Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» окр «спеціаліст» галузьСкачати 100.16 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації20.02.2017
Розмір100.16 Kb.

Навчальна
дисципліна «Місцеві фінанси»
ОКР
«спеціаліст»
галузь
знань «Економіка та підприємництво»
спеціальність
«фінанси і кредит»
Змістовний
модуль 1. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ – ВИЗНАЧАЛЬНА ЛАНКА
МІСЦЕВИХ
ФІНАНСІВ.
Тема
1.1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль в економічній системі
держави
.
1.

Формування інституту місцевого самоврядування і місцеві фінанси.
Економічні та
історичні передумови виникнення місцевих фінансів.
Необхідність місцевих фінансів в умовах ринкових відносин. Специфічні ознаки місцевих фінансів.
2.

Сутність, функції та роль місцевих фінансів. Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів. Роль місцевих фінансів у забезпеченні економічного розвитку та фінансування суспільних послуг.
3.

Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.
Централізація і децентралізація фінансових відносин: огляд переваг і недоліків.
Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.
4.

Засади організації місцевих фінансів. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів. Права та обов'язки державних інституцій України щодо вирішення питань організації місцевих фінансів.
Тема
1.2. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів
влади
.
1.

Місцеві бюджети як складова бюджетної системи держави. Рівні та види місцевих бюджетів.
2.

Принципи формування місцевих бюджетів України. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів.
3.

Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування.
4.

Інвестиційна складова місцевих бюджетів. Необхідність розподілу місцевих бюджетів на «поточний бюджет» і «бюджет розвитку», джерела та порядок їх формування. Шляхи оптимізації структури місцевих бюджетів в
Україні. Роль та значення Бюджетного кодексу України.

Змістовний
модуль 2. ФІНАНСОВА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ, ЇЇ МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА
ОСНОВИ

Тема
2.1. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.
1.

Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування, її матеріальна та фінансова основа.
2.

Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування: доходи місцевих бюджетів, кошти цільових фондів, фінансові ресурси підприємств комунальної власності, благодійні спонсорські внески, пожертвування, інші ресурси.
3.

Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредит-них відносинах. Місцеві позики та їх розвиток в Україні. Форми запозичень до місцевих бюджетів: випуск облігацій місцевих позик, отримання кредитів у фінансових установах.
4.

Нормативно-правова база функціонування позабюджетних фондів місцевого самоврядування в Україні та її розвиток. Особливості сучасної практики створення позабюджетних та цільових фондів органів місцевого самоврядування в Україні.
5.

Проблемні питання формування та використання власних коштів у бюджетних установах.
Тема
2.2. Формування дохідної бази місцевих бюджетів.
1.

Особливості формування доходів місцевих бюджетів. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.
2.

Склад місцевих податків і зборів в Україні. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.
3.

Практика місцевого оподаткування в Україні. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів.
4.

Види податкових надходжень. Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори, їх склад і характеристика. Регульовані податки і збори: переваги і недоліки в їх використанні.
5.

Склад доходів місцевих бюджетів, що враховуються/не враховуються у визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
6.

Проблеми реформування місцевого оподаткування.
Тема
2.3. Система видатків місцевих бюджетів.
1.

Склад та структура видатків місцевих бюджетів. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
2.

Необхідність фінансового планування на різних рівнях місцевих органів влади та управління, методи фінансового планування. Особливості складання фінансових планів. Роль місцевих фінансових органів у регіональному фінансовому плануванні.

3.

Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку.
4.

Склад і характеристика видатків, які враховуються/ не враховуються у визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
5.

Загальний процес виконання місцевого бюджету за видатками.
Змістовний
модуль 3. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ

Тема
3.1. Міжбюджетні відносини та їх складові.
1.

Сутність міжбюджетних відносин в Україні. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з державним бюджетом, їх особливості.
2.

Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування. Забезпечення місцевих бюджетів дохідними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов'язань. Перерозподіл через державний бюджет фінансових ресурсів. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів. Використання в процесі виконання бюджету різних форм взаємодії між державним і місцевими бюджетами.
3.

Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів.
4.

Необхідність і спрямованість фінансового і бюджетного вирівнювання в
Україні.
5.

Суперечності в побудові системи взаємовідносин місцевих бюджетів з державним бюджетом. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
6.

Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з державним бюджетом.
7.

Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в Україні, їх характеристика. Розрахунок показників місцевого бюджету та дотації загального вирівнювання.
8.

Роль і значення трансфертів у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів: економічні і політичні аспекти.
Тема
3.2. Бюджетний процес на місцевому рівні.
1.

Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі. Права і обов'язки органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження й виконання бюджету.
2.

Головні розпорядники бюджетних коштів: їх права і обов'язки.

3.

Права і обов'язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання місцевих бюджетів.
4.

Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв'язок з проектом державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів.
5.

Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів.
Тема
3.3.Управління фінансами та фінансовий контроль на місцевому
рівні
.
1.

Суть, цілі та завдання державної регіональної політики. Система управління місцевими фінансами. Об’єкти, суб’єкти та елементи управління місцевими фінансами.
2.

Місцеві фінансові органи, їхні функції, повноваження, завдання.
3.

Організаційна структура місцевих фінансових органів.
4.

Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська та змішана. Їх характеристика, переваги та недоліки.
5.

Виконання місцевих бюджетів органами Державного казначейства
України.
6.

Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління, методи та види фінансового контролю. Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які здійснюють фінансовий контроль.
7.

Організація фінансового контролю на місцевому рівні. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ.
Змістовний
модуль 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА
Тема
4.1. Організація фінансової діяльності підприємств комунальної
власності
.
1.

Поняття комунальної власності. Особливості формування комунальної власності в Україні. Правова основа функціонування комунальної власності.
Громадські послуги, їх зміст та особливості надання на місцевому рівні. Склад місцевого господарства та його роль у місцевих фінансах. Доходи від місцевого господарства. Стан об'єктів комунальної власності.
2.

Особливості організації фінансів підприємств комунальної власності.
Управління фінансами комунальних підприємств. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі управління комунальною власністю.
Формування доходів територіальних громад від комунальної власності.

3.

Видатки місцевих бюджетів на фінансування об'єктів комунальної власності, їх склад та особливості планування.
4.

Проблеми формування комунальної власності в Україні.
Тема
4.2. Фінанси житлово-комунального господарства.
1.

Особливості розвитку фінансових відносин у житловому господарстві.
Готовність житлового господарства України до роботи в ринкових умовах.
2.

Форми підприємств житлового господарства та їх вплив на організацію фінансових відносин. Механізм функціонування ринку житла.
3.

Доходи підприємств житлового господарства та їх види. Розрахунок суми квартирної плати. Орендна плата за нежитлові приміщення та її планування.
4.

Витрати житлово-експлуатаційних організацій на утримання житлового фонду, їх динаміка та структура. Фінансування робіт з технічного обслуговування житлових будинків, проведення поточного ремонту.
Особливості планування витрат на капітальний ремонт житлового фонду.
5.

Тарифна політика держави та місцевих органів влади у сфері житлового господарства. Тарифні ставки плати за користування житлом та механізм їх регулювання.
6.

Дотації з місцевого бюджету на покриття збитків житлових підприємств та порядок їх розрахунку.
7.

Фінансування цільових комплексних програм поліпшення благоустрою житла, розроблених місцевими радами.
8.

Проблеми та основні напрями вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства.
Тема
4.3. Світовий досвід організації місцевих фінансів.
1.

Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів.
2.

Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
3.

Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади. Досвід комунального кредиту.
4.

Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в
Україні з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.


ЗАПИТАННЯ
ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Змістовний
модуль 1 . МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ – ВИЗНАЧАЛЬНА ЛАНКА
МІСЦЕВИХ
ФІНАНСІВ.

1.
Визначення терміна «місцеві фінанси».
2.
Чинники, які зумовлюють виникнення місцевих фінансів.
3.
Процес становлення та розвитку місцевих фінансів в Україні.
4.
Склад та структура місцевих фінансів.
5.
Функції місцевих фінансів.
6.
Роль місцевих фінансів у соціально-економічному розвитку регіонів.
7.
Роль місцевих органів самоуправління в організації місцевих фінансів.
8.
Сутність місцевих бюджетів.
9.
Основні документи, які забезпечують правове регулювання місцевих бюджетів.
10.
Характеристика структури місцевих бюджетів.
11.
Принципи побудови місцевих бюджетів.
12.
Права та обов’язки місцевих органів самоврядування у бюджетному процесі.
13.
Специфіка розподілу бюджету на загальний та спеціальний фонди.
14.
Необхідність розподілу місцевих бюджетів на «поточний бюджет» і
«бюджет розвитку», джерела та порядок їх формування.
Змістовний
модуль 2. ФІНАНСОВА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ, ЇЇ МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА
ОСНОВИ

1.
Склад місцевих матеріальних та фінансових ресурсів.
2.
Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.
3.
Особливості формування доходів місцевих бюджетів.
4.
Методи формування дохідної частини місцевих бюджетів.
5.
Структура податкових надходжень місцевих бюджетів в
Україні.
6.
Структура неподаткових надходжень місцевих бюджетів в
Україні.
7.
Категорії доходів, що виділяються залежно від розподілу податків.
8.
Значення регульованих податків, їх переваги та недоліки.
9.
Характеристика закріплених податків і зборів.
10.
Структура місцевих податків і зборів в Україні.
11.
Характеристика окремих місцевих податків і зборів.
12.
Склад доходів місцевих бюджетів, що враховуються/не враховуються у визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
13.
Формування та використання власних коштів бюджетних установ.
14.
Економічна сутність видатків місцевих бюджетів.
15.
Основні методи планування видатків, їх особливості.
16.
Склад та структура видатків місцевих бюджетів.

17.
Обґрунтування доцільності застосування програмно-цільового методу.
18.
Критерії, за якими здійснюється розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
19.
Видатки, пов’язані з виконанням делегованих та власних повноважень.
20.
Загальний процес виконання місцевого бюджету за видатками.
Змістовний
модуль 3. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ

1.
Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з державним бюджетом.
2.
Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в Україні, їх характеристика.
3.
Показник «норматив бюджетної забезпеченості», огляд переваг і недоліків його застосування.
4.
Роль і значення трансфертів у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів: економічні і політичні аспекти.
5.
Порядок розрахунку дотації загального вирівнювання.
6.
Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі.
7.
Права і обов’язки органів місцевого самоврядування й місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету.
8.
Головні розпорядники бюджетних коштів: їх права і обов’язки.
9.
Права та обов’язки місцевих органів влади та управління з формування і використання місцевих бюджетів.
10.
Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом
Державного бюджету України та планами економічного і соціального розвитку регіонів.
11.
Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття.
12.
Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів.
13.
Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції.
14.
Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів.
15.
Організація фінансового контролю на місцевому рівні.
Змістовний
модуль 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА
1.
Поняття комунальної власності. Особливості формування комунальної власності в Україні.
2.
Склад місцевого господарства та його роль у місцевих фінансах.
3.
Характеристика основних напрямів діяльності підприємств комунального господарства.
4.
Особливості організації фінансів підприємств комунального господарства.

5.
Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі управління комунальною власністю.
6.
Основні види доходів, які отримують підприємства комунального господарства.
7.
Склад та особливості організації фінансів житлово-комунального господарства.
8.
Формування доходів житлових підприємств.
9.
Житлові тарифи та їх вплив на самоокупність житлових підприємств.
10.
Доходи підприємств житлового господарства від нежитлових приміщень.
11.
Характеристика структури витрат житлового господарства.
12.
Міжнародні правові документи про основні принципи організації місцевих фінансів.
13.
Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах.
14.
Бюджетний унітаризм як форма внутрішніх міжурядових фінансових відносин.
15.
Концепції бюджетної децентралізації та субсидіарності.
16.
Типи моделей міжбюджетних відносин.
17.
Порядок застосування бюджетних трансфертів для фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
18.
Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
19.
Порядок
«вертикального» та
«горизонтального» бюджетного вирівнювання в зарубіжних країнах.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал