Навчальна програмаСкачати 280.16 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір280.16 Kb.
(Ф03.02 – 91)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра соціології та політології


ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. проректора з науково-педагогічної роботи

________________Т. Іванова

"____"___________2015 р


Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

"Глобалізація: cоціологічний аналіз"
Напрям: 6.030101 «Соціологія»

Спеціальність: 7.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності)

8.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності)
Курс – 5 Семестр – 10
Аудиторні заняття – 35 Екзамен – 10 семестр

Самостійна робота – 70

Усього (годин/кредитів ECTS) –105/3,5

Курсова робота – 10 семестр


Індекс Н8-7.03010101/13-2.1.4

Н8-8.03010101/13-2.1.4


СМЯ НАУ НП 12.01.08-01-2015

Навчальна програма дисципліни «Глобалізація: соціологічний аналіз» розроблена на основі освітньо-професійної програми, навчального плану №НС-8-7.03010101/15 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 6.030101 "Соціологія" спеціальності 7.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності); освітньо-професійної програми, навчального плану №НМ-8-8.03010101/15 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом 6.030101 "Соціологія" спеціальності 8.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності) та відповідних нормативних документів.

Навчальну програму розробив:

доцент кафедри

соціології та політології __________________________ І. Литовченко
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030101 "Соціологія" (спеціальність 7.03010101 "Соціологія (за видами діяльності)" та спеціальність 8.03010101 "Соціологія (за видами діяльності)") – кафедри соціології та політології, протокол № від 2015р.


Завідувач кафедри _____________________________ О. Хомерікі

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового Гуманітарного інституту, протокол № ___ від «___» ________ 2015 р.

Голова НМРР _____________________________________С. Ягодзінський


УЗГОДЖЕНО

Директор НН ГМІ

_____________ А. Гудманян

"____"________ 2015 р.


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник №2

ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка………………………………………………..

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця………………………………………………………………………...

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни ……………………………..

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ……………………………

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни …….

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів ………..

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни …………………...

2. Зміст навчальної дисципліни…………………………………………

2.1. Модуль №1"Концепції, категорії, напрями глобалізації "…………....

2.2.Модуль №2 «Курсова робота»…………………………………………..

3. Список рекомендованих джерел……………………………………….


4
4

4

44

5

66

8

9111. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна є важливою складовою сукупності знань та вмінь, що формують фаховий профіль соціолога. Освоєння дисципліни є компонентом завершального етапу підготовки магістрів та спеціалістів з обраної ними наукової спеціалізації і безпосередньо пов'язано з виконанням ними науково-дослідної роботи.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття найсучасніших науково-теоретичних соціологічних знань щодо глобального бачення сучасних економічних, політичних і соціокультурних проблем, зрозуміти вплив процесу глобалізації на культурний і духовний клімат нашої епохи, передбачити небезпеку та ризики, що супроводжують цей процес, і зрозуміти сучасну планетарну свідомість.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: підвищення рівня знань студентів, розвиток їх практичних здібностей і вироблення принципової позиції в області їх професійної діяльності, а саме:

- виявити сутність, структуру, загальні закономірності геополітичного процесу в умовах глобалізації;

- провести аналіз світового геополітичного процесу в умовах глобалізації;

- визначити специфіку геополітичного статусу сучасної України в умовах глобалізації.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

- предмет і об’єкт глобалістики, її сучасну методологію, загальний зміст і завдання;

- історико-соціологічний зміст глобальних процесів та явищ;

- головні закономірності існування і розвитку уявлення про глобальні проблеми, глобалізацію, глобалістику;

- суть окремих «великих» та «малих» глобальних проблем людства, форми їх прояву в різних регіонах світу, причинно-наслідкові зв'язки між ними;

- характеризувати зв'язок соціально-економічної відсталості з глобальними проблемами;

- прикладами проілюструвати можливі шляхи розв'язання глобальних проблем та пропонувати проекти їх розв'язання;

- сутність концепції сталого розвитку як стратегії розвитку людства на ХХІ ст., її соціологічний аспект; витоки, категорії, індикатори сталого розвитку; вміє здійснити моніторинг індикаторів сталого розвитку в навколишньому середовищі, роль суспільства у впровадженні ідей сталого розвитку; знає принципи реалізації цих ідей в різних країнах; визначити напрями діяльності міжнародних і вітчизняних організацій, що опікуються ідеєю сталого розвитку.Вміти:

- аналізувати процеси глобалізації як історичного процесу, глобальні проблеми світу за територіальним принципом; прояви глобалізації в господарському житті;

- досліджувати процеси глобалізації та визначати вплив цих процесів на економіку України;

- класифікувати глобальні проблеми людства за походженням, гостротою прояву у різних регіонах світу;

- проводити аналіз проблем, пов'язаних з глобалізацією і досліджувати наслідки світових глобалізаційних процесів;

- виявляти явища глобалізації у навколишньому середовищі і з'ясовувати їх позитивні та негативні наслідки; сутність екологічного імперативу, проблем глобальної екології;

- визначати причини виникнення глобальних проблем; прояви глобальних проблем в окремих територіях та країнах; форми глобалізації.1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля, який є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Окремим другим модулем є курсова робота, яку студент виконує в 10-му семестрі. Курсова робота є складовою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та навичок, набутих в процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Концепції, категорії, напрями глобалізації" студент повинен:Знати:

- основні поняття, форми прояву і специфіку глобалізаційних процесів;

- зміни у складі населення, яке досліджують;

- зміни в способах поведінки і соціальні рухи в умовах глобалізації.

- основні види глобалізації;

- основні напрямки системного підходу до аналізу глобальних змін;

- особливості дослідження проблем глобалізації;

- соціальні рухи як фактор соціальних змін в умовах глобалізації.Вміти:

- самостійно аналізувати сутність глобалізації, її вплив на суспільство.

- аналізувати стан і особливості глобальних змін;

- досліджувати проблеми становлення людини та суспільства в умовах глобалізації.

1.5.2. У результаті виконання курсової роботи (модуль №2) студент повинен:

Знати:


  • як здійснюється аналітична та факторна операціоналізація об’єкту дослідження;

  • яким шляхом і по яким напрямкам можливо розвивати й вдосконалювати соціологічні знання

Вміти:

  • складати програми соціологічного дослідження;

  • визначати об’єкт, предмет, цілі та задачі;

  • вирішувати методичні та процедурні питання


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


Соціологія постмодернізму

Глобалізація: соціологічнийаналіз

Актуальні проблеми соціологічної науки
Соціологія міста

та урбаністики


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль №1 "Концепції, категорії, напрями глобалізації".

Тема 2.1.1. Сутність глобалізації та основні підходи до її визначення. Глобалістика як наука.

Глобалізація як ключова проблема світового розвитку. Сутність глобалізації. Інтернаціоналізація та глобалізація.

Формування світового господарства. Історичні етапи інтернаціоналізації суспільного життя. Формування центрів світового розвитку.

Історія виникнення науки про глобальний світ. Римський клуб і основні напрямки його діяльності Межі зростання в глобальному вимірі. Нова постіндустріальна хвиля в глобалістиці. Вплив процесу глобалізації на культурний і духовний клімат сучасної епохи. Визначення предмета. Основні категорії. Глобальна географія.Тема 2.1.2. Теоретико-методологічні основи пізнання глобального світу.

Класичне бачення глобалізації людського суспільства Економіко-центрична парадигма в глобалистиці: теорія імперіалізму, теорія залежності, теорія світової системи

Сучасні концепції та образи сучасного глобального світу. Глобалізація і вестернізація. Концепції антиглобалізму.

П'ять проектів мироспільноти (М.Чешков). Пошук нових стабілізаційних стратегій глобалізації (А.Панарін): геополітичної (через поліцентричну модель світу); екологічної (через створення м'яких технологій, які сприяють гармонізації відносин людини і природи); соціокультурної (через протекціоністський захист національних культур на шляхах формування єдиного духовного простору, нового екуменізму ).Тема 2.1.3. Цивілізаційна парадигма в сучасній глобалістиці. Порівняльний аналіз світових цивілізацій.

Цивілізація як категорія глобального політичного аналізу: "культурно-історичний" тип (М.Данилевський), "висока культура" (О. Шпенглер). "Локальна цивілізація" (А.Тойнбі), "культурна суперсистема" (П. Сорокін), "модель культури (А. Кребер) Матеріалістичний підхід до вивчення цивілізації: К.Маркс, М.Вебер, французька школа Анналів. Світ сучасних цивілізацій в теоретичних моделях. І.Хантінгтон: концепція зіткнення цивілізацій. Ф. Фукуяма: кінець історії як зникнення цивілізаційного різноманіття.

Індо - буддистська цивілізація: сакральна політична культура з сильною колективістської домінантою, де вирішальне значення мають обов'язки людини, а не її права.

Конфуціанська цивілізація: гнучкість, здатність до реінтеграції традиційних цінностей, політична культура консенсусу і боргу .

Ісламська цивілізація: культ харизми, сакральна політична культура з домінантою сильної централізованої влади, етика покори і покірності, традиціоналізм.

Західна цивілізація: індивідуалізм, культ моралі успіху, протестантська етика, політична культура з домінантою критерію раціональності.

Православно-слов'янська цивілізація: соборність, етикоцентризм, пріоритет духовних мотивацій над матеріальними, ідея "третього Риму", сакральність політичної влади.

Тема 2.1.4. Система глобальних проблем сучасності.

Сутність глобальних проблем, основні чинники виникнення і загострення. Основні підходи і класифікація глобальних проблем. Системна цілісність і та комплексний характер їх вивчення. Проблеми регулювання та рішення в національних кордонах і в планетарному масштабі.

Проблема запобігання ядерної війни і збереження миру на планеті. Подолання відсталості країн - вузлова проблема сучасності. Масштаби і характер відсталості. Соціально - економічні та політичні аспекти відносин " Північ-Південь". Шляхи вирішення проблеми.

Демографічні проблеми людства. Деякі тенденції та перспективи зростання населення планети. Соціально - економічні коріння продовольчої проблеми. Міжнародне співробітництво у вирішенні проблеми.

Проблеми забезпечення людства сировиною та енергією Основні аспекти та форми прояву енергокризи . Новий етап у взаємодії людства та природного середовища. Деформація і руйнування екосистем у ХХ столітті. Причини екологічної кризи. Основні школи та теоретичні розробки екологічної проблематики. Нова екологічна парадигма .

Тема 2.1.5. Проблема глобальної екологічної безпеки і екополітика.

Сучасна екологічна ситуація. Ознаки глобальної екологічної кризи.

Екологія і політика. Наслідки форсованої модернізаціі та екологічна політика на етапі структурної перебудови. Формування нового підходу до екологічної політики. Структура екологічної політики. "Сталий розвиток": соціальний зміст політичної доктрини. Суб'єкти екополітики. Соціальні агенти екологізації суспільства. Екологічний рух: етапи розвитку, методи і засоби роботи. Регіональний вимір глобальної екологічної безпеки. Регіональна екополітика і проблема взаємодії розвинених і країн, що розвиваються. Природоохоронна політика Японії, США. Необхідність міжнародного співробітництва у розв’язанні проблем взаємодії природи та суспільства.

Тема 2.1.6. Україна у глобалізаційних процесах.

Україна на геополітичній та економічній карті світу та Європи.

Природоресурсний, трудовий, виробничий, науковий потенціал України. Макроекономічні та соціальні показники розвитку.

Україна на світових товарних ринках. Обсяги, структура, динаміка зовнішньої торгівлі, торговельний баланс.

Місце України у глобальній та регіональних транспортних системах. Використання транзитного потенціалу території України.

Зовнішні інвестиції в Україні: обсяги, динаміка, структура, географія. Інвестиційний клімат України.

Україна на ринках позичкового капіталу. Зовнішній борг.

Україна у світових міграційних потоках. Чотири хвилі еміграції. Проблеми та наслідки нелегальної еміграції та імміграції.

Вплив глобалізації на науку, освіту в Україні. Міжнародні науково-технічні проекти. Україна і Болонський процес.

Проблема збереження національної ідентичності: історичні, економічні, правові, ментальні аспекти.

Рівень глобалізованості України.

Тема 2.1.7. Шляхи вирішення глобальних проблем.

Основні школи та теоретичні розробки щодо вирішення глобальних проблем. Нова екологічна парадигма. Морально-ціннісна парадигма. Релігія як чинник забезпечення гармонійного співіснування людини-суспільства- природи

Основні стратегії розвитку людства.

Сталий розвиток – стратегія розвитку людства на ХХІ століття2.2. Модуль №2 "Курсова робота".

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у десятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в області соціології.

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної роботи майбутнього фахівця з соціології.

Конкретна мета КР міститься у тому, щоб виробити навички складання програми соціологічного дослідження, визначати об’єкт, предмет, цілі та задачі, здійснювати аналітичну та факторну операціоналізацію об’єкту дослідження, навчитися висувати гіпотези, вирішувати методичні та процедурні питання та виробляти навички аналітичного мислення.


3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. Коробочкина М. Л. – Москва: Весь Мир, 2004. – 188 с.

3.1.2. Власов В. І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персонали; монографія [в 3 т.] / Власов В.І.; ННЦ „ІАЕ"; ДНСГБ НААН; наук. ред. акад. НАН України Білорус О.Г. і член-кор. НААН Вергунов В.А. – К. : ННЦ „ІАЕ", 2012. –794 с.

3.1.3. Гелд Д., Мак-Грю Е. Глобалізація / антиглобалізація. – К.: К.І.С., 2004. –180 с.

3.1.4. Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів / Укладачі Кононов Ї.Ф. (науковий редактор), Бородачов В.П., Топольськов Д.М. – Луганськ: Альма матер-Знання, 2002, — 664 с.

3.1.5. Глобалізація в соціологічному вимірі / За ред. В.Степаненка. В.Бурлачук. – К.: Інститут соціології НАН України. 2010. – 319 с.

3.1.6. Глобализация и идентичность: Хрестоматия / Сост. Т.С. Воропай. – Харьков: Эксклюзив, 2007. – 460 с.

3.1.7. Делягин М.Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации: Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2003. – 768 с.

3.1.8. Колодко Г. В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн / О.М. Палій (пер.с пол.). – К. : Основні цінності, 2002. – 248 с.

3.1.9. Муза Д.Е. Введение в глобалистику: Учебное пособие / Д.Е. Муза. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2010. – 240с.

3.1.10. Прыкин Б.В.Глобалистика: учебник / Б.В Прыкин. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 464 с.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Арсеєнко А. Глобалізація: основний зміст та соціально-економічні й політичні наслідки напередодні ХХІ століття // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. Колективна монографія. Під ред. М.О.Шульги. - К.: Ін-т соціології НАН України, 1999. - С. 23-50.

3.2.2. Глобальні трансформації і стратегія розвитку: [монографія] / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін. – К.: ВІПОЛ, 1998. – 416 с.

3.2.3. Дікон, Боб. Глобальна соціальна політика /Міжнар. орг. й майбутнє соц. добробуту / Б. Дікон, М. Халс, П. Стабс; Пер. з англ. А.Олійник та інші. — К.: Основи, 1999. — 346 с.

3.2.4. Економічна глобалізація: [підручник] / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, І.В.Бураковський та ін.; за ред. А.С.Філіпенка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 543 с.

3.2.5. Медоуз Д., Медоуз В., Рандес И. За пределами роста: предотвратить глобальную катастрофу. Обеспечить устойчивое будущее: Учеб. пособие. – М.: Прогресс, Пангея, 1994. – 303 с.

3.2.6. Олійник Я., Степаненко А. Глобальні проблеми людства: контексти виникнення // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – №38. – С. 3–4.

3.2.7. Ритцер, Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с.

3.2.8. Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества. – М.: Аспект-Пресс, 1994. – 143 c.

3.2.9. Тоффлер Э. Третья волна / Пер. с англ. – М.: АСТ, 2002. – 784 с.

3.2.10. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – М.: Экономика, 2001. – 343с.

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

Видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного
(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал