Науково-методичний супровід функціонуванняPdf просмотр
Сторінка3/32
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Заступник директора з науково-методичної роботи навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»
Олійник Тамара Михайлівна належить до когорти керівників, які відзначаються високим рівнем управлінських компетентностей, здатністю аналітико- прогностичного формування інноваційного світогляду педагогічного колективу та здійснення професійного науково-методичного супроводу управлінських рішень щодо комплексного розв’язання нових експериментально- дослідницьких завдань.
Олійник Тамара Михайлівна, заступник директора з науково-методичної роботи має вищу кваліфікаційну категорію, учитель-методист. Загальний
педагогічний стаж складає 30 років, а стаж управлінської діяльності – 11 років.
Лауреат обласної педагогічної олімпіади (2010 р.), лауреат обласного ярмарку педагогічних ідей «Освітянські обрії Кіровоградщини» (2013 р.). Є головою постійно діючого районного семінару з методичного менеджменту. Тамара
Михайлівна координатор проведення експерименту Всеукраїнського рівня з проблеми «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь»; вона досліджує науково-методичну проблему
«Формування вчителя-дослідника з високим рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури». У своїй діяльності вона керується словами
Еміля Золя: «Увесь сенс життя полягає в нескінченному завоюванні невідомого
і вічному зусиллі пізнати більше».
Під поняттям «науково-методична робота в школі» Тамара Михайлівна розуміє «спеціально організовану діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення рівня професійної компетентності педагога, адже на сьогодні школі потрібен такий учитель, який би міг удосконалювати свою професійну майстерність».
Основні напрями науково-методичної роботи в закладі визначені концепцією діяльності і розвитку навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3».
Мета діяльності закладу: створення ідеальних умов для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 3».

22

Основні завдання:
- створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем;
- формування у вчителів готовності до впровадження сучасних
інноваційних технологій;
- формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик навчання та виховання;
- спрямування діяльності учнів за допомогою професійного мудрого керівництва з боку педагогічного колективу.
Шляхи реалізації:
- посилення ролі методичної служби школи у проведенні діагностики, вивчення рівня професійної компетентності вчителів;
- створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму;
- удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання;
- широке висвітлення позитивного досвіду через:

школи моніторингової діяльності;

семінари-практикуми;

творчі звіти;

виставки набутого досвіду;

апробацію і обговорення підручників;
- участь у шкільних, районних та обласних конкурсах педагогічної майстерності.
Методична робота в закладі розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, психолого- педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів.
На переконання Олійник Т.М., основні завдання керівника випливають із розуміння того, що надання реальної дієвої допомоги вчителям закладу у процесі їхньої творчої діяльності, у створенні ними власної системи роботи дозволяє підвищувати кваліфікаційний рівень кожного педагога, а отже, і підвищувати ефективність всього навчально-виховного процесу. До основних завдань Тамара Михайлівна, зокрема, відносить: визначення пріоритетів, змісту, форм і методів організації науково- методичної роботи вчителями щодо розвитку їх майстерності;
вивчення та створення сприятливих умов розвитку для педагога щодо використання різних педагогічних технологій;
створення умов для самореалізації кожного педагога незалежно від його кваліфікаційної категорії;
стимулювання прагнень учителів до саморозвитку та самовдосконалення;
визначення критеріїв ефективності організації науково-методичної роботи в закладі;
вироблення методичних рекомендації щодо удосконалення організації науково-методичної роботи з метою підвищення професійної майстерності педагогів;

23
залучення педагогічних працівників до навчально-методичної та дослідницької роботи;
здійснення діагностики методичної та професійної підготовки вчителів з метою врахування їх результатів при плануванні науково-методичної роботи;
удосконалення структури науково-методичної роботи;
активізацію співпраці з районним методичним кабінетом відділу освіти районної держадміністрації та комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського»;
зміну підходів та вдосконалення процесу атестації педагогічних працівників на базі закладу;
удосконалення технологій здійснення моніторингових досліджень навчально-виховного процесу тощо.
Робота у навчальному закладі планується в тісній співпраці директора, заступників директора та керівників методичних підструктур (методичних об’єднань, творчих груп тощо), які у свою чергу координують питання планування методичної роботи на наступний рік з учителями (членами методичних об’єднань, творчих груп).
Планування методичної роботи відображено в річному плані школи і здійснюється на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу за попередній навчальний рік.
На початку навчального року в школі видається наказ про організацію методичної роботи, у якому визначається головна методична проблема школи, затверджується структура науково-методичної діяльності на навчальний рік.
У рамках роботи над методичною проблемою, вивчення та впровадження в практику роботи школи ефективного педагогічного досвіду вчителів міста, району, школи протягом 2013-2014 н. р. було організовано роботу
9 методичних об’єднань учителів-предметників та класних керівників,
3-х творчих груп учителів, навчального семінару-практикуму з теми
«Застосування SMART-технологій у навчально-виховному процесі».
Для підвищення професійного рівня педагогів робота шкільних предметних методичних об’єднань спрямовується на проблеми, вирішення яких сприятиме розв’язанню загальношкільної науково-методичної проблеми.
Робота методичних об’єднань полягає у вдосконаленні методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, методики проведення уроку. З цією метою керівниками методичних об’єднань навчально-виховного комплексу
«Долинська гімназія – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3» організовується поширення перспективного педагогічного досвіду шляхом проведення системи відкритих уроків та позакласних заходів (у межах шкільних методичних декад, тижнів тощо).
У системі роботи методичних об’єднань керівниками здійснюється координація та змістовне навчання педагогів із залученням їх до освоєння нових навчальних технологій, взаємоконтролю, спільного інспектування та плідної методичної співпраці колег. Це сприяє колективному визначенню мети, якісному плануванню діяльності, поєднанню внутрішнього шкільного контролю та методичної роботи, творчому впровадженню новацій, а також впливає на комунікативні процеси взаємозв’язку з кожним педагогом, взаєморозуміння, формування потреб самоаналізу та самоконтролю.

24

У роботі шкільних методичних об’єднань практикується колективне вивчення нових нормативно-правових документів у галузі освіти, опрацювання найактуальніших проблем, пов’язаних зі змістом професійної діяльності, обмін досвідом, вивчення та узагальнення досвіду колег школи, району, організація методичної допомоги молодим колегам тощо.
Результатом діяльності творчих груп стало створення проектів, які запроваджуються в практику діяльності педагогічного колективу школи, зокрема:
- «Творча обдарованість – наша надія»;
- «Інновації в сучасній школі»;
- «Формування життєвих компетентностей учнів у сучасних умовах розвитку суспільства».
Упродовж 2014-2015 року в Долинському навчально-виховному комплексі діють психолого-педагогічний семінар, творчі групи з проблем:
- «Пошук шляхів удосконалення сучасного уроку»;
- «Інноваційні освітні технології»;
- «Шляхи, форми і методи самоосвіти. Упровадження результатів самоосвіти в практику роботи»;
- «Взаємодія вчителя з учнями в умовах творчо орієнтованого педагогічного процесу» (керівник Бондюк Н.Г.).
Експеримент як один із шляхів інноваційного розвитку закладу.
Одним із визначальних чинників випереджувального розвитку педагога на засадах інноваційного мислення адміністрація навчального закладу вбачає науково-методичний експеримент «Фахова культура уроку: компетентнісний підхід», який став поштовхом до нововведень та підґрунтям для участі в нових експериментальних дослідженнях.
Об’єктом експерименту (2006-2011 рр.) стала система науково- методичної діяльності та її вплив на професійне самовиявлення педагогічного працівника.
Основна мета експерименту – організація науково-методичної діяльності навчального закладу на засадах компетентнісного підходу та вивчення впливу її технологічних можливостей на фахову культуру уроку.
У процесі експерименту вся система науково-методичної роботи була підпорядкована розв’язанню проблеми
«Створення компетентнісно орієнтованої моделі організації навчально-виховного процесу».
Під час вибору проблемного питання брались до уваги такі аспекти, як: актуальність теми, практична значимість, відповідність сучасним педагогічним
ідеям, колегіальність вибору (проводилась діагностика та пропонувалося на вибір кілька варіанів тем), відповідність інтересам і можливостям педагогів закладу. Обрана науково-методична тема була теоретично обґрунтована, розроблена система роботи над нею, намічено шляхи її розв’язання та щорічно складався план реалізації.
Для успішної роботи над проблемою було укладено перспективний поетапний план:
І етап – концептуально-організаційний (вересень 2007 р. – серпень
2008 р.);
ІІ етап – проектувальний розвиток моделі (вересень 2008 р. – серпень
2009 р.);

25

ІІІ етап – оперативний розвиток моделі (вересень 2009 р. – серпень
2010 р.);
IV етап – систематизаційний (вересень 2010 р. – серпень 2011 р.);
V етап – підсумковий (вересень 2011 р. – серпень 2012 р.).
Аналіз експериментальної діяльності в закладі дозволив керівникам зробити висновки, що робота над проблемою дала можливість вивчити компетентнісний підхід до науково-методичного супроводу навчання учнів та фахового самовиявлення вчителів на уроці.
Розв’язання вищезгаданої проблеми дозволило:
1) організувати самоосвітню науково-методичну діяльність учителя у форматі компетентнісного підходу;
2) персоналізувати науково-методичну роботу з вчителем, що є засобом модернізації відповідної діяльності закладу в умовах створення компетентнісно орієнтованої моделі організації навчально-виховного процесу;
3) забезпечити компетентнісне зростання вчителя в умовах освітньої практики на засадах оновлення і збагачення його технологічного потенціалу;
4) створити моделі випускників І, ІІ, ІІІ ступенів;
5) розробити нову модель уроків, заснованих на компетентнісно орієнтованих засадах.
Поглиблене вивчення проблемного питання відбувалося колективно: через науково-практичні конференції, педагогічні ради, психолого-педагогічні семінари, теоретичні семінари; на груповому рівні: через шкільні методичні об’єднання, проблемні творчі групи, методичні об’єднання класних керівників
(1-4 класи, 5-11 класи); індивідуально: через самоосвіту та роботу над
індивідуальною науково-методичною темою.
Підсумком роботи над єдиною науково-методичною темою стали:
- позитивна динаміка результатів навчальної та позаурочної діяльності учнів;
- розробка компетентнісно орієнтованої моделі сучасного уроку;
- розробка подальших методів роботи методичної служби;
- організація і проведення семінарів районного та обласного рівнів;
- публікації статей і методичних розробок вчителями на сторінках фахових періодичних видань;
- підвищення кваліфікаційного рівня вчителів за період опрацювання
єдиної науково-методичної теми тощо.
Робота колективу над експериментом дала можливість перейти до нової прогресивної моделі розвитку і нового Всеукраїнського експерименту
«Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально- дослідницьких умінь» (2012-2017 рр.). Шляхи реалізації проблеми: розробка, апробація та корекція технологічного забезпечення уроку в умовах компетентнісного підходу; публікації педагогічних працівників у фахових виданнях; удосконалення професійної майстерності вчителя завдяки участі у фахових конкурсах, районних та обласних творчих групах; дослідження впливу компетентнісного підходу на організацію та зміст науково-методичної діяльності навчального закладу; удосконалення культури педагогічної праці в роботі з обдарованими дітьми.

26

Формувальний науково-методичний експеримент Всеукраїнського рівня
«Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально- дослідницьких умінь» (2012-2017 р.р.)У ході експерименту в закладі виникла необхідність у створенні методичної ради, на яку покладено функції організаційно-коригуючого та
інструктивно-консалтингового управління і визначено завдання щодо здійснення керівництва методичною, науковою, інноваційною координаційною діяльністю, організації самоосвітньої діяльності педагогів тощо.
Робота науково-методичної ради 2014-2015 н.р.
Засідання 1.
1. Затвердження планів роботи методичної ради, шкільних предметних методичних об’єднань, творчих груп.
2. Визначення функціональних обов’язків членів методичної ради.
3. Організація роботи колективу над проблемним питанням «Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учнів».
4. Організація роботи шкільного прес-центру та випуск методичних бюлетенів.
5. Взаємовідвідування уроків учителями закладу.
6. Підготовка школярів до І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
7. Організація науково-дослідної роботи учнів.
8. Коригування тематики індивідуальних питань самоосвіти вчителів закладу.
9. Підготовка та проведення колективних заходів.
Формувальний науково-методичний експеримент регіонального рівня
«Фахова культура: компетентнісний підхід» (2006-2011 рр.)

27

10. Робота в поточному навчальному році над виконанням програми експерименту Всеукраїнського рівня з теми «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь».
Огляд нормативних документів, новинок методичної та психолого- педагогічної літератури.
Засідання 2.
1. Організація підготовки школярів до ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
3. Проведення атестації вчителів закладу.
4. Обговорення підготовки та проведення тижнів педагогічної майстерності.
5. Вивчення досвіду роботи вчителів закладу.
6. Стан науково-дослідницької роботи учнів та вчителів закладу.
7. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури.
Засідання 3.
1. Підсумки методичної роботи, проведеної у І семестрі 2014-2015 н.р.
2. Підбиття підсумків курсової підготовки вчителів у 2014 році.
3. Аналіз результативності роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп.
4. Аналіз стану опрацювання науково-методичної проблеми педагогічного колективу.
5. Інформація про участь школярів та результативність ІІ етапу
Всеукраїнських олімпіад з базових та спеціальних навчальних предметів.
6. Огляд нормативних документів, новинок методичної та психолого- педагогічної літератури.
Засідання 4.
1. Підсумки участі учнів у предметних олімпіадах всіх рівнів.
2. Підготовка до державної підсумкової атестації учнів.
3. Про схвалення та поширення досвіду роботи вчителів, досвід яких вивчався.
4. Про конкурсний набір учнів до класів природничо-математичного та філологічного (іноземні мови) профілів.
5. Огляд нормативних документів, новинок методичної та психолого- педагогічної літератури.
Засідання 5.
1. Про підсумки атестації педагогічних працівників.
2. Аналіз роботи педколективу над проблемним питанням.
3. Про стан виконання навчальних програм.
4. Річний звіт про результати науково-методичної діяльності в закладі.
5. Підбиття підсумків роботи шкільних методичних об’єднань учителів- предметників, класних керівників, творчих груп.
6. Річний звіт керівника прес-центру.

28

7. Річний звіт педагога-організатора про організацію учнівського самоврядування.
8. Підбиття підсумків курсової підготовки вчителів за навчальний рік.
9. Про підготовку до серпневих нарад учителів.
10. Підготовка пропозицій, рекомендацій щодо планування роботи закладу на новий навчальний рік (обмін думками).
11. Огляд нормативних документів, новинок методичної та психолого- педагогічної літератури.
Методичний супровід науково-дослідної експериментальної роботи педагогів передбачає взаємозв’язок, взаємозалежність і взаємопідпорядкування таких компонентів як постановка мети й завдань відповідно до вимог державних нормативних документів, діагностика, ґрунтовний аналіз діяльності, формування програми спільних дій колективу, контроль за ходом науково- дослідної роботи.
У рамках дослідно-експериментальної роботи в закладі реалізується програма підготовки до інноваційної діяльності. Її основними складовими є:

Така система дає можливість отримати конкретні результати й передбачити на перспективу шляхи удосконалення професійної майстерності педагогів.


Інновації закладу
Технології в управлінні закладом
Технології в науково- дослідницькій діяльності творчо обдарованих учнів
Експериментальна діяльність у закладі
Технології в організації навчально- виховного процесу
Технологія організації науково- методичної роботи
Технологія створення навчально-
інформаційного середовища

29

Робота над єдиною науково-методичною проблемою
Головним орієнтиром у плануванні науково-методичної діяльності в навчальному закладі є робота над єдиною науково-методичною проблемою, оскільки саме вона дає можливість кожному педагогу працювати над удосконаленням навчально-виховного процесу.
У процесі індивідуальної роботи над реалізацією проблеми вчитель опрацьовує різні джерела інформації, розвиває аналітичні навички, вміння узагальнювати та презентувати результати своєї роботи над науково- методичною проблемою. Така діяльність активізує й прискорює процес удосконалення професійної компетентності педагога.
Система роботи навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» (додаток 1) з 2012-2013 навчального року була спрямована на реалізацію нової проблеми «Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учнів» та передбачає 5 етапів:
1. діагностично-підготовчий (вересень-грудень 2012 р.);
2. теоретичне дослідження проблеми (січень-серпень 2013 р.);
3. практичне дослідження проблеми (вересень 2013 – серпень 2015 р.);
4. аналітичне узагальнення результатів (вересень 2015 – серпень 2016 р.);
5. узагальнення результатів роботи над проблемою (вересень 2016 – серпень 2017 р.).
Щорічне структурування науково-методичної роботи (додаток 2 А, 2 Б) дає можливість вивчати проблемні питання та забезпечувати реалізацію колегіальних і колективних рішень на засіданнях педагогічних рад (додаток 3), методичних рад, шкільних методичних об’єднань, нарад, а також шляхом моніторингових і діагностичних мікродосліджень та участі в методичних заходах різного рівня.
Дотримання принципів методичної роботи щодо науковості, актуальності, системності, комплексності, систематичності, послідовності, наступності, безперервності визначає основні пріоритетні цілі і завдання, які визначаються колегіальним рішенням та беруться за основу під час планування діяльності навчального закладу на новий навчальний рік.30

Додаток 1
Система роботи педагогічного колективу навчально-виховного комплексу
«Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» над проблемою «Сучасний урок як засіб розвитку
творчої особистості вчителя і учнів»

І етап (діагностично-підготовчий, 01.09.2012 р. – 31.12.2012 р.)


ІІ етап (теоретичне дослідження проблеми, 01.01.2013 р. – 31.08.2013 р.)ІІІ етап (практичне дослідження проблеми, 01.09.2013 р. – 31.08.2015 р.)

IV етап (аналіз результатів роботи над проблемою, 01.09.2015 р. – 31.08.2016 р.)V етап (узагальнення результатів роботи над проблемою, 01.09.2016 р. – 15.06.2017 р.)- Складання програми дослідження з визначеної проблеми;
- комплексна діагностика розумового та особистісного розвитку вчителів і учнів.
- визначення провідних напрямків діяльності шкільного методичного об’єднання (далі
ШМО) з питань реалізації загальношкільної проблеми.
- оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблеми.
- Обробка діагностичного матеріалу;
- обґрунтування актуальності проблеми;
- створення динамічних груп.
Результат

- Вивчення науково-методичної літератури з проблеми, активізація діяльності ШМО;
- ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, перспективним педагогічним досвідом;
- робота динамічних груп.
- Накопичення теоретичних знань;
- створення творчої групи для дослідження проблеми.
- Спрямування всіх напрямів внутрішкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя;
- організація взаємовідвідувань уроків та самоосвітньої діяльності педагогів;
- вивчення, апробація перспективного педагогічного досвіду;
- Робота творчої групи.
- Випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над проблемою;
- удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.
- Розробка алгоритмів, пам’яток, порад;
- моніторинг діяльності вчителів і учнів у контексті роботи над проблемою;
- обробка даних, отриманих у результаті роботи над проблемою.

Систематизація накопиченого матеріалу.
- Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, підготовка практичних рекомендацій;
- проведення творчих звітів ШМО;
- проведення творчих майстерень кращих учителів;
- поширення за межами школи кращого досвіду.
- Узагальнений досвід роботи над проблемою;
- створення банку перспективного педагогічного досвіду;
- науково-практична конференція.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал