Навчальний посібник для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»Pdf просмотр
Сторінка10/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

2.3. Результат виконання наукового завдання
У цьому розділі роботи формулюють концепцію, гіпотезу, класифікацію, закон, залежність, модель та метод, що є результатом рішення наукової задачі.

2.4. Аналіз результатів
У розділі розкривають суть результату, новизну, достовірність, наукову та практичну значущість, наукове положення, що виноситься на захист, наприклад:
Уперше засоби очищення стрічки шахтового конвеєра розглянуто як взаємозалежні
елементи системи комплексної
механізації
та розроблено математичну модель
її
оптимізації
Формулюючи наукову новизну, доцільно використовувати такі конструкції:

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

82

уперше формалізовано (описано, встановлено, визначено тощо) …, що дало можливість …;

розроблено метод..., який відрізняється від відомих точністю
(швидкістю, достовірністю, врахуванням ...), що дозволило …;

уперше виведено залежність, врахування якої сприяє …;

досліджено перебіг процесів у ... та показано, що ...;

доопрацьовано (відомий) метод ... в частині ... і поширено на новий клас систем;

створено концепцію, що узагальнює ... та розвиває ...;

досліджено новий ефект ...
Наукова
значущість дослідження характеризує теоретичний внесок у відповідну галузь наукових знань. Формулюється як перелік усіх набутих у процесі виконання роботи наукових досягнень, оцінюється вплив нових фактів і закономірностей на стан теорії у певній науковій галузі, наприклад:
Наукова значущість роботи полягає
у розробці
та обґрунтуванні
математичної
моделі
комплексної
механізації
очищення стрічки шахтового конвеєра
, що базується на функціональних зв '
язках

Практична
значущість результатів відображає, наскільки важливе дослідження для реальних потреб та які існують шляхи використання результатів. Показниками практичної можуть бути розроблені алгоритми розрахунку або вибору параметрів, методики розрахунків тощо.

2.5. Наукове положення, що виноситься на захист
Отримані дипломником нові закономірності або інші наукові результати мають бути описані в наукових положеннях. Їх зазвичай формулюють як теореми, що потребують подальших доведень, наприклад:
Підвищення ресурсу шахтової
видобувної
машини забезпечується шляхом діагностування окремих елементів системи та оцінювання
їхніх технічних можливостей
(
ресурсу
)
і
коректуванням
їх технічних параметрів

Характерні помилки у викладі теоретичних розділів:

повторна характеристика стану питання;

пропуск етапу постановки завдання;

відсутність припущень;

використання відомого математичного апарату;

відсутність візуалізації аналітичних залежностей.

3. Експериментальні розділи
До початку проведення експерименту формулюють його завдання та обґрунтовують методику. Визначають його кількісні характеристики, вимоги до задіяної при цьому вимірювальної апаратури й устаткування.
Результати експерименту подаються у вигляді таблиць і графіків.
Аналіз результатів в розділі має відображати такі моменти:

сутність експерименту (мета, умови);

вираження результату в цифрах і фактах;

5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

83

оцінку відповідності теоретичних й експериментальних досліджень;

висновки щодо новизни результатів.
Характерні помилки в написанні експериментальних розділів:

не визначено мету експерименту;

відсутній опис методики дослідів;

не обґрунтовано кількісні та якісні ознаки експерименту;

не перелічено вимоги до вимірювальної апаратури та системи обліку результатів;

відсутні відомості про межі та кроки зміни параметрів у ході досліджень;

не визначено похибки результатів вимірювання (допустимі й фактичні);

не виконано зіставлення з результатами інших дослідників;

не подано інформацію про участь інших осіб у проведенні експерименту;

не проведено зіставлення отриманих даних з результатами теоретичних досліджень.
Висновки

Мета висновків – оцінювання результатів дипломної роботи порівняно з аналогами.
Висновки мають бути конкретними, давати повне уявлення про глибину та масштаби досліджень з відображенням усіх одержаних теоретичних, методологічних, інструментальних та експериментальних результатів.
Висновки не варто формулювати в анотованому вигляді як перелік виконаних у роботі завдань.
Починати висновки необхідно з констатації виконання сформульованого автором наукового завдання, визначаючи ідею та наукову значущість досліджень.
У цьому розділі роботи підтверджують досягнення основного наукового результату, що сформульовано в наукових положеннях й підтверджено даними про основні параметри, граничні значення величин, діапазон зміни тощо.
У другій частині висновків мають бути відзначені практичні (прикладні) результати, що ґрунтуються на проведених раніше теоретичних дослідженнях. До них відносяться методики розрахунку й вибору параметрів, алгоритми розв’язування необхідних для вирішення проблеми прикладних задач, регламенти, розробка нового обладнання, захищеного патентами на винаходи, прилади, методи вимірювання (якщо таке не є предметом самостійного дослідження).
У висновках варто уникати очевидних тверджень, для констатації яких не потрібне проведення досліджень.
Приклад
висновків
Поставлені
в роботі
завдання виконано
Основні
результати досліджень мають такий зміст
:
А
Теоретико
- методологічні
результати
Розвинено метод оцінювання
інформативності
факторів навчально
- пізнавальної
діяльності
(
НПД
) студента

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

84
Формалізовано багатофакторну кваліметричну модель взаємодії
у системі
«
студент
– комп

ютер
» на основі
методу групового обліку аргументів
Розроблено методи оцінювання якості
НПД
на основі
регресивної
та логічної
моделей взаємодії
в системі
«
студент
- комп

ютер
».
Б
Інструментальні
результати
Сформовано технологію кількісного та якісного виміру факторів
НПД
Створено нові
засоби
(
методики
, прикладні
програмні
засоби
) оцінки
інформативності
щодо факторів
НПД
В
Експериментальні
результати
На основі
дослідження навчального процесу в
експериментальних академічних групах встановлено ознаки
інформативності
факторів
НПД
Перевірено дієвість розроблених методів прогностичного оцінювання якості
НПД
Наукове положення
, що виноситься на захист
:
Виконавчий етап навчально
- пізнавальної
діяльності
студента за умови методичного забезпечення підготовки до контрольних заходів
– основний фактор
, що впливає
на якість навчання
У
кінцевому результаті
дослідження враховано національні
особливості
структури та організації
вищої
освіти
, а
також досягнення
України в
їх розбудові
Результати можуть бути використані
всіма вищими навчальними закладами
України за
їх бажанням
Економічний ефект від реалізації
результатів роботи можливий завдяки оптимізації
навчального процесу
Соціальний ефект як наслідок упровадження результатів роботи очікується позитивним
, бо сприяє
підвищенню швидкості
засвоєння навчального матеріалу та забезпеченню якості
вищої
освіти

5.3.5. Вимоги до оформлення
Дипломну роботу магістра виконують відповідно до вимог ДСТУ 3008 –
95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

5.4. Захист кваліфікаційних робіт
5.4.1. Загальні питання
Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями та передбачає відповідний контроль якості процесу. Здобуття кваліфікації фахівця підтверджується державною атестацією.
Цей важливий етап підготовки здійснює Державна екзаменаційна комісія
(ДЕК) відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики після виконання студентом освітньо-професійної програми за навчальним планом.
ДЕК працює у терміни, передбачені графіком навчального процесу для кожного напряму підготовки, спеціальності. Розклад роботи ДЕК, узгоджений з головою комісії, затверджується першим проректором або проректором з навчальної роботи.
Кваліфікаційну роботу виконує студент самостійно, періодично консультуючись з її керівником і керівниками розділів.

5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

85
Кандидатури керівників кваліфікаційних робіт (це викладачі університету або досвідчені фахівці підприємств, установ та організацій) затверджуються наказом ректора.
Керівників виконання окремих розділів призначають завідувачі профільних кафедр за погодженням із завідувачами випускових кафедр.
Нормоконтроль кваліфікаційних робіт здійснює завідувач випускової кафедри або спеціально призначений методичною комісією напряму чи спеціальності викладач.
Відповідальність за якісну і вчасну підготовку кваліфікаційних робіт несе випускова кафедра, що зобов’язана створити відповідні умови, надати методичне та інформаційне забезпечення.

5.4.2. Регламент захисту
Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менше половини її складу та за обов’язкової присутності голови.
Засідання ДЕК можуть відбуватись як в університеті, так і на підприємствах, в установах та організаціях, для яких тематика робіт становить науково- теоретичний або практичний інтерес. Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних годин на день.
Комісія може розглядати питання про державну атестацію кожного студента за наявності таких документів:

наказ про затвердження персонального складу ДЕК;

розклад роботи ДЕК;

відомості про виконання студентами навчального плану та про отримані ними оцінки при складанні екзаменів і заліків з теоретичних дисциплін, курсових проектів та робіт, практик, державних екзаменів;

залікова книжка;

кваліфікаційна робота;

відгук керівника про кваліфікаційну роботу;

рецензія фахівця відповідної кваліфікації.
На засідання комісії можуть подаватися й інші матеріали, що характеризують наукову та практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи: відгуки фахівців або науковців, довідки чи акти про впровадження в практику наукових досліджень, замовлення підприємств на виконання кваліфікаційної роботи, копії опублікованих статей за темою проекту (роботи), документація щодо практичного застосування проекту (роботи), макети, зразки матеріалів, виробів, методичні розробки тощо.
Засідання комісії проходить у викладеній нижче послідовності.
Голова ДЕК:

відкриває засідання та представляє присутнім членів ДЕК, посилаючись на відповідний наказ;

оголошує розклад, порядок роботи ДЕК, регламент презентації кваліфікаційної роботи, критерії оцінювання;

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

86

оприлюднює відомості про виконання студентом навчального плану та надає йому слово для презентації результатів кваліфікаційної роботи.
Студент називає тему кваліфікаційної роботи, формулює протиріччя практики (проблеми), що лежить в основі вибору теми, аргументує її актуальність, визначає предмет розробки або досліджень, формулює постановку завдань та результати їх виконання, оцінює їх на відповідність вимогам новизни, достовірності та практичної значущості, відповідає на запитання членів та голови комісії.
Засідання ДЕК протоколюються. Протокол захисту роботи кожного випускника має бути оформлений відразу безпосередньо після захисту.
У його тексті має бути подано такі відомості:

оцінка, одержана випускником під час захисту дипломного проекту
(роботи);

запитання до випускника з боку членів та голови ДЕК протягом захисту, загальна характеристика відповідей, особливі думки членів комісії;

назви здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня та професійної кваліфікації;

назва державного документа про освіту і кваліфікацію (з відзнакою чи без відзнаки), який видається випускнику;

інші дані (реальність, комплексність, відомості про наукову або (та) практичну цінність, про впровадження результатів кваліфікаційної роботи тощо);

рекомендація щодо подальшого навчання в аспірантурі.
Запитання до студента, який захищає дипломний проект (роботу), протоколюються в порядку їх надходження. При чому записують прізвище та
ініціали того, хто ставить запитання, а потім викладають його зміст (без скорочення). Якщо запитання студентові не ставили, то слід записати:
«Запитань не було». Відповіді студента оцінюються словами: «вичерпна»,
«задовільна» або «незадовільна».

5.4.3. Критерії оцінюванняОшибка! Закладка не определена.
Визначаючи
якість виконання кваліфікаційної роботи керівник
враховує
такі вимоги:

об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням сучасних джерел інформації;

оригінальність одержаних результатів;

практичну значущість результатів;

обґрунтування рішень й пропозицій;

органічний зв’язок пояснювальної записки з графічною частиною;

наявність посилань на джерела інформації;

відсутність дублювання, описовості матеріалу, стереотипних рішень, що не впливають на суть та висвітлення отриманих результатів;

використання прикладних пакетів комп’ютерних програм;

5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

87

оформлення демонстраційних матеріалів та пояснювальної записки відповідно до чинних стандартів;

загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу;

якість оформлення;

самостійність виконання.
Оцінювання

кваліфікаційних

робіт

державною

екзаменаційною

комісією
. Після завершення захисту усіх робіт комісія виставляє кожному студенту інтегральну оцінку, виходячи з таких складових:

середній бал підсумкового контролю за всіма видами діяльності студента за навчальним планом;

оцінка керівника дипломної роботи;

оцінка рецензента;

оцінка новизни та практичної значущості одержаних результатів;

оцінка презентації результатів (якість доповіді та демонстраційних матеріалів);

оцінка відповідей на запитання під час захисту;

оцінка рівня реальності, комплексності кваліфікаційної роботи, впровадження результатів.
Рішення ДЕК про оцінку кваліфікаційної роботи, а також про присвоєння випускнику освітнього рівня та академічної кваліфікації (освітньо- кваліфікаційного рівня), надання йому державного документа про освіту й професійну кваліфікацію приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів присутніх на ньому членів комісії, які брали участь у засіданні. Голос голови ДЕК є вирішальним при однаковій кількості голосів.
У тих випадках, коли захист кваліфікаційної роботи визнано незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену випусковою кафедрою.
5.4.4. Обовязки субєктів державної атестації
Студент
, виконуючи кваліфікаційну роботу, повинен:

обрати й узгодити з керівником тему роботи;

отримати завдання на кваліфікаційну роботу;

самостійно виконувати кваліфікаційну роботу з опорою на матеріали виробничих практик, методичне та інформаційне забезпечення;

систематично відвідувати консультації керівника роботи і керівників розділів;

сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівників;

щотижня інформувати керівника про хід виконання завдання на кваліфікаційну роботу;

Салов
В.О., Шабанова Ю.О., Ільченко О.Н. Створення навчальної літератури для вищої школи

88

подати кваліфікаційну роботу на перевірку керівникам розділів, отримати оцінку за виконання кожного розділу;

подати готовий матеріал на перевірку керівнику роботи не пізніше ніж за чотири дні до захисту;

отримати зовнішню рецензію на кваліфікаційну роботу;

підготувати доповідь про основні положення кваліфікаційної роботи;

підготувати відповіді на зауваження керівника роботи, керівників розділів, рецензента;

відповідно до графіка захистити роботу на засіданні ДЕК, дотримуючись регламенту;

отримати документ про рівень вищої освіти й кваліфікацію.
Керівник
кваліфікаційної роботи повинен:

видати актуальну тему кваліфікаційної роботи, яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця напряму підготовки, спеціальності;

видати завдання на кваліфікаційну роботу із зазначенням термінів виконання розділів та подання роботи на розгляд ДЕК;

керувати виконанням кваліфікаційної роботи;

скласти графік консультацій;

дотримуватись графіку консультацій;

контролювати якість виконання роботи;

розв’язувати спірні питання, що виникають між випускником і керівниками розділів;

інформувати на засіданні кафедри про виконання дипломантами календарного плану завдання;

при суттєвому відхиленні від календарного плану порушувати питання про призупинення дипломування;

перевірити кваліфікаційну роботу й оцінити її;

написати аргументований відгук на кваліфікаційну роботу та направити
її на рецензування;

повернути студенту роботу не пізніше ніж за два дні до захисту;

провести підготовку студента до захисту кваліфікаційної роботи;

бути присутнім в момент захисту роботи та оголосити свій відгук на засіданні ДЕК.
Керівник
окремого розділу має виконувати такі функції:

керувати виконанням цієї частини роботи;

скласти графік консультацій;

дотримуватися графіка консультацій;

інформувати керівника роботи про стан виконання розділу;

рекомендувати методи вирішення проблем, що виникають;

перевірити розділ та оцінити його;

підписати титульний аркуш пояснювальної записки та матеріали графічної частини.
Нормоконтролеру
необхідно:

5.
Методичне

забезпечення

державної

атестації

89

оцінити ступінь застосування в кваліфікаційній роботі вимог чинних стандартів, інших нормативних документів, наявності й правильного оформлення посилань на них;

підписати титульний аркуш пояснювальної записки;
Завідувачеві
випускової кафедри належить:

забезпечити методичну та
інформаційну базу виконання кваліфікаційних робіт;

створити необхідні умови для виконання кваліфікаційних робіт у приміщеннях кафедри, університету;

контролювати виконання графіка консультацій викладачів кафедри;

розглядати на засіданнях кафедри стан виконання кваліфікаційних робіт, керівництво якими здійснюють викладачі кафедри;

вирішувати спірні питання, що виникають між керівником роботи та випускником;

контролювати об’єктивність оцінювання кваліфікаційних робіт;

вирішувати питання допуску кваліфікаційних робіт до захисту.
Голова
ДЕК повинен:

забезпечувати роботу комісії відповідно до затвердженого розкладу;

бути присутнім на процедурах захисту кваліфікаційних робіт, обговорення та оцінювання їх результатів, вирішувати питання про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації;

контролювати процес підготовки необхідних документів та оформлення протоколів;

складати звіт про роботу державної комісії не пізніше двох днів після її завершення.
Звіт виконують у 5-х примірниках за підписом голови ДЕК та з візами завідувача випускової кафедри й декана факультету (два примірники звіту подаються у навчальний відділ разом з витягом із протоколу засідання ДЕК, де відображено обговорення звіту, примірник – у деканат, примірник – на випускову кафедру і примірник залишається в голови ДЕК).
У звіті голови комісії аналізується якість виконання кваліфікаційних робіт. Зокрема має бути відзначено актуальність тематики, рівень сформованості набутих випускниками компетенцій, їх уміння застосовувати знання для вирішення виробничих проблемних ситуацій, виявлено недоліки в підготовці, зроблено зауваження щодо забезпечення організації роботи державної комісії. Обов’язковими є також пропозиції стосовно поліпшення методичного забезпечення державної атестації, а також якості підготовки фахівців тощо.
У звіті подаються також рекомендації щодо направлення кращих студентів для продовження навчання в аспірантурі. Має бути відзначено реальні та комплексні кваліфікаційні роботи, й перелічено пропозиції та зауваження членів ДЕК.

90
6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
6.1. Структура підручників та навчальних посібників:

зміст (перелік розділів);

вступ (передмова);

основний текст;

питання, тести для самоконтролю;

обов'язкові та додаткові завдання, приклади їх виконання;

довідково-інформаційні дані для розв'язування задач (таблиці, схеми тощо);

підсумки (висновки, післямова);

бібліографічний список;

додатки;

предметнийОшибка! Закладка не определена. або іменнийОшибка!
Закладка не определена. покажчики.

6.1.1. Зміст
Зміст – це перелік наведених у виданні заголовків рубрик. Написи змісту мають точно повторювати вміщені в тексті. Скорочувати заголовки у змісті або подавати їх в іншій редакції порівняно із текстовими заголовками не дозволяється.
До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки та підзаголовки, за винятком тих, що розташовані у підбір з текстом.
Позначення ступенів прийнятої в тексті рубрикації («частина», «розділ»,
«підрозділ» та їхні порядкові номери) пишуться в одному рядку з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою.
Усі заголовки змісту починаються з великої літери без крапки в кінці.
Останнє слово кожного заголовка з’єднують крапками з відповідним номером сторінки у правому стовпчику змісту.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал