Навчальний посібник для дистанційного навчанняPdf просмотр
Сторінка18/19
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Інформаційна система
управління
— являє собою механізм для збору аналізу
і розповсюдження інформації.
Інформаційна система управління забезпечує ефективність прийняття рішень.
Інформаційні
технології
— це система методів і способів збору, накопичення, зберігання, пошуку, обробки
і розповсюдження інформації, з допомогою яких забезпечується перехід практики управління, регулювання матеріального виробництва, наукових досліджень і інших

286 галузей людської діяльності на
індустріальний рівень.
Інформаційні
технології в управлінні
підприємством
— засновані на інтеграції основних видів його діяльності, включаючи виробництво, фінанси, постачання, збут, складську діяльність, транспортні перевезення, проектно - конструкторські роботи. При цьому комп'ютери не тільки спрощують рутинні розрахунки, але і зв'язують воєдино всі господарські процеси. Саме такий підхід забезпечує оптимальні результати.
Інформація
— документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.
Інформація
економічна
— дані, відомості, повідомлення, документи, в т.ч. архівні, про економічний стан суспільства: про економічну політику держави, рівень і структуру виробництва, рух праці, товарів і капіталу, про прибутки населення, бюджетні і податкові відносини
і т. д.
Інформаційний листок
— публікації для окремої групи клієнтів.
Інформація довідково-
енциклопедичного
характеру
— це систематизовані, документовані або публічно оголошені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище.
Інфраструктура
— сукупність організаційно-економічних, соціальних, юридичних умов, а також споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування будь-якою типу економіки, процесу матеріального виробництва і забезпечення повсякденного життя населення.
Іпотека
— застава землі і іншого нерухомого майна з метою отримання грошової позики -
іпотечного кредиту (кредиту під заставу).
Іпотекою називають і саму заставу -
документ, що засвідчує здачу майна у
заставу, а також борг за іпотечним
кредитом
Кадри
— найважливіший ресурс у діяльності консалтингового формування
Кадрова політика
— цілісна й об'єктивно обумовлена стратегія роботи з персоналом, що поєднує різні форми, методи і моделі кадрової

287 роботи і має на меті створення міцного, відповідального і працьовитого персоналу, здатного адекватно реагувати на мінливі вимоги ринку
Кадрова робота
— 1)елемент ринку праці;
2) на підприємстві, в організації - одна із основних і найважливіших складових частин керування персоналом. Це діяльність суб'єктів кадрових відносин по реалізації кадрової політики, що включає організацію роботи з персоналом, технології, способи і методи реалізації кадрової політики
Кадровий консалтинг
(рекрутмент)
— це послуги з добору і оцінки кадрів.
Кар'єра
— суб'єктивно усвідомлений трудовий шлях людини, спосіб досягнення цілей і результатів в основній формі особистісного самовираження; поступальне просування службовими сходами, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов'язаних з діяльністю працівника. Але К. - це не тільки просування по службі. Можна говорити про К. домогосподарок, матерів, учнів та ін
Кваліфікація
— (від лат. qualis - який , якого якості +
faccre - робити)
• 1) ступінь і вид професійної навченості
(підготовленості) індивіда, наявність у нього знань, умінь і навичок, необхідних для виконання їм визначеної роботи. К. працівників відбивається в їхній тарифікації. Показником К. можуть бути також диплом, наявність звання або вченого ступеня - К. - ключовий елемент державного стандарту професійного утворення i характеризується ступенем і рівнем;
• 2) характеристика визначеного виду роботи, вимагається; складністю, точністю і відповідальністю;
• 3) характеристика предмета, явища, віднесення його до якої-небудь категорії, групі, наприклад К. управлінського рішення, ділової наради, безробіття, зайнятості та ін.;
• 4) ступінь професійної готовності працівників до виконання трудових функцій у рамках визначеної професії, спеціальності
Кваліфікація
працівника
— ступінь і вид професійної навченості, що необхідні для виконання конкретного виду

288 роботи
Кваліфікаційне
свідоцтво
сільськогосподарського
дорадника
— документ, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки сільськогосподарського дорадника
(експерта дорадника) за програмою базової підготовки для самостійного здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності.
Клієнти, що
зацікавилися
— люди, які звернулися в компанію і виказали свою зацікавленість в одному або декількох видах її продукції, але поки їх не придбали
Комбінований підхід
оплати
консультаційних
послуг
— це коли частина робіт оплачується замовником за ринковою ціною, частина - на основі погоджених поденних, помісячних розцінок трудомісткості робіт, частина у вигляді плати за абонентське обслуговування, частина - на основі отриманого ефекту
Комерційний кредит
— надається одним господарюючим суб'єктом іншому, наприклад виробником товарів - торговцю або оптовим торговцем - роздрібному у формі продажу товарів з відстрочкою платежу
Комерційні послуги
— послуги, що забезпечують додатковий прибуток або економію затрат конкретними користувачами послуг. Надання комерційних послуг здійснюється за рахунок користувачів цих послуг.
Комунікація
— це процес передачі інформації від однієї людини до іншої або до інших людей
Комунікаційний
комплекс
— реклама, особистий продаж, стимулювання збуту, пропаганда public relations і прямий маркетинг
Конкуренція
— процес свідомого суперництва між економічними агентами за найвигідніші умови продажу або покупки на ринку
Консалтинг
— це діяльність із надання порад і рекомендацій з певних окремих проблем незалежними експертами на ринкових умовах і в ринковій економіці
Консалтингова послуга
— інтелектуальний продукт, що залишається у клієнта після завершення консультування.
Консультанти
— висококваліфіковані фахівці, що спеціалізуються на наданні конкретних агроконсалтингових послуг: з землевпорядкування, агротехнологій, ветеринарії, якості та безпеки продуктів харчування, управління інвестиційною,

289 маркетинговою, фінансовою діяльністю, управління персоналом, з юридичного обслуговування та з інших проблем сільськогосподарського виробництва, а також облаштування сільських територій, розвитку молоді, сімей.
Консультативна
система екстеншн
— дає можливість людям отримати освітню допомогу від працівників дорадчої служби для самостійного вирішення проблем і потреб.
Консультаційний
продаж
— робота з покупцями з метою з'ясування
їхніх потреб і розробки прийнятних бізнес- розв'язань.
Консультаційний
проект
— це комплексна діяльність, що має специфічні цілі, певні терміни початку і закінчення робіт, тимчасові обмеження у часі, витратах, а також визначені трудові, матеріальні і фінансові ресурси, що спрямовані на досягнення конкретних результатів.
Консультаційні
послуги
— одноразові і типові (які багаторазово надаються різним користувачам), можуть надаватися безкоштовно і на господоговірній основі, можуть виконуватись як безпосередньо представниками районних або обласних
Інформаційно-консультаційних служб
(ІКС), так і шляхом залучення спеціалістів відповідних організацій та установ, які мають безпосереднє відношення до вирішення проблеми, що цікавить замовника.
Консультаційні
пропозиції
— це документ, який супроводжує первинний контакт та передує остаточній угоді про співробітництво консультанта і клієнта.
Консультування
— професійна робота, яка пов’язана з наданням незалежних і об’єктивних порад та технічної допомоги клієнтам у вирішенні
їх управлінських та ділових проблем, оптимізації їх бізнесу, підвищення ефективності їх діяльності.
Консультування, як
діяльність
— по передачі клієнту знань, навичок та досвіду, сполучає чотири види діяльності:
• 1) навчання дорослих (підвищення кваліфікації);
• 2) впровадження нововведень (процесне консультування);
• 3) експертне консультування про вирішенню проблем клієнта;
• 4) інформаційне забезпечення

290
Конфлікт
— зіткнення протилежних інтересів, поглядів, прагнень; серйозна розбіжність, гостра суперечка, призводить до боротьби.
Основою конфлікту є суперечності, що накопичення, спроби людей, що мають протилежні, взаємовиключають цілі, досягти їх у збиток або за рахунок іншого
Кооператив
— одна із форм організації колективного підприємства. Створюється шляхом добровільного об'єднання фізичних і юридичних осіб на пайовій основі для ведення спільної діяльності; функціонує на печатках самофінансування і самоврядування. Кооперативом називається також саме підприємство, створене в такій формі
Кредит
— - надання грошей або товарів у борг і, як правило, із сплатою відсотків; відносини між кредитором і позичальником, при яких кредитор передає позичальнику гроші або речі, а позичальник зобов'язується у певний термін повернути взяту суму грошей або рівну кількість речей такого ж роду і якості, а також, як правило, внести певний надлишок грошей або товарів як платню за надану послугу. Нерідко під кредитом розуміється сама сума грошей, передана у позику
Лідер
— 1) член групи, що має високий статус, і значно впливає на думку і поведінку членів групи і виконує комплекс функцій, подібних з функціями керівника;
2) член групи, що у значимих ситуаціях здатний впливати на поведінку її членів; працівник, що домінує в групі при вирішенні задач певного класу.
Л. у групі обумовлюється рядом факторів: рівень розвитку групи, потреби групи, умови функціонування й особистісні якості
її членів і ін
Лізинг
— особлива форма оренди машин, устаткування, будівель, споруд. Поєднує, як правило, орендні і кредитні відносини.
Учасниками лізингової операції можуть бути два, три, чотири і більш господарюючих суб'єкта. Основні з них - орендодавець, або лізингодатель, в ролі якого звичайно виступає лізингова компанія, що здає в оренду орендарю, або лізингоотримувачу, засоби виробництва на тривалий термін

291
Людські відносини
— зв'язку, відносини між людьми. Центром уваги керівників, як вважають прихильники теорії Л.в. у менеджменті, має бути діагностика Л.в. в організації, що є філософією всього керівного персоналу
Людські ресурси
— термін, що характеризує якісні, змістовні сторони кадрового складу або весь персонал підприємства (фірми, установи, організації), робочу силу або трудові ресурси галузі, території регіону, країни в цілому.
Людський фактор
— узагальнене поняття, яке охоплюється сукупність усіх можливих проявів сутності людини, його соціальної, творчої активності
і всіх можливих наслідків людської діяльності як на рівні особистості, так і на рівні трудових і будь-яких інших колективів
Лобізм
— діяльність особливого роду, що полягає у використанні різних каналів взаємин і взаємодії з органами законодавчої і старанної влади в цілях впливу на ухваленні ними рішення на користь тих, кого представляють суб'єкти цієї діяльності
(лобісти)
Маркетинг
консалтингових послуг
— процес, покликаний допомогти клієнтам дізнатись про послуги, оцінити спроможність консультантів вирішувати управлінські проблеми, а клієнтів – купувати консультаційні послуги.
Масова інформація
— це публічно поширювана друкована та аудіовізуальна інформація.
Масові методи
— різні види інформування і консультування товаровиробників за допомогою засобів масової інформації (ЗМІ: публікації в пресі; повідомлення, інтерв'ю, реклама, консультування по радіо і телебаченню; інформування через
Інтернет; міжнародні, федеральні і регіональні виставки; буклети; аудіо і відеокасети; плакати на людних автомагістралях і т.і.
Менеджер
— керівник, особа, яка забезпечує виконання роботи, організує інших людей і керує ними. Менеджер передбачає наявність хоча б одного підлеглого
Менеджмент
— сукупність способів, методів, прийомів і засобів управління виробництвом і персоналом; органи управління,

292 керівництво фірми; тип управління, в щонайбільшому ступені відповідають потребам і умовам ринкової економіки
Метод аналізу
“часткових бюджетів”
— оснований на визначенні приросту або зниженні чистого доходу в результаті запропонованих змін і дозволяє шляхом простих розрахунків методом порівняння визначитися з економічною доцільністю прийняття того чи іншого управлінського рішення.
Метод аналізу
взаємного впливу
— групою різних методів, як, наприклад, аналіз входу-виходу, кореляційний аналіз і регресійний аналіз, аналіз балансу і ін.
Метод аналізу
конкретних ситуацій
"case study"
— "вивчення ситуації" метод активного навчання, що найбільше наближений до практики. Застосовується тоді, коли
інформації про проблему достатньо, але і шляхів розв’язання проблеми декілька, і потрібно вибрати найкращий. Сутність методу полягає в активному процесі обговорення конкретної ситуації, за допомогою чого учні закріплюють теорію прийняття управлінських рішень на реальних ситуаціях.
Метод аналізу проблем
— використовується консультантами в тих випадках, коли причини появи певної проблеми не відомі.
Метод аналізу сил дії
— використовується для аналізу чинників, що викликали дану ситуацію або проблему.
Метод графа проблем
— використання методу починається з побудови матриці проблем, за допомогою якої керівники, використовуючи експертні оцінки, визначають причинно-наслідкові зв'язки між проблемами.
Метод Дельфі
метод групових оцінок експертів
Метод дерева цілей
— розчленовування цілей системи більш високого порядку на цілі системи більш низького порядку, причому в результаті такого розчленовування одержують дерево цілей, яке показує зв'язки між цілями різних порядків.
Методи керування
персоналом
— сукупність визначених прийомів і способів, типових підходів до впливу
(впливові) на персонал (як на працівників, так і на трудовий колектив у цілому) з метою досягнення конкретних результатів і координації їхньої діяльності в процесі виробництва.
Методи
— за способами роботи з клієнтами) –

293
консультаційної
(дорадчої) діяльності
масові, групові і індивідуальні.
Метод порівняння
— порівняння є невід'ємною частиною роботи консультанта на всіх етапах його роботи. Консультант використовує для порівняння стандарти, що склалися в ході роботи у інших клієнтів, також використовує розроблені показники.
Методи психологічного
заохочення персоналу
— задоволення від роботи, велика відповідальність, суспільне визнання та ін., не вимагають додаткових витрат і не приводять до насичення. Люди рідко утомлюються від похвали, уваги і визнання
Мозкова атака
— метод активізації навчання, який застосовується тоді, коли є проблема, яку необхідно вирішити, але недостатньо
інформації про об’єкт та умови.
Мотивація
— сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до діяльності; спрямовують, орієнтують її на досягнення певної мети; використання мотивів поведінки людини в практиці управління його діяльністю
Навчально -
координаційний центр
сільськогосподарських
дорадчих служб (НКЦ)
— центр підтримки мережі сільськогосподарських дорадчих служб
України, сприяє підвищенню рівня життя сільського населення та прибутковості приватних сільськогосподарських товаровиробників, розвитку підприємництва та вирішення проблем зайнятості у сільській місцевості.
Наглядова рада
Українського центру
сільськогосподарської
дорадчої служби
— є вищим органом управління діяльністю
Українського центру сільськогоспо-дарської дорадчої служби.
Найважливіша
функція
консалтингового
формування
— навчити сільських товаровиробників формувати свою думку з приводу проблем, що виникають або існують і приймати оптимальні рішення щодо їхнього подолання.
Наймання
— відносини, що виникають між працедавцем (наймачем) і працівником при прийнятті останнього на роботу. Відносини найма встановлюються шляхом укладення договору або трудової угоди, в якій визначені права і обов'язки сторін, умови і режим праці, розмір і терміни виплати

294 винагороди за працю
Науково-інформаційна
діяльність
— це сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній
інформації, що полягає у її збиранні, аналітично-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні.
Науково-технічна
інформація
— це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково- дослідної, дослідно - конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності.
Національна система
сільськогосподарських
дорадчих служб
— мережа, яка складається з Українського центру сільськогосподарської дорадчої служби, юридичних та фізичних осіб, які пов’язані загальною метою – здійсненням дорадчої діяльності та відносини між ними.
Невербальне
спілкування
— широко відоме як “мова поз і жестів”, складається з таких форм самовираження, які не спираються на слова й інші мовні символи.
Ніша
— невеликий сегмент ринку
Новатори
— покупці, які готові придбавати товари відразу після їхньої появи на ринку
Номінальні групи
— короткострокові утворення, які створюються для вирішення конкретної, найчастіше локальної задачі.
Ноу-хау
— сукупність знань, відомостей науково- технічного, виробничо-технологічного, управлінського, фінансово-економічного, комерційного характеру, що ще не стали предметом загального надбання, є
новинкою
Об’єкти
сільськогосподарської
дорадчої діяльності
— сільське населення та господарства всіх організаційно-правових форм.
Одержання інформації
— це набуття, придбання, накопичення документованої або публічно оголошуваної
інформації громадянами, юридичними особами або державою.
Операція
— є комерційною угодою про купівлю- продаж товару, що укладається між виробниками, продавцями, посередниками,

295 покупцями і містить злагоджені учасниками умови здійснення обміну
Організація
— (від лат. organize - повідомляю стрункий вид, улаштовую)
1) різновид соціальних систем, об'єднання людей, що спільно реалізують деяку програму (мету) і діють на основі визначених принципів і правил (наприклад, служба зайнятості);
2) внутрішня упорядкованість, погодженість взаємодії щодо автономних частин системи, обумовлена її будовою;
3) одна із загальних функцій керування, сукупність процесів і (або) дій, що ведуть до утворення й удосконалювання взаємозв'язків між частинами цілого
(структурними елементами системи)
Освіта
— це діяльність, яку здійснюють один або більше “агентів” (вчителі, установи, організації і т.і.) і яка спрямована на створення змін у знаннях, навичках, вміннях і ставленні окремих людей, груп або громад.
Основними видами
інформації є:
— статистична інформація, масова
інформація, інформація про діяльність державних органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування, правова інформація, інформація про особу,
інформація довідково-енциклопедичного характеру, соціологічна інформація.
Основні
постачальники
науково-технічної
інформації
— науково-методичні і науково-технічні центри аграрної науки, аграрні університети, агросервісні об’єднання.
Особисте
спостереження за
діяльністю
співробітника служби
— один із найкорисніших і достовірних способів одержання інформації для оцінки результатів роботи
Охорона праці
— система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, що містить правові, соціально- економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально- профілактичні, реабілітаційні й інші заходи
Оцінка робіт
— процедура, що складається з порівняльної оцінки робочих. Проводиться з метою максимального обліку робіт і відображення відносної величини заробітної плати

296
Партнери
— особи або групи осіб, у тому або іншому ступені зацікавлені в організації
Патент
— документ, що засвідчує державне визнання технічного розв'язання винахідником і закріплює за собою, якій він виданий, виняткове право на цей винахід
Паушальна оплата
методика формування ринкової ціни послуги, коли вартість послуги визначається залежно від попиту і пропозиції
Переговорні технології
— складовий елемент форм консультування, коли суперечності в поглядах учасників загрожують прийняти конфліктну форму.
Персонал
— співробітники підприємства або організації, які працюють по найму.
Основною ознакою персоналу є наявність його трудових взаємин з працедавцем
Підприємництво
(бізнес)
— ініціативна діяльність окремих осіб або колективів в економічній області, яка здійснюється на свій ризик і під свою відповідальність і спрямована на систематичне отримання прибутку
(прибутки), а також розвиток і розширення сфери діяльності
Пілотне господарство
— господарство, що обране дорадчою службою серед господарств - клієнтів для більш тісної співпраці та використання у проведенні демонстраційних показів – Днів поля чи Ферми.
Платні дорадчі послуги
— послуги, що створюють умови для отримання додаткового прибутку сільськогосподарськими товаровиробниками та сільським населенням. Надання платних дорадчих послуг здійснюється за рахунок замовника.
Погодинна (поденна,
помісячна) оплата
консультаційних
послуг
— розраховується на основі визначення вартості консультанто - години, дня або місяця.
Погодинна оплата
консультаційної
послуги
— використовується, коли консультант працює над замовленням клієнта неповний робочий день
Покупець
— особа, яка купує який-небудь товар або послугу. Найчастіше під покупцем мають на

297 увазі індивідуальних покупців, на відміну від організації-покупця. Використовується також термін кінцевий покупець


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал