Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвиткуСкачати 10.87 Mb.
Сторінка21/42
Дата конвертації25.12.2016
Розмір10.87 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   42


Класифікація наукових ідей


Розрізняють такі види наукових ідей:

  1. за змістом:

конкретні – виражають предмет, що кваліфікується за природною або формальною ознакою і може належати конкретному суб’єкту. Ці ідеї можуть бути поняттями чи концепціями якостей або властивостей (продуктивність, ефективність, прибутковість) або назвами понять (доходи, витрати, фінансові результати);

абстрактні – виражені природними або формальними ознаками і не можуть належати конкретному суб’єкту;  1. за масштабами вираження:

одиничні – виражають концепцію або набір концептуальних особливостей, що належать лише одній людині;

універсальні – містять природні або формальні ознаки і можуть бути застосовані окремими науковцями або їх групами;

трансцендентні – можуть бути застосовані індивідуально різними групами науковців;

особливі – виражають тільки частину розширеної універсальної або трансцендентної ідеї;3) за значенням для наукової діяльності:

конструктивні – які мають значущість для наукової діяльності;

деструктивні – не мають значущості для наукової діяльності.

У дослідженнях у галузі бухгалтерського обліку наукові ідеї народжуються переважно з практики, спостереження навколишнього світу і потреб економічного життя підприємств. Хоча деколи, передусім у наукових дослідженнях високого рівня, ідеї виникають також із потреб самої науки.

Безперечно, наукова ідея залежить від галузі знань та обраного науковцем напряму.

Для прикладу наведемо наукові ідеї, сформовані науковцем, який проводить дослідження у галузі бухгалтерського обліку на тему “Бухгалтерський облік і контроль витрат у системі управління підприємств лісового господарства”:

– уточнення суті економічної категорії витрат та ознак їх класифікації;

удосконалення порядку оцінки біологічних активів;

– розробка форм первинних документів з обліку лісопродукції;

пропозиція методики обліку витрат на бухгалтерських рахунках;

– удосконалення методів калькулювання собівартості лісопродукції;

коригування форм фінансової та статистичної звітності у частині відображення біологічних активів;

– розробка методики контролю витрат на підприємствах.

Матеріалізованим вираженням наукової ідеї є гіпотеза.


    1. Гіпотеза наукового дослідження

Гіпотеза наукового дослідження являє собою можливу (передбачувану) відповідь на питання, яке ставить перед собою дослідник, і складається із передбачуваних зв'язків між досліджуваними фактами. Формулювання гіпотези починається ще під час роздумів над метою і темою дослідження. Аналізуючи стан обраної для дослідження проблеми, дослідник розмірковує про необхідність дослідити у першу чергу більш актуальні питання, сформувати попередні уявлення про зв'язки, які можуть існувати між уже відомими фактами. На основі цього поступово виникає уявлення про гіпотезу дослідження.


Наукова гіпотеза
Формулюючи гіпотезу, завжди слід пам'ятати, що гіпотеза, яка не враховує специфіки досліджуваних явищ, може навіть заважати процесу дослідження. Тому для розробки гіпотези досліджень у галузі бухгалтерського обліку необхідно передусім поставити завдання пошукової роботи.

Наукова гіпотеза – це твердження, що містить припущення щодо рішення, яке стоїть перед дослідником певної наукової проблеми. По-суті гіпотеза – це головна ідея можливого рішення.

Для уникнення можливих помилок у формулюванні гіпотез у дослідженнях у галузі бухгалтерського обліку слід дотримуватися певних підходів (рис. 9.1).

1

23

Підходи до формулювання гіпотез

Гіпотеза має бути сформульована чіткою грамотною мовою, що відповідає предмету дослідження

Гіпотеза має бути або обґрунтованою попередніми знаннями, випливати з них або, у разі повної самостійності, не суперечити їм

Гіпотеза може виконувати функції захисту інших гіпотез з урахуванням набутих нових та існуючих старих знань

Гіпотеза має бути сформульована так, щоб істинність висунутих у ній припущень не була очевидною.

4

Рис. 9.1 . Підходи до формулювання гіпотези у дослідженнях у галузі бухгалтерського облікуПерший підхід. Необхідність суворого дотримання першого підходу обумовлена ​​тим, що наука про бухгалтерський облік має будуватися на чіткій грамотній термінології, що відповідає предмету дослідження. При здійсненні наукового дослідження важливо правильно формулювати наукові думки і погляди. Наприклад, правильно сформульованою є така гіпотеза: “зміна методики оцінки біологічних активів на підприємствах лісового господарства забезпечить відповідність бухгалтерського обліку вимогам національних положень (стандартів)”. Неправильно сформульованою за грамотністю мови така гіпотеза: “облікове відображення ціни лісопродукції в системі управління підприємством не відповідає вимогам стандартів”.

Другий підхід. Наукова ідея здебільшого не виникає на пустому місці, тобто вона має бути обґрунтована попередніми знаннями. Недарма один з афоризмів, приписуваних І. Ньютону, звучить так: “Він бачив далеко тільки тому, що стояв на могутніх плечах своїх попередників”. Цим підкреслюється важливість урахування у своїй науковій діяльності наукових досліджень інших учених. Цей підхід легко реалізувати за умови, якщо після чіткої постановки проблеми дослідник серйозно працює над вивченням наявних джерел з обраного питання.

При цьому треба зважати на те, що читання “про запас” здебільшого малоефективно. Тільки коли проблема заволоділа усіма помислами дослідника, можна очікувати користі від роботи з літературою за цим напрямом. Та й розроблена гіпотеза при цьому не буде відірваною від уже накопичених знань.

У дослідженнях у галузі бухгалтерського обліку другий підхід можна реалізувати через перенесення закономірностей, виявлених в одних дослідженнях, на інші. Це роблять за допомогою гіпотетичного припущення за принципом аналогії.

Третій підхід. Відповідно до цього підходу гіпотеза може виконувати функції підтвердження і доповнення інших гіпотез у системі наявних (минулих) та здобутих (сучасних) знань. Наприклад, у теорії і методиці бухгалтерського обліку витрат прийнято вважати, що облік витрат має на меті визначення витрат, класифікацію витрат, визначення методу обліку витрат, формування собівартості. У зв'язку з цим може бути висунута гіпотеза про те, що рівень ефективності обліку витрат на підприємствах лісового господарства залежить від правильності оцінки витрат, обґрунтованості їх класифікації, точності визначення методу обліку витрат та калькулювання собівартості.

Четвертий підхід. За цим підходом гіпотеза має бути сформульована так, щоб істинність висунутого в ній припущення не була цілком очевидною. Наприклад, можна сформулювати таку гіпотезу: “…достовірне визначення фінансових результатів на підприємствах лісового господарства насамперед залежить від ефективної організації обліку витрат з урахуванням організаційно-технологічних особливостей діяльності цих підприємств”. Однак таке твердження є давно доведеним у бухгалтерській науці і цілком очевидним.

Наукова гіпотеза передує як вирішенню проблеми в цілому, так і кожної її складової. Гіпотеза у процесі дослідження може уточнюватись, доповнюватись, змінюватись, а деколи і відхилятись. Формулюючи гіпотезу, дослідник робить припущення про те, яким чином він прагне досягти поставленої мети. При цьому мають бути чітко визначені положення, які потребують доведення і захисту (експериментальної перевірки).
Вимоги до наукових гіпотез
Найбільш продуктивними є гіпотези, сформульовані у такому вигляді: “Якщо має місце А, то матиме місце й В при виконанні умови С”.

Під час формулювання гіпотези у бухгалтерських наукових дослідженнях слід дотримуватися певних вимог (рис. 9.2):

Вимоги:

Гіпотеза має відповідати вихідним методологічним принципам програми дослідженняГіпотеза має розкривати механіку функціонування облікового явища і передбачати перспективу його розвитку

Наукове припущення має бути нестандартним (уникати тривіальних формулювань)

Гіпотеза формулюється так, щоб чітко проглядалися положення, які потребують доведення

Гіпотеза передбачає, який засіб розв’язання обліково-аналітичного завдання є ефективним

У гіпотезі передбачають оптимальний варіант вирішення проблеми з декількох можливих варіантів

Гіпотеза формулюється так, щоб її можна було експериментально перевірити. Необхідність перевірки випливає з самої суті гіпотези як припущення

Гіпотеза має давати ймовірне знання про причину тих чи інших явищ або подій

Формулюючи гіпотезу, автор тим самим визначає стратегію, головну ідею дослідження, ті положення, які потребують перевірки, підтвердження, аргументації

Формулювання гіпотези має бути простим і доступним для розуміння

Рис. 9.2. Вимоги до формулювання гіпотези у бухгалтерських

наукових дослідженнях

Наведемо для прикладу наукові гіпотези, сформовані науковцем, що проводить дослідження у галузі бухгалтерського обліку на тему “Бухгалтерський облік і контроль витрат у системі управління підприємств лісового господарства”:

1. Правильна організація обліку витрат впливає на формування достовірної собівартості лісопродукції.

2. Оцінка біологічних активів найбільш ефективна за умови її відповідності нормам П(с)БО.

3. Застосування сучасних методів калькулювання собівартості продукції сприяє підвищенню достовірності формування собівартості продукції.

4. Використання системи бюджетування на підприємствах лісового господарства поліпшує фінансовий стан цих підприємств.    1. Напрям наукового дослідження


Науковий напрям
Науковий напрям – це сфера наукових досліджень науковця або групи науковців, наукової школи, спрямованих на вирішення значних завдань у певній галузі науки. Структурними одиницями напряму можуть стати проблеми (у тому числі й комплексні), теми і питання.
Науковий напрям – це найбільш відпрацьовані і визнані нові теорії або сукупності взаємопов'язаних теорій (методів), що стосуються одного об'єкта досліджень, але ґрунтуються на різних аксіоматичних доктринах та концептуальних засадах.

В Україні, згідно з переліком галузей наук, покладених в основу класифікації наук, розрізняють такі основні напрями наукових досліджень (рис. 9.3).

1

Фізико-математичнийЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

2

Хімічний3

Біологічний

4

Геологічний5

Технічний

6

Сільськогосподарський7

Історичний

8

ЕкономічнийЮридичний

Філософський

Філологічний

9

Географічний12

13

Педагогічний14

Медичний

15

Фармацевтичний16

Ветеринарний

17

Мистецтвознавчий18

Архітектурний

19

Психологічний20

Військовий

21

Науковий напрям національної безпеки22

Соціологічний

23

Політичний24

Науковий напрям фізичного виховання та спорту

25

Науковий напрям державного управління26

Культурологічний

27

Науковий напрям соціальних комунікацій11

10

ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

Рис. 9.3. Загальна класифікація напрямів наукових досліджень

Напрями економічних досліджень
Саме за цими науковими напрямами в Україні проводяться наукові дослідження, науковці захищають кандидатські й докторські дисертації, після захисту яких їм присуджуються наукові ступені кандидата або доктора наук за відповідним напрямом.
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України затверджено перелік спеціальностей з економічних наук, за якими проводяться основні економічні наукові дослідження, проводиться підготовка наукових кадрів відбуваються захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук (рис. 9.4).

Н

АП

Р

ЯМ

И

ЕК

О

НО

М

ІЧ

Н

ИХ

Д

ОС

Л

ІД

Ж

ЕН

Ь
Економічна теорія та історія економічної думки

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Економіка та управління національним господарством

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Гроші, фінанси і кредит

Бухгалтерський облік

Аналіз

Аудит


Статистика

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Рис. 9.4. Класифікація напрямів економічних наукових досліджень
Структурними елементами наукового напряму є наукові проблеми і теми.

У рис. 9.5 наведено можливі напрями, проблеми і теми наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку.


НАУКОВИЙ НАПРЯМ


ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Наукові проблеми

1

2

3

4

Концептуальні засади побудови обліку і контролю витрат на підприємствах лісового господарства в сучасних умовах господарювання

Удосконалення організації та методики фінансового обліку витрат на підприємствах

лісового господарстваОрганізація та методика контролю витрат на підприємствах лісового господарства


Система формування і передачі облікової інформації на підприємствах лісового господарства

1.1

2.1

3.1

4.1

Сучасний стан облікового забезпечення лісового господарства в Україні

Вплив організаційно-технологічних особливостей лісового господарства на побудову обліку витрат

Контроль як складова системи управління підприємством

Дослідження діючої системи організації обліку витрат на підприємствах лісового господарства

1.2

2.2

3.2

4.2

Тенденції розвитку облікового забезпечення лісового господарства в Україні

Вплив організаційно-технологічних особливостей лісового господарства на побудову контролю витрат

Внутрішній контроль та функціонування служби контролю на підприємстві

Дослідження діючої системи методики обліку витрат на підприємствах лісового господарства

1.3

2.3

3.3

4.3

Комплексний розвиток облікового забезпечення лісового господарства в Україні

Концептуальні засади обліку на підприємствах лісового господарства

Удосконалення організації внутрішнього контролю на підприємстві

Дослідження діючої системи первинного обліку витрат на підприємствах лісового господарства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал