Навчальний посібник 1 Школа волонтерів: Навчальний посібник/ За заг ред. Г. С. СкитьовоїPdf просмотр
Сторінка1/14
Дата конвертації10.03.2017
Розмір6.21 Kb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2016
ШКОЛА ВОЛОНТЕРІВ: навчальний посібник

1
Школа волонтерів: Навчальний посібник/ За заг.ред. Г.С.Скитьової
[Авторський колектив: Брик Я.А., Говорун Н. В., Дементьєв В.В., Лащук
О.М., Мельник О.В., Потій О.В., Скитьова Г.С., Тищенко М.П.] – 166 с.- К:
2016
Цей навчальній посібник підготовленій експертами ВГО «Поруч» та виданий на кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках проекту «Школа волонтерів -2016».
Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та ВГО «ПОРУЧ»
забороняється


2


ШКОЛА ВОЛОНТЕРІВ
Навчальнии посібник

м.Київ -2016


3
Зміст
Передмова .............................................................................................................................................................. 4
Хто ми такі? ........................................................................................................................................................... 7
Розділ 1. Сутність волонтерства й історія волонтерського руху в світі та в Україні ... 11 1.1.Сутність волонтерського руху ...................................................................................................... 11 1.2. Хто ти є, волонтер? ............................................................................................................................ 17
Гра-квест «Волонтерськими шляхами» .......................................................................................... 25 1.3. Цінності, потреби та мотивація волонтера........................................................................... 28
Розділ 2. Правові основи та цивільно-правова відповідальність здійснення волонтерської діяльності в Україні ....................................................................................................... 38 2.1. Правові основи волонтерства ...................................................................................................... 38
Симуляційна гра «ОЛІМПІЯ» ................................................................................................................. 48 2.2. Цивільно-правова відповідальність волонтерів ................................................................ 51
Розділ 3. Проектний менеджмент та комунікаційна компетентність волонтера......... 58 3.1.Техніки вербальної та невербальної комунікації у волонтерській діяльності ... 58
Ділова гра «Старий рибалка і золота рибка» .............................................................................. 75 3.2. Методи проектного управління у волонтерській роботі. ............................................. 78
Кейс «Зима у Простоквашині» ............................................................................................................ 85
Групова вправа. Навички моделювання проекту ...................................................................... 92
Розділ 4. Активаційні вправи з сталого розвитку громади та ефективної взаємодії
Громада-Влада .................................................................................................................................................. 98
Управлінська гра «Громадські слухання» ...................................................................................... 98
Тренінг «Будівництво сміттєзвалища» ......................................................................................... 105
Тренінг «Соціальний діалог» .............................................................................................................. 110
Рольова гра «Вибори» ............................................................................................................................. 111
Розділ 5. Перша медична допомога та практичні інструменти саморегуляції ............. 116 5.1. Перша медична допомога ........................................................................................................ 116 5.2. Практичні інструменти саморегуляції волонтера ......................................................... 135
Практична вправа. Основи тілесної психотерапії: .................................................................. 142
ДОДАТКИ ........................................................................................................................................................... 144
Додаток А. Б`юкенен Джеймс Мак-Гілл: теорія суспільного вибору.............................. 144
Додаток Б. Правове регулювання місцевих виборів .............................................................. 146
Додаток В. Закон України «Про волонтерську діяльність» ................................................ 150
Додаток Г. Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту ...................................................................................................................................................... 158
ДОДАТОК Д. Зразок оформлення маршрутного листа для квесту.................................. 164
ДОДАТОК Е. Питання до «Інтелектуальної станції» в квесті ............................................. 165


4
Передмова

Активізація волонтерського руху в Украйні, розповсюдження діяльності численних благодійних організацій, програм обміну, цільових благодійних міжнародних програм сприяють тому, що у суспільній свідомості українців термін «волонтерство» сприймається як різновид суспільно-корисної діяльності, найчастіше безоплатної та соціально значимої. Таку діяльність здійснюють добровольці з особистої ініціативи або ж від імені недержавної некомерційної організації чи об’єднання.
Світове співтовариство визнає волонтерський рух способом збереження та зміцнення загальнолюдських цінностей, реалізації прав і обов’язків громадян, особистісного зростання шляхом усвідомлення людського потенціалу. У Всесвітній Декларації Волонтерства
1
відзначається, що волонтерська діяльність становить фундамент громадянського суспільства, привносячи в життя людей потребу в мирі, свободі, безпеці та справедливості.
Поняття
«волонтерство» вітчизняними та зарубіжними науковцями ототожнюється із поняттям „добровільна діяльність”, та означає:
1)
благодійність, що здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної платні, просування по службі, заради добробуту й процвітання спільнот і суспільства загалом;
2)
добровільну діяльність, що заснована на ідеях безкорисливого служіння гуманним ідеалам людства та, не маючи цілей отримання прибутку, одержання оплати чи кар’єрного зросту;
3)
отримання всебічного задоволення особистих і соціальних потреб шляхом надання допомоги іншим людям.
Волонтер (від лат. „voluntarius” – воля, бажання, від англ. „voluntary” – добровільний, доброволець, йти добровільно) – це особа, яка за власним бажанням допомагає іншим. У Законі України „Про соціальні послуги” зазначається, що волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер.
Важливого значення, особливо в кризові періоди суспільного буття, набуває волонтерська діяльність, спрямована на зняття соціальної напруги шляхом підтримки найбільш знедолених категорій населення; забезпечення гідного існування громадян, які в силу об’єктивних обставин не здатні піклуватися про себе самостійно; «заповнення»
1
The Universal Declaration on Volunteering. International Association for Volunteer Effort. January 2001. Архів оригіналу за 21.06.2016.

5
недоліків державної соціальної політики, насамперед за рахунок оперативного реагування та надання ефективної адресної соціальної допомоги, що відповідає потребам і запитам конкретної людини; поширення гуманістичних та альтруїстичних ідей та настроїв в суспільстві тощо
2
Волонтерська діяльність – індивідуальна чи колективна – це спосіб підтримки, піклування, надання допомоги членам громади; взаємодії між людьми для спільного вироблення нових шляхів вирішення проблем, які виникають.
З 2011 року Україна має спеціальний закон, який регулює діяльність волонтерів. Так, в Законі України «Про волонтерську діяльність»
3
міститься легальне визначення волонтерства: волонтерська діяльність - добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги. В свою чергу, волонтерською допомогою вважаються роботи та послуги, які виконуються або надаються волонтерами безоплатно.
Цей навчальній посібник підготовленій експертами ВГО «Поруч» за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH в рамках спільного проекту «Школа волонтерів 2016».
Мета Школи – надання лідерам нової генерації інформації про практичні інструменти використання волонтерських активностей для розвитку своїх громад, включення внутрішньо переміщених осіб до суспільного життя.
Цей проект дає можливість розширити власне уявлення про волонтерський рух та його роль у позитивних змінах у всіх сферах суспільного життя, налагодити контакти з громадськими активістами свого регіону, стати агентами змін в своїй громаді, зробити власний внесок у розбудову громадянського суспільства в Україні.
Навчальний посібник складається з 5 розділів, у яких розкриваються такі питання:
-
Сутність волонтерства й історія волонтерського руху в світі та в
Україні;
-
Правові основи та цивільно-правова відповідальність здійснення волонтерської діяльності в Україні;
-
Проектний менеджмент та комунікаційна компетентність волонтера;
-
Активаційні вправи з сталого розвитку громади та ефективної взаємодії у форматі Громада-Влада;
-
Перша медична допомога та практичні інструменти саморегуляції.
2
Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики: аналіт. доп.–К.: НІСД, 2015.
–36с.
3
Закон України «Про волонтерську діяльність». Верховна Рада України. Архів оригіналу за 01.06.2016.
(Прийнятий 19.04.2011, набув чинності 15.05.2011).

6
Також посібник містить методичні вказівки щодо проведення практичних вправ та ігрових активностей, що спрямовані на закріплення знань та побудову розуміння шодо сутності та специфіки волонтерської діяльності та цивільно-правової відповідальності волонтера, вдосконалення навичок вербальної та невербальної комунікації волонтера, вирішення конфліктних ситуацій, проектного управління у волонтерській діяльності, розвитку самоврядування та побудови взаємодії громади і влади, надання домедичної допомоги постраждалим в екстремальних умовах, а також засвоєння прийомів підвищення особистої стресостійкості волонтера. Методичні вказівки дозволяють провести ділові та імітаційні ігри щодо організації та проведення виборів
(з точки зору участі волонтерів в якості помічників), розрішення конфліктних ситуацій під час проведення масових заходів тощо.
Навчальний посібник розроблений для забезпечення проведення тренінгів з волонтерами різної вікової категорії. Посібник підготовлений експертами ВГО «Поруч»: Скитьова Г.С. – загальна редакція, вступ (у співавторстві з О.В.Потієм), теми 1.3., 3.1, 3.2, 5.2, додатки А, Б; Брик Я.А. – тема 2.2., додатки В,Г; Говорун Н. В. – тема 1.2., Дементьєв В.В. – тема 1.1
(у співавторстві з О.М.Лащуком), Лащук О.М. – тема 1.1 (у співавторстві з
Дементьєвим В.В.), Мельник О.В. – тема 2.1; Потій О.В. – вступ (у співавторстві з Г.С.Скитьовою), тема 5.1; Тищенко М.П. - розділ 4..
Під час підготовки навчального посібника враховані результаті досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, стан українського законодавства, а також великий практичний досвід діяльності експертів та членів ВГО «Поруч».
Сподіваємось, що навчальний посібник буде корисній для всіх, хто організовує та проводить тренінги з волонтерами та стане підтримкою гасла – ВОЛОНТЕР-ЗАВЖДИ ПОРУЧ!
Колектив авторів


7
Хто ми такі?
Німецьке товариство міжнародного співробітництва - Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH створене за дорученням Федерального Уряду Німеччини і підтримує процес перетворень в Україні з 1993 р. GIZ працює у 20 населених пунктах
України за дорученням чотирьох німецьких міністерств, Європейського
Союзу (ЄС) та Британського департаменту міжнародного розвитку
(DFID). В Україні GIZ налічує близько 150 місцевих та міжнародних фахівців. Близько 25 інтегрованих та реінтегрованих тимчасових фахівців надають підтримку органам державного управління, торговим палатам та середнім підприємствам. З 2009 року GIZ має постійне бюро в
Україні.
У листопаді 2015 року вперше за останні чотири роки відбулися урядові перемовини між Урядом України та Урядом Федеративної
Республіки Німеччина, де були визначені пріоритетні напрями німецької співпраці заради розвитку з Україною:

демократія, громадянське суспільство, державне управління, регіональний розвиток та децентралізація;

енергетика;

сталий економічний розвиток.
Окрім пріоритетних напрямів німецька співпраця охоплює, зокрема, підтримку подолання кризових ситуацій на сході України.
Сайт організації: www.giz.de

Всеукраїнська громадська організація «Поруч» – спільнота волонтерів, які об’єдналися з метою реалізації благочинних проектів.
Заснована у 2011 році, діє на підставі Статуту. Сьогодні мета організації: виховання лідерів нової генерації через популяризацію волонтерського руху та сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.
Наші завдання:

зміцнення потенціалу організацій громадянського суспільства за допомогою експертної та ресурсної підтримки;

поширення демократичних цінностей у суспільстві;

патріотичне та інтелектуальне виховання молоді;

сприяння розвитку соціальних інновацій та соціального підприємництва; імплементація концепції сталого розвитку;

організація дослідницьких програм, тренінгів, воркшопів та конференцій на соціогуманітарну тематику;

налагодження взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування, підтримка місцевих громад;

просування ідей гендерної рівності у суспільстві.
Сайт організації - www.poruch.ua
Сайт надає безкоштовний інформаційний сервіс для волонтерських і громадських
організацій, а також збирає звернення людей і організацій, які потребують допомоги. Сайт не
є комерційним або політичним проектом.
Запрошуємо волонтерів до співпраці!8
Марія Тищенко
К.е.н, доцент кафедри політичної економії ДВНЗ «КНЕУ
ім. В.Гетьмана». Тренер і фасилітатор, співзасновник, виконавчий , керівник міжнародних проектів і експерт
ГО «ВГО «ПОРУЧ». Консультант ООН.
Багаторічний досвід волонтерської діяльності. Ментор команди з реалізації соціальних проектів Enactus KNEU, тренер Федерації миру в України. Дослідник
Європейської Комісії SEARCH «Обмін активами знань: міжрегіонально згуртовані сусідні регіони»; проекту
«Місцеве самоврядування в Україні: підвищення кваліфікації та прикладні дослідження» (Норвезький
Інститут регіонального розвитку).
E-mail: tyshchenko@poruch.ua
Олександр Потій
Д.т.н., полковник, професор Харківського Національного університету ім. В. Каразіна, заступник головного конструктора АТ «Інститут інформаційних технологій».
Експерт ГО «ВГО «ПОРУЧ», менеджер проекту «Школа волонтерів-2016».
Має 20 річний досвід роботи з інформаційної безпеки.
Бере участь у розробці та впровадженні комплексних систем захисту інформації у великих державних та приватних компаніях. Веде активну наукову та суспільну діяльність, представляє досягнення України в галузі криптографії, електронного цифрового підпису та кібербезпеки на європейському рівні.
E-mail: potav@ua.fm
Ганна Скитьова
К.е.н, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ
ім.В.Гетьмана», сертифікований менеджер проектів, бізнес-тренер, фасилітатор. Керівник проектного офісу ГО
«Клуб економістів». Експерт ГО «ВГО «ПОРУЧ».
Консультант ООН.
15-річний досвід реалізації проектів в Україні, Білорусі,
Грузії, Австрії, Польщі (проекти World Bank, USAID, PAUCI,
Know-How Fund, Open Society Institute, Vienna IAS, British
Council etc.) Управління проектами співпраці з державними органами управління і влади (Адміністрація Президента
України, Державна регуляторна служба України, Фонд державного майна України).
E-mail: active.economists@gmail.com


9
Олег Лащук
Президент ВГО «Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури», Перший Віце
Президент
Всеукраїнської футбольної асоціації студентів, засновник Студентської футбольної ліги
України, співзасновник і експерт ГО «ВГО «ПОРУЧ», консультант ООН.
Досвід роботи на позиціях топ-менеджера в бізнесі (ТМ
"Добра кава", "Кнорр", "Стіморол", «Батік», «Аскольд»,
ФК «Львів»), на керівних постах у державних органах управління і влади (Мінмолодьспорту України,
Національне Агентство з підготовки та проведення
Євро 2016, Мінагрополітики).
Співорганізатор проведення в Києві «Шостого студентського чемпіонату з футболу
Євро-2008 серед вищих учбових закладів Європи». Активний громадський діяч.
E-mail:
Lom17051968@gmail.com

Яна Брик
Радник-консультант міського голови м. Каховка
(Херсонська обл.), помічник-консультант народного депутата України VIII скликання, консультант ООН, юрист. Експерт ГО «ВГО «ПОРУЧ».
Досвід роботи в судовій системі, органах державної влади та місцевого самоврядування, реалізації соціальних проектів, впровадження ініціатив у сфері місцевої демократії, налагодження діалогу «громада- влада», розробки стратегій розвитку громади.
Активний громадський діяч.
E-mail: brikukr@gmail.com
Надія Говорун
Викладач кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса Грінченка, викладач
Оболонського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді. Експерт ГО «ВГО «Поруч».
Багаторічний досвід волонтерства, організації соціальних та культурно-масових заходів з дітьми і дорослими.
E-mail: nvgovorun@gmail.com10
Оксана

Мельник

к.е.н, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ
“КНЕУ ім. В. Гетьмана”, експерт ГО «ВГО «Поруч»
Фасилітатор, тренер, учасник проектів «Стратегія лідера щодо розвитку органу влади», Школа вищого корпусу державної служби; стратегічна сесія
«Формування стратегії розвитку міста», Кам’янець-
Подільська міська Рада.
Сфера інтересів: стратегія підприємств, стратегічний процес на підприємствах, управління змінами, економічна безпека, управління нематеріальними активами, управління соціальними проектами.
E-mail: kina44@gmail.com
Владислав Дементьєв
Адміністративний директор ГО «ВГО «Поруч»,
Співорганізатор міжнародних воркшопів, форумів, тренінгових курсів, відкритих лекцій, молодіжних заходів.
Координатор волонтерів на Кубку Міського Голови
(Каховка), міжнародної конференції
МОМ
«Відновлення на сході України: Як відбувається об'єднання та інтеграція внутрішньо переміщених осіб у громадах
Тренер
Школи
Волонтерів,
Літньої школи муніципального управління (Маріуполь), Школи молодіжного муніципального планування.
E-mail: demv5567@gmail.com
Олена Лісічкіна-Мельник

Аспірантка ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», коучер, фінансист, експерт ГО «ВГО «Поруч», координатор проекту «Школа волонтерів-2016»
Має досвід роботи з бізнес-структурами, реалізації програм корпоративної соціальної відповідальності, благодійницької діяльності, волонтерства.
Сфера
інтересів: державна політика у сфері природокористування, сталий економічний розвиток в контексті глобалізації, інтелектуальний розвиток молоді.
E-mail: lesselena@gmail.com


11
Розділ 1. Сутність волонтерства й
історія волонтерського руху в світі та в Україні
1.1.Сутність волонтерського руху
1.

Сутність волонтерства
2.

Світове волонтерство: історія і сучасність
3.

Волонтерський рух в Україні
4.

Волонтерство в спорті
Волонтер – завжди поруч!

1.

Сутність волонтерства

Волонтер... Як багато приємних асоціацій викликає в українців це слово! Волонтери асоціюються в нас з чимось світлим, чистим, миром та добром.
Хто ж такі волонтери та чим вони займаються?
Волонтер (від англ. «voluntary» – добровільний) – це особа, яка за власним бажанням допомагає іншим та має активну життєву позицію. Це громадянин та патріот своєї країни, що добровільно діє в різних сферах суспільного життя, але водночас професіонал в певному напрямку.
Волонтерство – це спосіб життя!
Але справжньою силою такі добродії стають, коли об’єднуються в групи зі спільними цінностями та цілями – добровільні громадські об’єднання – громадські організації, спілки, асоціації...
В розвинутому громадянському суспільстві, такі волонтерські об’єднання виконують роль посередника між державою та широким колом громадськості, забезпечуючи громадський контроль над усіма гілками влади. Запобігаючи державній монополізації в різних сферах суспільного життя, волонтери допомагають вирішити соціальні, економічні, культурні проблеми суспільства. Крім цього, такі об’єднання безпосередньо впливають на національну економіку, збільшуючи національний дохід та створюючи робочі місця.
За підсумками міжнародних досліджень, проведених у зв’язку з оголошенням 2001 року Міжнародним роком волонтерів, ООН у своїх

12
резолюціях рекомендувала усім країнам врахувати необхідність розвитку волонтерського руху у своїх програмах соціально-економічного розвитку
[1], ліквідувати законодавчі бар’єри, що перешкоджають волонтерській діяльності, надати правовий статус та соціальний захист волонтерам. А
2011 рік було проголошено Європейським роком волонтерства у
Європейському Союзі. Щоб підкреслити значення волонтерської праці та подолати бар’єри, які все ще залишаються перед волонтерським рухом,
Європейська Комісія визначила чотири головні цілі Європейського року волонтерства [2]:
- зменшення перешкод для волонтерства в ЄС;
- зміцнення волонтерських організацій і покращення якості волонтерства;
- суспільне визнання волонтерської діяльності;
- збільшення обізнаності з її цінностями та важливістю.
Таким чином, розвиток волонтерського руху не є суто українським феноменом, а відповідає загальносвітовим тенденціям, та визнається одним з найміцніших фундаментів громадянського суспільства.
Хоча й відсутні порівняльні статистичні дані, дослідження показують, що протягом останнього десятиріччя спостерігається загальна тенденція до зростання кількості волонтерів в усьому світі, але особливо у
європейських країнах. Темпи розвитку некомерційного сектору перевищують темпи економічного зростання в цих країнах [3]. Це пов’язано з більш глибоким усвідомленням соціальних та екологічних проблем, залученням волонтерів у сферу надання державних послуг, підвищенням активності літніх людей, а також зміна суспільного сприйняття волонтерства.
Сьогодні основними напрямками громадської діяльності є спорт, культура, благочинні проекти, робота у місцевих громадах.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал