Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвиткуСкачати 10.87 Mb.
Сторінка25/42
Дата конвертації25.12.2016
Розмір10.87 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   42

Продовження табл. 12.1

Учений (учені)

Визначення (пояснення)

Джерело

Т. П. Круп’як

Інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються

у суспільстві, державі та навколишньому середовищіКруп’як Т. П. Аналіз інформаційних потреб підприємства // Т. П. Круп’як // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 220–227.

Норберт Вінер

Інформація – це частина знань, що використовується для орієнтування, активної дії, керування, збереження чи розвитку системи

Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер ; под ред. Г. Н. Поварова ; пер. с англ. И. В. Соловьева и Г.Н. Поварова. – 2-е изд. – М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с.

А. И. Берг,

А. Г. Спиркин

Інформація – це як ніби деяка “сила”, спрямована проти дезорганізації й хаосу; в цьому сенсі інформація невіддільна від структурованості, організованості матеріальних систем

Берг А. И. Кибернетика и диалектико-материалистическая философия / А. И. Берг, А. Г. Спиркин // Проблемы философии и методологии современного естествознания. – М., 1973. –

С. 296


В. Б. Вяткін

Інформація – будь-яка форма відображення матерії і її атрибутів

Вяткин В. Б. Введение в синергетическую теорию информации / В. Б. Вяткин // Информационные технологии. – 2010. – № 12. – С. 67–73.


К. К. Колин

Інформація – це не плід нашої уяви, не продукт діяльності свідомості, а реальний фізичний феномен, що характеризує стан і рух матерії або енергії

Колин К. К. Природа информации и философские основы информатики / К. К. Колин // Открытое образование. – 2005. – № 2. – С. 43–51.

У сучасних умовах, із посиленням вимог до обґрунтованості наукових досліджень, зростає і роль інформації. Вона важлива на всіх етапах дослідження: при виборі і конкретизації теми, вивченні історії питання, створенні гіпотези і т.д. Але найбільшу роль відіграє інформація у формуванні змісту майбутньої роботи. Залежно від складу зібраної інформації може змінюватись не тільки план роботи, але і напрям самого дослідження. У зв'язку з цим не будь-яка інформація може бути корисною для дослідження. Саме тому підбір найбільш значущої для дослідження інформації, вміння визначати її місце в ньому – необхідні умови правильного вибору змісту інформації.
У кожної інформації своя ціна, але і в кожної ціни – своя інформація.

Віктор Коняхін

Основна роль інформації в дослідженнях полягає в тому, щоб виключити суб'єктивні висновки, мати можливість отримати оптимальне рішення проблеми. Рівень наукових досліджень залежить від достовірності, ступеня використання інформації і здатності дослідника переробити її.


Класифікація інформації

У науковій літературі вирізняють різні ознаки класифікації інформації. Найбільш поширені класифікаційні ознаки видів інформації подано в табл. 12.2.

Таблиця 12.2

Класифікація інформації

з/п


Класифікаційна ознака

Види інформації

1

За характером, призначенням, сферами виникнення, призначенням та формами закріплення (фіксації)

Науково-технічна, управлінська, обліково-статистична

2

За функціональною ознакою

Планова, координаційна, облікова, контрольна

3

За рівневою ознакою

Командна, повідомна, універсальна (горизонтальна)

4

За змістовною ознакою

За об’єктами відображення, за галузями діяльності, за типами відносин

5

За організаційною ознакою

Систематизована, несистематизована

6

За формою відображення

Візуальна (графіки, таблиці, табло та ін.), аудіоінформація (сприймається на слух завдяки звукозапису), аудіовізуальна (поєднує інформацію у формі зображення і звуку)

7

За формою подання

Цифрова, буквена і кодована

8

За порядком виникнення

Первинна і похідна

9

За характером носіїв інформації

Документована і недокументована

10

За призначенням

Директивна (розпорядча), звітна і довідково-нормативна

11

За напрямом руху

Вхідна і вихідна

12

За стабільністю

Умовно-змінна, умовно-постійна

13

За способом відображення

Текстова (алфавітна, алфавітно-цифрова) і графічна (креслення, діаграми, схеми, графіки)

14

За способом обробки

Що піддається і що не піддається механізованій обробці

Науковою є далеко не вся інформація, яку отримують в процесі наукового дослідження.Наукова інформація – це отримувана в процесі пізнання логічна інформація, яка адекватно відображає явища і закони суспільства, мислення та економіки і використовується в суспільно-економічній практиці. Запропоноване формулювання містить ознаки, що зближують наукову інформацію з науковими дослідженнями.


Класифікація наукової інформації
Наукова інформація поширюється в часі і просторі певними каналами, засобами і методами. Найпоширенішою є класифікація наукової інформації залежно від нагромадження, використання, призначення (рис. 12.1)

КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Технічна

характеризує фізичні процеси в різних об'єктах при створенні продукції із вихідних компонентів

Економічна

відомості про економічний розвиток суспільства і його ефективність

Соціальна

відомості про людину, колектив і суспільство в цілому як об'єкт дослідженняРис. 12.1. Класифікація наукової інформації

Економічна інформація
У наукових дослідженнях у галузі бухгалтерського обліку найбільше використовують економічну інформацію.

Економічна інформація – це сукупність відомостей про економічні процеси, що відбуваються у виробничій і невиробничій сферах, які використовують для їх організації та управління.Вітчизняні та зарубіжні вчені наводять також інші визначення економічної інформації (табл. 12.3).

Таблиця 12.3

Дефініції “економічна інформація”

Вчений (вчені)

Визначення (пояснення)

Джерело

Н. М. Малюга

Економічна інформація характеризує цифри, факти, відомості та інші дані, що базуються на показниках господарської діяльності; відображає суспільно-економічні явища та процеси, що відбуваються в державі, а тому є результатом і невід’ємною складовою розвитку науки

Малюга Н. М. Наукові дос-лідження в бухгалтерському обліку : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Н. М. Малюга ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП “Рута”, 2003. – 476 с.

Бізнес-словник

Економічна інформація – це відомості, дані, значення економічних показників, які є об'єктами зберігання, обробки і передачі

Бізнес-словник [Електрон-ний ресурс]. – Режим досту-пу : http://www.onlin edics.ru /slovar/biz/i/informatsija.html.

Г. В. Осовська


Економічна інформація – це сукупність цифр, фактів, відомостей та інших даних, які пере-важно кількісно відображають суспільно-еко-номічні явища і процеси. Вона містить дані соціально-економічного планування і прогно-зування, фінансових планів, первинного, опе-ративного й бухгалтерського обліку, статис-тичної звітності, економічного аналізу тощо

Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2006. – 664c.

Продовження табл. 12.3

Учений (учені)

Визначення (пояснення)

Джерело

Л. О. Терещенко,

І. І. Матієнко-Зубенко

Економічна інформація – це сукупність відомостей про соціально-економічні процеси, що слугують для управління цими процесами та колективом людей у виробничій і невиробничій сферах

Терещенко Л. О. Інформацій- ні системи і технології в облі- ку : навч. посіб. / Л. О. Тере-щенко, І. І. Матієнко-Зубенко – К. : КНЕУ, 2004. – 187 с.

В. А. Ткаченко,

Г. Ю. Під'ячий,

В. А. Рябик

Економічна інформація – це перетворена і об-роблена сукупність відомостей, що відображає  стан і хід економічних  процесів. Економічну  інформацію слід розглядати як одну з різновидів  управлінської інформації

Економічна інформатика: навч. посіб. / В. А. Ткаченко, Г. Ю. Під'ячий, В. А. Рябик. – Х. : НТУ “ХПИ” 2011. – 312 с.

Б. А. Райзберг,

Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева

Економічна інформація – це інформація про суспільні процеси  виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ

Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Ста-родубцева. – 2-е изд. [испр.] – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

Большая советская энциклопедия.

Економічна інформація – це інформація про економічні відносини і процеси відтворення Використовується в системі управління господарством поряд  з іншими видами інформації

Большая советская энцикло-педия. – М. : Советская эн-циклопедия. – 1969–1978 [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://bse-soviet-encycloped ia.info.

Энциклопедичес-кий словарь экономики и права. 

Економічна інформація – це інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ

Энциклопедический словарь экономики и права. – 2005 [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://enc-dic.com/ecolaw/Jekonomicheskaja-informacija-8577. html

Наукову економічну інформацію, з якою працює дослідник, прийнято поділяти на первинну і вторинну (рис. 12.2).

Класифікація наукової економічної інформації

розтиражовані видання, тобто монографії, наукові збірники, матеріали наукових конференцій та семінарів, офіційні видання нормативного, статистичного і виробничого характеру тощо, а також нерозтиражовані джерела, зокрема такі як дисертації, депоновані рукописи, звітні документи про науково-технічну та виробничу діяльність, документи громадських організацій тощо

інформація, яка вже піддавалася аналітико-синтетичному і логічному осмисленню. Вона може бути розтиражована і нерозтиражована. Вторинну інформацію містять різноманітні інформаційні видання (наприклад, реферативні журнали, реферативні та аналітичні огляди), довідкову літературу – енциклопедії, словники, довідники – каталоги і картотеки, бібліографічні видання.
Первинна

Вторинна


Рис. 12.2. Класифікація наукової економічної інформації, з якою працює дослідник


Інформація в бухгалтерських наукових дослідженнях
Під інформацією в бухгалтерських наукових дослідженнях розуміють відомості щодо функціонування суб'єкта економіки, зафіксовані у носіях облікової інформації. До інформації, яку використовують у бухгалтерських наукових дослідженнях, ставлять певні вимоги (табл. 12.4).

Таблиця 12.4

Вимоги до бухгалтерської інформації, яку використовують у

наукових дослідженнях


Вимога

Зміст

Достовірність

Абсолютна відповідність первинної і вторинної бухгалтерської інформації

Економічність (раціональність)

формуванняОтримання інформації такої ж якості з меншими витратами для досягнення ефективності її формування. Наприклад, підприємство може скористатися послугами аудиторської фірми для ведення бухгалтерського обліку або створити на підприємстві окремий штат – бухгалтерію. Бухгалтерська інформація буде такої ж якості, але затрати на утримання бухгалтерії на підприємстві будуть меншими, ніж послуги аудиторської фірми

Однозначність

Облікова інформація тотожно характеризує одні й ті процеси, об'єкти

Точність

Не допускається відображення в обліку приблизних цифр. Бухгалтерська інформація має точні підрахунки

Системність

Формування інформації за визначеними напрямами і розрізами. Наприклад, бухгалтерська інформація формується за такими напрямами: інформація про основні засоби, нематеріальні активи, запаси, дебіторську, кредиторську заборгованість, грошові кошти та ін. У свою чергу, інформація про основні засоби формується у розрізі надходження, вибуття основних засобів, інвентарних номерів, ціни, матеріально відповідальних осіб

Комплексність

Охоплення інформацією всіх аспектів, що характеризують процеси, об'єкти для досягнення повного відображення

Реальність

Відображення в інформації справжнього стану процесів і об'єктів

Оптимальність

Формування інформації відповідно до потреб користувачів для забезпечення її достатності та уникнення надлишковості

Зіставність

Формування інформації за однозначними параметрами для досягнення зіставності її показників. Користувачі повинні мати можливість порівняти бухгалтерську інформацію за різні звітні періоди та інформацію різних підприємств. Бухгалтери та науковці повинні відображати господарські операції, складати звітність за єдиними правилами і методикою

Доречність

(актуальність)Формування інформації у визначені терміни, що забезпечує її оперативність, своєчасність і корисність. Тільки своєчасна бухгалтерська інформація може бути корисною для використання у наукових дослідженнях

Доказовість

Формування бухгалтерської інформації за визначеними правилами (законодавчо, методично тощо), які створюють можливість відтворення подій, відображених в ній

Істотність

Забезпечення важливості та вагомості інформації, у якому полягає її значення для конкретної ситуації

Продовження табл. 12.4

Вимога

Зміст

Зрозумілість

Формування інформації за параметрами, доступними для розуміння. Бухгалтерська інформація має бути доступною для розуміння особам, що мають необхідні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації

Повнота

Відображення в обліковій інформації всіх фактів життя суб'єкта економіки за певний період

Контрольованість

Інформація обліку піддається контролю під час її формування та використання

Інформація, яку використовують у наукових бухгалтерських дослідженнях, може міститися в різних джерелах, що вимагає вивчення їх видів та структури, а також методів пошуку.
    1. Джерела інформації в бухгалтерських наукових дослідженнях

Наукові дослідження у бухгалтерському обліку ґрунтуються на різних джерелах інформації, тобто документах, які відображають інформацію про стан, поведінку, використання об'єктів вивчення. Джерела інформації дають змогу досліджувати об'єкти за певною періодизацією, тобто в динаміці з періодами, що потрібно для вивчення і зіставлення факторів, які впливають на результати наукових досліджень.


Класифікація джерел інформації

Джерела інформації у наукових дослідженнях поділяють на:

– рукописні (машинописні, писані);

– друковані.
Кожен може прийняти рішення, маючи у своєму розпорядженні достатньо інформації.

"Закон інформації Спенсера"
Рукописними є джерела, при створенні яких письмові знаки наносять від руки. До рукописів належать також джерела інформації, створені за допомогою засобів машинопису (за допомогою друкарської машинки) або ЕОМ (за допомогою комп’ютера). Наприклад, науковий реферат, депонований рукопис, дисертація тощо.

Особливим машинописним джерелом інформації є депоновані твори, які використовують як носії інформації у процесі наукових досліджень.Депонованими (переданими на збереження) називаються наукові роботи, виконані індивідуально або у співавторстві і розраховані на обмежене коло користувачів. Депонування здійснюється централізовано органами науково-технічної інформації. Відомості про депоновані твори оперативно наводяться у реферативних та інших журналах. У нашій державі ці функції виконує Інститут науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень.

Друковані джерела інформації – це друкована продукція, що пройшла редакційно-видавничу обробку, наприклад, підручники, посібники, журнали, брошури тощо.

Класифікацію друкованих джерел інформації, які можуть бути використані у бухгалтерських наукових дослідженнях, подано в табл. 12.5.Таблиця 12.5

Класифікація друкованих джерел інформації, які можуть використовуватись у бухгалтерських наукових дослідженнях

Типи друкованих джерел інформації

Характеристика

Офіційні

Публікації законодавчих, нормативно-правових актів державних і господарських органів управління

Наукові

Результати наукових, експериментальних та інших досліджень у галузі бухгалтерського обліку

Науково-популярні

Відомості у галузі бухгалтерського обліку, призначені для ознайомлення з ними непрофесійного загалу читачів

Підручники

Знання наукового і прикладного характеру, зведені у систему, призначені для науково-педагогічних цілей

Виробничі

Знання з організації та методики бухгалтерського обліку і аудиту для використання у практичній діяльності фахівцями

Довідкові

Містять коротку наукову і прикладну інформацію для ознайомлення практикуючих фахівців у галузі бухгалтерського обліку, а також для наукових досліджень

Нормативно-виробничі

Правила, норми і нормативи, технологічні вимоги, стандарти, призначені для використання у галузі бухгалтерського обліку

Патентно-ліцензійні

Право на використання інтелектуальної власності, трудову діяльність у галузі бухгалтерського обліку

Каталоги

Нормативно-виробничі довідники різних видів знань наукового прикладного характеру

Інформаційні

Систематичні відомості про видані праці з питань науки і практичної діяльності у галузі бухгалтерського обліку

Крім того, джерела наукової бухгалтерської інформації поділяють на:первинні – в яких містяться результати наукових досліджень і розробок, нові наукові дані, ідеї, факти. На основі цих документів формується первинна інформація. Первинна інформація — це вихідні дані, які є результатом конкретних експериментальних досліджень, вивчення практичного досвіду для підтвердження достовірності висновків і результатів дослідження. Найбільш поширеними і змістовними методами нагромадження первинної інформації є опитування, спостереження, експеримент, тестування, анкетування;

вторинні – де містяться аналітико-синтетичні і логічні матеріали, які вже оброблені на основі первинних документів. На основі цих документів формується вторинна інформація. Вторинна інформація — це результат аналітико-синтетичної переробки первинної інформації.

Види первинних та вторинних джерел наукової інформації, що можуть бути використані у наукових дослідженнях у галузі бухгалтерського обліку, наведено у табл. 12.6.Таблиця 12.6


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал