випуску серії
, однорідні
елементи зони
;
– знак плюс
( + ) – відомості
про супровідний матеріал
;
– дві
навскісні
риски
( // ) – відомості
про документ
-
ідентифікатор
У
круглих дужках
( ) розміщують елементи
, що стосуються серії
У
квадратних дужках
[ ] подають факультативні
відомості
про елементи
(
окрім приміток
), виявлені
на основі
аналізу описуваного джерела чи запозичені
з
інших джерел
Якщо відомості
про авторів
, редакторів
, перекладачів та
інших осіб зазначені
не на титульній сторінці
, а
на
її
звороті
, то в
описі
їх також беруть у
квадратні
дужки
Залежно від повноти наведених відомостей про документ бібліографічний опис може бути коротким
(
включає
лише обов

язкові
бібліографічні
елементи
), розширеним
(
крім обов

язкових
, деякі
факультативні
), повним
(
містить усі
без винятку елементи
).
Для описів
, що супроводжують навчальну літературу
, найбільш доречним
є
розширений бібліографічний опис
Умовні
розділові
знаки
(
УРЗ
), найменування зон та елементів
, що входять
, до
їх складу
, та варіанти прикладів кожного елемента подано нижче в
універсальній схемі
бібліографічного опису
(
табл
. 7.1).
Вона містить опис усіх обов

язкових елементів та деяких факультативних
(
виділено курсивом
), що важливі
для характеристики та
ідентифікації
джерел
, використаних у
навчальній літературі
Таблиця
7.1
Універсальна
схема бібліографічного опису

УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
Теорія управління станом гірських порід
Портрет
Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой,
1907
Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку
Основна назва
Інтегрована лексикографічна система «Словники
України
»

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

123
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
[Текст]
[Ноти]
[Образотворчий матеріал]
[Карти]
[ ] Загальне позначення матеріалу
[Електронний ресурс]
= Proceedings on analysis and geometry
=
Паралельна назва
= Ecological hidrogeological map of Russia
: наук.-метод. конф. (12–13 трав. 2011 р.,
Дніпропетровськ
)
: навч. посіб.
:
Відомості, які відносяться до назви
: монографія
Відомості
про відповідальність
/ Г.Г. Півняк, П.І. Пілов, В.О. Салов
/ М-во освіти і науки України
/ М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т
/ Б. М. Кустодиев (1878–1927)
/
Перші
відомості
/ реж. Роберт Родригес
; [пер. з нім. А. Любарської]
; худож. В. Смирнов
;
Наступні відомості
; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни
2. Зона видання
. – 2-ге вид., доопрац. і допов.
. – Вид. 7-ме
. – Відомості про видання
. – Версія 2.0
Відомості
про відповідальність, які відносяться до видання
/ переробл. з 1-го вид. П. Агафошин
/
Перші
відомості
/ М. Заринь [комп.]
3. Зона специфічних відомостей
. – Позначення чинного раніше стандарту, дати введення, терміну дії
. – Чинний від 1998-07-01
. – Реєстраційний номер заявки, дати її подання
, відомості про офіційне видання, у якому опубліковано опис патентного документа
. – № 3401114/18; заявлено 26.02.1982; опубл.
15.05.83, Бюл. № 6
. – Масштаб, картографічна проекція, координати
. – 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром
. – Дані й прогр.
. – Вид та обсяг електронного ресурсу
. – Текст. дані.
4. Зона вихідних даних
. – М.
. – Перше місце видання
. – Минск.
; К.
;
Наступне місце видання
; Саратов
:
Ім
’я видавця, розповсюджувача тощо
: Леонтьев. Центр

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

124
УРЗ
Найменування елементів опису
Бібліографічні відомості про джерело
: Наука
, 2010
,
Дата видання, розповсюдження тощо
, [1942?]
5. Зона фізичної характеристики
. – 132 с.
. – 2 электрон. опт. диска
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг
. – 8 т.
: кол. іл.
: чорно-білий
:
Інші відомості про фізичну
характеристику
: цифровий, стерео
6. Зона серії
. – ( Основна назва серії або підсерії
. – (Державний стандарт України)
. – (
. – (Методичне забезпечення навчального процесу
)
. – (
. –
(Жизнь замечательных людей)

Відомості
про відповідальність, які відносяться до назви серії або підсерії
/
Перші
відомості
/ гол. ред. В.С. Забудько
/ НАН України
,
Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) серії або підсерії
, ISSN 0201-7636
; вип. 2)
; т. 3, вип. 1)
; ) Номер випуску серії або підсерії
; 3 (27)
7. Зона приміток
. – Розташування бібліографії
. – Библиогр.: с. 208–209
. – Відомості про депонування
. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.2002,
№ 139876
. – Системні вимоги
. – Систем. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ;
Microsoft Windows XP ; 60 Mb вільного дискового простору
; NET Framework 2.0
. – Джерело основної назви
. – Назва з етикетки диска
. – Режим доступу
. – Режим доступу: http://profy.nplu.org (дата звернення
: 17.05.2012)
8. Зона стандартного номера (або його альтернативи)
. – Стандартний номер (або його альтернатива
)
. – ISBN 978-966-350-369-1
. – № ДР 0105U00515
Вимоги до складових бібліографічного опису подані
нижче

Зона назви й відомостей про відповідальність. Елемент
«
Основна назва
» включає
назву документа з
усіма альтернативними назвами
(
якщо вони
є
).
Інколи назва на титульній сторінці
й на обкладинці
книги формулюється по
- різному
Тоді
основною в
описі
виступає
назва з
титульної
сторінки
, а
та
,

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

125 що на обкладинці
, наводиться в
зоні
приміток
Якщо назвою книги
є
прізвище автора або найменування організації
, то ці
відомості
подаються в
описі
як основна назва
Відомості
про відповідальність у
бібліографічному описі
слід наводити без скорочень у
вигляді
,
ідентичному до зазначеного в
джерелі
Факультативний елемент
«
Загальне

позначення

матеріалу
» доцільно подавати в
описі
документів різних видів
, наприклад
: [
Електронний ресурс
],
[
Образотворчий матеріал
], [
Ноти
], [
Карти
].
В
описі
текстових джерел
інформації
загальне позначення матеріалу
[
Текст
] може бути випущеним як очевидне
Факультативний елемент
«
Відомості
,
що

відносяться

до

назви
» містить повідомлення про жанр твору
(
роман
, оповідання
, поема
), про його читацьке призначення
, про те
, з
якої
мови перекладено видання
,
інформацію про затвердження або введення в
дію офіційних матеріалів тощо
В
описах навчальних видань досить відобразити
їх призначення
Наприклад
, коли на титульній сторінці
буде запис
: «
Рекомендовано
Міністерством освіти
і
науки
України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів
», то в
описі
досить зазначити
: «
навч посіб
.».
Елемент
«
Відомості
про відповідальність
» включає
повідомлення про особу чи організацію
, яка відповідає
за створення або брала участь у
створенні
(
із зазначенням
її
функцій
),
інтелектуального
, художнього чи
іншого змісту об

єкта опису або зробила певний внесок у
його публікацію
Коли джерело включає
дані
про одну
, дві
або три особи та
(
або
) організації
, які
виконують одну й
ту саму функцію або несуть однаковий ступінь відповідальності
, то
інформацію про них наводять обов

язково
Якщо джерело містить дані
про чотири й
більше особи та
(
або
) організації
, елемент може включати
інформацію про всіх осіб та
(
або
) про всі
організації
, у
той же час допускається скорочення
їх кількості
із зазначенням лише перших у
кожній групі
та додаванням у
квадратних дужках скорочення
«
та
інші
» [
та
ін
.].
В
описах наукових видань
, якщо джерело
інформації
містить відомості
про чотири особи чи організації
, що виконують одну й
ту саму функцію або несуть однаковий ступінь відповідальності
, то дані
про них в
елементі
«
відомості
про відповідальність
» прийнято наводити обов

язково
Коли наукове джерело містить дані
про п

ятьох
і
більше осіб та
(
або
) організацій
, то в
описі
наводять перших трьох з
кожної
групи з
додаванням запису
[
та
ін
.].
При цьому в
списку опублікованих праць здобувача
, який подають у
тексті
автореферату дисертації
, перелічують прізвища та
ініціали всіх авторів незалежно від виду публікації
Зона видання. Тут подають
інформацію про зміни та особливості
описуваного джерела по відношенню до попереднього
У
цю зону завжди записують арабськими цифрами порядковий номер видання
(
з відмінковим закінченням
), далі
зазначають слово
«
видання
» в
скороченій формі
, а
після коми наводиться його характеристика відповідно до сформульованої
в джерелі

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

126
Зона специфічних відомостей. Ці
відомості
можуть додаватися в
опис об

єктів
, що являють собою особливий тип публікацій або розміщені
на специфічних носіях
(
картографічні
, нотні
документи
, серійні
та
інші
продовжувані
видання
, окремі
види нормативних
і
технічних документів
), за винятком електронних ресурсів
Описуючи картографічні
документи
, у
цій зоні
подають відомості
, що вміщені
в запропонованому джерелі
інформації
, зокрема масштаб
, картографічну проекцію
, координати
, дані
про рівнодення чи епоху
, якщо йдеться про карти зоряного неба
В
описі
нормативних документів
, зокрема стандартів
і
технічних умов після слова
«
замість
» подають позначення документа
, що діяв раніше
, дати введення описуваного об

єкта
, терміни його дії
Складаючи опис патентного документа
, зазначають реєстраційний номер заявки на нього
, дату
її
подання
(
надходження
), дату публікації
і
(
або
) відомості
про офіційне видання
, у
якому опубліковано
інформацію про патентний документ
, про конвенційний пріоритет
, тобто дату подання заявки
, номер
, а
також у
круглих дужках назву країни
, де його визнано
Виконуючи опис електронних ресурсів
, у
зону специфічних відомостей заносять
інформацію про вид та обсяг об

єкта
Зона вихідних даних. Ця частина опису включає
відомості
про місце видання
, видавництво
, дату виходу джерела у
світ
Місце видання являє
собою назву населеного пункту
, причому деякі
назви подають у
скороченому вигляді
відповідно до державного стандарту
[9].
Найменування видавництва записують після двокрапки в
короткій формі
, тобто
, як правило опускають відомості
про видавничу функцію
, про форму власності
видавця
Символічні
назви видавництв наводяться без лапок
Останній елемент зони вихідних даних являє
собою рік публікації
, який завжди записується арабськими цифрами без слова
«
рік
».
Рік видання
, навіть у
тих випадках
, коли відомості
про нього відсутні
, потрібно подати бодай приблизно
У
таких випадках дату видання зазначають у
квадратних дужках зі
знаком питання
, наприклад
: [1919?].
Зона фізичної характеристики. Вона містить три елементи
: відомості
про обсяг джерела
, про наявність у
ньому
ілюстрацій та супровідний матеріал
У
відомостях про обсяг відмічають кількість сторінок у
книзі
Ця цифра береться з
її

останньої
сторінки
Не враховують
і
не уводять до опису сторінки
, що містять рекламу
, призначені
«
для нотаток
», «
для записів
» тощо
Кількість сторінок позначається залежно від типу нумерації
в документі
арабськими або римськими цифрами
У
другому елементі
зони просто зазначають наявність
ілюстрацій
,
іноді
вказують
їх вид
, кількість ненумерованих сторінок
, на яких вони розміщені
Зона серії. Серія
– це ряд самостійних творів
, пов '
язаних спільною темою
, читацьким призначенням або організацією
, що
їх видає
Складаючи описи таких видань
, у
зоні
серії
зазначають основну
її
назву та номер випуску
, який

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

127 відокремлюють комою з
крапкою
Усі
ці
дані
наводять у
круглих дужках
Серії
можуть поділятися на підсерії
, у
такому випадку
її
назву розміщують після назви серії
Зона приміток. У
цій зоні
подають додаткову
інформацію про документ взагалі
, а
також про кожний окремий елемент опису
Це специфічна
інформація
, тому вона не може бути подана в
інших зонах
Хоча ці
відомості
мають факультативний характер
, але можуть наводитися
, коли йдеться про джерело основної
назви
, системні
вимоги до електронних ресурсів
, депонування наукової
роботи та
ін
Кожній примітці
передує
крапка й
тире
Зона міжнародного стандартного номера (або його альтернативи).
Міжнародний стандартний номер книги
ISBN (International Standard Book
Number) – це реєстраційний код
, який надається відповідним органом
Його мета
– полегшити
ідентифікацію джерел
інформації
Якщо міжнародний стандартний номер відсутній
, то подається номер державної
реєстрації
видання
, видавничий номер тощо
У
прикнижкових та пристатейних бібліографічних списках
, у
списках літератури до курсових
, дипломних робіт не має
сенсу зазначати
ISBN – для них не потрібна
ідентифікація в
міжнародному документальному потоці
Це також стосується бібліографічних списків у
текстах дисертацій та авторефератів

Особливості бібліографічного опису багатотомних і серійних видань.
Бібліографічний опис багатотомних джерел та
їх складових у
списку літератури
, як правило
, здійснюють за однорівневою структурою
(
усі
відомості
подаються одним абзацом
)
із обов

язковим позначенням кількості
томів
Бібліографічний опис окремої
одиниці
багатотомного видання може бути складено під загальною назвою або під назвою тому
У
першому випадку як основну наводять загальну назву видання
, а
далі
подають номер та назву тому
, розділяючи
їх крапкою
Описуючи том під його назвою
, що подається як основна
, зазначають цю назву
, а
відомості
про багатотомний документ наводять у
зоні
серії
Бібліографічний опис закінченого серійного видання в
цілому або групи номерів
(
випусків
) журналів
, газет
, збірників за певний період також здійснюють за однорівневою структурою
При цьому в
зоні
видання зазначають через тире роки виходу у
світ першого та останнього номерів
Особливості аналітичного бібліографічного опису. Аналітичний бібліографічний опис застосовується до складової
частини документа тоді
, коли для
ідентифікації
та пошуку останньої
потрібно знати
, де вона поміщена
Складовими можуть бути самостійні
твори
, частини творів
із власними назвами чи без них
До аналітичного бібліографічного опису входять зони й
елементи у
такій послідовності
:

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

128
Відомості про складову частину документа // Відомості про документ-ідентифікатор. –
Відомості про розміщення складової частини в документі. – Примітки.
Порядок подання відомостей про складову частину такий
: заголовок
, основна назва частини
, паралельна назва
, відомості
про відповідальність
Описуючи частину документа без назви
, основну назву
, як правило
, формують на основі
аналізу його змісту та подають у
квадратних дужках
Відомості
про складову й
про документ
-
ідентифікатор відокремлюються знаком
«
дві
навскісні
риски
» з
проміжками до
і
після запису
У
відомостях про документ
-
ідентифікатор подають основну назву
; паралельну назву
; елементи
, які
відносяться до назви
; перші
відомості
про відповідальність
, відомості
про видання
, місце видання
, дату видання
Виконуючи опис документа
-
ідентифікатора
, опускають заголовок
, відомості
про видавця й
обсяг
, а
також елементи зони серії
Розміщення складової
частини в
документі
-
ідентифікаторі
позначається шляхом наскрізної
пагінації
за формою
«
від
і
до
» арабськими або римськими цифрами аналогічно пагінації
документа
Їй передує
скорочене позначення слова сторінка
(
С
.).
Аналітичний опис складових багатотомних
і
серіальних видань має
такі
відмінності
:

якщо складова частина розміщена в
томі
(
випуску
, номері
) багатотомного або серійного видання
, то основною назвою документа
-
ідентифікатора слугує
його загальна назва або власна назва тому
(
випуску
, номера
).
В
останньому випадку загальну назву документа
, позначення та номер тому подають у
зоні
серії
;

коли складову частину поміщено в
томі
(
випуску
, номері
) багатотомного видання
, то в
опис документа
-
ідентифікатора обов

язково включають
: місце й
дату видання
; позначення тому
, випуску
, номера
(
Т
.,
Вип
.,

), а
також його порядковий номер
; власну назву тому
, випуску
, номера
; сторінки
, на яких можна знайти описану складову
;

у разі
включення складової
частини в
номер чи випуск серіального видання
, обов

язково наводять такі
елементи
: дату видання
, позначення тому
, випуску
, номера
, порядкового номера
(
для журналу
); число й
місяць
(
для газет та
інших документів
, що виходять не менше
, ніж раз на тиждень
); власну назву тому
, випуску
, номера
(
елемент факультативний
); сторінки
, де можна відшукати описану складову
(
окрім газет обсягом
8
і
менше сторінок
);

розміщення складової
частини в
двох
і
більше томах
(
випусках
, номерах
) багатотомного чи серіального видання потребує
запису
, де відомості
, що стосуються кожного тому
(
випуску
, номера
), відокремлені
крапкою з
комою
Між зонами аналітичного опису допускається проставляти крапку без тиреПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал