Науково-методичнеPdf просмотр
Сторінка8/14
Дата конвертації07.06.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Список використаних джерел:
1.
Головкин А. В.
Формирование работоспособности автослесарей в процессе начального профессионального образования : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Головкин Александр
Витальевич; – Екатеринбург, Урал. гос. пед. ун-т. 2005. – 22 с.
2.
Урядовий портал [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.uacontrol/ru/publish/
3.
Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
[Електронний ресурс]

Режим доступу: http://program.kmu.gov.ua/organization/12 4.
Кононенко А. Г. Створення електронного навчального середовища для підготовки майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів
/ А. Г. Кононенко // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць.
Частина 2 / За редакцією М.М. Козяра, Н. Г. Ничкало – Львів : ЛДУ
БЖД, 2015. – С. 12–15.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ФОРМУВАННІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА
Олена Хоменко,
заступник директора з навчальної роботи
ЦППРК №1 м. Кривий Ріг
Соціально-педагогічна місія навчального закладу як традиційного соціального інституту соціалізації полягає в забезпеченні прав підростаючого покоління, формуванні необхідного адаптаційного потенціалу та створенні відповідних умов для їх самореалізації. Завдання ПТНЗ – формування й розвиток
інтелектуальної, соціальної та
інформаційно компетентної особистості, здатної до творчості, такої, яка має високорозвинені професійні вміння і навички певної діяльності.
Для формування в учнів якостей, що дозволяють людині бути успішним у сучасному світі, педагогу потрібно використання в навчальному процесі спеціальні методики, засоби і прийоми, а так само мотивувати учнів не тільки на навчання, але й на всебічний саморозвиток і самовдосконалення.
Провідна роль в цьому надається інформаційно-комп’ютерним технологіям у навчанні, які сприяють підготовці особистості
інформаційного суспільства, формуванню вміння працювати з
інформацією, розвитку комунікативних здібностей, формуванню

78 дослідницьких умінь та вмінь вибору оптимальних рішень, що дозволить учнівській молоді у майбутньому досягти високих результатів професійного становлення.
На уроках інформатики комп’ютер виступає як об’єкт вивчення, але задача викладача інформатики в професійно-технічному навчальному закладі полягає у розвитку навичок учнів грамотного та доцільного використання ІКТ при вивченні інших дисциплін, а також в процесі опанування професією.
Ефективність здійснення соціалізації учнів залежить від форм та методів організації навчального процесу.
Завдання викладача – навчити учня орієнтуватися в мережі
Інтернет. Інтернет – це широкий простір для творчих задумів. Якщо на самому уроці є можливість задіяти ресурси Інтернет, є маса прикладів творчих завдань на закріплення, узагальнення, пошук та обробку інформації. Всім звичні групові методи набувають нових можливостей завдяки Інтернету, де пошук інформації спрощується, прискорюється і існує можливість ілюструвати, візуалізувати
інформацію.
Для реалізації проекту Інтернет-подорож потрібен вихід в
Мережу на уроці. Це завдання вимагає сил, вміння логічно викладати новий матеріал, пошукові навички. Учень повинен скласти маршрут- подорож вивчення одного питання. У маршрут включаться сайти, на яких найбільш яскраво розкриті аспекти питання.
Інтернет – урок припускає обов'язкову роботу учня з ресурсами всесвітньої мережі. При цьому викладач має контролювати процес.
Таким чином, учні занурюються в формат дистанційного навчання.
Якихось конкретних вимог до таких уроків на сьогоднішній день немає, педагог планує його згідно своїх уявлень і бажаних результатів.
Дистанційне навчання ХХІ століття дає можливість кожному учню використовувати будь-який освітній простір засобами віддаленого доступу до розподілених баз даних та навчально- методичної інформації. Важливим завданням сучасного навчання є спрямованість на те, щоб готувати учнів не тільки пристосовуватися до соціальних змін, але й активно освоювати їх.
Основною ідеєю методики дистанційного навчання є створення навчального інформаційного середовища, що включає комп'ютерні
інформаційні джерела, електронні бібліотеки, відео-та аудіотеки, книги і навчальні посібники. Основною частиною такого навчального середовища є, як учні, які навчаються, так і викладачі, взаємодія яких здійснюється за допомогою сучасних телекомунікаційних засобів.
Таке навчальне середовище надає унікальні можливості для отримання знань, як самостійно, так і під керівництвом викладачів .
Одним із прикладів дистанційного навчання, є використання хмарних технологій. Хмарні технології є інноваційним проектом, який розвиває освітню систему з урахуванням сучасних інтернет-

79 технологій.
Варіанти використання даних інформаційних технологій на уроках різноманітні: від простих online-інструментів, де учні можуть спільно малювати і робити записи, до складних технологій спільної роботи над проектами. Найбільше тут підходять технології SaaS
(оренда ІТ-додатків і хмарні веб-сервіси). Важливо навчити учнів працювати в сервісі Google Drive – безкоштовному онлайн-офісі, що включає в себе текстовий, табличний процесор і сервіс для створення презентацій, а також інтернет-сервіс хмарного зберігання файлів з функціями файлообміну.
Нові технології затребувані суспільством, знаходять відгук в учнів, формують когнітивні, інформаційні та діяльні компетенції.
З одного боку, дистанційне навчання потребує, перш за все, жорсткої самодисципліни, самостійності і свідомості, вміння розподіляти свій час.
З іншого боку, якщо є можливість вчитися самостійно, то треба визначитися, що важливіше – отриманий сертифікат чи здобуті знання. Можливо, швидше осягнути науку, якщо вивчити теорію і почати застосовувати її на практиці.
Адже ефективність професійної соціалізації молодих людей в
інформаційному суспільстві багато в чому визначається не тільки
інноваційним потенціалом суспільства, а й інноваційним, творчим потенціалом кожної особистості.
Список використаних джерел:
1.
Дубілка Л. Ф. Шляхи соціалізації особистості в «Школі майбутнього» / Л. Ф. Дубілка // Світ виховання . – 2011. – № 5. – С.14–
18.
2.
Зайченко І. B.
Педагогіка [Електронний ресурс] /
І. B. Зайченко. – Режим доступу:http://pidruchniki.ws. – Заголов. з екрану. – мова укр.
МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ВЕБІНАРІВ) У
ПІДВИЩЕННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ
Олександр Ігнатенко,
старший викладач кафедри методик початкової освіти
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук
Вимоги до фахівців з педагогічною освітою, які постійно змінюються з боку суспільства, актуалізують проблему вдосконалення
їх фаху. Основний шлях поліпшення рівня професійної майстерності педагогічних працівників, їхньої компетентності – це побудована на науковій основі система методичної роботи. Головне у методичній

80 роботі – надати реальну, дієву допомогу всім членам педагогічного колективу. Враховуючи умови сьогодення, для вирішення зазначених методичних проблем вагоме місце займає впровадження дистанційних технологій, зокрема, технології онлайн семінару під назвою вебінар.
Вебінар – це технологія, яка дозволяє в повній мірі відтворити умови колоборативної (спільної) форми організації навчання, а саме семінарського, лабораторного занять, лекцій, використовуючи засоби аудіо-, відео обміну даними та спільної роботи з різноманітними об‘єктами, незважаючи на те, що його учасники можуть фізично знаходитися в різних місцях. Таким чином створюється віртуальна
«аудиторія», що об‘єднує всіх учасників вебінару. Вебінаром можна вважати віртуальний семінар, організований за допомогою Інтернет- технологій. Вебінар має головну ознаку семінару – інтерактивність, яка може бути забезпечена за допомогою моделі: доповідач – слухачі, які ставлять питання та обговорюють їх, причому в ролі доповідача може бути будь-хто з учасників, залежно від ролі, яку він має виконувати за сценарієм проведення такого семінару.
Електронні конференції дозволяють привернути до участі в обговоренні різних педагогічних проблем досить широке коло бажаючих, які прагнуть не лише бути в курсі розвитку проблематики, яка їх цікавить, але і самим висловлюватися з питань, що обговорюються, безпосередньо в процесі інформаційного спілкування знайти однодумців, зацікавлених колег в обміні інформаційними ресурсами.
Аналіз наукових доробок, власна участь в організації та проведенні вебінарів дозволяє виділити такі їх переваги: висока доступність для «відвідування» слухачами; значна економія часу на організацію; зручність для «відвідувачів» – сприйняття відомостей та знань у звичній обстановці, без зайвих шумів тощо;
інтерактивна взаємодія між доповідачем і слухачами, також слухачами між собою тощо.
Але як показує досвід, учасникам вебінарів потрібен час для розвитку спеціальних навичок, необхідних для роботи в режимі вебінару.
Виділяють такі засоби групового навчання, які можна використовувати у процесі проведення вебінарів [1].
Whiteboard (біла дошка, електронний аналог шкільної дошки) — електронна панель, що виконує функції дошки для спільної роботи, тобто це дошка для малювання, на якій педагог може малювати самостійно або надати права малювання учасникам вебінару. Whiteboard має стандартний набір інструментів, як у програмі Paint: лінія, коло, прямокутник, тощо. Whiteboard являє собою еволюцію класної дошки, яка використовується спеціально для потреб дистанційного навчання. Вона дозволяє педагогам спільно

81 використовувати частину екрану, де можна розміщувати слайди чи картинки, малювати, виправляти помітки, тощо.
Кожен учасник вебінару може працювати з контентом на дошці одночасно з іншими учасниками: додавати свої коментарі, домальовувати, виправляти, наочно пояснювати свою точку зору.
Тому Whiteboard прекрасно підходить для мозкового штурму, учасники якого знаходяться в різних місцях.
Breakout rooms (кімнати прориву) – віртуальні кімнати для роботи з групами, оснащені засобами для колективної роботи з текстом, відеоматеріалами та мультимедійними презентаціями.
Колективна робота з додатками – сервіс, за допомогою якого викладач або інший учасник віртуального класу з відповідними правами, демонструє всім іншим учасникам вебінару результати роботи в середовищі певного програмного продукту на екрані свого комп'ютера. При цьому викладач може передати управління роботою на такому комп'ютері іншому учаснику вебінару з конкретним завданням і подальшим обговоренням отриманих результатів.
Інтерактивні опитувальники дозволяють швидко зібрати думки учасників вебінару з того чи іншого питання. За допомогою модулю
інтерактивного голосування можна швидко створювати опитувальник, редагувати його та розмістити, наприклад, у віртуальному класі.
Веб-тури – спільний веб-серфінг, засіб, що дозволяє спільно
«подорожувати» по веб-сайтам.
Колективна робота з засобом створення презентацій - спільна групова робота з мультимедійними презентаціями.
Після проведення вебінару педагог отримує відеозапис, проведеного семінару, який в подальшому можна використовувати для самоосвіти.
З вищезазначеного можна зробити висновок, що в умовах сьогодення, коли створюється єдиний інтелектуальний і емоційний простір засобами інтернет технологій, нагальною проблемою стає поєднання класичних технологій методичної роботи з новітніми.
Вебінари, містять великий потенціал щодо підвищення ефективності в організації роботи, спрямованої на удосконалення освітнього процесу.
Список використаних джерел:
1.
Средства синхронного и асинхронного электронного обучения.
[Електронний ресурс].

Режим доступу: http://www.trainings.ru/82
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ВІЗУАЛЬНОГО
МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
Ольга Агєєва,
директор Люботинського ліцею залізничного транспорту;
Тетяна Бондаренко,
доцент кафедри інформаційних комп’ютерних
і поліграфічних технологій
Української інженерно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук
Якісь освіти залежить від багатьох чинників серед яких якість проведення занять займає одне з провідних місць, тому що саме на занятті викладач навчає, виховує і розвиває особистість. Заняття – це основа освітнього процесу.
Сучасне заняття багато в чому змінилося за рахунок
інноваційних напрямів навчання, наукових підходів до заняття та його аналізу, новітніх технологій навчання тощо. Потрібно проводити постійне відстеження й корекцію якості проведення заняття та його результативності, оскільки якість викладання і засвоєння навчального предмету, освітній розвиток учнів складаються з якості кожного проведеного заняття. Але при цьому виникає декілька проблем.Перша проблема стосується кількості відвідування занять. Такпрості розрахунки показують, якщо навчальний заклад налічує більше 20 груп учнів, то при відвідування 6-8 занять на тиждень керівником навчального закладу чи його заступником можна відвідати тільки близько 1 % занять. Тобто такий контроль проводиться вибірково і не охоплює всі навчальні предмети та групи.
Друга проблема пов’язана з тим, що практика відвідування заняття комісією з декількох осіб порушує звичний порядок проведення заняття, збуджує учнів, виводить з рівноваги викладача і заважає його роботі. Це може позначитись на об’єктивності оцінки якості проведення занять.
Як один з варіантів вирішення зазначених вище проблем можна запропонувати використання експрес-аналізу занять,в якому представлена сукупність найбільш суттєвих аспектів, що характеризують якість проведення заняття. За рахунок оперативності цього аналізу можна значно розширити коло відвідуваних занять і відповідно підвищити керованість якості їх проведення. Проте при цьому виникає проблема хаотичного відвідування занять (спланувати у даному разі велику кількість відвідувань практично неможливо) і, відповідно, порушення звичного порядку проведення заняття, що заважає викладачу в його роботі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав значну зацікавленість дослідників у вирішенні проблем уніфікації технологій, схем та алгоритмів аналізу занять, науково обґрунтованих рекомендацій щодо відвідування, спостереження та аналізу їх якості.

83
Питанням розробки концепції, методології і технології спостереження й оцінювання якості занять як системи взаємопов’язаних та взаємозумовлених складових освітнього процесу присвячені роботи
Є. С. Березняка, Н. М. Островерхової, І. П. Підласого, В. П. Симонова та інших.
В Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорту
(ЛПЛЗТ) на базі системи відеоспостереження розроблена та введена в дію система візуального моніторингу якості проведення занять. За період її експлуатації набуто певний досвід використання системи в управлінні ліцеєм. Мета дослідження – описати діючу систему візуального моніторингу якості проведення занять та надати певні рекомендації із впровадження та експлуатації таких систем.
Система відеоспостереження, на базі якої працює в ЛПЛЗТ система візуального моніторингу якості проведення занять, побудована на платформі DigiNET. Детальний опис системи наведено в [1].
У навчальних кабінетах ліцею встановлено 16 відеокамер (ВК).
Система відеоспостереження DigiNET забезпечує багатовіконний режим перегляду кабінетів (до 16 камер), завдання камер для виведення на екран, циклічний синхронізований запис; високоякісну картинку в реальному часі, віддалене спостереження в реальному часі, високу роздільну здатність картинки, просте управління графічним
інтерфейсом, збереження архіву, прямий і миттєвий пошук картинки по даті, часі та за номером камери, різні функції пошуку. Технічні характеристики системи відеоспостереження (якість зображення та звуку) забезпечують можливість спостерігати за всіма деталями занять.
Система візуального моніторингу працює таким чином: відеопотік даних з відеокамер, які встановлено у навчальних кабінетах, поступає через систему відеоспостереження у архів відеоданих і на монітор користувача (перевіряючого), який через людино-машинний інтерфейс системи вводить оцінки якості проведення навчального заняття за заданими показниками і видає команду на запис результатів моніторингу до бази даних.
За результатами експрес-аналізу фіксується сукупність лише найбільш значущих аспектів якості проведення заняття. Нами на основі аналізу літературних джерел і методичних рекомендацій, а також виходячи з вирішення конкретного завдання забезпечення якості проведення занять в ЛПЛЗТ було виділено 17 показників, які згруповані в 3 функціональних блоки: організація уроку; оцінка діяльності викладача; робота учнів на занятті.
У доповіді розглядається досвід використання розглянутої системи візуального моніторингу в ЛПЛЗТ та проблеми, які було вирішено у ході експлуатації системи.
Досвід використання розглянутої системи підтвердив її

84 ефективність для вирішення завдання забезпечення якості проведення занять. Запропонована система проста в експлуатації і не потребує значних коштів і додаткових обчислювальних ресурсів. В подальшому планується розширити функції системи і розробити додаткові форми
інтерфейсу для фіксації результатів оцінки проведення занять на основі комплексного та аспектного аналізів.
Список використаних джерел:
1.
Агєєва О.
Можливості використання систем відеоспостереження у діяльності ПТНЗ [Текст] / О.О. Агєєва,
Т.С. Бондаренко // Професійно-технічна освіта. - 2015. - № 1. - С. 6-9.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ЯК
ВАЖЕЛІВ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Марина Гінтер,
методист
Дніпродзержинського вищого професійного училища,
Інна Мартинова,
викладач спецтехнології
Дніпродзержинського вищого професійного училища
Останнім часом значно підвищилися вимоги до обсягу, рівня знань та умінь кваліфікованих робітників. Тому використання електронних засобів навчання, а саме застосування мультимедійних презентацій, електронного тестування, відеороликів для подачі навчального матеріалу допоможе зробити навчання доступним, гнучким, швидко реагуючим, потрібним при підготовці кваліфікованих робітників.
Для організації роботи над електронними засобами навчання в
Дніпродзержинського ВПУ організована робота творчих лабораторій.
Один із напрямків – застосування мультимедійних презентацій, які дають змогу організувати навчання при якому учні набувають знання в процесі планування та використання практичних завдань – проектів. Основна мета – надання учням можливості самостійного придбання знань в процесі вирішення практичних завдань або проблем, які вимагають інтеграції знань з різних предметних областей.
Пропоную переглянути фрагмент проекту на тему «Безпечні умови застосування з'ємних вантажозахватних пристроїв» в презентації широко застосовується гіперпосилання з поясненням термінів а також застосування інноваційних технологій на виробництві.

85
ВАНТАЖ
ЗВЗП

це пристрої, які з’єднують вантаж з
краном і не є ні частиною вантажу, ні частиною
крана
С
т
р
о
п
З
а
х
о
п
л
ю
в
а
ч
Т
р
а
в
е
р
с
а
КРАН
Сталеві канатні стропи
(
СКС
)
Універсальний
Вітковий
Полегшений
(двопетльовий)
L=2-
10м
Кільцевий
(безкінечний)
L=5-
15м
Коефіцієнт
запасу міцності
УВАГА!
Елементи стропів
Навісна ланка
Сталевий
канат
Кінцева ланка
Коуш
Сплетенн
я
двовітковий 2 СК
трьохвітковий 3
СК
чотирьохвітковий 4 СК
Схеми стропування балок
ЗАЛІЗОБЕТОННА
БАЛКА
-
В ОБХВАТ
МЕТАЛЕВА
БАЛКА
МЕТАЛЕВА БАЛКА
-
ТРАВЕРСОЮ ІЗ
КЛІЩОВИМИ
ЗАХОПЛЮВАЧАМИ

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парно або групову роботу.
Другий напрям – це застосування електронного тестування, який дозволяє учням самостійно, додатково опрацювати навчальний матеріал, розширити свої знання з предмету. При заповненні тестів кількість спроб і час необмежено, тобто учні можуть проходити тестування в будь – який зручний для себе час, орієнтуючись на досягнення позитивного результату.

Навчальний процес побудовано так, щоб викладання спец предметів йшло попереду виробничого навчання. Тому для більш кращого сприйняття матеріалу на уроці спецтехнології учням пропонується переглянути відео фрагменти. Перед демонстрацією відео фрагменту доцільно поставити питання, на які учні повинні бути відповісти після перегляду. Таким чином учні більш уважніше переглядатимуть відео. Крім того, опрацював самостійно відеоролик допоможе краще розібратися у новому матеріалі.
ВІДЕО на тему: «Будова вантажопідіймальних кранів мостового та козлового типу»
Використання електронних засобів навчання сприяє забезпеченню підвищення рівня кваліфікації і розширення функціональних можливостей фахівця, дає можливість зацікавити учнів майбутньою професією і дати впевненість в своїй професійній компетенції, креативності і комунікативності.


86
Список використаних джерел:
1. Абашина Н. С. Розвиток ключових життєвих компетенцій через метод проектів // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико-зорієнтований збірник / Керівник авторського колективу – директор ліцею міжнародних відносин № 51
С. М. Шевцова. Науковий керівник і редактор – канд. істор. наук
І. Г. Єрмаков. – К.: «Департамент», 2003. – С. 257–258.
2. Баханов К. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. – Запоріжжя: «Просвіта»
3.
Освітні технології
/О. М. Пєхота,
А. З. Кіктенко,
О. М. Любарська та ін.; за ред. О. М. Пехоти. – К.: Видавництво
А.С.К., 2003. – 255 с.
4. Майорова І. Г. Використання методу проектів у професійній підготовці: Метод. рекомендації. – Донецьк: ІПО ІПП, 2008. – 24 с.
НАВЧАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ ЗА УМОВИ
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
Ольга Гермак, аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
Виведення освіти в Україні на рівень розвинутих світових країн, здійснюватиметься за умов впровадження інновацій у навчальний процес, зокрема у професійно-технічних навчальних закладах.
Перехід на інноваційний характер навчання передбачає серйозну роботу над створенням науково обґрунтованої педагогічної системи, вимагає спеціальних досліджень, зусиль педагогів, психологів, а також напруженої праці педагогів-практиків. У вітчизняній педагогічній літературі терміни
«інновація»,
«інноваційний процес» майже не вживалися[2].Нині ситуація змінилася. І хоча трактування цих термінів у різних авторів має суттєві відмінності, у практиці вони використовуються досить широко, що свідчить про становлення нового напряму у педагогічній науці і практиці – педагогічної інноватики.
Якщо
новація
– це
потенційно можлива зміна, то
інновація
– це
зміна реалізована, така, яка з можливості стала реальністю. Новація більшістю дослідників розглядається як зміна, що здійснюється цілеспрямовано і має прогресивну спрямованість на підвищення ефективності освіти. Часто новації пов’язуються з модернізацією.
Деякі дослідники визначають педагогічні інновації як специфічну форму передового досвіду, що має радикальний характер, містить нові рішення актуальної проблеми, дає якісно нові результати, що поширюються на освітню систему [1].
Так, більшість навчальних закладів системи ПТО працюють у

87
інноваційному режимі інформатизації, яка є необхідною умовою удосконалювання навчального процесу, тому що з її розвитком відбувається відновлення змісту і форм навчальної діяльності як педагогів, так і майбутніх фахівців. Інформатизація як інноваційний напрям в професійної підготовці майбутніх електромонтерів передбачає використання в навчальному процесі різноманітних комп'ютерних технологій.
«
Нині в системі професійно-технічної освіти найактуальнішим напрямом інформатизації є підручникотворення, що має на меті активізацію створення нового покоління підручників для ПТНЗ…»
[3], зокрема електронного підручнику для майбутніх кваліфікованих робітників електроенергетичної галузі, які у свою чергу є елементами електронного навчального ресурсу підготовки за професією електромонтера.
Інновації відбуваються у навчальному процесі підготовки майбутніх електромонтерів за умови організації і проведення нестандартних уроків, індивідуальної роботи з учнями, здійснення контролю і оцінювання досягнень учнів засобами ЕОР,тобто застосування ІК-технологій, а також проблемне і модульне навчання, науковий експеримент при вивченні нового матеріалу тощо.
Застосування педагогічних ІК-технологій обговорюються на сторінках усіх методичних газет і журналів. При цьому кожному викладачеві ПТНЗ, безумовно, очевидна доцільність застосування комп’ютерів у навчанні за професією. Найбагатші можливості представлення інформації на комп’ютері дозволяють змінювати й необмежено збагачувати зміст освіти. Виконання будь-якого завдання, вправи за допомогою комп’ютера створює можливість підвищення
інтенсивності уроку. Використання варіативного матеріалу й різних режимів роботи сприяє індивідуалізації навчання [3].
Втім, застосування сучасних навчальних інновацій має відбуватися через реформування педагогічної системи певного ПТНЗ та розроблення відповідних електронних освітніх ресурсів (ЕОР) за професією електромонтера.
Так, ЕОР є інноваційною технологією і головним вектором його застосування має бути створення та освоєння навчально-
інформаційних середовищ, які дають можливість використовувати мультимедіа, системи гіпермедіа, електронні підручники тощо;засобів комунікації (комп'ютерної мережі, телефонного, телевізійного, супутникового зв'язку для обміну інформацією);правил і навичок
«навігації» в електронному освітньому просторі; розвиток дистанційної освіти.
Інновації із застосуванням ЕОР в професійної підготовці електромонтерів мають здійснитися поетапно: проведення аналізу наявної практики та наявних у ній проблем; формування ідей - вивчення досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

88 експериментальна робота й аналіз можливої сфери застосування нововведення та подальший його розвиток і вдосконалення; творче впровадження у практику набутих результатів.
Тому, навчальний процес з підготовки електромонтерів має
інноваційну спрямованість, коли здійснюється усвідомлений пошук, вивчення і застосування нових способів і форм підвищення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх електромонтерів, а також розроблення нових форм і методів організації навчального процесу шляхом застосування ЕОР.
Таким чином, задачею запровадження навчальних інновацій у підготовці електромонтерів є формування в учнів професійно-творчих потреб, до яких слід віднести потреби креативно застосовувати свої знання, досвід і здібності у професійній діяльності, удосконалювати свою фахову підготовку не лишу впродовж навчання, а й після закінчення ПТНЗ.
Отже, як показують результати досліджень, навчальні інновації
,що створюються педагогом на заняттях, збагачують навчальну працю, формують навички творчої діяльності, допомагають реалізувати інтелектуальний потенціал кожного учня, майбутнього електромонтера. Компетенції набуті учнями самостійно та знання, які перевірені на практиці, закріплюються у пам'яті надовго, а можливість творчого підходу до навчальної діяльності та процес творення позитивно впливають на успішність майбутніх електромонтерів, підтримують їхній пізнавальний інтерес до вивчення основ обраної професії.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал