Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвиткуСкачати 10.87 Mb.
Сторінка42/42
Дата конвертації25.12.2016
Розмір10.87 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

ОСНОВНА ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Про авторське право та суміжні права : закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.ra da.gov.ua/laws/show/3792-12?test=XX7MfyrCSgky0.UIZiylTumkHI4f6s80msh8Ie6

 2. Про вищу освіту : закон України від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/29 84-14.

 3. Про наукову та науково-технічну діяльність : закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.

 4. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14 вересня 2011 року № 1057 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z1 133-11.

 5. Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-%D0%BF.

 6. Антоненко І. Бібліографічний опис електронних ресурсів : методичні матеріали для пристатейної бібліографії / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 1. – С. 25–27.

 7. Баскаков А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособ. / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.

 8. Білуха М. Г. Основи наукових досліджень : підручник для студ. екон. спец. вузів / М. Г. Білуха. – К. : Вища школа., 1997. – 271 с.

 9. Боднар О. С. Процедури та алгоритми експертного оцінювання / О. С. Боднар [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.narodnaosv ita.kiev.ua/vupysku/3/statti/2bodnar/bodnar.htm.

 10. Бор Н. Основы экономических исследований : Логика. Методология. Организация. Методика / Н. Бор. – М. : Знание, 1998. – 345 с.

 11. Винославська О. В. Психологія : навч. посіб. / О. В. Винославська. – Київ : ІНКОС, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/part2/2201.htm.

 12. Вихрущ В. О. Методологія та методика наукового дослідження / В. О. Вихрщ. – Тернопіль, 2004. – 224с.

 13. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

 14. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту : посіб. для аспірантів і здобувачів наук. ступ. / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, С. О. Гуткевич. – 2-ге вид. [перероб. і доп.] – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2006. – 137 с.

 15. Ганін В. І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. І. Ганін, Т. В. Синиця. – К. : Центр учбової літ-ри, 2008. – 336 с.

 16. Ганіткевич Я. Які наукові ступені потрібні українським вченим? / Я. Ганіткевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ntsh.org/science_ degrees.

 17. Грачова Р. Бухгалтерський облік : від ремісництва до теорії / Р. Грачова // Дебет-Кредит. – № 8. – 2004 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dtkt.com.ua/show/1cid0458.html.

 18. Гриньов А. М. Визначення “знання” як соціально-економічної компетенції / А. М. Гриньов // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. – 2010. – № 5. – Т. 2. – С. 111–114.

 19. Губерський Л. В. Філософія / Л. В. Губерський [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/1584072037663/filosofiya/filosofiya_-_gube rskiy_lv.

 20. Дворецька Г. В. Соціологія : навч. посіб. / Г. В. Дворецька. – 2-ге вид. [перероб. і доп.] – К. : КНЕУ, 2002. – 472 с.

 21. Доступ до електронних наукових публікацій. Ресурси відкритого типу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uran.net.ua/biblio/freesrc.ht ml.

 22. ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Київ : Держстандарт України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://science.crimea.edu/nor m.doc/dokument.pdf.

 23. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр учб. Літ-ри, 2012. – 424 с.

 24. Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол. : С. В. Мочерний та ін. – Т. 3. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.

 25. Електронна бібліотека України. Наука і освіта. Національна академія наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uateka.com/uk/ article/science/1141.

 26. Енциклопедія. Наука [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.macsanomat.com/index.php/term/,9da4ab975b5460a0ae536e6256a6a55e9b5c5e5c66b06b6956afada592a3b068a460.xhtml

 27. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – К. : ЦНЛ, 2004. – 212 с.

 28. Жеребкін В. Є. Логіка : підручник для юрид. вузів і фак. / В. Є. Жеребкін. – 2-е вид. [стереотип.] – К. : Знання, 1998. – 256 с.

 29. Житомирська бухгалтерська наукова школа Франца Бутинця. Вчителі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zsas.zhitomir.org/ua.

 30. Зеленська Л. Д. Наукова школа: сутність та етапи становлення / Л. Д. Зеленська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka. com/11_EISN_2008/Pedagogica/30323.doc.htm.

 31. Кислий В. М. Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій / В. М. Кислий. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 113 с.

 32. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями : навч. посіб. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 201с.

 33. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. В. Ковальчук / [за наук. ред. В. О. Дроздова]. – 3-є вид. [перероб. і доп.] ; М-во науки і освіти України, Акад. пед. наук України, Південний наук. центр АПН України. – К. : ВД “Професіонал”, 2005. – 238 с.

 34. Когаловский М. Р. Информационные ресурсы, наукометрические показатели и показатели качества метаданных системы Соционет. / М. Р. Когаловский, С. И. Паринов [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.cemi.rssi.ru/mei/articles/koga-pari07-1.pdf.

 35. Кодекс наукової етики (проект). Всеукраїнська громадська організація “Українська федерація вчених” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.semynozhenko.net/ufv/files/kod_nayk_etiki.doc.

 36. Колесников О. В. Основи наукових досліджень / О. В. Колесников. – К. : Центр учбової літ-ри, 2011. – 144 с.

 37. Конверський А. Є. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студ., курс., аспірантів і ад’юнтів / А. Є. Конверський. – К. : Центр навч. літ-ри, 2010. – 352 с.

 38. Конвісер І. Наукові школи: стан і перспективи. Наукова школа або шлях до храму / І. Конвісер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vmurol.com.ua/index.php.

 39. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : курс лекцій / М. В. Кордон. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 58с.

 40. Котовська М. В. Збереження етичних цінностей і норм в контексті проведення наукових досліджень / М. В. Котовська, Н. О. Гудзь [Електронний ресурс]– Режим доступу : http://intkonf.org/kand-istor-nauk-dots ent-slobodiska-oa-kotovska-mv-gudz-no-zberezhennya-etichnih-tsinnostey-i-norm-v-konteksti-provede nnya-naukovih-doslidzhen/.

 41. Кримський С. Наука як феномен цивілізації / С. Кримський // Вісник Національної академії наук України. – № 3. – 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2003-03/3.htm

 42. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень : науковий посібник / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.

 43. Курашов В. І. Пізнання природи в інтелектуальних колізіях наукових знань / В. І. Курашов. – М. : Наука, 1996. – 146 с.

 44. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 124 с.

 45. Кушерець В. І. Знання як стратегічний ресурс соціальних трансформацій / В. І. Кушерець. – К. : Знання України, 2002. – 248 с.

 46. Лазарєва К. С. Поняття про види знань / К. С. Лазарєва // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – Вип. 36. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkh npu_ped/2010_3 6/6.html.

 47. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч. посіб. / М. В. Левківський. 4-те вид. – К. : Центр навч. літ-ри, 2011. – 190 с.

 48. Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : навч. посіб. / Н. М. Малюга ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП “Рута”, 2003. – 476 с.

 49. Мараховський Л. Ф. Наукова школа – основа сучасної мідисциплінарної аспірантури / Л. Ф. Мараховський, І. М. Козубців. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://schools-ua.at.ua/index/naukova _shkola_osn ova_suchasnoji_mizhdisciplinarnoji_aspiranturi/0-36.

 50. Маркс Карл. Сочинения. (“Анти-Дюринг”, “Диалектика природы”) / Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Том 20 – 2-е изд. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1961. – 858 с.

 51. Методологія соціально-економічного дослідження : навч. посіб. / В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

 52. Методологія соціально-економічного пізнання : навч. посіб. / В. Х. Арутюнов, В. М. Мішин, В. М. Свінціцький. – К. : КНЕУ, 2005. – 353 с.

 53. Методологические вопросы науковедения / В. И.Оноприенко, Б. А. Малицкий, Л. В. Рыжко и др. – К. : УкрИНТЭИ, 2001. – 327 с.

 54. Ойзерман Т. И. Принцип познаваемости мира / Т. И. Ойзерман // Филос. науки. – 1990. – № 10. – С. 3–12.

 55. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. С. Марцин, Н. Г. Міценко, О. А. Даниленко та ін. – Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128 c.

 56. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента : навч. посіб. / Я. Я.Чорненький, Н. В. Чорненька, С. Б. Рибак та ін. – К. : ВД “Професіонал”, 2006. – 208 с.

 57. Основы научных исследований : учеб. пособ. / A. A. Лудченко, Я. А.Лудченко, Т. А. Примак. – К. : О-во “Знання”, КОО, 2000. – 114 с.

 58. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – № 9–10. – 2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://library.kpi.ua/system/files/byuleten_vak_ukr_9_10_2011.pdf.

 59. Охріменко О. Г. Фундаментальні філософські проблеми. Конспективний виклад курсу лекцій для студентів природничих факультетів / О. Г. Охріменко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/ Ohrimenko.

 60. Пасько Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Т. О. Пасько. – Суми : ВТД Університетська книга, 2009. – 141 с.

 61. Петрушенко В. Л. Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. – Л. : НУ “ЛП”, 2002 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/1584072039277/ filosofiya/filosofiya_-_petrushenko_vl.

 62. Пістунов І. М. Основи наукових досліджень : конспект / І. М. Пістунов. – Дніпропетровськ, 2007. – 79 с.

 63. Полтавський університет економіки і торгівлі. Історія університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pusku.edu.ua/university_v iew.php?id=4.

 64. Помиткін Е. О. Міжособистісна взаємодія з науковим керівником як чинник успішного захисту дисертанта / Е. О. Помиткін // Психологічні проблеми і здобутки. Збірник. – Вип. 1. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pnpz/2010_1/Pomitkin.html.

 65. П'ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навч. посіб. / І. С. П'ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.

 66. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Романчиков. – К. : Центр навч. літ-ри, 2007. – 254 с.

 67. Руденко О. В. Погляд на науку як соціокультурний феномен / О. В. Руденко // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Вип. 49. – К. : 2003. – С. 21–24. – Серія : Філософія. Політологія.

 68. Рузавин Г. И. Логика и методология научного поиска / Г. И. Рузавин. – М. : Наука, 1996. – 278 с.

 69. Cмольков О. А. Філософія : навчальний посібник / О. А. Смольков. – Л. : Магнолія Плюс, 2007 . – 560 с.

 70. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В. В. Сопко. – 3-тє вид. [перероб. і доп.] – К. : КНЕУ, 2000. – 578 с.

 71. Устінов О. В. В Україні збільшується кількість докторів наук / О. В. Устінов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.umj.com.ua/article/ 8403/v-ukraini-zbilshuyetsya-kilkist-doktoriv-nauk.

 72. Філософія : навч. посіб. / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, М. С. Філянін ; за ред. О. П. Сидоренко] – К. : Знання, 2010. – 414 с.

 73. Філософія : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень, В. К. Рибалка. – Х. : Консум, 2001. – 671 с.

 74. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г. С. Цехмістрова. – К. : Вид. Дім “Слово”, 2003. – 240 с.

 75. Цурін О. П. Цитованість / О. П. Цурін, Ю. Бодрова, О. Галковський [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://webometr.kpi.ua/ node/53.

 76. Чому студенти займаються плагіатом? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eedi.org.ua/eem/6-5.html.

 77. Чуйко В. Л. Когнітивізм як об'єкт когітології : монографія / В. Л. Чуйко. – Ніжин : Міланік, 2007. – 148 с.

 78. Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки : сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – К. : Центр навч. літ-ри, 2012. – 280 с.

 79. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник/ В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 2-ге вид. [перероб. і доп.] – К. : Знання-Прес, 2002. – 295 с.

 80. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець. – К. : Знання, 2004. – 447 с.

 81. Шостак А. В. Індекс Хірша і авторитет вченого / А. В. Шостак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oa.elibukr.org/bitstream/1984/ 1363/1/.

 82. Юрій М. Ф. Людина і світ / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор, 2006. – 460 с.

 83. Яблонський В. Наукова організація педагогічного процесу до історії наукових ступенів та вчених звань / В. Яблонський [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://library.uipa.kharkov.ua/library/Documents/ BolonProz/3/osv _i_upr_do_ist_nauk.htmhttp://library.uipa.kharkov.ua/library/Documents/BolonProz/3/osv_i_upr_do_ist_nauk.htm.

 84. Як писати тези на конференцію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://toplutsk.com/articles-article_456.html.

 85. Ashton Robert H. Judgment and Decision-Making Research in Accounting and Auditing / Robert H. Ashton, Alison Hubbard Ashton. – Cambridge University Press : Cambridge Series on Judgment and Decision Making, September 29, 1995. – 312 p.

 86. Baker C. Interpretive and Critical Research in Accounting : a Commentary on its absence from Mainstream Accounting Research / C. Baker, M. S. Bettner // Critical Perspectives on Accounting. – Vol. 8. – No. 4. – 1997. – pp. 293–310.

 87. Beaud M. L'art de la thèse, Repères, La découverte / M. Beaud. – 1999. – 201 p.

 88. Carmona Salvador/Gutiérrez. A profile of European accounting research: Evidence from leading accounting journals / Salvador/Gutiérrez Carmona, Isabel/Cámara Macario // European Accounting Review. – Vol. 8(3). – 1999. – Р. 463–480.

 89. Cognition, information processing, and psychophysics / basic issues by Hans-Georg Geissler, Stephen W. Link, James T. Townsend. – 1 edition. – Psychology Press, February 1, 1992. – 334 p.

 90. Cooper Donald R. Business Research Methods / Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler. – Eighth Edition. – Mcgraw Hill Higher Education, November 1 2002. – 640 p.

 91. Ermak P. La recherche d’information sur l’Internet / P. Ermark // Revue Française de Comptabilité. – RFC 300. – Mai 1998. – Р. 7-9.

 92. Fülbier Rolf Uwe. Approaches to accounting research – Evidence from EAA Annual Congresses / Rolf Uwe Fülbier, Sellhorn Thorsten [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id= 985119&http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=approaches%20to%20accounting%20research%20%E2%80%93%20evidence%20from%20eaa%20annual%20congress&source=web&cd=1&ved=0CEkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpapers.ssrn.com%2Fsol3%2FDelivery.cfm%3Fabstractid%3D985119&ei=1tcLUOPEEIO1hAeYqemECg&usg=AFQjCNEVwoHcdpf7oPlXZJZJRtkPm7aPBA.

 93. Gordon Teresa P. Reading and Understanding Academic Research in Accounting : A Guide For Students / Teresa P Gordon, and Jason C. Porter // Global Perspectives on Accounting Education. – Vol. 6. – Iss. 1. – Article 1. – 2009 [Електронний реурс] – Режим доступу : http://digitalcommons.bryant.edu/gpae/ vol6/iss1/1.

 94. Jacob Margaret. What Makes Science Successful? / Margaret Jacob. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.americanscientist.org/ bookshelf/id .3176,content.true,css.print/bookshelf.aspx.

 95. Lakatos I. Criticism and the Methodology of Scientific Research Programmes, in: Proceedings of the Aristotelian Society / I. Lakatos. – Vol. 69. – 1968. – Р. 149–186.

 96. Laughlin R. Empirical Research in Accounting: Alternative Approaches and a Case for ‘Middle Range’ Thinking / R. Laughlin // Accounting, Auditing and Accountability Journal. – Vol. 8. – N 1. – 1995. – Р. 63–87.

 97. La recherche en Comptabilité [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.univ-orleans.fr/log/RessourcesBiblio/RechercheCompta.html.

 98. Manicas P. Accounting as A Human Science [Text] / P. Manicas // Accounting, Organizations and Society. – Vol. 18. – N 2/3. – 1993. – Р. 147-161.

 99. Harnad Stevan. Open Access Scientometrics and the UK Research Assessment Exercise. Preprint of In-vited Keynote Address to 11th Annual Meeting of the International Society for Scientometrics and Infor-metrics / Stevan Harnad. – Madrid, Spain. – 25-27 June, 2007 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://eprints.ecs.soto n.ac.uk/13804/03/oa-scientometrics.pdf. 

 100. Power Michael. Accounting and Science: Natural Inquiry and Commercial Reason / Michael Power. – Cambridge Studies in Management: Cambridge University Press, June 28, 1996. – 312 p.

 101. Research in accounting in emerging economies. Vol. 3 : edited by R.S. Olusegun Wallace, John M. Samuels, Richard J. Briston and Shahrokh M. Saudagaran. – JAI Press Inc.: Greenwich CT, 1995. – 321 p.

 102. Riahi-Belkaoui Ahmed. Accounting, a Multiparadigmatic Science Praeger / AhmedRiahi-Belkaou. – July 30, 1996. – 208 p.

 103. The Open Research Web : A Preview of the Optimal and the Inevitable / N. Shadbolt, T. Brody, L. Carr and S. Harnad. – 2006.\ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.ecs.soton. ac.uk/1245. 

 104. Smith Malcolm. Research Methods in Accounting / Malcolm Smith, Edith Cowan. – University : SAGE Publications Ltd, 2003. – 256 p .

 105. Tomkins C. The Everyday Accountant Researching his Reality / C. Tomkins, R. Grove // Accounting, Organizations and Society. – Vol. 8. – N 4. – 1983. – Р. 361-374.

 106. Zaccardelli Marjo. La recherche en comptabilité financière, l'analyse fondamentale et les marchés des capitaux / Marjo Zaccardelli. – Avril 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.archipel.uqam.ca/2172/1/ M10944.pdf.

 107. Zeff S. A. A study of academic research journals in accounting / S. A. Zeff // Accounting Horizons. – 1986. – № 10 (3). – Р. 158–177.

Навчальне видання

КОРЯГІН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧЧІК МАРІЯ ЮРІЇВНА


Основи наукових досліджень

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал