Науково-методичний супровід функціонуванняPdf просмотр
Сторінка25/32
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32
Література
1. Сухомлинский В.А. О воспитании. / В.А. Сухомлинский. – М., 1973. –
105 с.
2. Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: [монографія] / Л.М. Ващенко – К.: Видавниче об’єднання «Тираж», 2005. – 380 с.
3. Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах:
[монографія] / Л.І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2004. –
358 с.
4. Національна доктрина розвитку освіти в Україні (затверджена Указом
Президента України 17 квітня 2002 року (№ 347 / 2002).
5. Антонова О.Є. Проектування розвитку здібностей та обдарованості учнів як елемент життєвого програмування особистості (Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу»
17-18 лютого 2010 року в м. Києві) / О.Є. Антонова – ІОД, 2010. – С. 10-17.
6. Погрібна Н. Управляти школою по-новому / Неля Погрібна. – К. : Шк. світ, 2009. – 112 с.
7. Німак О. Організація роботи з обдарованими дітьми в ЗНЗ / О.Німак –
Х.: Основа, 2010. – 144 с.

279
Додаток 1
Структура методичної роботи НВО
Ци кло ві
ме то д
ичні
о б’єд на нн я
Учителів-філологів
Учителів суспільних дисциплін
Учителів математики
Учителів природн. дисциплін
Учителів початкових класів
Вихователів-наставників
Учителів іноземних мов
Вар
іати вн
і о б’
єдн ан ня у
чит елів
Школа інновацій
Школа молодого вчителя
Творчі групи
Школа передового досвіду
Проблемні й ініціативні групи
Самоосвітня діяльність педагогів
Науково-методична рада НВО
Педагогічна рада НВО
Бібліотечно-інформаційний центр
Центр позашкільного виховання
Психологічна служба
Загальношкільний проект
«Педагогічна майстерність»
Інноваційна діяльність
Пед аго гічн
і ко нф ер енції
Пр о
блемні
с емін ар и
Пед аго гічн
і чи тан ня
Ін ст р
ук тивн о
- мет о
д ичні
нар ад и
Ді
ло ві ігр и
Вист ав ки педаг о
гічн и
х
ід ей
Ко нк ур си майст ерн о
ст
і
Псих о
л о
го
-педаг. ко нс ил
іум и
Ти ж
ні
м о
л о
д о
го вчит еля
Ти ж
ні
педм айс терн о
ст
і
Тво р
чі
з ві
ти вчи телів
М
о ні
то р
инг о
світнь о
го про ц
ес у
Видав нича д
ія льн
іс ть
Взаємо від від ув. ур о
кі
в

280
Додаток 2
СТРУКТУРА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Фак ультат иви

Спец ку р
си
У
чн
івс ьк е н
ау ко ве товарис тво стар шо кла сн ик
ів
КТВ МА
Н
Гу р
тк и
О
лімпіа д
и
Пред ме тн
і тижн
і
Конк ур си
Міся чн и
ки
Вок альн а гр упа
Виставк и
х уд о
жн
іх р
о біт
, вигото влени х у
чн ями
Фо то ко н
ку р
си
Хо р
ео гр афічн ий гу р
то к
Те атр альн ий гу р
ток
Сек ція фу тб о
лу

Сек ція во л
ей болу

Сек ція бас кетбо лу

О
р ган и учн
івс ьк о
го само вр яд уван н
я


НМР
Адміністрація
Педагогічна рада
Створення умов для інтелектуального та творчого розвитку учнів
Психолог
Учителі
Бібліотекар
Батьки
Виявлення здібностей
і обдарованостей учнів
Визначення рівня
інтелектуального розвитку
Розробка індивідуальних програм розвитку здібностей учнів
Обдаровані учні
Реалізація здібностей учнів
Інтелектуальні здібності
Творчі здібності
Спортивні здібності
Організаторські здібності
Бібліотечно-
інформаційн. центр
Методичні об’єднання вчителів
Психолого- педагогічна лабораторія
Школа молодого вчителя
Батьківська громадськість
Центр
«Контакт»

281

Додаток 3
Система роботи з розвитку обдарованості учнів у НВО «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса
Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

І. Створення науково-методичної бази НВО для роботи з обдарованими дітьми
ІІ. Діагностика обдарованості гімназиста та подальший індивідуальний педагогічний супровід
Створення загальношкільних програм розвитку обдарованої дитини
Проведення психолого-педагогічних семінарів щодо форм роботи з обдарованими дітьми та підтримки їх в колективі

Діяльність циклових методичних об’єднань вчителів-предметників
Тематичні педагогічні ради, присвячені аналізу діяльності педагогічного колективу з даного питання
Введення посади вихователя- наставника, основне завдання якого – індивідуальний супровід особистості
Розгляд питання розвитку обдарованості науково- методичною радою НВО
Функціонування творчих груп учителів - втілення програм розвитку обдарованості в діяльність НВО

282

ІІІ. Аналіз діяльності педагогічного колективу щодо розвитку обдарованості гімназистів: звіт керівників циклових МО на НМР; наказ по гімназії щодо активізації роботи з обдарованими дітьми, узгодженої діяльності всіх гімназійних структур із цього питання;
Тестування дітей початкової школи на предмет типу обдарованості
(спільно з викладачами та студентами педуніверситету)
Встановлення типу обдарованості учнів 4-их класів початкової школи перед вибором профілю навчання
(економічний чи філологічний)
Психологічна підтримка обдарованої дитини в 5-му класі під час переходу до середньої школи ( педагогічний консиліум)
Пошук академічно обдарованих дітей у різних галузях знань – створення банку обдарованості
(загальногімназійний і попредметний)
Створення індивідуальної траєкторії руху кожного учня гімназії
Постійний моніторинг якості навчальних досягнень гімназистів через діагностичні контрольні роботи, незалежну експертизу знань
Рубіжне психологічне тестування учнів 7-8-их класів перед вибором профілю навчання

283 щорічне слухання на нараді при директорові питання про результативність участі учнів НВО в різноманітних конкурсах та олімпіадах; проведення тематичних педагогічних рад; детальний аналіз роботи з обдарованими учнями в річному плані роботи.

СИСТЕМА РОБОТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД
З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

А.Г. Вареха,
методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(з досвіду роботи центру методичної та соціально-психологічної служби
Кіровоградської міської ради, схвалено вченою радою комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» протокол № 2 від 05 травня 2015 року)
Пріоритетним напрямком державної політики в галузі освіти є створення умов для всебічного розвитку молодої людини як особистості, розквіту її талантів, професійної орієнтації інтелектуально обдарованої молоді. До
інтелектуальних змагань, спрямованих на реалізацію цих завдань, відносяться
Всеукраїнські учнівські олімпіади. Олімпіадний рух є одним із шляхів розвитку творчого потенціалу особистості, формування інтелектуальної еліти країни.
Інтелектуальні змагання сприяють підвищенню пізнавальної активності школярів, привчають їх до самостійного мислення, стимулюють творче ставлення до навчання, розвивають логічне мислення, наполегливість.
Стратегія розвитку освітньої галузі міста Кіровограда викладена у міській
Програмі розвитку освіти міста на 2011-2015 роки, яка затверджена рішенням
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 96, метою якої є досягнення високого рівня розвитку системи освіти міста Кіровограда відповідно до потреб та запитів громади щодо якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту [5, с. 2].
Діяльність центру методичної та соціально-психологічної служби
Кіровоградської міської ради (далі – ЦМСПС) є надійною основою професійного розвитку педагогічних працівників. До його структури входять методичний кабінет та відділ соціально-психологічної служби. Процес модернізації освіти, нові пріоритети в освітній політиці, зміна концептуальних орієнтирів обумовили перегляд основних напрямків його діяльності, зокрема визначення нових підходів до професійного розвитку педагогічних працівників, удосконалення їхньої фахової майстерності.

284
Штатний розпис центру включає посаду директора, двох заступників та
13 ставок методистів. Напрямки і зміст діяльності працівників центру визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками.
Відповідальність, професійна компетентність притаманні більшості методистів, про що свідчать результати атестації. Так, вищу кваліфікаційну категорію мають 6 методистів, що становить 46%, першу – 3 (23%). Педагогічні звання
«старший вчитель» – 3, «вчитель-методист» – 3, Заслужений вчитель
України – 1.
У результаті вивчення досвіду роботи встановлено, що центром методичної та соціально-психологічної служби Кіровоградської міської ради:

здійснюється науково-методичний супровід впровадження регіональних програм розвитку освіти міста, що сприяє росту творчого потенціалу педагогічних кадрів;

створена цілісна інтегрована система науково-методичної роботи, яка спланована на діагностично-прогностичній основі з урахуванням рівня професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та організована відповідно до трьох моделей для вчителів із різними рівнями сформованості дидактичних умінь, а саме: низьким, середнім, високим;

забезпечується належна інформаційна насиченість змісту науково- методичної роботи щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, її відповідність поставленій меті та завданням;

здійснюється моніторинговий, психологічний супровід організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами щодо їх підготовки до роботи з обдарованими учнями;

ефективно використовується творчий потенціал опорних шкіл;

здійснюється науково-методичне забезпечення профілізації навчання в старшій школі;

активізується увага до вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду вчителів, які мають переможців ІІІ, ІV етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів;

у місті створена ефективна система роботи з підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми;

спостерігається наступність у діяльності ЦМСПС, міських методичних формувань, шкільних методичних служб;

налагоджено безпосередній, постійний зв’язок з науковцями
Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка щодо підготовки учнів до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
Відповідно до розподілу обов’язків науково-методичну роботу щодо підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми, організацію та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів координують директор ЦМСПС Пахолівецька М.В. та заступник
Островська А.Б. Відповідно до посадових обов’язків більшість працівників

285 центру здійснюють організаційно-методичне забезпечення щодо підготовки та проведення олімпіади з того предмету, за який відповідають. Методична служба на чолі із директором Пахолівецькою М.В. прагне створити атмосферу дружньої взаємодії, забезпечити умови професійного взаємозбагачення, довіри між учителями і методистами; сформувати в педагогів потребу для подальшого росту, вмотивувати їх творчість.
Одним з найважливіших напрямків роботи ЦМСПС сьогодні є особистісно-компетентнісний підхід до кожного вчителя з метою забезпечення розвитку здібностей і обдарувань дітей, їх пізнавальних інтересів, підвищення загальної культури школярів, формування активної особистості.
У місті відпрацьовано оптимальну та ефективну структуру здійснення науково-методичного супроводу підготовки вчителів до проведення олімпіад.
Підтвердженням ефективної цілеспрямованої діяльності ЦМСПС є: вивчення і узагальнення КОІППО у 2011 році досвіду роботи директора ЦМСПС Пахолівецької М.В. з питань управління процесом професійного розвитку методиста, керівника навчального закладу, вчителя; проведення на базі ЦМСПС практикуму для завідувачів (директорів) методичних кабінетів (центрів) області з проблеми «Удосконалення системи науково-методичної роботи як шлях підвищення професійного рівня, розвитку творчості педагога»; збільшення кількості педагогічної практики на базі навчальних закладів міста (89 протягом минулого навчального року); формування єдиного освітньо-інформаційного середовища, що дозволяє проводити онлайн-консультації, інструктивно-методичні наради з керівниками навчальних закладів щодо організації та проведення учнівських олімпіад; проведення відбірково-тренувальних зборів переможців ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів для участі в обласному кращими вчителями міста та науково-педагогічними працівниками
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, педагогічного ліцею Кіровоградської міської ради; активно діючим є сайт центру методичної та соціально-психологічної служби.
Директор центру створила власний сайт
(http: //management.kr.sch.in.ua), що постійно поповнюється новими матеріалами. Більшість методистів також мають власні сайти та блоги, на яких розміщують матеріали для підготовки до учнівських олімпіад та результати їх проведення;
інструктивно-методичні наради з керівниками навчальних закладів
«Про підготовку та проведення міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів; підсумки їх проведення»; семінари-практикуми для педагогів різних фахів з питань підготовки їх до проведення олімпіад; групові, індивідуальні консультації для членів оргкомітетів, журі
(шкільних, міських) предметних олімпіад, учнів щодо проведення олімпіад;

286 семінари-практикуми для заступників директорів із навчально-виховної роботи, на яких розглядалися питання удосконалення роботи з обдарованими дітьми; контроль і управління щодо організації проведення І етапу предметних олімпіад.
Працівники центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти, враховуючи результати діагностики, аналізу методичної роботи з педагогами міста, працюють над проблемою «Вдосконалення системи науково-методичної роботи шляхом оптимального поєднання традиційних та
інноваційних форм підвищення професійного рівня педагогічних працівників як засобу розвитку та саморозвитку особистості».
Наказом управління освіти Кіровоградської міської ради від 01 вересня
2014 року № 389/0 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2014/2015 навчальному році» чітко визначена структура методичної роботи з питань підготовки вчителя до організації роботи з обдарованими дітьми, а саме: опорні навчальні заклади на базі комунальних закладів:
«Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з проблеми «Організація роботи з обдарованими учнями», «Навчально-виховне об’єднання природничо- економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з проблеми «Системний підхід до роботи з розвитку здібностей та обдарувань учнів в умовах профільного навчання»; семінари практикуми для вчителів російської мови та світової літератури з проблеми: «Організація роботи з філологічно обдарованими дітьми на уроках російської мови та світової літератури шляхом упровадження інноваційних технологій навчання» (керівник
Романовська Н.І., методист ЦМСПС); школа управлінської майстерності (для керівників загальноосвітніх навчальних закладів) «Вдосконалення підготовки вчителя до роботи з розвитку обдарованої особистості» (керівник
Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС); педагогічна майстерня для заступників
директорів, які відповідають за роботу з обдарованими дітьми «Організація освітнього розвивального простору в роботі з обдарованими дітьми» (керівник
Островська А.Б., заступник директора ЦМСПС).
Кращому засвоєнню фахових знань, виробленню умінь і навичок сприяє організація роботи консультпунктів для малодосвідчених директорів та
заступників при досвідчених керівниках на базі: комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з проблеми «Організація системи роботи школи з обдарованими дітьми»; комунального закладу «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей
«Сучасник» – дитячо-юнацький центр Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» з проблеми «Організація профільного навчання в старшій школі»; комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання –

287
«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня
«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання
«Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з проблеми
«Створення умов для профілізації навчально-виховного процесу».
Відзначаються ефективністю та результативністю міські творчі групи з таких проблем:

«Створення умов для розвитку здібностей учнів та формування творчого потенціалу обдарованої дитини». Членами творчої групи напрацьовані рекомендації щодо відбору завдань для проведення шкільних предметних олімпіад, узагальнено досвід роботи вчителів Шверненко І.Є., Донець В.Ф.,
Чернякова О.А., Кожухаря М. В., Холоденко А.В., Сербіної Н.О., Сороки С. М.,
Ретунської В.В., Каліновської Л.І. щодо підготовки учнів до олімпіад із математики та фізики;

«Використання проектних технологій на уроках трудового навчання».
Члени творчої групи Горобець О.В., Кірєєва Т.С., Гайдай Є.Д.,
Прибудченко Г.М., Пухальська Л.К., Залєсов В.П., Бойчук С.Б. розробили конспекти уроків з використанням проектних технологій, календарно- тематичне планування для 5 та 6 класів;

«Творче мислення учнів: формування, розвиток, перспективи засобами
ІКТ-супроводу». Члени творчої групи розробили рекомендації щодо практичного використання ІКТ-супроводу під час літературного дослідження.
Організовано консультації для молодих спеціалістів щодо підготовки завдань шкільних олімпіад з математики (Сакун О.А., НВК «Кіровоградський колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання»).
Якісному здійсненню науково-методичного забезпечення навчально- виховного процесу в закладах освіти допомагає створена система навчання методичного активу, структурними елементами якої є: семінари-практикуми для керівників шкільних методичних об’єднань із проблеми: «Формування професійної компетентності педагогів», настановні тижні та наради, педагогічні
інформації, співбесіди, зустрічі з викладачами Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, навчання в обласних методичних формуваннях.
На семінарах-практикумах керівників циклових методичних об’єднань розглядались актуальні питання впровадження інноваційних технологій навчання та виховання, підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.
Особлива увага зверталась на опрацювання питань науково-методичного супроводу організації навчально-виховного процесу:
«Сучасні педагогічні технології у навчанні як шлях до якісної освіти та розвиток життєвотворчості особистості»;
«Науково-методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін у сучасній школі»;
«Підготовка учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів»;

288
«Розвиток самостійного творчого мислення та пізнавального інтересу учнів на уроках» та ін.
План роботи циклового методичного об’єднання вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін передбачає проведення семінарів-практикумів із таких актуальних проблем: «Особливості викладання суспільствознавчих дисциплін в контексті профілізації старшої школи» із залученням науково- педагогічних працівників Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, «Підготовка учнів до
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів».
Уперше міська січнева нарада педагогів 2014 року була проведена в дистанційному режимі у формі науково-практичної інтернет-конференції
«Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста». Конференція викликала неабиякий інтерес в освітянських колах області, а також інших регіонів (Житомирська, Полтавська, Вінницька області та м. Київ). На сайті зареєструвалося понад 160 педагогів. Ще понад
70 залишили свої коментарі без реєстрації.
Отже, центр методичної та соціально-психологічної служби прагне надати методичній роботі випереджувального характеру, зробити її більш адресною, оптимально поєднати колективні, індивідуальні, групові форми роботи щодо підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.
Працівники центру належну увагу приділяють моделюванню, вивченню, узагальненню педагогічного досвіду кращих вчителів. У міському банку педагогічного досвіду налічується більше 200 їх адрес. Зокрема:

Яковлєва І.В., директора комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради», з проблеми «Управлінська діяльність директора навчального закладу в організації роботи з обдарованими дітьми;

Бураги С.М., вчителя фізики комунального закладу «Навчально- виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради»,з проблеми
«Використання дослідницьких задач та експерименту на уроках фізики»;

Ткачової Т.В., вчителя фізики та астрономії загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 35 Кіровоградської міської ради, з проблеми «Формування ключових компетентностей учнів школи на основі експериментально- теоретичного обґрунтування навчання фізики та астрономії»;

Пелешанко Л.О., заступника директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Школа козацько- лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», з проблеми «Впровадження досягнень сучасної науки в процесі організації спільної науково-дослідницької діяльності вчителів та учнів»;

Осташик І.О., практичного психолога спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської ради, з проблеми

289
«Психологічний супровід обдарованих учнів у навчально-виховному процесі».
Лауреатом обласного ярмарку педагогічних ідей «Освітянські обрії
Кіровоградщини – 2013» у номінації «Робота з обдарованими учнями» стала
Матяшова Л.П., директор комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання № 25» загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо- математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради».
Протягом останніх років центром у достатньому обсязі здійснюється передплата фахових періодичних видань.
Велику інформаційну допомогу педагогам для успішного початку навчального року надають підготовлені працівниками ЦМСПС методичні вісники, посібники «Слово методиста».
З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами щодо роботи з обдарованими учнями та якісної організації навчання школярів у бібліотеці ЦМСПС систематично оформляються тематичні виставки («Радимо опрацювати», «Нормативно- законодавчі документи»), тематичні теки («Нормативно-правове забезпечення
Всеукраїнських учнівських олімпіад», «Робота з обдарованими дітьми»,
«Профільне навчання»), готуються експрес-інформації за публікаціями фахових газет та журналів, створена відеотека кращих уроків, методичних та позакласних заходів.
Працівники центру методичної та соціально-психологічної служби здійснюють інформаційно-роз’яснювальну роботу, друкуючи статті про всі масові заходи для учнів та педагогів на шпальтах газет, висвітлюють
інформацію про перемоги школярів та їх наставників на сайті центру.
Створена в місті система науково-методичної роботи з педагогічними
кадрами позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогічних кадрів, про що свідчить кваліфікаційний ріст педагогів.
Щороку зростає кількість вчителів, які мають педагогічне звання
«старший вчитель» (583 особи) та «учитель-методист» (346 відповідно).
У закладах освіти міста Кіровограда працює 15 педагогів, яким присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель (працівник) освіти України». У 2013 році звання «Заслужений працівник освіти України» одержав директор комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко- правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» Яковлєв І.В. Школярі цього закладу постійно є переможцями ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
Як показує аналіз статистичних даних, у 2014-2015 навчальному році у місті функціонує 43 загальноосвітніх навчальних заклади, у яких навчається
22012 учнів.
Заклади освіти міста укомплектовані педагогічними кадрами. Так, на початок навчального року чисельність педагогів загальноосвітніх закладів становила 2260 осіб, якісний склад яких подано на діаграмі 1. На стабільно

290 високому рівні залишається кількість педагогів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», у цьому році їх кількість становить 53% від загальної кількості вчителів.
Діаграма 1
Створення умов для розвитку особистості, творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, – основні завдання школи.
Старшокласників потрібно цілеспрямовано готувати до майбутньої діяльності в професійній сфері. Сприяти цьому має запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах профільного навчання.
У навчальних закладах міста Кіровограда профіль навчання визначається з урахуванням рівня кваліфікації педагогів, вміння працювати за різнорівневими освітніми програмами, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи. У 2013/2014 навчальному році в 26 загальноосвітніх навчальних закладах профільним навчанням було охоплено 1527 учнів, у
2014/2015 – 1796 (діаграма 2). Найвищий показник має філологічний профіль навчання (іноземна та українська філологія).
Діаграма 2
У загальноосвітніх навчальних закладах м.
Кіровограда у
2014/2015 навчальному році представлено 11 напрямків профільного навчання: філологічний (українська філологія), іноземна філологія, математичний, фізико- математичний, інформаційно-технологічний, технологічний, економічний, біолого-хімічний, спортивний, історичний, правовий (діаграма 3). За кількістю
0 500 1000 1500 2000 2500


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал