Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвиткуСкачати 10.87 Mb.
Сторінка20/42
Дата конвертації25.12.2016
Розмір10.87 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   42

Мовні кліше для написання рецензії

Об’єкт аналізу

Рукопис книги, стаття в журналі, кандидатська дисертація, автореферат, дипломний проект і т. ін. (праця автора, рецензована робота...)

Актуальність теми

Актуальність теми зумовлена...

Дослідження присвячене актуальній темі...

Автор розглядає важливі питання сучасності...


Короткий зміст

Дослідження складається зі вступу,

... розділів, висновків,

... додатків тощо (вказується загальна кількість сторінок, позицій у списку використаних джерел, наявність ілюстрацій, таблиць, графіків)

На початку дослідження (статті, монографії, дисертації) автор указує на...

Автор аналізує наявні джерела з цієї проблеми...

Дослідник розглядає питання...

Автор (учений, науковець) доводить, що...

Аргументовано стверджується думка, що...Формулювання основної тези

Основна проблема дослідження полягає у...

У статті на перше місце висувається питання про...Загальна оцінка: позитивнаРобота вирізняється ... значним фактичним матеріалом,

... оригінальним підходом до аналізу та вирішення поставлених завдань, ... високою інформативністю

Автор доводить (підтверджує) свою думку значним ілюстративним (статистичним, експериментальним) матеріалом...

Автор справедливо (слушно) зазначає,

... аргументовано обґрунтовує,

... чітко визначає, детально аналізує, ретельно розглядає, уважно простежує, доказово критикує...

Як переконливо свідчить автор, не всі попередні ідеї витримали випробування часом...

Автор уважно аналізує погляди опонентів...

Ідея автора ... досить продуктивна (плідна, оригінальна, новаторська)...

Праця важлива нестандартними підходами до вирішення...

Думка автора ... (про що?) видається перспективною

Важко не погодитися з...

Думки (положення) автора про ... сформульовані чітко (доказово, переконливо)

Висновки автора достовірні й результативні. Вони ґрунтуються на аналізі значного фактичного матеріалу...

Безперечною заслугою автора варто вважати новий підхід до вирішення

... запропоновану класифікацію

... способи узагальнення

... певні уточнення існуючих понять...Неоднозначна

Варто відзначити певні дискусійні моменти...

Така постановка питання не є однозначною

Одначе цікаві думки не підкріплені фактами

... роздуми автора здаються декларативними

... все ж робота заслуговує позитивної оцінки

Автор досить цікаво проаналізував сучасний стан проблеми.Продовження табл. 8.2

Неоднозначна

Водночас, на нашу думку, аналіз міг бути глибшим і змістовнішим Справедливо вказуючи на... автор помилково вважає, що...

Деякі положення автора залишаються бездоказовими, зокрема й такі...

У роботі (статті, дослідженні, монографії і т.д.) відчутно не вистачає ілюстративного та фактичного матеріалу. Тому висновки автора здаються дещо некоректними

На підтвердження цієї тези автор наводить кілька аргументів (прикладів, даних), які не завжди переконливі

Незважаючи на дискусійність (неоднозначність) основної концепції (положень, висновків, рекомендацій) цієї праці, варто відзначити її значення та актуальність для...


Недоліки, прорахунки

Сумнів викликає доцільність (коректність, продуктивність) такого підходу...

Серед недоліків дослідження – надмірна (невиправдана) категоричність висновків автора

Суттєвий (серйозний) недолік роботи полягає у... непереконливості доказів, спрощеному підході до... відсутності чіткої характеристики... відсутності критичної оцінки...

До прорахунків роботи належать...

Методично робота побудована нераціонально, варто б скоротити...

Поза розглядом дослідження залишилися питання...

Автор не розглянув питання, що безпосередньо стосуються теми дослідження

Зазначені недоліки мають суто локальний (рекомендаційний) характер і не впливають на остаточні результати дослідження

Вказані зауваження не впливають суттєво на загальну позитивну оцінку роботи


Висновки

Загалом це цікава й корисна робота

Таким чином, розглянуте дослідження заслуговує позитивної (високої) оцінки

Робота відповідає всім вимогам, може бути оцінена позитивно, а її автор заслуговує на присудження ... (наукового ступеня...)Наукова стаття

Наукова стаття – один із найбільш розповсюджених видів наукових публікацій, де подаються кінцеві або проміжні результати проведеного дослідження, висвітлюються пріоритетні напрями розробок ученого, накреслюються перспективи подальших напрацювань.

Обсяг наукової статті у більшості випадків становить 6–22 сторінки, тобто 0, 35–1 др. арк. (10–40 тисяч знаків).

Необхідними елементами наукової статті повинні бути: • постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які спирається автор;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статі (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки цього дослідження;

 • накреслення перспектив подальших розвідок у цьому напрямі.

Методика написання та оформлення статей, їх види розглядаються в окремому розділі цього посібника.


Резюме-висновки

Резюме-висновки – це короткий виклад суті доповіді або статті, короткий висновок із сказаного, написаного або прочитаного. Як анотація, реферат чи огляд, резюме-висновки використовують для підбиття підсумків того чи іншого наукового дослідження. Обсяг такого резюме мінімальний, форма лаконічна, мовні засоби точні. Основна формула: мінімум засобів – максимум інформації. Найчастіше резюме зводиться до трьох-чотирьох чітких, виразних речень, які розкривають суть проведеного дослідження (або аналізованого об’єкта).
Звіти про НДР і ДКР

Звіти про науково-дослідну роботу (НДР) і дослідно-конструкторські розробки (ДКР) – це документи (рукописні, машинописні), що містять детальний опис ходу й результатів наукових досліджень, проведених на замовлення державних чи приватних інституцій. У більшості випадків такі дослідження проводяться на оплатній основі з метою використання отриманих результатів на практиці.

Звіт про НДР або ДКР – це документи, що містять систематизовані відомості про проведену науково-дослідну роботу з описом процесу та результатів дослідження. Структурно звіт про НДР або ДКР складається з трьох частин: вступна, основна і додатки. Звіти про НДР і ДКР вирізняються оригінальністю, оперативністю, достовірністю, наявністю повних і нових відомостей про результати роботи.


Монографія

Монографія (рос. монография, англ. monograph, нім. Monographie) – це наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох тісно пов'язаних між собою наукових тем.

Традиційно склалась така композиційна структура монографії: титульний аркуш, анотація, перелік умовних позначень (за потреби), вступ або передмова, основна частина, висновки або післямова, література, допоміжні покажчики, додатки, зміст.

Монографія призначена передусім для вчених і має відповідати за змістом і формою жанру публікації. Особливе значення мають чіткість формулювань і викладу матеріалу, логіка висвітлення основних ідей, концепцій, висновків. Її обсяг має бути не менш як 6 друкованих аркушів. Вимоги до сутності викладу матеріалу в розділах монографії аналогічні до вимог до інших наукових публікацій з певними особливостями, зумовленими її призначенням.

Серед учених вважається престижним будь-яку досить тривалу наукову роботу з дослідження певної теми завершувати публікацією відповідної монографії, що містить докладний опис методики дослідження, виклад результатів проведеної роботи, а також її інтерпретацію.

У бібліотечній науці термін “монографія” позначає будь-яку несерійну публікацію, що складається з одного або декількох томів. І саме цим вона відрізняється від серійних публікацій, таких як газети чи часописи (журнали).

Наукова праця вважається монографією у тому разі, якщо при написанні автор дотримувався таких вимог:


 1. Монографія містить результати наукових досліджень автора (авторів), опубліковані раніше у вигляді статей у наукових фахових виданнях.

 2. Є рецензії не менше двох докторів наук, фахівців у цій галузі.

 3. Є рекомендація вченої ради наукової установи, організації або вищого навчального закладу про опублікування монографії.

 4. Тираж не менше 300 примірників.

 5. Наявність міжнародного стандартного номера книги ISBN.

 6. Дотримані вимоги щодо редакційного оформлення монографії згідно з державними стандартами України.


8.3. Підходи до успішного здійснення наукового дослідження. Оцінка ефективності наукових досліджень

Для проведення ефективного і результативного наукового дослідження дослідник повинен володіти специфічними навичками та прийомами. Не існує загальновизначеної процедури, за допомогою якої можна було б досягти високих наукових результатів. Кожен дослідник знаходить свої, найбільш ефективні для нього підходи, способи та прийоми проведення наукового дослідження.

Проте можна узагальнити основні підходи, дотримання яких є обов’язковим для успішного проведення наукового дослідження.


Здатність ознайомитись із станом справ в обраному

напрямі дослідження

Ознайомлення зі станом справ в обраному напрямі є важливим етапом на початку власного наукового дослідження. Саме на цьому етапі формується думка і робляться висновки щодо того, чи є необхідність продовжувати наукові дослідження в обраному напрямі. Саме на цьому етапі необхідно регулярно спілкуватись з іншими науковцями, відвідувати конференції, семінари та колоквіуми, читати наукові та науково-практичні видання в обраній науковій галузі, а також спілкуватись із бухгалтерами-практиками.
Здатність визначати мету і завдання планованого

наукового дослідження

Дослідник має бути не тільки ознайомленим із станом справ в обраному напрямі дослідження, з результатами, отриманими іншими науковцями, але й чітко уявляти мету і завдання своєї наукової роботи. Інакше кажучи, він повинен розуміти, як він може поліпшити стан справ з питання, яке обрано для наукового опрацювання.
Здатність зрозуміти суть отриманої науково-

практичної інформації


Досліднику необхідно мати здібності для розуміння отриманої інформації із різних наукових джерел, від інших науковців, з практики щодо обраного напрямку дослідження. Такі здібності формуються під час навчання та самостійної підготовки. Здатність читати і розуміти зміст наукових публікацій є важливою як для вчених, так і для практиків.


Уміння застосовувати відповідні експериментальні, математичні та обчислювальні прийоми дослідження


Дослідження у галузі обліково-аналітичного інформаційного забезпечення, до якої належить і бухгалтерський облік, інколи пов’язані із великою кількістю математичних обчислень. Саме тому ця галузь наукових досліджень вимагає від науковців аналітичного складу мислення.


Здатність мислити критично і аналітично

При виконанні наукових досліджень проводять перевірку поставлених гіпотез, аналіз певних припущень, оцінюють зібрані факти й докази, критично розглядають отримані наукові результати та висновки. Все це вимагає від науковця здатності аналітично і критично оцінювати отриману інформацію з метою формування об’єктивних висновків.
Здатність використовувати прогресивні наукові підходи


Проводячи експерименти або наукові дослідження, які ґрунтуються на новітніх теоретичних і практичних даних, науковець повніше обґрунтовує результати власного дослідження, що підвищує довіру до отриманих ним результатів наукової роботи з боку інших дослідників.
Здатність сформувати наукову роботу та впровадити отримані наукові результати

Після того, як дослідник зібрав наукові дані зібрані і проаналізував їх і зробив висновки і затвердив, він має опублікувати результати наукових досліджень одним із можливих способів, наприклад, у вигляді наукової статті або тез. При цьому він має чітко розрізняти, яку частину роботи виконав сам, а які дані запозичив у інших науковців і зазначити це.
Уміння спілкуватися і відстоювати власну

думку перед слухачами

Ефективна комунікація передбачає не тільки опублікування результатів власних наукових досліджень, а й здатність обстоювати результати свого дослідження на конференціях, семінарах, симпозіумах, перед іншими дослідниками і практиками. Розумна критика завжди є доцільною для підвищення результатів наукової роботи.
Здатність критично переглянути значення власної наукової роботи

Дослідник повинен мати можливість критично переглянути свою наукову роботу. При цьому він має визначити, чи є причинно-наслідковий зв'язок у роботі, чи є послідовність та логічність викладу матеріалу. Потрібно також визначити, чи містить наукова робота нові ідеї, чи досягнуто мети, чи вирішено поставлені завдання. І, нарешті, чи можна використати отримані результати в теорії чи практиці.

Будь-яка наукова робота виконується для поліпшення, вдосконалення обраного напряму дослідження. При цьому треба прагнути досягнути ефективності наукового дослідження. Більшість виконаних наукових робіт позитивно оцінюють, саме враховуючи їх ефективність (рис. 8.7).

Економічна ефективність

Соціально-економічна ефективність

Престиж вітчизняної науки

зростання національного доходу, підвищення продуктивності праці, якості продукції, зниження витрат на наукові дослідження

ліквідація важкої праці, поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, очищення навколишнього середовища і т. д

визнання суспільної значущості української науки у світі


ВИДИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Рис. 8.7. Види ефективності наукових досліджень


Під економічною ефективністю наукових досліджень у бухгалтерському обліку в цілому розуміють зниження витрат суспільної і живої праці на отримання необхідної економічної інформації з метою прийняття управлінських рішень.
Контрольні запитання

  1. Яким є процес наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку?

  2. Які етапи наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку?

  3. Як можна описати наукове дослідження у галузі бухгалтерського обліку?

  4. Що розуміють під основними підходами до наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку?

  5. Які основні напрями використання результатів бухгалтерських наукових досліджень?

  6. Що таке програма дослідження?

  7. Чи правильним є твердження: “Програма наукового дослідження – основа складання плану”? Прокоментуйте Вашу думку.

  8. Яка структура програми дослідження?

  9. Які основні форми втілення результатів наукових досліджень?

  10. Що таке наукова стаття?

  11. Які розрізняють види тез?

  12. На що зорієнтована робота над рефератом?

  13. Які основні умови визнання наукової праці монографією?

  14. Яка методика підготовки наукової статті?

  15. З яких структурних частин складається наукова стаття?

  16. Які основні види ефективності наукових досліджень?

  17. Які існують основні підходи дj успішного здійснення наукового дослідження?

  18. Якими є основні функції програми наукового дослідження.

  19. У чому полягає зміст процедури обробки та втілення результатів наукових досліджень?

  20. Що є необхідною умовою здійснення ефективного і результативного наукового дослідження?


Тести

1. Розмістіть дипломні роботи за якістю та рівнем написання від найнижчого до найвищого: 1) типові; 2) компілятивні; 3) науково-дослідні.

а) 1, 2, 3;

б) 2, 1, 3;

в) 3, 1, 2;

г) 2, 3, 1.


2. Дипломна робота – це:

а) кваліфікаційна робота випускника для здобуття повної вищої освіти;

б) короткий усний або письмовий виклад наукової теми (питання) на підставі проведеного дослідження;

в) короткий виклад основних положень наукової праці з їх аргументаціями, висновками;

г) немає правильної відповіді.
3. Коротко, точно і послідовно сформульовані основні ідеї, думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці – це:

а) дипломна робота;

б) монографія;

в) тези;


г) курсова робота.
4. Наукова стаття – це:

а) самостійна праця, яка містить у собі певну кількість наукової інформації, здобутої у результаті проведених досліджень, висвітлює конкретне окреме питання за темою дослідження; оригінальна робота з викладом результатів наукових досліджень;

б) кваліфікаційна робота випускника для здобуття повної вищої освіти;

в) короткий виклад основних положень наукової праці з їх аргументаціями, висновками;

г) немає правильної відповіді.
5. Науковий реферат – це:

а) кваліфікаційна робота для здобуття вищої освіти;

б) науково-дослідна праця, предметом викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій;

в) короткий усний або письмовий виклад наукової теми (питання) складене на підставі проведеного дослідження, огляду одного або кількох літературних та інших джерел;

г) немає правильної відповіді.
6. Автореферат дисертації – це:

а) науково-дослідна праця, предметом викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій;

б) короткий виклад основних положень наукової праці з їх аргументаціями, висновками;

в) короткий усний або письмовий виклад наукової теми (питання) складене на підставі проведеного дослідження, огляду одного або кількох літературних та інших джерел;

г) немає правильної відповіді.
7. У дипломній роботі студент має продемонструвати: 1) ґрунтовні теоретичні знання з обраної теми та проблемний виклад теоретичного матеріалу; 2) вміння вивчати та узагальнювати літературні джерела, розв'язувати практичні завдання, робити висновки та пропозиції; 3) навички проведення аналізу й експериментів і володіння сучасною комп'ютерною технікою; 4) вміння системно завуальовувати факти зібрані у процесі дослідження, для досягнення необхідного результату; 5) вміння грамотно застосовувати методи оцінювання економічної і соціальної ефективності запропонованих заходів:

а) 1, 2, 3, 4;

б) 1, 3, 4, 5;

в) 2, 3, 4, 5;

г) 1, 2, 3, 5.
8. Наукова монографія – це:

а) кваліфікаційна робота для здобуття вищої освіти;

б) короткий усний або письмовий виклад наукової теми (питання) на підставі проведеного дослідження, огляду одного або кількох літературних та інших джерел;

в) короткий виклад основних положень наукової праці з їх аргументаціями, висновками;

г) науково-дослідна праця, предметом викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій.
9. Формулювання провідних ідей, гіпотези, напряму, проблеми та програми дослідження, ознайомлення зі станом обраної для дослідження проблеми – це:

а) етапи типового наукового дослідження;

б) напрями типового наукового дослідження;

в) види типового наукового дослідження;

г) способи здійснення типового наукового дослідження.
10. Форми втілення результатів наукових досліджень у межах наукової діяльності з метою здобуття наукових ступенів:

а) конспект, анотування, автореферат дисертації;

б) автореферат дисертації, дисертація кандидата наук, дисертація доктора наук;

в) повідомлення, доповідь, дисертація кандидата наук;

г) дисертація кандидата наук, реферат, курсова робота.
11. Програму наукового дослідження складають:

а) на початку будь-якого наукового дослідження;

б) наприкінці будь-якого наукового дослідження;

в) після формулювання основних ідей будь-якого наукового дослідження;

г) після визначення результатів будь-якого наукового дослідження.
12. У межах … наукової діяльності вирізняють такі форми втілення результатів наукових досліджень: конспект, анотування, реферат, курсова робота, звіт про виробничу практику, звіт про педагогічну практику, дипломна робота спеціаліста, магістерська робота. Вставте пропущене слово:

а) шкільної;

б) викладацької;

в) аспірантської;

г) студентської.
13. Розрізняють такі основні види ефективності наукових досліджень:

а) наукова, актуальна ефективність, значення вітчизняної науки;

б) економічна, соціально-економічна ефективність, престиж вітчизняної науки;

в) бухгалтерська, наукова ефективність, престиж вітчизняної науки;

г) загальновизнана, актуальна, економічна ефективність.
14. Формування думки і здатність робити висновки щодо того, чи є потреба продовжувати наукові дослідження, характеризує здатність науковця:

а) ознайомитись із станом справ в обраному напрямі дослідження;

б) визначити мету і завдання планованого наукового дослідження;

в) зрозуміти суть отриманої науково-практичної інформації;

г) мислити критично й аналітично.

15. Для конспектування використовують такі способи викладу матеріалу, як:

а) опис, оповідання, міркування;

б) розповідь, міркування, пояснення;

в) оповідання, розповідь, конспектування;

г) міркування, пояснення, конспектування.


16. Анотації виконують дві основні функції:

а) довідкову, уточнюючу;

б) сигнальну, довідкову;

в) сигнальну, пошукову;

г) уточнюючу, пошукову.
17. Обсяг реферату здебільшого становить:

а) 20–30 сторінок друкованого тексту;

б) 14–30 сторінок друкованого тексту;

в) 30 сторінок друкованого тексту;

г) 10–15 сторінок друкованого тексту.

18. Мета курсової роботи:

а) поглиблення, систематизація та закріплення здобутих у процесі навчання обліково-економічних, правових та фінансових знань;

б) поглиблення знань студентів з актуальних проблем; стимулювання студентів до самостійного наукового процесу; формулювання дослідницьких умінь та навичок студентів;

в) демонстрація ґрунтовних теоретичних знань з обраної теми та проблемний виклад теоретичного матеріалу;

г) вивчення, пошук та обґрунтування напрямів удосконалення бухгалтерського обліку обраного предмета дослідження на підставі здобутих у процесі навчання знань.


19. Керівниками виробничої практики призначають:

а) представників профілюючих кафедр навчального закладу та підприємства (установи, організації), де проводиться виробнича практика;

б) представників інших кафедр навчального закладу та профілюючих вищих навчальних закладів;

в) представників деканату та керівників підприємства (установи, організації), де проводиться виробнича практика;

г) представників ректорату та підприємства (установи, організації), де проводиться виробнича практик.
20. Педагогічну практику студенти проходять:

а) на підприємствах;

б) у банках;

в) у навчальних закладах;

г) у дитячих садках.
Практичні завдання

1. Результати будь-якого наукового дослідження має бути втілене у визначених формах, донесені до користувачів, використані іншими науковцями та практиками. Охарактеризуйте форми втілення результатів наукових досліджень у межах загальнонаукової діяльності.

2. Перелічіть та охарактеризуйте максимально повний ряд послідовних етапів, у вигляді яких можна уявити процес наукового дослідження.

3. Складіть програму наукового дослідження довільної теми з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту за такою формою:

з/п

Питання (завдання) дослідження

Термін виконання

Виконавець


Рекомендована основна література

1. Дикий Н. А. Основы научных исследований / Н. А. Дикий, А. А. Халатов. – К. : Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 223 с.

2. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учеб.-метод. пособ. / У. Око / [пер. с ит. Е. Костюкович]. – М. : Кн. дом “Університет”, 2003. – 240 с.

3. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: учеб. пособ. / Н. И. Колесникова. – М. : Флинта; Наука, 2003. – 288 с.

4. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу : метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. О. Коломієць. – К. : Вища шк., 2003. – 69 с.

5. Кузнецов И. Н. Курсовые и дипломные работы : от выбора темы до защиты: справочное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Мн. : Мисанта, 2003. – 416 с.


Рекомендована додаткова література

1. Бурдин К. С. Как оформить научную работу / К. С. Бурдин, П. В. Веселое. – М. : Высшая школа, 1973. – 152 с.

2. Довідник здобувача наукового ступеня. – К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000. – 64 с.

3. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты : практ. пособ. для аспирантов и соиск. уч. степени / Ф. А. Кузин. – 2-е изд. – М. : Ось-89, 1997. – 208 с.

4. Пономаренко Л. А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : метод. поради / авт.-упор. Л. А. Пономаренко. – К. : Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України” ; Вид-тво Толока, 2001. – 80 с.

5. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. – К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000. – 32 с.

6. Mattessich R. Foundational research in accounting: professional memoirs and beyond / R. Mattessich // Spanish Journal of Accounting History. – December 2006. – No. 5. – Р. 1–168.

Тема 9. Наукова ідея, напрям і тема бухгалтерського

наукового дослідження


  1. Наукові ідеї в бухгалтерських дослідженнях та їх класифікація

  2. Гіпотеза наукового дослідження

  3. Напрям наукового дослідження

  4. Поняття та класифікація наукових проблем

  5. Методика ознайомлення зі станом обраної для наукового дослідження проблеми

  6. Порядок вибору теми наукового дослідження


Після вивчення цієї теми студент повинен знати:

 • сутність наукових ідей у дослідженнях у галузі бухгалтерського обліку;

 • підходи до визначення та інтерпретації гіпотези у наукових дослідженнях у галузі бухгалтерського обліку;

 • що таке наукова проблема;

 • як вибирати та формулювати наукову тему у дослідженнях у галузі бухгалтерського обліку;
  1. Наукові ідеї в бухгалтерських дослідженнях та їх класифікація


Наука не є і ніколи не буде закінченою книгою. Кожен новий важливий успіх ставить нові запитання. Будь-який розвиток згодом знаходить новіші і глибші труднощі.

А. Енштейн
Первинним поняттям у будь-якому науковому дослідженні є наукова ідея, яка є формою відображення у мисленні людини нового розуміння об’єктивної реальності.


Визначення наукової ідеї

Вітчизняні та зарубіжні вчені по-різному трактують поняття наукової ідеї (табл. 9.1).Таблиця 9.1

Дефініція “наукова ідея”

Автор

Визначення наукової ідеї

Джон Локк

Все, що є об'єктом розуму, коли людина мислить

Г. С. Цехмістрова

Форма відображення у мисленні нового розуміння об'єктивної реальності

Р. А.Сабітов

Нове інтуїтивне пояснення подій чи явищ; визначальне основне положення в теорії

Наукові ідеї є своєрідним якісним стрибком думки за межі вже раніше пізнаного. Вони виступають і як передумови створення теорій, і як елементи, що об’єднують окремі теорії у певну галузь знань.

Ідея є основою творчого процесу, продуктом людської думки, формою відображення дійсності. Вона грунутється на наявних знаннях, виявляє раніше не помічені закономірності.

Науковій ідеї притаманні усвідомлення мети, перспективи пізнання і практичного перетворення дійсності. Розвиток ідеї до стадії її завершення відбувається як процес наукового дослідження. Ідея відрізняється від інших форм мислення тим, що в ній не тільки відображається об’єкт вивчення, а й міститься усвідомлення мети, перспективи пізнання і практичного перетворення дійсності.


Цінність наукової ідеї не має нічого спільного з щирістю та відкритістю особи, що її проголошує.

Оскар Уайльд
В основі ідей лежать реальні факти і події. Життя висуває конкретні завдання, однак часто не відразу виникають продуктивні ідеї для їх вирішення. У такому разі на допомогу приходить здатність дослідника проаналізувати ідеї, погляди попередників, запропонувати новий, незвичний аспект розгляду завдання, яке протягом тривалого часу не могли вирішити при загальному підході до справи.

Нова ідея – це не просто зміна уявлень про об’єкт дослідження, це якісний стрибок думки за межі сприйнятих почуттями даних і, здавалося б, перевірених рішень. Нові ідеї можуть виникати під впливом парадоксальних ситуацій, коли виявляється незначний, неочікуваний результат, який надто розходиться із загальноприйнятими положеннями науки – парадигмами.

Підходи до роботи з ідеями наукового дослідження подано у табл. 9.2.Таблиця 9.2

Робота з науковою ідеєю

Робота з науковою ідеєю

Характеристика

Джерело дослідницьких ідей

Наукові праці професійних дослідників і практиків

Технологія роботи з ідеями


 1. Виявлення наукових суперечностей в обраній темі дослідження

 1. Аналіз причин виникнення суперечностей в обраній темі дослідження

 1. Вивчення наукових праць з метою пошуку способів зняття суперечностей

 1. Адаптація віднайдених способів зняття суперечностей до обраної теми дослідження

 1. Інтегрування адаптованої ідеї(-й) в обрану тему дослідження

 1. Коригування теорії – основи дослідження

 1. Самостійна розробка ідеї(-й), яка(-і) усуває(-ють) суперечності у обраній темі дослідження

 1. Проектування реалізації ідеї(-й) у дослідженні

 1. Інтегрування ідеї(-й) у практику

 1. Теоретичне обґрунтування ідеї(-й)

 1. Коригування практики відповідно до нової ідеї(-й)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   42


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал