Навчальний посібник для дистанційного навчанняPdf просмотр
Сторінка5/19
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Переваги та недоліки масових методів розповсюдження
інформації
При використанні масових методів консультанту необхідно в кожному конкретному випадку аналізувати сильні і слабі сторони - переваги і недоліки масових методів розповсюдження інформації. Це дозволить йому підсилити переваги і зменшити негативний вплив недоліків. Основні переваги і недоліки масових методів розповсюдження інформації наведені в таблиці.
Переваги і недоліки масових методів розповсюдження інформації
Переваги
Недоліки

Охоплюють велику кількість сільськогосподарських товаровиробників одночасно;

Інформація, що

Транслюються чи друкуються , коли це зручно ЗМІ;

Вимагають професійної підготовки консультанта щодо

86 розповсюджується з використанням масових методів, досить часто і регулярно доходить до споживача;

Створюється атмосфера довіри до інформаційних ресурсів звикання до форми та стилю викладення інформації;

Формується постійна аудиторія читачів, слухачів, глядачів;

Мають швидкий доступ до селян та невисоку вартість розповсюдження;

Мають чудові перспективи розвитку, що базуються на використанні новітніх
інформаційних технологій. підготовки матеріалів
інформаційних блоків чи публікацій;

Не можуть конкурувати з розважальними радіо- і телепередачами;

Недостатня можливість погодження змісту інформації з користувачами;

Ймовірність заполітизованої
інформації;

Неможливість селективного доведення інформації до різних категорій товаровиробників щодо сприйняття інновацій/
Так, наприклад, застосування електронних засобів розповсюдження інформації - сільськогосподарських сайтів - не дало очікуваних результатів. Розроблений і функціонує офіційний сайт Мінагрополітики України, створені десятки сайтів сільськогосподарського спрямування, в тому числі і з питань дорадництва, а очікуваного ефекту щодо інформування сільськогосподарських товаровиробників не досягнуто. Головними причинами цього є те, що в даному варіанті методу відсутній активний зв'язок кореспондента і клієнта, практично відсутній зворотній зв'язок, досить незначна аудиторія користувачів через відсутність комп'ютерного та телекомунікаційного забезпечення у сільськогосподарських товаровиробників.
Урахування характеру і особливостей сільськогосподарських
товаровиробників при застосуванні масових методів
інформаційно-консультаційної діяльності
Сезоний характер сільськогосподарського виробництва, великий вплив природних та агрокліматичних умов на результати діяльності, територіальна розосередженість та обмежені можливості впровадження досягнень науково-технічного прогресу не дають можливості товаровиробникам швидко здійснювати переорієнтацію виробництва відповідно до ситуацій, що виникають на аграрному ринку.
У той же час, ринкове середовище вимагає такого рівня господарювання, яке б забезпечило виробництво конкурентоспроможної продукції, що великою мірою залежить від темпів запровадження новітніх технологій та якості маркетингової діяльності. Фактично, сільськогосподарські формування поставлені у значно гірші умови порівняно з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.
З цих причин держава має створювати пріоритетні умови для сільськогосподарських
товаровиробників шляхом реалізації програм підтримки, доведення передових
технологій,
науково-консультаційного
та
інформаційного
обслуговування.
Відповідно, завданнями дорадчих служб при використанні масових методів
консультування є формування та надання товаровиробникам регулярної інформації щодо динаміки ситуацій, які складаються на аграрному ринку, розповсюдження передового досвіду і досягнень аграрної науки, підвищення професійного рівня знань.
При виборі масових методів консультування необхідно враховувати ті можливості, які є в даному регіоні чи в даній конкретній ситуації. Це можуть бути постійні програми

87 з сільськогосподарською тематикою на місцевих радіо, телебаченні; постійні рубрики у місцевій пресі та інше.
Вибір методів є одним з найважливіших завдань спеціалістів
дорадчих формувань.


88

Розділ 3.2. Групові методи навчання і консультування
» Мета і роль групових методів навчання і консультування
» Лекційна робота. Групова дискусія. Ділова гра. Семінари. Відвідування виставок
» Особливості використання в консалтингу групових обговорень, лекцій, виставок, ярмарок
» Методика організації та порядок проведення Дня поля. Організація відвідування демонстраційних полів
» Переваги та недоліки групових методів навчання і консультування
Мета і роль групових методів навчання і консультування
Головною метою групового методу консультування є
організація ефективної взаємодії спеціалістів
агроконсалтингового формування безпосередньо з
товаровиробниками.
ля досягнення цієї мети консультанти формують цільові робочі групи товаровиробників, розвиток цих груп (зокрема, шляхом навчання), вдосконалення їх діяльності, організація групових зустрічей на постійній основі.
Консультант повинен пропонувати групам нові ідеї,
передавати знання та інформацію з різних аспектів
господарювання, щоб учасники цільових груп –
сільськогосподарські товаровиробники – могли використати
їх у своїй безпосередній діяльності.
Досить важливим при цьому є підбір кандидатів для формування цільових груп
(рівень освіти, професіоналізм, можливість сприйняття нових ідей і т.і.).
Досвід свідчить, що товаровиробники є дуже сприйнятливими до групових методів у діяльності агроконсалтингових формувань, тому що при їх використанні вони мають можливість слухати, брати участь в обговоренні тих чи інших проблем, обмінюватись корисним досвідом, приймати спільні рішення. Групові методи роботи з товаровиробниками включають: ділові дискусії, польові дні, семінари, збори, демонстрації, лекції, невеликі виставки і т.і. ( див. рис.).
Д

89


Поряд із цим, групові методи допомагають
товаровиробнику приймати самостійні рішення щодо
удосконалення своєї виробничої діяльності, спираючись на
досвід своїх колег.
Для вирішення ряду задач у роботі агроконсалтингу вони є дуже діючими, тому що забезпечують прямий і безпосередній зв'язок із товаровиробниками, роблять позитивний вплив на їхню виробничу діяльність, що в остаточному підсумку забезпечує високу ефективність їх застосування. При реалізації групових методів формуються цільові групи товаровиробників, здійснюється розвиток цих груп і вдосконалення їхньої діяльності і т.і.
Лекційна робота. Групова дискусія. Ділова гра. Семінари.
Відвідування виставок.
»» Лекційна робота
Читання лекцій – це спосіб усного спілкування, за
допомогою якого одна людина передає інформацію групі
слухачів.
Лекція - це навчальний метод у діяльності дорадчої служби, що може бути
недостатньо ефективним способом надання інформації, тому що слухачі при реалізації
цього методу: o
недостатньо активні;
o
освоєння лекції ними звичайно запам'ятовується погано;
o
швидкість подачі матеріалу контролюється тільки викладачем і може не
відповідати різним можливостям сприйняття матеріалу слухачів;

90 o
лекційну роботу не використовують для навчання навикам;
o
ефективність застосування методу залежить від уміння конкретного лектора;
o
використання зворотного зв'язку із слухачами, як правило, недостатнє.
Матеріал можна представляти як лекції, якщо основною метою
консультанта є доведення до слухачів інформації, що
розрахована на стислий термін застосування або, якщо група
слухачів занадто велика, щоб використовувати інші методи.
»» Групова дискусія
З усіх групових методів роботи дорадчих служб із сільськими товаровиробниками
дискусія є самим найліпшим і вирішує багато задач. Її використовують для обміну
ідеями і знаннями, для вирішення проблем членів групи, для обговорення: думок і
розбіжностей; прийнятих рішень по спірних питаннях. Тому дискусії консультанти
використовують досить часто. Однак не завжди задачі, які стоять перед учасниками
дискусії виконуються, тому що проведення дискусії вимагає визначених навиків не
тільки від головного, але і від усіх її учасників.
Дискусія – це обмін ідеями і думками між різними
людьми.
Однак не всякий обмін думками є дискусією. Якщо той, що говорить, ставить за мету
ціллю довести, що він правий, а інші не праві, то це суперечка, а не дискусія. Якщо
людина просто висловлює свої погляди і не розглядає думки інших людей, то це лекція,
але не дискусія і т.і.
Справжня дискусія відрізняється тим, що її учасник в ході обговорення одержує для себе нову інформацію. Він має бути готовий до того, що правота може бути не на його боці, і що обмін думками й одержання нових знань важливіше особистого авторитета.

»» Ділова гра
Сутність ділової гри зводиться до вирішення якої-небудь ситуації у неформальній
(ігровій) обстановці.
Ділові ігри, як метод навчання, дозволяють "прожити"
визначену ситуацію, вивчити її в безпосередній дії. Вони
дозволяють моделювати різні виробничі ситуації,
проектувати способи дій в умовах запропонованих
ситуацій, демонструвати процес систематизації
теоретичних знань з вирішення визначеної практичної
проблеми.

91
Основними етапами цього методу є:

визначення проблеми і з'ясування ситуації,

визначення ролей, які треба буде грати,

підбір діючих осіб (героїв),

програвання сцени, обговорення й аналіз результату.
Звичайно не передбачається жодних попередніх репетицій, і всі діалоги – це
імпровізація учасників гри. Ігрові ситуації особливо корисні при вивченні
міжособистісних відносин. Вони ліквідують внутрішні бар'єри, сприяють постановці
нових питань, вводять нові точки зору на предмет, мобілізують досвід поведінки в інших
ситуаціях.
Прийняття управлінських рішень у ділових іграх здійснюється її учасниками, що
виконують певні ролі, а оскільки інтереси різних ролей не збігаються, то рішення частo
приходиться приймати в умовах конфліктних ситуацій.
Проведення ігор є груповим методом навчання, в результаті гри група формує
колективну думку і захищає її від критики інших груп. У процесі гри створюється певний
емоційний настрій гравців, що допомагає активному залученню учнів до вирішення
поставленої задачі.
Ігри сприяють залученню учасників у процес обговорення, спонукають до
коментарів навіть тих, кого менше всього чули в групі.
Даний метод краще використовувати в тих ситуаціях, де проблема чітко не належить до розряду складних проблем.
У даного методу є ряд переваг. Він заощаджує навчальний час порівняно з
традиційними методами навчання. За порівняно невеликій відрізок часу в учасників гри
з'являються навички і якості, що не можуть відпрацьовуватися іншими методами
навчання.
Ділові ігри сприяють розвитку у слухачів здібностей до аналізу, синтезу, оцінки, рішення проблем, прийняття рішень і творчості, а також ідеальні для розвитку здібностей до спілкування і міжособистих відносин.
Цей метод дозволяє проводити контроль знань учасників безпосередньо в процесі
гри, що дозволяє скоротити час на проведення спеціального контролю знань. За
результатами оцінки діяльності учасників під час ділових ігор можна одержати досить
повну картину їх професійних і особистих якостей, готовність до керівної діяльності та
до вирішення практичних задач.

92

Якщо ігри, імітації добре організовані, то вони можуть бути засобом високої стимуляції і мотивації, а також приносити велике задоволення учасникам гри.
»» Семінари
Підготовка семінару пов'язана із вирішенням взаємозалежних задач, що мають бути
виконані у певній послідовності. Підготовча стадія починається з оголошення мети
семінару, розробки його задач, визначення цільової аудиторії, на яку буде
розрахований даний семінар і яка одержить від семінару найбільшу користь.
До підготовчих заходів також належать:

визначення змісту семінару,

добір і запрошення лекторів-викладачів і фахівців,

розробка бюджету семінару,

розробка системи оцінки семінару.
Підготовча стадія вважається завершеною, коли семінар готовий для реалізації.

Прийняття рішення про організацію і проведення семінару має виходити з потреби у
навчанні визначеної групи товаровиробників або співробітників-консультантів,
узгодженості ідеї про проведення семінару із завданнями району або регіону і
впевненості, що тематика семінару є дуже важливою. Аргументи, що обумовлюють
необхідність проведення семінару, мають бути чіткими. На їх основі і формулюється
мета і задачі семінару, здійснюється вибір цільової групи.
Задачі семінару мають бути ясними і послідовно зв'язаними, являти собою практичну
відповідь на існуючі потреби в навчанні і бути відповіддю на запитання: “ Після того, як
визначені задачі семінару, вони доводяться до уваги тих, хто бере участь у проведенні
цього навчального заходу – організаторів семінару, лекторів, самих учнів.
Цільова аудиторія повинна дійсно відчувати необхідність в одержанні знань,
запропонованих на семінарі з тим, щоб підвищити свій професійний рівень. Майбутня
група має бути чітко визначена в таких параметрах як вихідний рівень кваліфікації, вік,
службове положення, стаж роботи, досвід і ін.
Після розробки задач і визначення цільової аудиторії переходять до впорядкування
бюджету семінару, розробки його змісту і впорядкуванню розкладу семінару. У цьому
разі необхідно визначити найбільш ефективні методи навчання, за допомогою яких
можна здійснити процес передачі знань і формування навиків у рамках конкретного
семінару, а також співвідношення між теоретичним змістом і практичною частиною.
Коли будуть здійснені всі підготовчі етапи, можна оголосити про майбутнє проведення
семінару. З цією метою складається інформаційний лист.
У ньому, як правило, міститься загальна (технічна й адміністративна) інформація про
семінар, а також його назва, конкретний зміст, розклад занять, характеристика цільової
аудиторії, вимоги, що запропоновані до майбутніх слухачів, розмір і порядок оплати,
терміни і процедури відрядження кандидатур для участі в семінарі.
Тут же видають стандартні форми реєстраційного листа (для відрядження кандидата
на навчання від організації) і особистого листка-характеристики кандидата, в якому
мають бути відзначені кваліфікація кандидата, його досвід роботи і сподівання,
пов'язані із семінаром. Цей особовий листок має велике значення для процесу добору
кандидата і допоможе організаторам семінару скласти повну характеристику групи в

93
цілому. Інформація про семінар розсилається завчасно з тим, щоб організація або
заклад мали час для добору кандидатів на навчання.
Процедура добору учасників семінару дуже важлива для всього навчального заходу. Одним із чинників, що істотно впливає на досягнення мети семінару, є особова і професійна характеристика учасників.
Добір кандидатів грунтується на інформації, яку організації мають надіслати не
пізніше терміну, зазначеного в інформаційному листі.
Після добору організатори семінару повинні проінформувати організації про
його результати. Разом із підтвердженням зарахування кандидата в учасники
семінару в організацію направляється прохання, щоб вона в найкоротший термін
підтвердила можливість участі в семінарі свого співробітника. У випадку, коли
зарахований кандидат не зможе відвідувати заняття, необхідно вчасно сповістити про
це організаторів семінару.
При доборі викладачів семінару враховується їх ступінь володіння своїм предметом,
практичний і лекторський досвід і т.п. Велику допомогу може зробити вивчення оцінок
діяльності викладача на попередніх семінарах. Після узгодження добору педагогічного
складу організаторам семінару необхідно одержати інформацію про ступінь їхньої
зацікавленості в даному заході і можливості взяти в ньому участь.
Рекомендується провести особисту зустріч із кожним конкретним викладачем, щоб докладно обговорити зміст матеріалу, деякі дидактичні вимоги і рекомендації, і вирішити адміністративні питання: розмір і форму оплати, покриття транспортних витрат, можливості тиражування матеріалу, що роздається і т.і.
Проведення семінару вимагає ефективного і своєчасного виконання всіх навчальних
заходів з обліком наявних умов і можливостей. З погляду послідовності, всі теми
семінару мають бути розміщені в програмі в логічній послідовності.

До основних задач організаторів семінару, що забезпечують постійний контроль і
підтримку високого рівня навчання, належать такі:
1. Пояснення учасникам на відкритті семінару мети
навчання, опис основного змісту навчальних заходів,
характеру майбутньої практичної роботи й очікувані дії
учасників у рамках семінару, вирішення організаційних
питань;
2. Періодична присутність кого-небудь з організаторів на
заняттях для стимулювання обміну досвідом між
учасниками, відповідей на запитання, щодо навчального
процесу й ін.;
3. Підведення проміжних підсумків наприкінці кожного
навчального дня, оцінка викладання і матеріалів, що
роздаються;

94

4. Проведення стислих нарад з учасниками семінару для
визначення якості засвоєння навчального матеріалу й
обговорення проблем, що виникли;
5. Забезпечення викладачів інформацією, щодо
характеристики групи, і обговорення поточних змін у
програмі, організація робочих підгруп всередині великої
навчальної групи.
Одна з головних цілей будь-якого навчального заходу полягає в оцінці результатів
його проведення. Вона дозволяє з'ясувати, чи були досягнуті поставлені цілі, і які
висновки зроблені в результаті проведення навчання. Оцінка проводиться з тим, щоб
виключити помилки, допущені у ході проведення даного семінару, при підготовці
майбутніх навчальних заходів.
»» Відвідування виставок
Виставкова діяльність в роботі дорадчих служб належать як до групових, так і до
масових методів. Участь у виставках належить до масових методів, тому що з
матеріалами їх експозицій познайомляться й одержать відповідну інформацію тисячі
людей.
Невеликі районні виставки або виставки в господарствах належать до групових
методів, тому що їх відвідають окремі групи товаровиробників, що зацікавлені в
одержанні відповідної інформації.
При наявності в якомусь господарстві або в районі досягнень у застосуванні нових
технологій, сортів, порід, засобів захисту рослин, медикаментів для тварин і т.і. дорадча
служба може організувати там невелику виставку, з експонатами якої можуть
ознайомитись всі зацікавлені особи (керівники, фахівці, працівники господарств району,
сусідніх районів і т.п.).
Для успішної роботи виставки необхідно мати досить зручне помешкання
(наприклад, фойє Будинку культури, зала в конторі господарства, помешкання в
будинку районного управління сільського господарства і т.п.), а також інформативні за
своїм змістом по формі викладу експонати (стенди, фотографії, відеоролики, конкретну
продукцію, техніку і т.і.). Така виставка може функціонувати протягом декількох днів
або тижнів, залежно від пропускної спроможності і потреб місцевих товаровиробників.
Особливості використання в консалтингу групових обговорень,
лекцій, виставок, ярмарок
З усіх групових методів роботи консалтингового формування із сільськими
товаровиробниками дискусія є найкращою і вирішує багато завдань. Її використовують
для обміну ідеями і знаннями, для вирішення проблем членів групи, обговорення думок
і розбіжностей, для обговорення прийнятих рішень з спірних питань. Тому дискусії в
діяльності консалтингового формування використовуються досить часто.
Серед методик ведення дискусій особливо ефективними є методики активного навчання
і консультування – мозкова атака, аналіз конкретних ситуацій, ділова гра та інші.
Методика організації та порядок проведення Дня поля. Організація
відвідування демонстраційних полів

95
Переваги та недоліки групових методів навчання і
консультування.
Як і інші методи, групові методи мають свої переваги і недоліки. У загальному виді
вони наведені в таблиці. До переваг, в першу чергу, можна віднести те, що вони
стимулюють навчання, порівняно недорогі і підходять для будь-якої тематики.
Переваги та недоліки групових методів навчання і консультування
Переваги
Недоліки

Стимулюють навчання

Охоплюють більшу кількість людей

Можна використовувати різні методи

Підходять для будь-якої тематики

Порівняно недорогі

Вимагають значної кількості організаційних матеріалів та обладнання

Вимагають професійних навичок та майстерності вчителя-консультанта

Вимагають знання методів навчання дорослих
Основними недоліками групових методів є те, що вони вимагають знання методів
навчання дорослих та професійної майстерності вчителів-консультантів.
Головна перевага групових методів полягає в тому, що при
їх використанні встановлюються ділові робочі контакти
співробітників дорадчого формування із колективами
товаровиробників розвиваються різні форми взаємодії між
членами груп.96

Підрозділ 3.2.1. Характеристика лекційних методів
навчання
Лекція може бути і дуже діючим методом навчання, коли


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал