Науково-дослідний інститут публічного праваPdf просмотр
Сторінка9/9
Дата конвертації08.01.2017
Розмір5.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Висновки до розділу 3
1. Виявлено, що фінансово-банківська криза 2007-2009 рр. переконала всіх у необхідності наявності в держави, передусім через

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
147 центральні банки, потужних і дієвих правових та адміністративних важелів впливу на банківську систему – як для захисту економічних
інтересів самої держави, так і для захисту заощаджень простих громадян.
2. Криза засвідчила неефективність принципів Базельських угод
(Базель І та Базель ІІ), через що 2012 року було прийнято наступну угоду – Базель ІІІ. Сутність її полягає в підвищенні якості та обсягу, прозорості та вдосконалення структури банківського капіталу, у посиленні протидії ризикам капіталу і стимулюванні заходів щодо створення резервних буферів (запасів) капіталу. Виходячи з цього, у лютому 2012 р. комісія ЄС заснувала групу експертів для вивчення можливих реформ у структурі банківського сектору ЄС, яка розробила зміни і доповнення до чинних нормативно-правих актів у сфері банківської системи, які мають забезпечити структурну реформу
Європейської банківської системи. У червні 19 червня 2015 р. пропозиції комісії щодо структурних заходів поліпшення стійкості кредитних інститутів ЄС були прийняті інституціями ЄС, вони направлені на зміцнення фінансової стабільності, захист бізнесу та депозитів, недопущення комерційними банками потенційно ризикованих торгових операцій; обмеження, визначені в них, будуть застосовуватися тільки до великих банків або таких, які мають важливе значення чи обслуговують визначені обсяги торговельної діяльності.
3. Метою реалізації цих пропозицій є зниження надмірних ризиків
і запобігання швидкому зростанню балансу в результаті банківської діяльності, вони встановлюють захисні інститути, забезпечують фізичних і юридичних осіб від втрат. Ноу-хау в реалізації зазначених пропозицій – те, що крім ліцензування центральними банками банківська діяльність буде підлягати оцінюванню ризиків, якщо
Центральний банк вважає, що існує надмірний ризик, який може завдати шкоди банківській системі, то стосовно них будуть засовуватися адміністративні заходи або вимоги збільшення власних основних гарантій. Європейський банківський союз пропонує запровадити превентивний підхід до діяльності центральних банків у сфері попередження фінансово-економічних криз;
4. Ефективним чинником запобігання фінансово-банківським кризам є запропоноване в США Правило Волкера, яке забороняє

148
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд банкам заробляти на спекуляціях (банкам забороняється здійснювати торгівлю цінними паперами за рахунок власних коштів), діяльність банків на біржі тепер може відбуватися лише в інтересах клієнтів, проте європейські центральні банки поки не готові перейти на такі жорсткі стандарти своєї діяльності, оскільки це призводить до зниження ділової активності, змін у структурі банків. Ігнорувати
Правило Волкера Європейська банківська система буде недовго, політика жорсткого адміністрування центральними банками є необхідною і корисною для Європейської спільноти, і тому рішення про «закручування гайок» у загальноєвропейських та національних юрисдикціях країн-учасниць ЄС – це лише питання часу.
5. Зроблено висновок, що Європейський центральний банк, національні центральні і банки країн-учасниць ЄС та НБУ мають зробити такі висновки з грецької кризи: 1) центральні банки не мають зловживати допомогою МВФ; 2) центральні банки мають бути не тільки незалежними від урядів, а також повинні мати право впливати на них і парламент, щоб забезпечити виконання Маастрихтських угод
(3% ВВП – для бюджетного дефіциту, 60% ВВП – для сукупного боргу) не припускати зловживань парламентом і урядом соціальними бюджетними стандартами та великого оподаткування бізнесу;
3) центральні банки мають стимулювати розвиток виробничого бізнесу з високим рівнем доданої вартості; 4) керівники центральних банків мають бути незалежними і мати можливість критикувати урядовців- популістів; 5) керівники центральних банків мають право звертатися до правоохоронних атикорупційних органів з вимогою вжиття заходів до корупціонерів; 6) керівництво центральних банків зобов’язане займатися роз’яснювальною роботою серед населення щодо банківської грамотності, домагатися введення відповідних навчальних курсів у середніх школах і ВНЗ; 7) національні банки мають розуміти, що вони вступили в нову еру конкуренції, їх безумовна монополія на ліцензування банківської діяльності і випуск валюти минає, адже неухильно набирає популярності «незалежна» децентралізована банківська і валютна система «Біткойн».
6. Доведено, що Національний банк України відіграє провідну роль у євроінтеграційному процесі України як ключовому пріоритеті зовнішньої політики України, який сприяє забезпеченню всебічного

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
149 входження України до європейського політичного, економічного та правового простору, модернізації економіки, покращенню технологічного потенціалу, залученню іноземних інвестицій і новітніх технологій, створенню нових робочих місць, підвищенню конкурентної спроможності вітчизняного товаровиробника, виходу на світові ринки, насамперед на ринок ЄС, шляхом приведення банківської системи
України відповідно до норм і стандартів ЄС, та виконання інших заходів.
7. Виявлено, що Національний банк України не пасивно здійснює приведення свого адміністративно-правового статусу до європейських стандартів, а активно бере участь у їх адаптації до чинних в Україні суспільних відносин. З метою використання кращих європейських практик банківської діяльності для підвищення ефективності своєї роботи ним упроваджуються заходи щодо залучення зовнішньої допомоги Європейського Союзу як у рамках проектів технічної допомоги ЄС у сфері фінансових послуг, так і за допомогою
інструменту інституційної розбудови ТАІEХ, поглибленого діалогу з
Європейським центральним банком.
8. НБУ з метою приведення свого адміністративно-правового статусу до стандартів ЄС тісно взаємодіє з фінансово-банківськими
інституціями ЄС з метою досягнення покрокових завдань адаптації: з
Генеральним директоратом з економічних та фінансових питань
(гарантування стабільного функціонування економічно-грошового обігу незалежно від показників стабільності економіки, виявлення економічних і фінансових проблем на ранній стадії; підтримання економічного зростання і стабільності у глобальному вимірі); з
Генеральним директоратом з сусідства та переговорів щодо розширення (усунення усіх можливих, зокрема і фінансово- банківських, кордонів між країнами ЄС і країнами-сусідами, зокрема
Україною, шляхом надання допомоги для досягнення показників
«Копенгагенських критеріїв»).
9. Виявлено, що Національний банк України активно залучається до підготовки та виконання планів євроінтеграції, утверджених Урядом
України на основі міжнародних договорів, ратифікованих Верховною
Радою: плану імплементації Директиви 2006/126/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 року про створення спільної транспортної політики безпеки дорожнього руху і вільного

150
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд пересування осіб; плану імплементації Директиви 98/84/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 року про правовий захист послуг, що базуються на імплементації європейських норм стосовно забезпечення заходів протидії застосуванню незаконних пристроїв, що надають несанкціонований доступ до захищених послуг; плану імплементації Директиви № 2000/31/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. щодо врегулювання відносин у сфері підприємницької діяльності, що здійснюється за допомогою електронних пристроїв, урегулювання порядку використання електронного цифрового підпису в електронній торгівлі; плану
імплементації Регламенту (ЄС) №223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009 року щодо статистики.
10. Зроблено висновок, що НБУ є не просто виконавцем запроваджених урядом євроінтеграційних вимог, але й на рівні з урядом України, центральними банками країн-учасниць ЄС та іншим організаціями європейського співробітництва аналізує, збирає, розробляє та знаходить шляхи оптимального вдосконалення адаптації.
11. Відповідно до проекту ЄС «Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору» НБУ здійснює правочини, пов’язані зі статистичною, аналітичною та оперативною роботою із застосуванням інформаційно-комунікаційних засобів і технологій. Звичайно, це значно полегшить процес гармонізації державної статистики зі статистичною системою ЄС.
12. З метою впровадження в Україні програми Twinning як особливого виду технічної допомоги ЄС та програми обміну досвідом між державними службовцями України і держав-членів ЄС, забезпечення створення Адміністративного офісу програми Twinning для здійснення організаційного, методичного й іншого забезпечення її реалізації Президентом України було постановлено Указ від 6 жовтня
2005 року № 1424, де було визначено основні питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні.
13. Зроблено висновок, що активна участь НБУ в розробленні та впровадженні євроінтеграційних норм і стандартів безумовно є позитивною надбанням. Однак таке стрімке впровадження нових реформ має й негативний момент: непідготовлена та слабка економіка
України, перевантажена нововведеннями та непритаманними для

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
151 структури свого фінансового сектору новими сегментами ринку, може не впоратись з таким тиском і ще більше втягне себе в коло економічних проблем.
14. Доведено, що підхід НБУ до розмежування на сегменти банківської системи з метою розроблення окремих методів підготовки до нововведень для кожного сегмента є правильним, адже стратегія реформування банківської системи та організаційна трансформація
НБУ як частина стратегії реформування банківської системи є актуальним питанням сьогодення.
15. Виявлено, що НБУ у процесі централізації внутрішньо- організаційної діяльності дійсно може домогтися зменшення втрат своїх матеріальних і трудових ресурсів, однак така централізація має і негативний момент, адже деталі та сегменти централізованих напрямків будуть залишені поза увагою через фокусування лише на вирішенні макропроблем.
16. Доведено, що стратегія централізації управлінь НБУ, скорочення кваліфікованих спеціалістів та часткова ліквідація територіальних управлінь може значно погіршити якість виконання функцій та завдань на місцях.
17. Адміністративна процедура оптимізації штатної структури
Національного банку України здійснюється адміністрацією банку з метою структуризації процесу, однак повністю ігнорується сама сутність процедури – не враховуються права, свободи та законні
інтереси фізичних і юридичних осіб. Нацбанком лише розробляються стратегії, плани та заходи, однак випускається суть проведення адміністративних процедур.
18. Виявлено, що спеціалізація внутрішньоорганізаційних послуг у системі НБУ (аутсорсинг) є необхідною умовою для гармонійної
євроінтеграції Центрального банку України до центральних банків країн-учасників ЄС, відповідно Центрбанком розроблено узагальнені програми та стратегії, в яких аутсорсинг постає одним із сегментів.
19. Доведено, що оптимізація штатної структури Національного банку України з метою адаптування адміністративно-правового статусу
НБУ до європейських стандартів центральних банків країн-учасниць
ЄС є необхідною для виконання євроінтеграційних вимог, однак при цьому не мають порушуватися права і законні інтереси працівників.

152
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд
В И С Н О В К И
1. Визначено межі адміністративно-правового регулювання діяльності центральних банків країн-учасниць Європейського Союзу, які окреслюються публічними діями Європейського центрального банку і центральних банків щодо надання публічною адміністрацією цих банків специфічних адміністративних послуг, застосування адміністративних санкцій до комерційних банків та притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб, виконання інших заходів на основі реалізації норм адміністративного права з метою забезпечення стабільності цін, національної та євро валют тощо.
2. Доведено, що адміністративно-правовий статус Європейського центрального банку – це сукупність ознак, які визначають адміністративні аспекти його місця і ролі в банківській системі ЄС та
Європейського Союзу в цілому; він установлюється основоположними та спеціальними нормативно-правовими актами ЄС і складається з обсягу та характеру спеціальної правосуб’єктності, завдань, обов’язків, прав, гарантій незалежності, контрольних повноважень і права застосовувати адміністративні санкції з метою забезпечення уведення та регулювання використання єдиної валюти євро, підтримки купівельної спроможності і стабільності цін в ЄС.
3. З’ясовано, що складовими аналізованих засад є: грошово- кредитна політика та валютна політика, базовий та спеціальні
(адміністративні) принципи діяльності, непрямі адміністративні засоби забезпечення стабільності цін, національної та євро валют, пристосовані до вимог адміністративно-правового забезпечення діяльності ЄЦБ і центральних банків країн-учасниць ЄС правила регулювання грошово-кредитної політики; при цьому виявлено, що правило Тейлора є провідним у сучасних умовах, за допомогою якого здійснюється грошово-кредитна політика.
4. Зроблено висновок, що правосуб’єктність центральних банків країн-учасниць ЄС має тривалу і повчальну історію (Англія, Франція,
ФРН, Італія, Португалія) і характеризується тим, що деякі з них є провідними світовими фінансовими центрами (ФРН, Англія, Франція), їх обов’язки і права законодавчо прописані в законодавстві ЄС та відповідних законодавствах суверенних держав, їх формальними

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
153 засновниками є відповідні держави, які здійснюють їх фінансування за рахунок державного бюджету, що дозволяє утримувати штат високооплатних співробітників (близько 1000 осіб), проте в межах своєї компетенції вони є незалежними від усіх гілок влади та мають за основну мету забезпечення стабільності цін і національної чи євро валют.
5. Доведено, що адміністративний обов’язок центральних банків країн-учасників Європейського Союзу – це передбачені міжнародними договорами та національним законодавством для Європейського центрального банку та національних європейських банків вид і міра необхідної поведінки, якої потрібно їм дотримуватися в інтересах громадян, національних держав та Європейської спільноти в цілому з метою забезпечення фінансової стабільності, сприяння розвитку економіки та ін.
6. Зроблено висновок, що адміністративні права ЄЦБ – це складне юридичне явище, яке включає в себе права на чужі дії (передусім національних центральних банків, урядів країн-учасниць ЄС, комерційних банків) і полягає в законодавчо оформленій основоположними документами ЄС можливості привести в дію апарат міждержавного примусу (застосування адміністративних санкцій, адміністративно-запобіжних і заходів адміністративного припинення) щодо тих зобов’язаних осіб, які порушують правила існування єдиної банківської системи ЄС, з метою забезпечення стабільності цін і сприяння розвитку економіки ЄС.
7. Доведено, що Європейський центральний банк, національні центральні й банки країн-учасниць ЄС та НБУ мають зробити такі висновки із грецької кризи: не зловживати допомогою МВФ; займати більш активну позицію щодо вимог до урядів і парламентів для забезпечення виконання Маастрихтських угод (3% ВВП – для бюджетного дефіциту, 60% ВВП – для сукупного боргу); не припускати зловживання парламентом і урядом соціальними бюджетними стандартами й уведення значного оподаткування для виробничого бізнесу з високим рівнем доданої вартості; керівники центральних банків повинні мати право протидіяти урядовцям- популістам, звертатися до атикорупційних органів, займатися роз’яснювальною роботою серед населення щодо банківської грамотності, домагатися введення відповідних навчальних курсів у

154
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд середніх школах і ВНЗ та розуміти, що вони вступили в нову еру конкуренції, їх безумовна монополія на ліцензування банківської діяльності і випуск валюти минає, адже неухильно набирає популярності альтернативна, «незалежна» децентралізована банківська
і валютна система «Біткойн».
8. Зроблено висновок, що в цілому адаптування адміністративно- правового статусу Національного банку України до стандартів центральних банків країн-учасниць ЄС є правильним і позитивним для економіки України. Співробітництво України та НБУ з ЄС, з центральними банками країн-учасниць ЄС, організаціями, комітетами,
іншими європейськими установами є також позитивним. Адже тісний зв’язок із безпосереднім засновником європейських процесів та учасниками євроінтеграції дає можливість краще проаналізувати й опрацювати найбільш оптимальні шляхи адаптації власного сектору економіки до європейських стандартів і вимог. Однак на практиці
інколи ухвалюються швидкі та невиважені рішення, ігнорується необхідність поетапного введення й аналізу кожного окремого сегменту адаптування, певного часового пристосування нововведень до економіки України.
9. Доведено, що адміністративні процедури у сфері приведення адміністративно-правового статусу Національного банку України до стандартів центральних банків країн-учасниць Європейського Союзу – це послідовність стадій, етапів і дій центрального офісу та управлінь
НБУ, установлених законодавством України та індивідуальними адміністративними актами (законами України, постановами НБУ, постановами і розпорядженнями КМУ) стосовно розв’язання конкретних питань приведення функцій, структури та внутрішньоорганізаційної діяльності НБУ до стандартів центральних банків країн-учасниць ЄС. Виявлено, що до основних адміністративних процедур адаптування адміністративно-правового статусу НБУ до
європейських стандартів центральних банків країн-учасниць ЄС належать: 1) адміністративна процедура оптимізації штатної структури
Національного банку
України;
2) адміністративна процедура централізації структури
Національного банку
України;
3) адміністративна процедура спеціалізації (аутсорсингу) внутрішньо- організаційних послуг у системі Національного банку України.

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
155
Л І Т Е Р А Т У Р А
1.
Буряк О. Світова фінансова криза та її вплив на банківську систему
України / О. Буряк // Збірник наукових праць. “Ефективність державного управління”. – 2013. – Вип. 34. – С. 320-325.
2.
Ріст цін в Україні у 2015 році сягне 30% // BUSINESSUA. – 2015. –
Режим доступу: http://businessua.com/produkti- harchuvannya/17155rist-cin-v-ukraini-u-2015-roci-dosyagne-30.html
3.
The Greek Crisis // GREEKCRISIS. – 2015. – Режим доступу: http://www.greekcrisis.net
4.
Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони:
Розпорядження Кабінетe Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р. // Офіційний вісник України офіційне видання від 03.10.2014, стор. 178, стаття 2197.
5.
Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020": Указ Президента
України від 12 січня 2015 р. № 5 // Офіційний вісник Президента
України від 20.01.2015, № 2, стор. 14, стаття 154 6.
Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до
2020 року: Постанова Правління Національного банку України від
18 червня 2015 р. № 391: [Електронний ресурс] // Офіційний веб- сайт Верховної Ради України. – 2015. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15 7.
Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2011-2015 рр.:
Постанова загальних зборів Національної академії правових наук
України від 24 вересня 2010 року №14-10: [Електронний ресурс] //
Національна академія правових наук України. – 2015. – Режим доступу: http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/Priorytetni_napryamy.pdf
8.
Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права:
Розглянуті та схвалені відділеннями Національної академії правових наук України. – Харків: «Право», 2014. – 304 с.
9.
Білоглазова Н.О. Публічні обов’язки центральних банків країн- учасників Європейського Союзу: [Електронний ресурс] /
Н. О. Білоглазова // Матеріали науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми правознавства». – К. : Інститут права та

156
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд суспільних відносин Університету «Україна», 2013. – Режим доступу : http://law-property.in.ua/conference-materials/469 10.
Білоглазова Н.О. Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасників Європейського Союзу: категорійна характеристика / Н.О. Білоглазова // Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ : Матеріали круглого столу. Збірник наукових праць / 14 травня 2015 р. – К. : Нац. акад. внутр. справ,
2015. – С 42−45 11.
Білоглазова Н.О. Зміст адміністративно-правового регулювання діяльності центральних банків країн-учасників Європейського
Союзу / Н.О. Білоглазова // Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення :
Матеріали другої звітної Міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових праць / 5 березня 2015 р. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 48−51 12.
Білоглазова Н.О Адміністративно-правовий статус національного банку України в контексті європейської інтеграції / Н.О. Білоглазова
// Адміністративне право і процес. – 2014. – № 3 (9). − С. 119-124.
13.
Глушко А.В. Финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14 /
А.В. Глушко. — Москва, 2008. — 214 с.
14.
Угода про асоціацію між Україною і Європейськими Союзом:
[Електронний ресурс] // Урядовий портал. – 2015. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631 15.
Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн: підручник /
П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей. – Київ: Алерта, 2010. –
586 с.
16.
Банківська криза: [Електронний ресурс] // Національний банк
України.

2014.

Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=6 70B85148F4A200ED53F74237544868E?art_id=123133&showTitle=tru e
17.
Edicion N. Derecho administrative / Novena Edicion. – Madrit: Tecnos,
2013. – 956 p.

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
157 18.
Центральний банк і грошово-кредитна політика. навчальний посібник / за ред. Косової Т. Д. , Папаіки О. О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.
19.
Полагнин Д.Д. Эволюционные особенности развития центральных банков: теоретический поход: [Електронний ресурс] / Дмитрий
Дмитриевич Полагнин // SIBAC. – 2014. – Режим доступу : http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6760-2013-03-08-07-
58-00 20.
Адміністративне право України : підручник / [Галунько В. В.,
Олефір В. І., Гридасов Ю. В., Іванищук А. А., Короєд С. О.] –
Херсон : ХМД, 2013. – Т.1 : Загальне адміністративне право.
Академічний курс. – 393 с.
21.
Оксінь В.Ю. Адміністративно-правове регулювання банківської системи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Віталій
Юрійович Оксінь; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – 16 с.
22.
Дроботя Я.А. Центральні банки: погляд у минуле / Я.А. Дроботя //
Економіка та підприємництво. – 2013 р. – № 2 (71). – С. 203-211.
23.
Banking Supervision: [Електронний ресурс] // European Central Banks.

2013.

Режим доступу: https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
24.
Legal framework: [Електронний ресурс] // European Central Banks. –
2014.

Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/html/index.en.html
25.
The European Central Bank (ECB): [Електронний ресурс] // EUR-Lex.

2014.

Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=uriserv:o10001 26.
Independence: [Електронний ресурс] // European Central Banks. –
2014.
– Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/ independence/html/index.en.html
27.
Bank of Greece: [Електронний ресурс] // BG. – 2014. – Режим доступу: http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/default.aspx
28.
EU treaties: [Електронний ресурс] // European Union. – 2014. – Режим доступу: http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_en.htm
29.
29.Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної

158
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони // Офіційний вісник України від 26.09.2014, № 75, том 1, стор. 83, стаття 2125.
30.
Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони:
Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII // Відомості
Верховної Ради, 2014, № 40, ст.2021 31.
"Ратифікація на марші" – перелік держав, що гальмують угоду з
Україною, зменшується: [Електронний ресурс] // Європейська правдаhttp://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/07/9/7035732/. –
2015.

Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/07/9/7035732/
32.
European System of Central Banks: [Електронний ресурс] // Banco de
Portugal
Euro
Susten.

2014.

Режим доступу: http://www.bportugal.pt/EN-
US/OBANCOEOEUROSISTEMA/SISTEMAEUROPEUDEBANCOS
CENTRAIS/Pages/default.aspx
33.
Banque de France: [Електронний ресурс] // BF. – 2014. – Режим доступу: https://www.banque-france.fr/en/home.html
34.
Deutshe Bunesbank: [Електронний ресурс] // BF. – 2014. – Режим доступу: https://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/statistics.html
35.
Gesetz über die Deutsche Bundesbank: [Електронний ресурс] // BF. –
2014.

Режим доступу: https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Auf gaben_und_Organisation/gesetz_ueber_die_deutsche_bundesbank.pdf?_
_blob=publicationFile
36.
Narodowy Bank Polski: [Електронний ресурс] // NBP. – 2014. –
Режим доступу: http://www.nbp.pl
37.
Konstytucja rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.:
[Електронний ресурс] // SEJM. – 2014. – Режим доступу: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
38.
Národná banka Slovenska j: [Електронний ресурс] // NBS. – 2014. –
Режим доступу: http://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka
39.
Lietuvos bankas: [Електронний ресурс] // LB. – 2014. – Режим доступу: https://www.lb.lt

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
159 40.
Social status: [Електронний ресурс] // Encyclopedia Britannica. – 2014.
– Режим доступу: http://www.britannica.com/topic/social-status
41.
Новий тлумачний словник Української мови: [у трьох словах
200 000 слів] // укладачі: Василь Яременко, Оксана Сліпушко. –
К. Аконіт, 2008. – Т. 2. – 928 с.
42.
Популярна юридична енциклопедія / кол. авт. В.К. Гіжевський,
В.В. Головко, … В.С. Ковальський (кер.) та ін. – К. : Юрінком Інтер,
2003. – 528 с.
43.
Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: "Укр. енцикл.", 2001. — Т. 3: К - М. 792 с.
44.
Автореферати дисертацій: [Електронний ресурс] // Національна бібліотека імені В.І. Вернадського. - Режим доступу: http://irbis- nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21
DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=
45.
Дюкарєв В. П. Адміністративно-правовий статус Державного комітету фінансового моніторингу України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. П. Дюкарєв ; Харк. нац. ун-т внутр. справ.
— Х., 2010. — 20 с.
46.
Янюк Н.В. Адміністративно-правовий статус посадової особи: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н.В. Янюк ; НАН
України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 17 с.
47.
Авторгов А.М. Адміністративно-правовий статус державного виконавця: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.М.
Авторгов ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 17 с.
48.
Дідич О.В. Адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами: aвтореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Дідич ;
Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 19 с.
49.
Аністратенко Ю. І. Адміністративно-правовий статус працівника державної контрольно-ревізійної служби України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. І. Аністратенко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2011. — 19 с.
50.
Мазуренко В. Проблеми формування комунітарного страхового ринку ЄС //В. Мазуренко // МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. – 2012. -
№ 38/39. – 45-50.

160
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд
51.
Солодкіна О.В. Поняття і значення банківського нагляду в системі правового регулювання банківської діяльності / О.В.Солодкіна //
Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. – 2004. – № 62-64. – С. 125-128.
52.
Балдич Н. Інституційні основи європейської системи регулювання та нагляду за фінансовими ринками / Наталія Балдич // ВІСНИК
НАДУ. – 2013. - № 13. – С. 148-155.
53.
Костя Д.В. Інституційний механізм фінансового нагляду в
Європейському Союзі: презентація / Д.В. Костя // Чернівці:
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2013. -
22 c.
54.
Система центральних банків та Європейського Центрального банку
// Верховна рада України. – 2014. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_681 55.
Мірошниченко О.А. Банківське право в Європейському Союзі і
Україні: порівняльно-правовий аналіз / О.А. Мірошніченко,
М.В. Сенаторов, С.В. Сенаторова. – К. : Міністерство юстиції
України, 2014. – 340 с.
56.
Прокопенко В.Ю. Теоретичні основи функціонування платіжних систем / В.Ю. Прокопенко // 2014. – Режим доступу: http://www.office-metodist.com.ua/e- commerce/resource.php?id=710&rus=rus
57.
Banka D’Italia: [Електронний ресурс] // BI. – 2014. - Режим доступу: https://www.bancaditalia.it/homepage/index.html?com.dotmarketing.htm lpage.language=1 58.
National Bank of Romania: [Електронний ресурс] // BNR. – 2014. -
Режим доступу: http://www.bnr.ro/National-Bank-of-Romania-
1144.aspx
59.
Щодо інтеграції банківської системи України до банківської системи Європейського Союзу: аналітична записка: [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень.- 2014. –
Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/777/
60.
Закон України «Про Національний банк України» // Відомості
Верховної Ради України, 1999, № 29, ст.238 61.
Грошово-кредитна політика: [Електронний ресурс] // Національний банк
України.

2014.

Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
161 62.
Рогач О.І. Грошово-кредитна політика Європейського центрального банку: [Електронний ресурс] / О.І. Рогач // WESTUDENTS. - 2014. -
Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/98867-groshovo- kreditna-poltika-vropeyskogo-tsentralnogo-banku.html
63.
Моисеев С.Р. Трансмиссионный механізм денежно-кредитной политики / С.Р. Моисеев // Финансы и кредит. − 2002. − № 18 (108).
− С. 38–51.
64.
Валютна політика національного банку: [Електронний ресурс] //
KYRATOR.
-
2014.
-
Режим доступу: http://kyrator.com.ua/index.php?o
65.
Ільяс А.А. Грошово-кредитна політика: навчальний посібник /
А.А. Ільяс. – 2-е вид., Стереотип. – Алмати: НДЦ, 2009. – 116 с.
66.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник // под ред. Л. Н. Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : Финансы и статистика. 1. 1994. – 588 с.
67.
Валютна політика держави: [Електронний ресурс] // IFREESTORE. -
2014. – Режим доступу: http:// ifreestore.net/153/39/
68.
Центральний банк і грошово-кредитна політика: термінологічний словник: [Електронний ресурс] // LEV.KLIOBA. – 2014. – Режим доступу: http://lev.klioba.com/direct.htm
69.
Monetary policy instruments: [Електронний ресурс] // European Central
Banks.

2014.

Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/operational/html/index.en.html
70.
Право Європейського Союзу: підручник / за ред. В. І. Муравйова. –
К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.
71.
Пшик Б.І. Державне регулювання фінансово-кредитної діяльності: моделі, принципи, напрями вдосконалення: [Електронний ресурс] /
Б.І. Пшик // FKD.KHIBS. – 2009. – Режим доступу: http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2009_2/R4/1.pdf
72.
Д’яконова І.І. Державне регулювання банківської діяльності: вивчення моде- лей, обґрунтування категорійного апарату / І. І.
Д’яконова // Вісник УАБС. – 2007. – № 2 (23) – С. 9–16. 2.
73.
Burghof, Hans-Peter. Eigenkapitalnormen in der Theorie der
Finanzintermeditation. – Berlin: Duncker&Humbolt, 1998. – 311 s.
74.
Щеглюк М. Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики
європейського центрального банку // Максим Щеглюк //
ЕКОНОМIСТ. – 2014. – №11. – С. 10-13.

162
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд
75.
Ципрас пожаловался на отказ кредиторов принять предложения
Греции по реформам: [Електронний ресурс] // Финансы. – 2015. –
Режим доступу: http://lenta.ru/news/2015/06/24/greececipras/
76.
Щодо вирішення грецької кризи знайдено компроміс: [Електронний ресурс]
//
FORBES.

2015.

Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/news/1398107-shchodo-virishennya-greckoyi- krizi-znajdeno-kompromis
77.
Сомик А. Економічні та наукові дослідження в центральних банках /
Анжеліка Сомик, Вікторія Плачинда // ВІСНИК НБУ. – квітень
2013. – С. 9-14.
78.
Legal framework of the euro system and the European system of Central
Banks: [Електронний ресурс] // European Central Banks. – 2014. –
Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ legalframeworkeurosystemescb2014en.pdf
79.
Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. посіб.
/ Н.І. Патика. – К. : Знання, 2012. – 566 с.
80.
Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник. – К.: Атіка,
2008. – 582 с
81.
Киреев А.П. Международная экономика: учебное пособие /
А.П. Киреев. – М. , 1997. – 416 с.
82.
Основи економічної теорії / С. В. Мочерний[та ін.]; ред.
С.В. Мочерний, О. А. Устенко. – К.: Академія, 1998. - 255 с.
83.
Фрідмен М. Капіталізм і свобода. Нью-Йорк, 1982: [Електронний ресурс]
//
Економіка.

2014.

Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/economika-8/105.htm
84.
McCallum Rule: [Електронний ресурс] // INVESTOPEDIA. – 2014. –
Режим доступу: http://www.investopedia.com/terms/m/ mccallum_rule.asp
85.
Taylor's Rule: [Електронний ресурс] // INVESTOPEDIA. – 2014. –
Режим доступу: http://www.investopedia.com/terms/t/taylorsrule.asp
86.
Bernanke B. Deflation: Making Sure "It" Doesn't Happen Here / Ben S.
Bernanke: [Електронний ресурс] // The Federal Reserve Board. – 2002.

Режим доступу: http://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/SPEECHES/2002/200211 21/default.htm
87.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун. –
Харків: Консум, 2001. – 656 с.

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
163 88.
Європейський центральний банк: організаційне пристрій, мети діяльності та
інструменти грошово-кредитної політики:
[Електронний ресурс] // STUDME. – 2014. – Режим доступу: http://studme.com.ua/1953111710582/bankovskoe_delo/evropeyskiy_tse ntralnyy_bank_organizatsionnoe_ustroystvo_tseli_deyatelnosti_instrume nty_denezhno-kredit.htm
89.
Європейська система центральних банків і Європейський центральний банк: [Електронний ресурс] // Зовнішньоекономічна діяльність.

2014.

Режим доступу: http://readbookz.com/pbooks/book-39/ua/chapter-2004/
90.
Executive Board: [Електронний ресурс] // European Central Banks. –
2015. – Режим доступу: http://executiveboard.wfp.org/
91.
Governing Council: [Електронний ресурс] // European Central Banks. –
2015.

Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/eb/html/index.en.html
92.
Договір про заснування Європейської Спільноти від 25 березня
1957 р.: [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2015. –
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_017 93.
legal entity: [Електронний ресурс] // Encyclopedia Britannica. – 2014. –
Режим доступу: http://www.britannica.com/search?query=legal%20entity
94.
Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. — К.: МАУП,
2003. — 240 с.
95.
Лютіков П.С. Юридичні особи-суб’єкти адміністративного права: оновлені підходи до класифікації / П.С. Лютіков // Вісник
Запорізького національного університету. – 2011. – № 1. – C. 132-
148 96.
Походження та розвиток центральних банків: [Електронний ресурс]
//
Гроші
і кредит.

2015.

Режим доступу: http://readbookz.com/book/108/2794.html
97.
Історія виникнення й розвитку банку: [Електронний ресурс] //
Банківська справа: підручник / за ред. Г.Н. Бєлоглазова, Л.П.
Кроливецкой. – М.: Фінанси і статистика, 2006. – Режим доступу: http://ua-referat.com/%D0%86 98.
Булгакова С.О. Казначейська система виконання бюджету //
С.О. Булгакова. – К.: Атіка, 2005.– 200 с.

164
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд
99.
История создания Банков: [Електронний ресурс] // Биржевой лидер: энциклопедия. – 2010. – Режим доступу: http://www.profi- forex.org/wiki/istorija-sozdanija-bankov.html
100.
Походження центральних (емісійних банків) та їх сутність:
[Електронний ресурс] // Банківське право. – 2012. – Режим доступу: http://lppl.kiev.ua/pravoviy-status/91-pohodzhennja-centralnih-emsjnih- bankv-ta-h-sutnst
101.
Ніконенко У.М. Грошово-кредитна політика німеччини як провідного члена ЄС / У.М. Ніконенко // Економіка і організація поліграфії. – 2007. – 2 (12) – С. 101-108.
102.
Banque centrale du Luxembourg: [Електронний ресурс] // BCL. –
2014. – Режим доступу: http://www.bcl.lu/en/index.php
103.
Österreichische Nationalbank: [Електронний ресурс] // ON. – 2014. –
Режим доступу: https://www.oenb.at/fonds
104.
Banka Slovenije: [Електронний ресурс] // BS. – 2014. – Режим доступу: www.bsi.si/
105.
Banco de Portugal: [Електронний ресурс] // BP. – 2014. – Режим доступу: https://www.bportugal.pt/
106.
Адміністративне право України: підручник / за заг. ред.
О. М. Бандурки. – Х. : НУВС, 2004. – 524 c.
107.
Протокол про Статут Європейської системи центральних банків та
Європейського Центрального банку: [Електронний ресурс] //
Верховна Рада України. – 2014. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_681 108.
About the Bank: [Електронний ресурс] // Bank of England. – 2014. –
Режим доступу: http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/default.aspx
109.
Теорія та практика Європейського врядування: навчальний посібник
/ Л.Л. Прокопенко, О.М. Рудік, І.Д. Шумська, Н.М. Рудік. –
Д. ДРІДУ НАДУ, 2009. – 216 с.
110.
Фінансові інститути: [Електронний ресурс] // ROBOFOREX. – 2014.
– Режим доступу: http://www.roboforex.ua/beginner/start/fundamental- analysis/financial-institutions/
111.
Bank of England: [Електронний ресурс] // BE. – 2014. – Режим доступу: www.bankofengland.co.uk/
112.
Banco de España: [Електронний ресурс] // BE. – 2014. – Режим доступу: www.bde.es/bde/en/

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
165 113.
Центральный Банк Португалии: [Електронний ресурс] // Banco de
Portugal.

2014.

2014.

Режим доступу : http://muzeydeneg.ru/money/institution/centralbanks/europe-coins- centralbanks/tsentralnyiy-bank-portugalii/
114.
Czech National Bank: [Електронний ресурс] // CNB. – 2014. – 2014. –
Режим доступу : https://www.cnb.cz/en
115.
Національний банк Словаччини: [Електронний ресурс] //
MAGYAROSZAO SLOVENSKO. – 2014. – Режим доступу : http://cpkprojekt.ukrajina.sk/system/cpk_ua/bankovy_sektor/narodna_ba nka_slovenska.html
116.
Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related actsOJ C 80,
10.3.2001, p. 1: [Електронний ресурс] // The European Central Bank. –
2013.

Режим доступу : http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1341/1342/html/index.en.html
117.
Bank of Lithuania: [Електронний ресурс] // BL. – 2014. – Режим доступу : https://www.lb.lt/en_index.htm
118.
Banco de Portugal lei orgвnica: Aprovada pela Lei n.є 5/98, de 31 de
Janeiro: [Електронний ресурс] // RDMF. – 2006. – Режим доступу: http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/LegPT/BP-
Lei%20organica%202001.htm#cap1 119.
Norges Bank: [Електронний ресурс] // BL. – 2014. – Режим доступу : www.norges-bank.no/en/
120.
Галунько В.В. Адміністративно-правові відносини: [Електронний ресурс] // BL. – 2014. – Режим доступу : http://www.law- property.in.ua/articles/featured-articles/435-2014-12-17-08-00-52.html
121.
Галунько В.В. Основні інститути адміністративного права:
[Електронний ресурс] // BL. – 2014. – Режим доступу : http://www.law-property.in.ua/articles/featured-articles/464-2015-05-12-
09-10-08.html
122.
Інституційне формування та теорія організації ЄВС: [Електронний ресурс] // STUDOPEDIA. – 2014. – Режим доступу : http://studopedia.org/10-114854.html
123.
The European Central Bank’s Independence and Its Relations with
Economic Policy Makers Professor: [Електронний ресурс] / Rene Smits
// Fordham International Law Journal. – 2007. – Режим доступу :

166
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2125&context=i lj
124.
.124. Євро коштуватиме менше долара до 2018 року - дослідження банку: [Електронний ресурс] // Економічна правда. – 2007. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/11/520695/
125.
Регламент Європейського Центрального Банку (ЄС) № 2157/1999 від 23 вересня 1999 року щодо повноважень Європейського
Центрального Банку на впровадження санкцій (ЄСВ/1999/4) (OВ L
264, 12.10.1999, С. 21) [Електронний ресурс] // OLD. – 2001. –
Режим доступу: old.minjust.gov.ua/file/31154 126.
Костюченко
О.А. Банківське право: підручник.

К.:
Видавництво А.С.К., 2003. – 928 с.
127.
Sveriges Riksbank: [Електронний ресурс] / SR. – 2014. – Режим доступу : www.riksbank.se/en/
128.
Deutsche Bundesbank: [Електронний ресурс] / SR. – 2014. – Режим доступу: https://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Home/home_node.html
129.
Gesetz über die Deutsche Bundesbank: [Електронний ресурс] / SR. –
2014.

Режим доступу: https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Auf gaben_und_Organisation/gesetz_ueber_die_deutsche_bundesbank.pdf?_
_blob=publicationFile
130.
Finanzstabilitätsgesetz: [Електронний ресурс] / SR. – 2014. – Режим доступу: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/20 13/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-3-finanzstabilitaetsgesetz.html
131.
Bundesbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin): [Електронний ресурс] / SR. – 2014. – Режим доступу: https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Aufgaben/Bankenaufsicht/B
undesbank_und_BaFin/bundesbank_und_bafin.html
132.
Danmarks Nationalbank”: [Електронний ресурс] / DN. – 2014. –
Режим доступу: https://www.nationalbanken.dk/
133.
Central Bank of Bosnia and Herzegovina: [Електронний ресурс] / DN.
– 2014. – Режим доступу: www.cbbh.ba/?lang=en
134.
Наумов О.О. Криза банківської системи Україні 2008 року.
Причини, розвиток, наслідки / О.О. Наумов // 2010. – Режим

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
167 доступу: http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Economics/36590.doc
135.
Vives X. A framework for banking structural reform: [Електронний ресурс] / Xavier Vives // VOX. - 17 March 2015. – Режим доступу: http://www.voxeu.org/article/framework-banking-structural-reform
136.
Acharya V and T Yorulmazer (2007), “Too Many to Fail – An Analysis of Time-inconsistency in Bank Closure Policies”, Journal of Financial
Intermediation 16(1): 1–31.
137.
Banking structural reform (follow-up to the Liikanen report):
[Електронний ресурс] // European commission. – 2015. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/finance/bank/structural- reform/index_en.htm#maincontentSec2 138.
Cordella T and L Yeyati (2002), “Financial Opening, Deposit Insurance, and Risk in a Model of Banking Competition”, European Economic
Review 46: 471–485.
139.
Базель ІІІ: [Електронний ресурс] // INSIDERS. – 2013. – Режим доступу: http://insiders.com.ua/spravochnik/bankovskie-terminy/bazel-
III
140.
Макшанова Т.В. Рынок структурированных финансовых продуктов в России: современный этап и перспективы развития/
Т.В. Макшанова/ / Молодой ученый. – 2013. – № 3. – С. 258–262.
141.
Медведева О. Е. Внедрение международных стандартов Базель III: плюсы и минусы [Текст] / О. Е. Медведева // Молодой ученый. –
2014. – №1. – С. 398-401.
142.
Базель III: влияние на экономический рост (обзор эмпирических исследований):
[Електронний ресурс]
/
В.М.
Усоскин,
В.Ю. Белоусова,
М.В. Клинцова.

Режим доступу : http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/usoskin_09_13.pdf
143.
«Волкер» поправит банки: [Електронний ресурс] // GAZETA.RU. –
2013.

Режим доступу : http://www.gazeta.ru/business/2013/12/11/5798621.shtml
144.
. A blueprint for macroprudential policy in the banking union:
[Електронний ресурс] // INSIDERS. – 2013. – Режим доступу: http://www.voxeu.org/article/blueprint-macroprudential-policy-banking- union
145.
Perotti E. A blueprint for macroprudential policy in the banking union /
Enrico Perotti [Електронний ресурс] // VOX. - 2012. – Режим

168
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд доступу: http://www.voxeu.org/article/blueprint-macroprudential-policy- banking-union
146.
Конкретные причины глубокого кризиса в Греции: [Електронний ресурс]
//
UAINFO.

2013.

Режим доступу: http://uainfo.org/blognews/1436010337-konkretnye-prichiny-glubokogo- krizisa-v-gretsii.html
147.
Боргова криза в Греції та досвід для України: [Електронний ресурс]
//
UAINFO.

2013.

Режим доступу: http://blogs.lb.ua/bogdan_ferens/261920_borgova_kriza_gretsii_dosvid.h tml
148.
Банковский кризис в Греции подстёгивает спрос на биткоин //
Швейцария деловая. – 2015 [Електронний ресурс] // BUSINESS-
SWISS. – Режим доступу: http://business-swiss.ch/2015/07/bankovskij- krizis-v-gretsii-spros-na-bitkoin/
149.
Farhi E and J Tirole (2012), “Collective Moral Hazard, Maturity
Mismatch and Systemic Bailouts”,The American Economic Review
102(1): 60–93.
150.
Banking reform: Do we know what has to be done?: [Електронний ресурс] / Xavier Vives // VOX. - 17 March 2015. – Режим доступу: http://www.voxeu.org/debates/banking-reform-do-we-know-what-has- be-done
151.
Базельское соглашение II: требования, перспективы // МСФО и
МСА в кредитной организации/ - Методический журнал/ – 2005. –
№ 3 152.
Європейська інтеграція України: [Електронний ресурс] //
Національний банк України. – 2015. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
153.
Національний банк України у співпраці з ЄС: [Електронний ресурс]
// Національний банк України. – 2015. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
154.
Питання підготовки та проведення засідань окремих двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС: Постанова Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 2014 р. № 700: [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – 2015. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/700-2014-п/paran5#n5 155.
План заходів Національного банку України з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: Розпорядження Національного

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
169 банку України від 16 лютого 2015 року № 62 [Електронний ресурс]
// Національний банк України. – 2015. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
156.
Directorate General for Economic and Financial Affairs (ECFIN) //
European commission/ – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm
157.
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations//
European commission/ – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/enlargement/; http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&
nodeid=10497 158.
План імплементації директив за участю НБУ: [Електронний ресурс]
// Національний банк України. – 2015. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
159.
Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of
20 December 2006 on driving licences (Recast) (Text with EEA relevance) // http://eur-lex.europa.eu/ - 2015 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0126 160.
Про схвалення розробленого Міністерством внутрішніх справ плану
імплементації Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 р. про посвідчення водія, що замінює
Директиву Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про посвідчення водія: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого
2015 р. № 114: [Електронний ресурс] // Верховна рада України. –
2015. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/114-
2015-р
161.
Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20
November 1998: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l26050 162.
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8
June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce'): [Електронний ресурс] // http://eur-lex.europa.eu/

2015.

Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/en/ALL/?uri=CELEX:32000L0031

170
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд
163.
Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів
імплементації деяких актів законодавства ЄС: Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 162-р. :
[Електронний ресурс] // Верховна рада України. – 2015. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/162-2015-р
164.
Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the
Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing
Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities,
Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and
Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the
Statistical Programmes of the European Communities): [Електронний ресурс] // EUR-LEX.EUROPA. – Режим доступу: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R0223 165.
Про схвалення розроблених Державною службою статистики планів
імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері статистики» від 04.06.2015 № 564-р.: Розпорядження Кабінету Міністрів
України: [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – 2015.
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/564-2015-р
166.
Технічна допомога ЄС: [Електронний ресурс] // Національний банк
України.

2015.

Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
167.
Введение Таксономии МСФО XBRL (IFRS XBRL) – шаг вперед на пути к внедрению Всемирного стандарта финансовой отчетности
(XBRL-МСФО). анализ в контексте Евроинтеграции: [Електронний ресурс]
//
BR
AG.

2015.
Режим доступу: http://finrep.kiev.ua/download/ifrs_18may11_mskopowski_ru.pdf
168.
Акуленко Л.В. Перші результати використання Twinning /
А.В. Акуленко // 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2009-02/09alvpsp.pdf
169.
Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні»:
Указ Президента України від 6 жовтня 2005 року № 1424:
[Електронний ресурс] // Верховна рада України. – 2015. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1424/2005

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
171 170.
European Neigh boohooed Policy and Enlargement Negotiations:
[Електронний ресурс] // European commission. – 2015. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/
171.
Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до
2020 року: Постанова Правління Національного банку України від
18 червня 2015 року № 391: [Електронний ресурс] // Національний банк
України.

2015.

Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297 172.
Стратегія сталого розвитку "Україна – 2020: Указ Президента
України від 12 січня 2015 № 5: [Електронний ресурс] // Верховна рада
України.

2015.

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.uahttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 173.
Організаційна трансформація НБУ: Основні напрямки реформи
[Електронний ресурс] // Національний банк України. – 2015. –
Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=12955031.
174.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку
України: . Закон України від 18 червня 2015 року №541-VIII:
[Електронний ресурс] // Верховна рада України. – 2015. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/541-19/page
175.
Писарук О. Реальна інституційна незалежність Національного банку
України має бути якнайшвидше закріплена на законодавчому рівні
[Електронний ресурс] // Національний банк України. – 2015. –
Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=5 4E9F42516DD85459C1E77BCC1F7E8A5?art_id=17343826&showTitl e=true
176.
Іноземні інвестори активно допомагають Україні впроваджувати структурні реформи: [Електронний ресурс] // Національний банк
України.

2015.

Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=E6713 6744BFA28DBBE0EBA3856E2BFB6?art_id=16466842&showTitle=tr ue
177.
Про забезпечення представництва України в радах керуючих
Міжнародного валютного фонду та Світового банку: Указ
Президента України від 19 грудня 2005 р. № 1809: [Електронний

172
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд ресурс] // Верховна рада України. – 2015. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1809/2005 178.
Промова Валерії Гонтаревої на Симпозіумі “Україна: Визволення від Пост-Радянської Спадщини?”: [Електронний ресурс] //
VOXUKRAINE.

2015.

Режим доступу: http://voxukraine.org/2015/05/03/a-must-read-valeriya-hontareva- introductory-speech-at-the-opening-of-voxukraine-conference-ukr/
179.
Трансформація НБУ як елемент реформи фінансового сектору
України: [Електронний ресурс] // Національний банк України. –
2015.

Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18676522 180.
Структура Національного банку України: станом на 03.08.2015 р.:
[Електронний ресурс] // Національний банк України. – 2015. –
Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43399 181.
НБУ оголосив "перезавантаження" банківської системи і другий етап її реформування: [Електронний ресурс] //http://dt.ua/ – 2015. –
Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/nbu-ogolosiv- perezavantazhennya-bankivskoyi-sistemi-i-drugiy-etap-yiyi- reformuvannya-176438_.html
182.
НБУ розпочне реформу своїх теруправлінь із восьми східних областей: [Електронний ресурс] // Интерфакс-Украина. – 2014. –
Режим доступу : http://ua.interfax.com.ua/news/general/240952.html
183.
Про внесення змін до структури центрального апарату
Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2014 р. № 841: [Електронний ресурс] //
Національний банк України. – 2015. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
184.
Галіцина Н.В.
Адміністративна процедура як
інститут адміністративного процесу / Н.В. Галіцина // Форум права. – 2010. –
№ 4. – С. 163–177: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10gnviap.pdf.
185.
Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упор. В. П. Тимошук. – К.:
Факт, 2003. – 242 с.
186.
Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / заг. ред. В.Б. Авер’янов. –К. : Факт, 2003. –384 с.

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
173 187.
Галунько В. В. Адміністративні процедури / В.В. Галунько //
[Електронний ресурс] // LAW-PROPERTY. – 2014. – Режим доступу : http://www.law-property.in.ua/articles/featured-articles/443-
2014-12-21-09-16-26.html
188.
Розпочато процес трансформації Національного банку України:
[Електронний ресурс] // Національний банк України. – 2015. –
Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=12955025&cat
_id=12955022 189.
Національний банк України у рамках своєї трансформації, як елемента реформи фінансового сектора, планує до кінця поточного року скоротити 4 тис. працівників: [Електронний ресурс]
//http://ua.racurs.ua/.

2015.

Режим доступу: http://ua.racurs.ua/news/52623-nbu-skorotyt-4-tys-pracivnykiv-do- kincya-roku
190.
Планові скорочення чисельності та штату працівників
Національного банку України: [Електронний ресурс] // Профспілка працівників державних установ України. – 2015. – Режим доступу: http://www.ppdu-ua.org/?type=news&new=625 191.
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розбудови
інституційної спроможності
Національного банку України»: [Електронний ресурс] // Верховна рада
України.

2015.

Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54947 192.
Проект Закону «Про державну службу» [Електронний ресурс] //
Верховна рада України. – 2015. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54571 193.
Постанова Національного банку України «Стратегічна програма реформування банківської системи та реорганізації Національного банку України» від 22 серпня 2014 р. №523: [Електронний ресурс] //
Національний банк України. – 2015. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
194.
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до організаційної структури Національного банку України» від
30 жовтня 2014 р. № 694: [Електронний ресурс] // Національний банк
України.

2015.

Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

174
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд
195.
Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до структури центрального апарату Національного банку
України» від 1 грудня 2014 р. № 759: [Електронний ресурс] //
Національний банк України. – 2015. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
196.
Постанова Правління Національного банку України «Про передавання функцій щодо роботи з персоналом до Департаменту персоналу та вдосконалення його структури» від 30 жовтня 2014 р.
№ 693: [Електронний ресурс] // Національний банк України. – 2015.
– Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
197.
Постанова Правління Національного банку України «Про підходи до побудови організаційної структури Національного банку
України» від 3 грудня 2003 р. №51: [Електронний ресурс] //
Національний банк України. – 2015. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
198.
Нацбанк почне реформу теруправлінь зі східних областей:
[Електронний ресурс] //http://ru.golos.ua/ – 2015. – Режим доступу: http://ua.golos.ua/ekonomika/natsbank_nachnet_reformu_terupravleniy_s
_vostochnyih_oblastey_0294 199.
Децентралізація влади: [Електронний ресурс] // Децентралізація влади – 2015. – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/
200.
СтратегіЯ сталого розвитку «Україна - 2020"»: Указ Президента
України від 12 січня 2015 р. №5: [Електронний ресурс] // Верховна рада
України.

2015.

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 201.
Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади): [Електронний ресурс] // Верховна рада
України.

2015.
Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812 202.
Нацбанк скоротить 4 тисячі співробітників до кінця року
[Електронний ресурс].

2015.

Режим доступу : http://economics.unian.ua/finance/1092848-natsbank-skorotit-4-tisyachi- spivrobitnikiv-do-kintsya-roku.html
203.
Леміш К.М. Використання аутсорсингу в органах державного управління: [Електронний ресурс] / К.М. Леміш // ZGIA. – 2015. –
Режим доступу : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_1_063.pdf

Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць ЄС
175 204.
Кузнецов В.М. Аутсорсинг: новое слово в управлении /
В.М. Кузнецов // Экономика и организация промышленного производства. – 2005. – №6. – С.79-100.
205.
Regulation (EC) 1060/2009 of the European Parliament and of the
Council of 16 Sept 2009 on Credit Rating Agencies, 2009 OFFICIAL
JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION [O.J.] (L302) 1, available at
EUROPA: [Електронний ресурс] // EUR-LEX. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2009:302:0001:0031:EN:PDF


176
Н.О. Білоглазова, В.В. Галунько, С.О. Короєд
Наукове видання


Надія Олегівна Білоглазова
Валентин Васильович Галунько
Сергій Олександрович Короєд


АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ


МОНОГРАФІЯ

Підписано до друку 23.10.2015 р.
Формат 60х84/16. Папір Офс.
Ум. арк. 27.44. Наклад 300 примірників.
Видання та друк: ФОП Грінь Д.С.,
73033, м. Херсон, а/с 15 e-mail: dimg@meta.ua
Свід. ДК № 4094 від 17.06.2011


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал