Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. СеріяСкачати 60.96 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір60.96 Kb.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.

Серія «ФІлологія» № 25/2016
Оголошується набір наукових статей до
№ 25 фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія».
Набір триває включно до 24 лютого 2017 р.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія «Філологія» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. (додаток № 5).

Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща).
РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:


 • Українська мова та література;

 • Російська мова та література;

 • Слов’янські мови та література;

 • Література зарубіжних країн;

 • Романські, германські та східні мови;

 • Теорія літератури;

 • Порівняльне літературознавство;

 • Загальне мовознавство;

 • Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;

 • Перекладознавство;

 • Мова і засоби масової комунікації;

 • Міжкультурна комунікація.ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:


  • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.

  • Мова публікації: українська, російська, англійська, німецька, французька, арабська.

  • Загальний обсяг статті – 8-15 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.

 • На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, назву рубрики, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.

 • Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

 • Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формування мети статті;

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

 • У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:»

 • Після списку використаної літератури подаються анотації трьома мовами (українська, російська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, стислий виклад змісту статті, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень).


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
• Українська мова та література

УДК 821.161.2
Масловська Т. О.,

старший викладач кафедри перекладу та мовознавства

Міжнародного гуманітарного університету
КОНЦЕПТОСФЕРА ІДІОСТИЛЮ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
Анотація. Статтю присвячено описові концептосфери поетичного дискурсу відомого українського поета Василя Симоненка. Завдяки концептам досягається емоційність, колорит, емоційно-імперативне забарвлення оповіді. Концепти у віршах поета виконують увиразнювальну, текстотворчу, образну функції.

Ключові слова: концептосфера, концепт, ідіостиль, дис-курс, культура, етнокультура.
Текст статті
Література:

 1. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / В.В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Масловская Т. А. Концептосфера идиостиля Василия Симоненка

Аннотация. Статья посвящена описанию концептосферы в языковом творчестве известного украинского поэта Василия Симоненко. Благодаря концептам (этимязыковым моделям) достигается эмоциональность, колорит, эмоционально–императивное повествование. Концепты в стихотворениях поэта выполняют выразительную, текстотворческую, образную, функции. Играют ключевую роль в формировании лексико-семантического и языкового уровня поэтических текстов.

Ключевые слова: концептосфера, концепт,идиостиль, дискурс, культура, этнокультура
Maslovska T. Conceptual sphere of Vasyl Symonenko’s style

Summary. The article has been devoted to the description of the conceptual sphere in the poetic discourse of the well-known Ukrainian poet Vasyl Symonenko. Due to the concepts of these linguistic models emotionality, brightness and emotionally-imperative colouring of the story is reached. Concepts in the poems of the poet fulfil dominant, expressive, text forming and vivid functions. They play a key role in forming of lexical semantic and language levels of poetic texts.

Key words: conceptual sphere, concept, discourse, culture, ethnic culture.
УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:
Для опублікування статті у № 25/2016 до 24 лютого 2017 року (включно)

до редакції (editor@vestnik-philology.mgu.od.ua)електронною поштою необхідно направити:


 • наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;

 • інформаційну довідку про автора, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, поштову адресу для направлення авторського примірника журналу, контактний телефон, адресу електронної пошти);

 • відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню). Підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);

 • авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

 • відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._інформаційна довідка, Іванов_І.І._рецензія, Іванов_І.І._авторський реферат, Іванов_І.І._оплата

ДОДАТКОВІ УМОВИ:
Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Науковому віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 25/2017 рік складає 50 грн. за одну сторінку статті.

Одноосібні статті докторів наук, професорів (вчене звання) друкуються безкоштовно.

Вартість публікації рецензії на монографію складає 250 грн.

Реквізити для оплати: банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк», МФО банка одержувача: 351005, рахунок одержувача: 26252007284814, ОКПО: 3355510569, П.І.Б. одержувача: Бокша Вікторія Олегівна, призначення платежу: поповнення рахунку Бокша В.О. від ПІБ автора статті.


Авторські примірники Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 25/2016 рік будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом до
14 квітня 2017 року
.
Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за телефоном: +38 099 547 85 90.

Контакти:
Редакція журналу

«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.

Серія: Філологія»
Міжнародний гуманітарний університет

вул. Фонтанська дорога 33, к. 502, м. Одеса, 65009

+38 099 547 85 90

editor@vestnik-philology.mgu.od.uawww.vestnik-philology.mgu.od.uaПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал