Навчальний посібник для дистанційного навчанняPdf просмотр
Сторінка8/19
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Консультування сільських товаровиробників за телефоном та через Інтернет
Консультування сільських товаровиробників за телефоном є одним з різновидів
індивідуальної роботи консультантів.
Важливо, щоб при розмові по телефону працівник
дорадчої служби чітко дотримувався головної теми,
говорив зрозуміло і коротко. В книзі запису телефонних
розмов треба коротко записати суть розмови.
Розвиток дорадчої діяльності в Україні та розширення інфраструктури агроконсалтингових служб прискорили необхідність впровадження новітніх
інформаційних технологій.
Важливою складовою таких технологій є формування та
супроводження потужних центрів (агропорталів) електронних
ресурсів аграрного спрямування. Дорадчі служби за допомогою
мережі Інтернет реально використовують ці ресурси.
У свою чергу, діяльність дорадчих служб також передбачає застосування таких технологій для передачі інформації і знань сільськогосподарським товаровиробникам.
Вибір методів та засобів комунікацій визначається рівнем взаємодії товаровиробника і консультанта, їх фінансовими і технічними можливостями. Найпростіше допомогти товаровиробнику підключитись до мережі Інтернет і навчити знаходити необхідні
інформаційні ресурси. В процесі розвитку взаємодії дорадчі служби формують свої
інформаційні ресурси, через засоби електронної пошти організовують прямий і зворотний зв’язок з товаровиробниками.

116
Переваги та недоліки індивідуальних методів роботи із
сільськими товаровиробникам
Індивідуальні методи мають як переваги, так і недоліки.
Переваги індивідуальних методів роботи

1. Індивідуальні методи дозволяють працівнику
консультаційної служби краще зрозуміти інтереси
товаровиробника і його потреби. Працівник консультаційної
служби може самостійно ознайомитися з посівами, тваринами і
з усім господарством у цілому під час його відвідування, таким
чином, одержуючи достовірну і детальну інформацію про об'єкт
і існуючих у ньому проблемах.
2. Під час двостороннього спілкування можна співвіднести й
узагальнити інформацію, що отримана від сільського
товаровиробника, і інформацію, наявну в консультанта, з
різних досліджуваних проблем і причин їх виникнення з метою
пошуку можливих шляхів вирішення.
3. Застосовуючи індивідуальні методи, консультант може
ефективно допомогти товаровиробнику у виборі шляхів
вирішення задач і з’ясувати його відношення до них.
4. Грамотно застосовуючи індивідуальні методи, працівник
консультаційної служби стверджує довіру до себе та до служби
у сільського товаровиробника.
Недоліки індивідуальних методів роботи

1. Великі витрати часу і витрати коштів на поїздки.

2. Навіть у країнах із добре розвинутою системою доріг консультант не в змозі відвідувати регулярно велику кількість товаровиробників.
3. Працівники консультаційної служби можуть іноді давати не завжди правдиву інформацію, якщо вони не готові визнати, що в них нема всієї необхідної інформації або вони керуються якимось власним переконанням. Керівництву служби в таких випадках важко стежити за цими негативними моментами.

4. Товаровиробник ніколи не звертається за допомогою і не відкриває всю свою інформацію, якщо в нього немає повної довіри до співробітника дорадчої служби.

117

5. Індивідуальні методи в роботі консультаційної служби рідко стимулюють колективні інтереси порівняно з груповими методами.


118
Розділ 3.4. Методи експрес-аналізу і консультування з
економічних та фінансових питань
» Експрес-аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
» Застосування SWOT-аналізу для діагностики проблем агропідприємств
Експрес-аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
ля виявлення проблем, які існують у господарстві, впровадження
інвестиційних програм, визначення черговості їх вирішення, розробка варіантів рішень з прогнозом можливих варіантів застосовують експрес-аналіз. У цьому разі аналізують сукупність показників, зібраних і оброблених за невеликий проміжок часу, що дозволяють досить об'єктивно оцінити стан підприємства, а також провести оцінку деяких пропозицій з удосконалення фінансово-господарської діяльності.
Експрес-аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств проводиться з метою виявлення і аналізу проблем, що існують на підприємстві, визначення черговості їх вирішення, опрацювання варіантів рішення з прогнозами можливих результатів.
Одночасно з проведенням експрес-аналізу визначається порядок подальшого поглибленого вивчення підприємства.
Експрес-аналіз являє собою аналіз сукупності показників, зібраних і опрацьованих за стислий проміжок часу, які дозволяють достатньо об’єктивно оцінити стан підприємства. Експрес-аналіз дозволяє також провести оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства та запропонувати вдосконалення.
Показники для експрес-аналізу характеризуються простотою збору і обробки.
Висновки і пропозиції, що сформовані на основі експрес-аналізу, носять характер попередніх.
Елементом експрес-аналізу є аналіз фінансового стану підприємства. Перед проведенням такого аналізу необхідно точно визначити основну мету аналізу. Від неї залежить ступінь деталізації та глибина досліджень по окремих напрямках аналізу:

аналіз структури витрат;

аналіз структури балансу і обігових коштів;

аналіз ліквідності і фінансової стійкості;

аналіз грошових потоків;

аналіз обіговості;

аналіз прибутковості;

аналіз ефективності діяльності підприємства.
Аналіз фінансового стану підприємства дозволяє оцінити: o
фінансовий стан підприємства; o
майновий стан підприємства; o
ступінь підприємницького ризику; o
достатність капіталу для поточної діяльності і для довгострокових інвестицій;
Д

119 o
потребу в додаткових джерелах фінансування; o
здатність до нарощування капіталу; o
раціональність використання позичкових коштів; o
ефективність діяльності підприємства.
Аналіз фінансового стану підприємства складається з 4 основних етапів :
Невід’ємною частиною експрес-аналізу є аналіз фінансової звітності, оскільки практично всі необхідні для аналізу дані містяться в офіційних документах. Базою для такого аналізу є регламентовані розрахунки, що спираються на дані двох основних документів фінансової звітності:
- балансу підприємства (ф. №1)
- звіту про прибутки і збитки (ф. № 2).
Як правило, перед розрахунком коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан господарства, проводиться об'єднання окремих статей і формуються агрегований баланс і агрегований звіт про прибутки і збитки. Крім того, корисними є розрахунки питомих ваг окремих статей в активі і пасиві балансу (структура балансу) і аналіз змін, відзначених за рік або за декілька років по окремих статтях і за структурою обох форм звітності.
Є багато літератури, в якій розглядаються питання методики подібних розрахунків і методики аналізу отриманих балансових співвідношень і інших коефіцієнтів. Багато партнерських організацій вважають обов'язковим аналіз цих показників, на основі чого приймаються рішення про видачу кредиту потенційному клієнту, про можливість укладання угод і інші рішення.
Для зручності оцінок прийнято розділяти отримані показники на групи, кожна з яких орієнтована на характеристику підприємства з визначених позицій. Так, можна згрупувати показники, що найбільш цікаві партнерам господарства, із яким воно планує

120 здійснити спільний проект. Банки, звичайно, цікавляться обмеженим набором показників, які важливі для оцінки спроможності підприємства повернути кредит із встановленими відсотками.
В усіх випадках співробітники дорадчих служб мають враховувати ряд важливих моментів, характерних саме для підприємств АПК. По-перше, без обліку спеціалізації господарства аналіз перерахованих показників фінансового стану буде давати дуже грубі оцінки, що не розкривають суті справи.
Наприклад.
Показники фінансового стану підприємства (приклад
вимог банку до характеристики фінансового стану
потенційного позичальника)
Показники
фінансового
стану
підприємства
Найменування
показника
(коефіцієнта)
Рекомендовані
значення
Абсолютної ліквідності
> 0.05
Термінової ліквідності
>0.5
Покриття
> 1
Маневреності власних коштів
> 0.2
Фінансової стабільності
> 1
Автономії
> 1
Фінансової незалежності
> 0.5
Підприємства з відносно коротким виробничим циклом (наприклад, птахівничі) будуть мати приблизно однакові показники фінансового стану в різні сезони, за підсумками будь-якого кварталу. Інші підприємства, наприклад, закритого грунту або з розвинутим тваринництвом, у визначені періоди будуть виглядати як цілком благополучні, а в інші моменти як потенційні банкрути.
Зернові чи овочеві господарства формально під кінець року будуть мати відносно високі або низькі значення багатьох показників залежно від того, чи є в них власні або орендовані сховища. При наявності сховищ одержання виторгу може бути «відкладено» до періоду більш вигідних цін, але формально, наприклад, коефіцієнти швидкої й абсолютної ліквідності будуть нижчі, ніж після реалізації всього отриманого врожаю безпосередньо «із поля» восени звітного року.

121

Таким чином, консультанти і фахівці дорадчих служб,
що сприяють своїм клієнтам в одержанні кредитів, в
укладанні лізингових угод, у вступі в кредитні
кооперативи, а також в інших ситуаціях, де потрібен
аналіз фінансового стану господарств, мають бути
досить кваліфікованими не тільки в чисто фінансових
розрахунках, але й у розумінні зв'язків між реальними
виробничими процесами і фінансами підприємств АПК.
Застосування SWOT-аналізу для діагностики проблем
агропідприємств
До важливих методів аналізу, за допомогою яких оцінюється стан діяльності господарства належать аналіз фінансового стану, SWOT-аналіз, методи ситуаційного аналізу, аналіз на основі часткових бюджетів, спрощений інвестиційний аналіз та аналіз фінансової звітності.
SWOT-аналіз – це аналіз сильних і слабких сторін об'єкта.
SWOT-аналізу може бути успішно застосований при вирішенні багатьох задач, він дозволяє розглянути переваги і недоліки конкуруючих технологій, видів устаткування, сільськогосподарської техніки і т.і.
SWOT – англійська абревіатура, що означає:


strengths - сильні сторони;

weaknesses - слабкі сторони;

opportunities - можливості;

threats - перешкоди.
SWOT-аналіз заснований на таблиці розміром 2 х 2, яку рекомендується заповнювати в такому порядку:

1) можливості;

2) сильні сторони;

3) слабкі сторони;

4) перешкоди.
Розподіл
інформації про господарство при
SWOT - аналізі
Інформація про об`єкт
Позитивна
Негативна

122
Чинники, що
впливають на
характеристику
об`єкта (виду
техніки,
технології й
ін.)
Внутрішні, що залежать від характеру використання об`єкта в господарстві
(На що можемо
вплинути)
2. Сильні сторони об'єкта, що залежать від умов застосування (наприклад, висока продуктивність техніки на ґрунтах, що переважають у господарстві)
3. Слабкі сторони, залежні від умов застосування
(наприклад, необхідність виклику спеціалістів фірми-постачальника для переналадок обладнання, внаслідок недостатньої кваліфікації працівників господарства)
Зовнішні, що не залежать від характеру застосування об’єкта на підприємстві (На
що не можемо
вплинути)
1. Можливості.
Сильні сторони, не залежні від умов застосування (наприклад, зручність технічного обслуговування, високий рівень автоматизації процесів регулювання і переналадки)
4. Перешкоди (загрози).
Слабі сторони, не залежні від умов експлуатації
(наприклад, неможливість заміни спеціальних мастильних матеріалів чи миючих засобів іншими, більш доступними)
Розподіл інформації про господарство при SWOT-аналізі
До можливостей належать: розвиток окремих видів діяльності, пов'язаних з близькістю ринків збуту, впровадження нових сортів, технологій за рахунок контактів з науковими установами аграрного профілю і т.і.
До сильних сторін
належать:
До слабких сторін, як правило, належать:

місцезнаходження;

агрокліматичні умови;

земельні ресурси;

забезпеченість технікою;

наявність кваліфікованих кадрів та ін. o
неоптимальна структура виробництва; o
застаріла техніка; o
нестача кваліфікованої робочої сили; o
застарілі технології; o
відсутність стабільних ринків збуту виробленої продукції.
Перешкодами для сільськогосподарських товаровиробників часто бувають нечіткі нормативно-правові акти, що регулюють їх діяльність, проблеми з отриманням кредитів, низькі ціни на вироблену сільськогосподарську продукцію та ін.
При заповненні таблиці варто враховувати, що сильні сторони об'єкта повинні бути

123 погоджені з його можливостями, а слабкі сторони показують, що можна рекомендувати для досягнення більшого ефекту. У цьому разі в кожній клітинці бажано записати повний перелік відповідних характеристик виду устаткування або технології.
Часто позитивні сторони однієї технології (одного виду сільськогосподарської техніки) відповідають недолікам в іншій. В таблиці наведений фрагмент таблиці SWOT- аналізу однієї з технологій використання багаторічних культурних пасовищ (БКП). Її переваги розглядаються порівняно з технологією, що застосовувалася раніше.
SWOT-аналіз технології використання БКП (фрагмент)
Переваги
Недоліки
Внутрішні ( можемо впливати)
2. Сильні сторони: o
наявність у господарстві необхідної техніки для виконання в повному обсязі всіх операцій, передбачених технологією; o
наявність у господарстві спеціалістів з використання БКП, що мають 20-25-річний досвід; o
зацікавленість працівників підприємства в підвищенні продуктивності худоби і зниженні собівартості молока за рахунок підвищення продуктивності пасовищ, що розміщені поряд з фермою.
3. Слабкі сторони: o
високий рівень зносу техніки, необхідної для дотримання технологічних вимог; o
відсутність досвіду застосування нової технології та необхідність навчання працівників новим технологічним прийомам; o
- необхідність заходів з забезпечення строгого дотримання технологічної дисципліни всіма працівниками
(пастухами, скотарями, трактористами та ін.)
Зовнішні (не можемо впливати)
1. Можливості: o
підвищення продуктивності пасовищ порівняно з традиційними технологіями; o
виключення операцій підживлення азотними добривами; o
зменшення небезпеки змиву добрив у водойми; o
можливість використання
БКП для випасу худоби, починаючи з року
4. Перешкоди (загрози): o
більш високі вимоги до дотримання термінів технологічних операцій; o
використання дорогого високоякісного насіння трав o
підвищення ризику втрат у безсніжні зими у посушливі роки внаслідок меншого розмаїття видового складу травосуміші, що

124 перезалуження. використовується.
При розробці таблиці SWOT-аналізу може виявитися недостатньо знань з техніки або технології, які необхідно об'єктивно охарактеризувати з урахуванням всіх важливих обставин, включаючи аналіз по розглянутих раніше аспектах. Таким чином, заповнення таблиці дозволить систематизувати інформацію і сформувати досить повну картину, що необхідно товаровиробнику для прийняття раціонального рішення.
При проведенні аналізу на основі зібраних і зведених у таблицю даних варто звернути увагу на багато важливих питань. Наприклад, як зробити слабкі сторони об'єкта (технології, виду устаткування) сильними сторонами (навчання персоналу, впровадження системи оплати, що стимулює дотримання технологічної дисципліни і т.і.), як усунути або знизити загрози і перешкоди.
Більш детально з цим питанням можна ознайомитися в літературі:
1. Управлінський консалтинг. Навчальний посібник.
/М.Ф. Кропивко, Т.П.Кальна-Дубінюк, М.Ф. Безкровний та ін. К., 2004. – 87-98 с.

125
Розділ 3.5. Методи консультування з економічної оцінки
технології в АПК
» Використання методики Gross Margin
» Інші методики
Використання методики Gross Margin
ри оцінці окремих напрямків діяльності підприємства , вибір виробництва найбільш ефективних видів продукції, складання оптимальної виробничої програми та прийняття управлінських рішень важливе місце займає метод
Gross Margin.
Аналіз і планування діяльності та підготовки управлінських рішень на основі розрахунків із застосуванням методу маржинального доходу застосовується для оцінки окремих галузей чи технології виробництва продукції, прийняття рішень щодо обсягів виробництва і площ посівів, складання оптимальної виробничої програми тощо.
Він базується на поділі виробничих витрат на постійні та змінні.
Постійні витрати– це витрати, які не залежать від обсягів робіт по виробництву продукції. До них відносяться витрати на управління, утримання техніки, виробничої
інфраструктури, соціальної сфери тощо.
Змінні витрати – це витрати, які змінюються в залежності від обсягів виконуваних робіт або обсягів валового виробництва і реалізації продукції. Це затрати на сировину (насіння, корми, пальне, добрива, засоби захисту), комплектуючі вироби, заробітну плату відрядно працюючих та ін.
З поділу виробничих витрат на постійні і змінні випливає і поняття “ точка
беззбитковості ” виробництва продукції, або, з точки зору інвестицій капіталу “ точка окупності інвестицій ” (графік 1).
П

126

На графіку 1 можна визначити :

співвідношення та розміри постійних і змінних витрат при різних обсягах виробництва продукції;

обсяги виручки при реалізації отриманої продукції;

точку беззбитковості виробництва продукції (окупності інвестицій);

зони збитковості та прибутковості виробництва продукції;

розміри прибутку (збитку) при різних обсягах виробництва.
В математичному виразі обчислити точку беззбитковості можна за формулою:
де:
Тб – точка беззбитковості;
Пв – постійні витрати;
В – валовий дохід з одиниці площі, однієї голови тварин, однієї голови птиці, на одиницю промислової продукції, одиницю дефіцитних ресурсів тощо;
Зв – змінні витрати на одиницю продукції.
При застосуванні методу потрібно зважати на те, що аналіз робиться на перспективу, з метою планування майбутнього. Тут потрібно враховувати, що існуюча сьогодні система обліку витрат, яка формувалася в рамках планово-розподільчої економічної системи, може привести до викривленої оцінки результатів в умовах ринкової системи.

127
Основні недоліки цієї системи обліку витрат наступні:
1. Викривлення в обліку витрат:

викривлення оцінки діяльності за рахунок перерозподілу засобів між галузями всередині підприємства. Так, в затратах облік внутрішньої продукції (корми, насіння тощо) обліковується по цінах собівартості при наявності ринкових цін на цю продукцію;

викривлення результатів ринкової оцінки ефективності за рахунок формального перерозподілу між галузями постійних витрат (наприклад, амортизаційних відрахувань);

повторний облік витрат по окремих статтях (наприклад, затрати по кормах).
2. Викривлення при аналізі і оцінці:

В ринкових умовах ціни на матеріали і сировину постійно ростуть, і затрати, які понесли весною для проведення польових робіт, як правило, обліковуються при калькуляції собівартості осінню, коли отримано урожай, по цінах придбання. Це неправильно, тому що ціни за цей період виросли і цим самим занижується собівартість продукції в перспективі. В цьому випадку застосовується метод заміщення цін по тих статтях затрат, які можна відобразити по цінах, що складаються на ринку на даний момент (або прогнозних цінах).

По деяких статтях затрат не існує ринкових цін (наприклад, вартість сіна). В цьому випадку вартість сіна відображається по сумі змінних витрат на його виробництво.
Альтернативним є метод відображення витрат по тих витратах минулих
періодів, коли припускається, що ці затрати можна було б використати альтернативно, наприклад, вкласти ці гроші в банк на депозит, і отримати дохід у вигляді банківського відсотку. При цьому способі відображенні витрат в суму змінних витрат включається упущений дохід у вигляді банківського відсотку.
Тому при оцінці конкурентоспроможності галузей, технологій тощо, потрібно використовувати не традиційні (викривлені) показники, а показники визначення умовного валового і умовного чистого доходу, або, як їх ще називають маржинального доходу 1 (Cross margin 1) і маржинального доходу 2 (Cross margin 2). Розрахунки за цією методикою можна проводити на будь-якому сільськогосподарському підприємстві незалежно від розміру підприємства і правової форми.
Розрахунок маржинального доходу: можна проводити по любій культурі, групі тварин, технології незалежно від розмірів (площ посівів, обсягів виробництва, кількості утримуваних тварин) організаційних форм господарювання тощо. Доцільно при цьому розрахунки виконувати на одиницю площі, одну голову, одиницю промислової продукції, послуг тощо.
Більш детально з цим питанням можно ознайомитися в літературі:
1. Управлінський консалтинг. Навчальний посібник. /М.Ф. Кропивко,
Т.П.Кальна-Дубінюк, М.Ф. Безкровний та ін. К., 2004. – 118-145 с.
Інші методики
На основі методики оцінки валового прибутку можна провести розрахунки, що дають порівняльні характеристики технологій з методів часткового бюджету і розрахунку точки беззбитковості. Тут консультування з технологічних і технічних питань

128 об’єднується з консультуванням з економічних і фінансових питань.
Безумовно, будь-які приклади мають конкретний характер і, орієнтуючись тільки на них неможливо прийняти вірні рішення в інших ситуаціях. Тому важливо пам'ятати
загальні правила: o
необхідно проводити порівняння технологій з обліком усіх перерахованих аспектів (технічного, комерційного, соціального, екологічного, і узагальнюючих організаційного і фінансового), враховувати різні варіанти застосування кожної із технологій (масштаб, терміни, місце розташування, вимоги до окремих компонентів), а також додаткові витрати на перехід від однієї технології до іншої та ін.; o
необхідний облік особливостей господарства, галузевої специфіки, часу року, конкретної ситуації і ін.; o
важливо порівняти рівень ризиків, зв'язаних із застосуванням кожної із технологій; o
при підготовці переліку можливих рішень виключаються з розгляду тільки ті, що поступаються тим, що залишаються, по всіх параметрах, оскільки для прийняття рішення товаровиробнику важливо бачити, що «ідеальних» рішень, як правило, не буває, а є не тільки сукупність переваг одного варіанта над іншим, але і негативні сторони в кожного; o
рішення про виключення варіантів із подальшого розгляду або рішення на користь однієї з технологій не повинно бути поспішним, щоб не переглядати його що раз при одержанні додаткової інформації.
Консультанти і фахівці служби мають розуміти, що

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал