Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»
Сторінка12/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21


6.4. Засоби самоконтролю
Постійний самоконтроль якості засвоєння знань самоконтролю дають можливість забезпечити ефективніше опрацювання студентом навчального матеріалу в процесі самостійної роботи. Контрольні питання, тести, завдання, що розміщуються наприкінці кожної структурної частини книги, мають сприяти формуванню певних навчальних умінь.
Слід пам’ятати, що методично правильно сформульовані питання та вдало складені завдання є запорукою того, що процес засвоєння знань під час самостійної роботи з книгою завершиться їх практичним застосуванням.
Під час написання навчальних книг треба орієнтувати студента на вироблення вмінь розв’язувати задачі, на самостійну творчу працю, на активну пізнавальну діяльність. У кожному підручнику чи посібнику мають бути еталони розв’язання, тести, запитання, задачі, змодельовані проблемні ситуації, теми для обговорення тощо.
Засвоєння навчальної інформації відбувається виключно як результат власної пізнавальної діяльності студентів [1]. Причому організація цього процесу може мати різні форми. Розбіжності результатів за таких умов будуть виявлятися у швидкості та якості засвоєння інформації. До того ж принцип сучасного компетентнісного підходу «Краще один раз виконати дію, ніж декілька разів це побачити» створює багато варіантів реалізації програм дисциплін.
Різноманітність підходів до опису структури пізнавальної діяльності можна узагальнити такою формулою:

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

100 р
д
К
К
В
O
D
+
+
+
=
, де
О
– з’ясування умов, вибір способу діяльності (орієнтовані дії);
В
– проведення операцій, що забезпечують прийняття рішення (виконавчі дії); д
К
– перевірка результатів на відповідність еталону (контрольні дії)Ошибка
!
Закладка не определена.; р
К
– повернення до попереднього етапу з метою виявлених помилок, продовження діяльності, повторний контроль (коригування діяльності).
Кожну з перелічених дій ініціює викладач, і тут належить звертатись до навчальних книг (підручників, навчальних посібників тощо), де міститься
інформаційна база для виконання згаданих дій у вигляді системи вправ.
Вихідні умови побудови такої системи:

поступовий перехід від початкового рівня засвоєння знань до кінцевого;

урахування адекватності пізнавальних дій об’єктивно необхідному рівню обізнаності;

досягнення позитивного результату кожної навчальної процедури випробування;

можливість виправлення допущених помилок з використанням еталона;

постійна інформованість студента про ефективність його навчальної праці.
Навчальною діяльністю студентів завжди безпосередньо керує викладач, а опосередковано на неї впливають навчальні книги й технічні засоби.
Якщо алгоритм керування такою діяльністю можна описати у вигляді системи розпоряджень, то студент може виконувати його самостійно. Таким чином, він може опанувати не тільки виконавчі дії, але й контрольні функції.
Для розвитку самостійності необхідно систематично навчати студентів самоконтролю та коригуванню пізнавальної діяльності. Спочатку явною подачею еталонів, а потім – навчанню методам самоперевірки.
Майбутні фахівці, опановуючи програму підготовки, мають можливість працювати самостійно на виконавчому етапі пізнавальної діяльності в процесі:

виконання контрольних робіт;

складання екзаменів та заліків;

практичних занять;

курсового проектування;

дипломування.
Традиційна організація навчального процесу виключає інші можливості студентів для прояву самостійності студентів. Ось чому кожна навчальна книга має зосереджувати в собі ефективну систему самоконтролю засвоєння
інформації.

6. Інформаційне забезпечення вищої освіти
101
Самоконтроль студентів забезпечує функціонування внутрішнього зворотного зв'язку в процесі навчання, інформованість про повноту і якість вивчення програмового матеріалу, міцність сформованих умінь і навичок, труднощі й недоліки. Самоперевірка має велике психологічне значення, стимулює пізнавальну діяльність. Саме завдяки її методам студент реально переконується в тому, як він засвоїв знання, перевіряє правильність розв’язання задач і проведення розрахунків шляхом зворотних дій, оцінює практичну значущість результатів виконаних завдань, вправ, дослідів.
Кожна тема (розділ, частина) навчального видання має завершуватися визначенням переліку контрольних питань і завдань. Функції цього структурного елемента видання набувають особливої ваги. Пошук відповідей на поставлені питання чи виконання завдань спонукають студента до уважного опрацювання теми, виділення в ній головного, формує здатність до самоконтролю, а також навички самостійного мислення, пошуку й читання додаткової літератури.
Аналізуючи зміст та оформлення цих важливих розділів у випущених різними видавництвами навчальних видань можна зробити висновки про неоднакове ставлення до них авторів і редакторів.
Суттєвим недоліком можна вважати подання після кожної теми питань однотипної форми, відповідь на які передбачає всього лише запам'ятовування прочитаного матеріалу. Про це свідчить їх початок: які, коли, скільки, хто?
Для дієвого самоконтролю гуманітарних дисциплін доцільні такі формулювання: чому, як, назвіть характерні тенденції, дайте порівняльну характеристику, аргументуйте тезу..., ваша думка з приводу... тощо.
Для дисциплін природничо-наукового циклу навчання з цією метою варто використовувати систему вправ, що подаються спочатку як постановка завдань з еталоном та оцінкою виконання. Далі в навчальній книзі має бути змодельовано аналогічну проблемну ситуацію, але студентам пропонується самостійно знайти рішення й оцінити його.
Принцип тематичності в системі контролю має велике значення, оскільки шляхом виявлення рівня знань, їх вмотивованого дозування викладач має можливість ефективно керувати процесом засвоєння.
Згаданий принцип знайшов поширення в педагогічній практиці програмованого навчання. Термін «програмоване навчання» передбачає таку організацію процесу пізнання, коли він реалізується за програмою, що забезпечує досягнення певного результату.
Програмований навчальний матеріал зазвичай поділяють на невеликі дози, пропонують їх для опрацювання, а потім перевіряють рівень засвоєння кожного. Тобто навчальний матеріал набуває форму дрібних порцій
інформації.
При цьому декілька кроків навчальної програми охоплюють змістовий модуль дисципліни. За ними передбачено узагальнювальний крок для створення цілісного уявлення про предмет вивчення. Змістові модулі утворюють змістові блоки, а сукупність блоків – дисципліну.

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

102
Крок
1
Рис. 6.7. Структурна схема лінійної програми вивчення дисципліни
Крок
2
Крок
3
ЗЗ

І
1
К
1
Н
П
Р
ЗЗ

І
2
К
2
Н
П
Р
ЗЗ

І
3
К
3
Н
П
Р
ЗЗ
Крок
1
Крок
2
Рис. 6.8. Структурна схема розгалуженої програми вивчення дисципліни
І
1
К
1
Н
1
Н
2
Н
n
П
ДІ
ДІ
ДІ
І
2
К
2

Н
1
Н
2
Н
n
П
ДІ
ДІ
ДІ
ЗЗ
Кожен крок містить певну порцію навчальної інформації (інформаційний етап І), завдання для її практичного опанування (контрольний етап К), рекомендації до правильного виконання завдань (етап зворотного зв'язку ЗЗ).
Якщо після першого кроку студент дає правильну відповідь П, то здійснюється перехід до наступного кроку, на інформаційному етапі якого правильний результат аргументують та характеризують можливі помилки.
У лінійних програмах (див. рис. 6.7) міститься інструкція на випадок подання неправильної відповіді Н, тоді пропонуються виконати рекомендації Р зворотного зв'язку ЗЗ, повернутись до попередньої інформації І і пройти повторний контроль К її засвоєння.

У розгалужених програмах (див. рис. 6.8) передбачено обирати відповідь
із декількох запропонованих варіантів. Якщо вибір неправильний (відповідь Н), то дається можливість ознайомитись з рекомендаціями зворотного зв'язку
(сигнал – якість відповіді). Там міститься додаткова навчальна інформація ДІ і поради, яким чином її застосувати, виконуючи завдання.
Практика свідчить про явні переваги поетапного формування знань і регулярної перевірки якості їх засвоєння, коли студент має змогу виділити в матеріалі найсуттєвіше і не заучувати зайву інформацію.


6. Інформаційне забезпечення вищої освіти
103
6.5. Підсумки
Підсумки вміщують у кінці книги одразу після викладу розділів її основної частини.
У цьому структурному елементі доцільно:

сформулювати очікувані навчальні результати (повний перелік умінь та навичок, рівень сформованості яких підлягає контролю);

подати інформацію про стратегію, методи та критерії оцінювання успішності студентів з огляду на досягнення запланованих навчальних результатів;

висвітлити значення матеріалу підручника чи навчального посібника для формування навчальних, професійних, соціальних, універсальних, загальнокультурних компетенцій фахівця.
Текст висновків може поділятись на пункти.

6.6. Бібліографічний список
Описи джерел інформації в списку літератури можна розміщати в порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті книги, або за абеткою. Порядкові номери описів джерел у переліку одночасно є посиланнями в тексті (так звані номерні посилання). Правила оформлення списку подано в розділі 7.
6.7. ПокажчикиОшибка! Закладка не определена.
У текст навчальної книги доцільно вводити іменний, предметний, географічний покажчики, глосарій, список умовних скорочень. Ці структурні елементи видання формують, як правило, на заключному етапі підготовки книги до видання, оскільки вони остаточно «прив'язуються» до конкретних сторінок.
Наявність покажчиків полегшує користування книгою. До предметного покажчика, зазвичай, включають основні терміни і поняття, що вживаються в книзі, а до іменного – прізвища та ініціали діячів, відомості про яких можна знайти у книзі. Поруч з терміном у предметному покажчику або прізвищем в
іменному проставляють номери сторінок, на яких вони трапляються. Терміни та прізвища пишуться у стовпчик в алфавітному порядку, наприклад:
А
Б
Агрегат тяговий 16
Блокування колеса 116
Акумулятор енергії 12
Букса 107
– – гідравлічний 12
Бульдозер 41, 46
– – інерційний 14, 83
В
– – пневматичний 18
Вагон 14
– – електричний 21
– причіпний 42
Активна сила 51, 57
– самохідний 41


Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

104
6.8. Додатки
Додатки – важливий засіб збагачення змісту навчальної книги. Зазвичай там містяться матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст. За своїм характером та змістом додатки повинні стосуватися книги в цілому або її певних частин, а не окремих питань.
6.9. Обсяг навчальних виданьОшибка! Закладка не определена.
Обсяг навчальних видань прийнято визначати в авторських аркушах.
Авторський аркуш – це одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків, а також 3000 см
2
образотворчого матеріалу. Друкованими вважаються всі видимі знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл між словами.
Обсяг підручників і навчальних посібників відповідно до рекомендацій
МОН України залежить від кількості годин за навчальним планом, що відводиться на вивчення дисципліни, реального бюджету часу студента, передбаченого для самостійного опрацювання навчального матеріалу, та продуктивності засвоєння інформації студентом і визначається за такою формулою:
V
П(НП)
= К
П(НП)
0,14 Т, авт. арк., де К
П(НП)
– коефіцієнт виду видання. При цьому для підручника К
п
= 1, а для навчального посібника величина перебуває в межах 0,5 < К
нп
< 1 і визначається часткою навчальної програми, яку замінює або доповнює навчальний посібник.
Якщо підручника з певної дисципліни не існує, а навчальний посібник забезпечує, наприклад, 70 % програми, то К
НП
= 0,7 і т. д. 0,14 авт. арк./год. – коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння одного авторського аркуша навчальної інформації студентом за одну годину самостійної роботи. Т – обсяг дисципліни за навчальним планом в годинах.105
7. ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Якщо видання з науково-методичного забезпечення навчального процесу включають елементи наукових досліджень, то вони оформляються відповідно до ДСТУ 3008 – 95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення) [4].
Методичні рекомендації до виконання курсових та дипломних проектів
(робіт) складають з урахуванням чинних стандартів ЄСКД, СПДС, ЄСПД тощо.
Оформлення рукописів решти навчальної літератури (зміст яких не підпорядковано стандартам) пропонується оформляти відповідно до правил, що подані в даному розділі.
Зразки оформлення титульного аркуша, його звороту та вихідних даних для різних видань подано в додатках 1-8.
7.1. Елементи тексту
РубрикаціяОшибка! Закладка не определена.. Залежно від виду видань розрізняють такі системи нумерації рубрик:

наскрізна – від першої до останньої рубрики книги;

пороздільна – від першої до останньої рубрики в межах розділу;

індексаційна – із цифровими номерами, що мають у своєму складі номер конкретної рубрики, так і рубрик, яким вона підпорядкована (максимальна кількість чисел у такій нумерації – чотири).
У навчальних книгах найзручнішою системою нумерації визнано
індексаційну.
Крапку наприкінці назви рубрики не ставлять. Але якщо заголовок скомпоновано в підбір із текстом, то крапка наприкінці необхідна. Якщо заголовок складається із з двох самостійних речень. то між ними ставлять крапку.
Скорочення. Окремо вживану в тексті частину слова прийнято позначати графічно: крапкою, косою рискою, дефісом, наприклад: р
. – рік; інж.-мех. – інженер-механік; с.-г. – сільськогосподарський; н/Д – на Дону.
Як знак скорочення крапка ставиться тоді, коли при читанні вголос слово вимовляється у повній формі, за винятком:

абревіатур
(
ККД
, ЕРС, НГУ);

скорочень із застосуванням косої риски
(н/Д, п/п);

середини подвоєного однолітерного графічного скорочення
(рр., пп.);

скорочень, утворених вилученням голосних
(млрд, млн)
;

скорочених позначень одиниць фізичних величин
( 25 мм, 47 кг)

Числа. Однозначні цілі чисел записують словами у випадках, коли:

однозначне число вживається в непрямому відмінку і стоїть не при одиницях, наприклад:
Рекомендується

Не
рекомендується
Лабораторія обладнана чотирма верстатами
Лабораторія обладнана 4 верстатами...


Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

106

має місце збіг декількох чисел у цифровій формі, що може утруднити читання, наприклад:
Рекомендується

Не
рекомендується
...п'ять 60-тонних автомобілів
...5 60-тонних автомобілів


речення починається з кількісного числівника, наприклад:
Рекомендується

Не
рекомендується
П
'ять верстатів розміщують ...
5 верстатів розміщують ...
Однозначні цілі числа записуються в цифровій формі за таких обставин:

навіть у непрямому відмінку стоять поряд з багатозначними, наприклад:
Рекомендується

Не рекомендується
Після виконання 3, 5, 12 вправ варто відпочити
Після виконання трьох, п'яти, 12 вправ варто відпочити.
Після виконання трьох, п’яти, дванадцяти вправ варто відпочити.


утворюють сполучення з одиницями фізичних величин, грошовими одиницями тощо, наприклад:
Рекомендується

Не
рекомендується
Коли маса не перевищує 7 кг ...
Коли маса не перевищує семи кг ...
Запис багатозначних цілих чисел найчастіше має цифрову форму. Такі числа розділяють на групи пробілами (по три знаки) справа наліво. Не прийнято розбивати на групи числа після знака номера, наприклад:
Рекомендується


Не
рекомендується
27 234 27234 5 775 5775 8 224 785 8224785
№ 75637
№ 7537
Запис багатозначних цілих чисел словами бажаний, коли поряд вживаються два числа, або коли вони являють собою початок речення, наприклад:
Рекомендується

Не
рекомендується
...3 200 двадцятитонних вантажівок ...;
...3 200 вантажівок вантажопіднімальністю 20 т.
... 3 200 20-тонних вантажівок ...
Літерно-цифрову форму доцільно використовувати для позначення великих круглих чисел, наприклад:
Рекомендується

Не
рекомендується
20 млрд
20 000 000 000 12 млн
12 000 000

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

107
У кількісно-іменних сполученнях із дробовими числами зайве вживання слів частка, частина, наприклад:
Рекомендується

Не
рекомендується
1/2 квадрату
1/2 частина квадрату
9/10 поля
9/10 частин поля
У записі десяткових дробів, як цілих чисел, після коми знаки розділяють пробілами на групи по три в кожній, наприклад:
Рекомендується

Не
рекомендується
25,128 175

10
–6
;
9,430 5 25,128175

10
–6
;
9,4305
У науково-технічних текстах (тематики точних і природничих наук) для позначення діапазону значень краще застосовувати стандартний знак (...) між числами у цифровій формі.
Тире використовують у суспільно-політичній та гуманітарній літературі.
Тире не використовують, коли його можна помилково сприйняти як знак мінус або одне з чисел від’ємним, наприклад:
Рекомендується


Не
рекомендується
H = 5...10 м
H = 5 –10 м
–5...+10
О
С
–5 – +10
О
С

Для запису діапазону значень великих чисел цифрами в числі нижньої межі нулі доцільно зберігати, наприклад:
Рекомендується

Неприпустимо

Глибина
25 000...30 000 м
Глибина
25...30 000 м
Якщо в записі діапазону значень поєднано цифри із словами, то При в числі нижньої межі можна не ставити назв типу тис
., млн, млрд., наприклад:
Припустимо

Не
обов'язково
Висота
20 – 30 тис. м
Висота
20 тис. – 30 тис. м
Найчастіше в таких записах числа розташовують від меншого до більшого.
Виняток становлять взаємозалежні відносні числа (у другій парі більше число може стояти першим), наприклад:
Це дорівнювало 60...80 % усієї маси вантажу. Інше 40...20 %.
До порядкових числівників, позначених арабськими цифрами, прийнято приєднувати через риску елементи відмінкового закінчення. Останню літеру приєднують, якщо їй передує голосна, в інших випадках приєднують дві останні літери, наприклад: другий курс – 2-й курс, тридцятих років – 30-х років, четвертий рівень – 4-й рівень, другого курсу
– 2-го курсу, у сьомому класі – у 7-му класі, друге видання – 2-ге видання.

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

108
Такі числа записують без відмінкових закінчень, якщо їм передує родове слово, наприклад:
...у томі 5; на с. 85; у табл. 11...
Якщо ж родове слово розташоване після числівника, останній варто писати із закінченням, наприклад:
...у 5-му томі; на 85-й сторінці; у 11-й таблиці...
Числа, що позначають дати, не мають відмінкових закінчень, коли слово рік або назва місяця міститься за числом, наприклад:
... у 2000 році; 5 травня 1984 року.
Коли ж слово рік або назва місяця випущено, поставлено перед числом або відокремлене від нього іншим словом, то відмінкове закінчення слід нарощувати, це також стосується позначень частини століття, наприклад:
...у травні, числа 20-го; рік 1042-й; ... перенесено з 15 травня на 17-те; 60-ті роки ХХ століття
Прийнято такі стандартні форми запису:

дат сучасних документів –
05.07.2014;


періодів від року до десятиріччя
$
у
2002 – 2010 р.;

усіх видів некалендарних років
$
2013/2014 навчальний рік; театральний сезон
2013/2014 року.
Слово рік не ставиться при його цифровому позначенні на титульному аркуші, у бібліографічних описах, а також у круглих дужках, наприклад: роботи
Сєченова “Рефлекси головного мозку” (1863); Французька буржуазна революція
(1789 – 1793) викликала пожвавлення видавничої діяльності; С.І. Іванов (нар. 1925).

Фізичні величини. Фізичною величиною називають властивість, загальну в якісному відношенні для багатьох матеріальних об'єктів, а в кількісному відношенні – індивідуальну для кожного з них.
Термін «фізична величина», як правило, застосовується для позначення властивостей або характеристик, які можна оцінити кількісно.
Термін «величина» не слід вживати тільки для кількісної сторони властивості, наприклад:
Правильно

Неправильно
Тиск рідини
Величина тиску рідини
Маса породи
Величина маси породи
Сила впливу на ...
Величина сили впливу...
У тих випадках, коли необхідно підкреслити, що йдеться про кількісний зміст фізичної величини, треба вживати слово розмір.
Розміром фізичної величини (розміром величини) називається кількісний вміст у даному об'єкті властивості, що відповідає поняттю фізична величина.
Значенням фізичної величини (значення величини) іменується її оцінка у вигляді деякого числа прийнятих для неї одиниць. Абстрактне число, яке

7.
Оформлення

рукописів

навчальної

літератури

109 входить до значення фізичної величини, називається числовим значенням, наприклад:
Рекомендується

Не
рекомендується
Щільність при значенні температури 20
О
С
Щільність при температурі 20
О
С
Значення тиску в системі дорівнює 30 МПа
Тиск у системі p = 30 МПа
Між розміром і значенням величини існує принципова різниця. Розмір величини не залежить від того, відомий він чи ні. Позначити розмір можна за допомогою будь-якої одиниці даної величини та числового значення, наприклад:
Величина

Значення величини
Числове значення
Тиск рідини в системі
2,1

10 6
Па
10 бар
2,1

10 6
10
Маса труби
2000 кг
2000 2 т
2
Під розмірністю фізичної величини (розмірністю величини) розуміємо вираз, що показує її зв'язок з основними одиницями системи, у якій коефіцієнт пропорційності взятий за одиницю. Розмірність величини являє собою добуток основних величин у відповідному степені, наприклад:
Розмірність роботи
ïîçíà÷àþòü òàêèì ÷èíîì
L
2
MT
–2
Рекомендації до застосування деяких фізичних величин:
Правильно

Неправильно
Машина масою 1,5 т
Машина вагою 1,5 т
Масова витрата
Вагова витрата
Маса палива дорівнює 40 кг
Кількість палива дорівнює 40 кг
Вантажопідіймальність крана дорівнює 5 т
Вантажопідіймальність крана дорівнює 5 тс
Вантажопіднімальна сила крана становить
50 кН
Вантажопідіймальність крана становить 50 кН
Насипна щільність вугілля дорівнює
750 кг/м
3

Насипна вага вугілля дорівнює 750 кг/м
3

Лінійна щільність вантажу становить 30 кг/м
Маса
1 м вантажу становить 30 кг
Відносна атомна маса хлору
Атомна вага хлору
Молярна маса еквівалента H
2
SO
4
дорівнює
49 грам на моль
Кількість речовини 49 грам-еквівалентів H
2
SO
4
Площа перетину труби дорівнює 32 см
2

Перетин труби дорівнює 32 см
2
Площа поверхні нагрівання котла дорівнює
500 м
2

Поверхня нагрівання котла дорівнює
500 м
2
Подача насоса становить 30 л/хв
Продуктивність насоса становить 30 л/хв
Напір
, що розвиває насос, дорівнює 150 м
Тиск
, що розвиває насос, 150 м стовпа рідини
Молярна теплоємність алмазу,
Дж
/(моль К)
Теплоємність алмазу в Дж/(моль К)
Місткість посудини становить 2,5 м
3

Ємність посудини складає 2,5 м
3
Частота обертання ротора дорівнює 50 с
–1

Число обертів ротора дорівнює 3 000 об / хв

Салов


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал