Навчальна програмаСкачати 255.2 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір255.2 Kb.
(Ф03.02 – 91)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра соціології та політології


ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. проректора з науково-педагогічної роботи

________________Т. Іванова

" " 2015 р.

Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

"Економічна соціологія"

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

Напрям підготовки: 6.030101 «Соціологія»
Курс – 3 Семестр – 6
Аудиторні заняття – 72 Диференційований залік – 6 семестр

Самостійна робота – 72


Усього (годин/кредитів ECTS) –144/4

Індекс Н8–6.030101/13-3.1.16СМЯ НАУ НП 12.01.08-01-2015
Навчальна програма дисципліни "Економічна соціологія" розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-8-6.030101/13 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030101 "Соціологія", та відповідних нормативних документів.

Навчальну програму розробила:

доцент кафедри соціології та політології ___________________ Л. Лясота

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030101 "Соціологія" (спеціальність 7/8.03010101 "Соціологія" (за видами діяльності)) – кафедри соціології та політології, протокол № від 2015 р.


Завідувач кафедри __________________________________ О. Хомерікі

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового Гуманітарного інституту, протокол №_____ від "_____"___________2015 р.


Голова НМРР ___________________________________С. ЯгодзінськийУЗГОДЖЕНО

Директор НН ГМІ

_____________ А. Гудманян

"____"________ 2015 р.


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник
ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни .................

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів ......................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Модуль №1 “Основи економічної соціології. Макроекономіка з соціологічної точки зору”…......………………………………………………….

2.2. Модуль №2 “Соціологічний аналіз економічної поведінки”……………...

3. Список рекомендованих джерел ………………........................................


4

4

44

4

45

6
6


8

10
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна “Економічна соціологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними ідеями та підходами в галузі вивчення взаємовпливу економіки та неекономічних складових суспільства, із загальними принципами соціологічного аналізу економічної діяльності й економічної свідомості різних соціальних груп.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

 • розгляд етапів становлення економічної соціології, основних напрямів сучасних досліджень в цій галузі, особливостей формування соціально-економічних відносин;

 • ознайомлення з еволюцією економічних інститутів суспільства, та їх впливом на соціальну стратифікацію;

 • з’ясування особливостей соціологічного підходу до аналізу економічної поведінки, та мотивації цієї поведінки;

 • аналіз ролі соціокультурних факторів у розвитку економіки;

 • розгляд особливостей соціально-економічної поведінки у стабільних та нестабільних суспільствах.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • основні категорії, поняття, терміни економічної соціології;

 • основні соціологічні концепції економіки;

 • специфіку соціокультурної детермінації економічної поведінки;

 • основні методи соціологічного дослідження економічної поведінки.

Вміти:

 • аналізувати соціально-економічну структуру суспільства, емпіричні дані щодо економічної поведінки суб’єктів, розвитку економічних інститутів;

 • вести дискусію щодо переваг та недоліків різних соціально-економічних моделей;

 • проводити дослідження ставлення різних соціальних груп до соціально-економічних перетворень у суспільстві.

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 “Основи економічної соціології. Макроекономіка з соціологічної точки зору” студент повинен:

Знати:

– основні поняття та категорії економічної соціології;

– характер зв’язків економічної соціології з іншими дисциплінами економічного профілю;

– основні напрями сучасних досліджень в галузі соціологічного аналізу економічної сфери;

– характер зв’язків між культурою суспільства та економічною діяльністю;

Вміти:

– аналізувати факти і явища, які фіксуються в економічному житті, з точки зору їх зв’язку із ширшими соціальними процесами;

– критично опрацьовувати тексти економічного та соціально-економічного змісту;

– будувати програму емпіричного дослідження рівня життя населення;

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 “Соціологічний аналіз економічної поведінки” студент повинен:

Знати:

– основні концепції та характеристики специфіки економічної поведінки, та таких її форм, як підприємництво, інноваційна поведінка;

– соціологічні підходи до аналізу споживання;

– соціальні основи тіньової та неформальної економіки;

– концепції ролі держави в економічному житті.

Вміти:

– організовувати дослідження різних складових соціально-економічної поведінки;

– використовувати існуючий теоретичний доробок в галузі економіки та економічної соціології до аналізу поточної соціально-економічної ситуації.
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


Соціологія

праці та

управління

Економічна соціологія

Загальна соціологічна теорія
Соціальна антропологія: соціологічні засади та стратегії концептуального розвитку

Соціологія культури
Економічна теорія

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль №1 “Основи економічної соціології. Макроекономіка з соціологічної точки зору”.

Тема 2.1.1. Економічна соціологія як наука. Предмет та методи.

Об’єкт та предмет економічної соціології, основні поняття. Особливості підходу соціолога та економіста до аналізу економічних явищ (процесів).

Економіка як соціальний інститут. Історичні та соціальні передумови формування економічної соціології як наукової дисципліни.

Структура економічної соціології. Місце економічної соціології у системі суспільних наук.

Зв’язок економічної соціології із загальною соціологічною теорією, з теорією економіки, з галузевими соціологіями.

Теоретико-методологічні, емпіричні та практичні завдання економічної соціології. Економічна соціологія в Україні.

Методика і техніка соціологічних досліджень в сфері економіки.

Тема 2.1.2. Історичний розвиток економіко-соціологічних ідей в ХIХ–XX ст.

Етапи становлення економічної соціології.

Представники школи політичної економії про соціальну зумовленість економіки (А.Сміт, Д.Рікардо, Ж.Сісмонді). Соціологічні теорії економіки класиків соціології (К.Маркс, Е.Дюркгейм, М.Вебер, В.Зомбарт).

Економіка і суспільство в теоріях структурного функціоналізму. Соціальна структура і ролі в економіці капіталізму (В. Зомбарт, Й. Шумпетер).

Інституційний підхід в економічній соціології.

Економіко-соціологічні ідеї у вітчизняній соціальній думці. Філософія господарства (С. Булгаков). Суспільство і господарство (М. Кондратьєв). Політика і економіка (Д. Кейнс).

Соціальна критика ринкової економіки К.Поланьї. Ринок і свобода особистості у працях Ф. Хайєка.

Соціологія раціонального вибору, мережений підхід, новий інституціоналізм, культурно-історичний й етнографічний підходи до вивчення економічних явищ та процесів.

Тема 2.1.3. Соціальні складові ринкового господарства.

Соціологія ринків. Ринок як ідеальна модель і форма господарювання. Структури і інститути ринку.

Інституціональна динаміка ринків. Конкуренція як соціальний процес. Формування нової конкурентної ситуації в умовах постіндустріального суспільства.

Економіка в умовах глобалізації. Економічне зростання і цілі суспільства. Якість життя і економічний розвиток.

Соціально-економічні проблеми бідності та нерівності.

Тема 2.1.4. Соціально-економічна структура суспільства. Проблеми стратифікації.

Основні напрямки соціально-структурного аналізу економіки. Економічна стратифікація: об’єктивні і суб’єктивні виміри.

Соціально-економічні групи: критерії визначення. Типи соціально-економічних груп, поняття класів.

Модель соціальної структури суспільства Т.І.Заславської. Соціальна стратифікація суспільства за критерієм прибутків (модель А. Доріна).

Середній клас та його роль в соціальному житті. Еволюція економічних інститутів суспільства та їх вплив на соціальну стратифікацію. Проблеми економічної мобільності.

Тема 2.1.5. Економічна культура суспільства.

Поняття економічної культури, роль культурних факторів у розвитку економіки.

Властивості та функції економічної культури. Можливі типології економічної культури.

Ідеологія і економічна культура; господарські ідеології, їх характеристика. Характерні риси економічної культури країн з розвиненою капіталістичною економікою.

Способи соціологічного вивчення економічної культури.

Тема 2.1.6. Соціологія грошей.

Гроші як соціальний інститут. Соціальні функції грошей. Гроші і сакральні цінності.

Соціокультурні особливості ставлення до грошей.

Ставлення до грошей різних соціальних груп. Вплив грошей на формування особистості.

Соціокультурні чинники збереження і накопичення грошей. Фінансова успішність в громадській свідомості.

Грошові сурогати і бартерний обмін. «Фінансові піраміди» і їх вплив на економічну і соціальну поведінку населення.

Грошова культура сучасних суспільств.

Тема 2.1.7. Соціологічний аналіз проблем власності.

Власність як предмет соціологічного аналізу. Ставлення до власності, як фактор впливу на економічну систему.

Основні підходи до проблеми приватизації та націоналізації. Правові та організаційні основи приватизації.

Соціальна база підтримки та супротиву приватизації. Суб’єкти приватизації та їх інтереси.

Шляхи приватизації в країнах Західної та Східної Європи.

Тема 2.1.8. Господарча організація та людина.

Поняття “господарчої організації”. Види організацій.

Історичні типи господарчих організацій. Корпорація та її риси. Роль бюрократії у функціонуванні сучасних господарчих організацій.

Діяльність індивіда в організації. Сутність організаційної культури.

Структура та функції організаційнох культури, її основні характеристики. Типології організаційних культур.

Методичні проблеми дослідження організаційної культури.

Тема 2.1.9. Рівень та якість життя населення.

Поняття рівня, якості та способу життя. Емпіричні дослідження рівня життя населення, порівняння України та інших країн.

Соціальні нормативи у розрахунках рівня життя.2.2. Модуль №2. Соціологічний аналіз економічної поведінки.

Тема 2.2.1. Соціально-економічна поведінка як предмет дослідження.

Особливості соціологічного вивчення економічної поведінки.

Соціологічна діагностика економічної поведінки: критерії, показники, чинники.

Зміст, структура та функції економічної поведінки. Види економічної поведінки.

Деструктивні форми економічної поведінки, їх класифікація, соціологічні характеристики. Моделі економічної поведінки.

Мотиви і стимули господарської діяльності людей в умовах переходу держави до ринку.

Тема 2.2.2. Проблема раціональності економічної поведінки.

Соціально-економічна свідомість як елемент економічної культури. Зміст, структура, функції соціально-економічної свідомості.

Рівні її формування. Свідоме і несвідоме в економічній поведінці. Різні форми раціональності свідомості та поведінки.

Цілераціональна та цінніснораціональна поведінка. Теорія раціонального вибору про фактори економічної поведінки.

Тема 2.2.3. Ризик в структурі економічної поведінки.

Сутність економічного ризику. Співвідношення понять “ризик” та “небезпека”.

Функції та види економічного ризику. Джерел економічних ризиків. Суб’єкти економічних ризиків.

Стратегії поведінки в умовах ризиків. Довіра та ризики.

Глобальні та локальні ризики економічної діяльності. Місце венчурного капіталу в сучасній економіці.

Калькульовані та некалькульовані ризики. Проблема оцінки ризиків та управління ними.

Тема 2.2.4. Соціологія інноваційних процесів.

Поняття “економічної інновації”. Інноваційна та консервативна поведінка. Можливі типології інновацій. Інновація та модернізація.

Суб’єкти інноваційних процесів. Етапи розгортання інноваційних процесів.

Типології населення в залежності від міри сприйняття інновацій. Механізми управління інноваційними процесами.

Тема 2.2.5. Соціологічний аналіз підприємництва.

Поняття підприємництва та підприємця. Підприємництво, бізнес і менеджмент. Соціальні функції підприємництва.

Соціальний аналіз підприємництва у працях В. Зомбарта і М. Вебера. Основні мотиви підприємницької діяльності.

Соціокультурні моделі підприємницької поведінки. Місце підприємця в ринковій економіці.

Проблема ідентифікації підприємців. Типологія підприємців. Дрібне підприємництво та його соціальна роль в сучасному суспільстві.

Зміст, типи та механізми формування підприємницької культури. Динаміка підприємницької активності в сучасній Україні.

Тема 2.2.6. Споживання як соціокультурний феномен.

Основні підходи до вивчення споживання: соціально-філософський, загальноекономічний, конкретно-економічний, соціально-психологічний та соціологічний.

Види споживацької поведінки: привласнююча, обслуговуюча, супроводжуюча та захисна. Матеріальне та духовне споживання. Стиль споживання та його стадії.

Індивідуальний, груповий та масовий рівні споживання. Суспільство споживання і його основні тенденції. Культура споживання. Особливості рішень споживача в різному соціокультурному середовищі (сім’я, група, клас).

Споживання і соціальна диференціація. Споживання і стиль життя. Престижне споживання. Сфери споживання. Регулятори споживчої поведінки.

Співвідношення між працею і споживанням у різних суспільствах. Споживання і трудова мотивація. Моделі споживчої поведінки в сучасному світі.

Тема 2.2.7.Явище тіньової економіки.

Сутність та основні сфери тіньової економіки.

Причини, умови та механізми тіньових соціально-економічних явищ в суспільстві. Держава, бюрократія та корупція.

Кримінальний бізнес.

“Сіра” та напівлегальна економіки. Міра поширення тіньової економіки.

Тема 2.2.8. Домашня та неформальна економіки.

Поняття домогосподарства. Співвідношення домогосподарства та сім’ї.

Типологія домашніх господарств ідивергенція структури домашнього господарства.

Ведення домашнього господарства та керування бюджетом. Рольові елементи, поділ праці і гендерний аспект в домашньому господарстві.

Сутність неформальної економіки, її генеза, функції та структура. Можливі оцінки розміру неформальної економіки.

Підходи до аналізу неформальної економіки в працях Чаянова, Де Сото, Полан’ї.

Тема 2.2.9. Взаємозв’язок економіки та політики.

Вплив політичних факторів на економічну діяльність та економічну поведінку. Уявлення про роль держави в регулюванні економікою (ліберальний, соціал-демократичний, кейнсіанський, неоліберальний підходи).

Політекономія: минуле і сучасність. Варіативність втручання держави в економічну сферу в сучасному світі. Вплив економічних факторів на прийняття політичних рішень.

Роль бізнесу як політичного фактору в різних країнах світу. Бізнесові групи тиску. Транснаціональні корпорації як гравці в політичному полі.


3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социологияэкономическойжизни: очеркитеории. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991. — 448 с.

3.1.2. Злотников А.Г. Социология и экономическаямысль. — Мн.: Современное слово, 2002. — 260 с.

3.1.3. Лукашевич М.П. Соціологія економіки: Підручник. — К.: Каравела, 2005. — 288 с.

3.1.4. Радаев В.В. Экономическая социология: учеб.пособие для вузов. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. — 603 с.

3.1.5. Рывкина Р.В. ЭкономическаясоциологияпереходнойРоссии: Люди и реформы. — М.: Дело, 1998. — 432 с.

3.1.6. Экономическая социология/ Под ред. В.Е.Пилипенко. — К.: МАУП, 2002. — 296 с.

3.1.7. Экономическая социология:Учебноепособие для вузов / Под ред. В.И.Верховина. — М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2006. — 356 с.3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. — СПб.: Экономическая школа, 1998. — 228 с.

3.2.2. Веблен Т. Теория праздного класса. — М.: Прогресс, 1984. — 336 с.

3.2.3.Веселов Ю.В. Экономическая социология: история идей. – С.Пб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1995. — 168 с.

3.2.4. Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности // Экономическая социология. — 2002. — Т.3. — №3. — С. 44—58.

3.2.5. Зарубина Н.Н. Социологияхозяйственнойжизни: проблемныйанализ в глобальнойперспективе: Учебноепособие. — М.: Университетская книга, Логос, 2006. — 392 с.

3.2.6. Зиммель Г. Философия денег //Теория общества. Сборник. – М.: “КАНОН-пресс- Ц”, “Кучково поле”, 1999. – С. 309 – 383.

3.2.7. Зомбарт В. Буржуа: этюды по истории духовного развития современного экономического человека. — М.: Наука, 1994. — 444 с.

3.2.8. Ильин В.И. Потребление как дискурс: учеб.пособие. — СПб.: Интерсоцис, 2008. — 446 с.

3.2.9. Норт Д. Институты, институциональные изменения ифункционирование экономики. [Пер. с англ. А.Н.Нестеренко]. —М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997. — 180 с.


(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


/(/Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного
(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал