Науковi запискиСкачати 52.17 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.01.2017
Розмір52.17 Kb.


НАУКОВI ЗАПИСКИ
Серія: філологічні науки
Випуск 96(2)


511
СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФРАНКОМОВНИХ
ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ УМІНЬ
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ»
Марія МИТНИК (Тернопіль, Україна)
У статті розглядаються критерії щодо класифікації типів вправ для розробки комплексної
методики навчання презентації іноземною мовою. Відповідно до трьох етапів формування франкомовних
презентаційних умінь студентів спеціальності «Туризм» пропонуються групи вправ.
Ключові слова: система вправ, продуктивний, репродуктивно-продуктивний, рецептивно-
репродуктивний етапи, франкомовні презентаційні уміння.
The article deals with the criteria of classification of types of exercise for development of complex foreign
language teaching methodology of presentation. Some groups of exercises have been offered according to the three
stages of French-speaking presentation skills formation for Tourism students.
Key words: system of exercises, productive, reproductive-productive, receptive-reproductive stages, French-
speaking presentation skills.
На сучасному етапі становлення України у світовій спільноті особливої ваги набуває міжкультурна комунікація, яка передбачає оновлення науково обґрунтованої методики викладання іноземної мови у ВНЗ з удосконаленням інноваційних технологій навчання молоді, спрямованої на підвищення рівня освіченості комунікативно розвиненої особистості.
Тому одним із пріоритетних завдань сьогодення стає формування іншомовних презентаційних умінь студентів спеціальності «Туризм».
Незважаючи на те, що вищезазначені уміння є невід’ємним компонентом ділового спілкування, лише невелика кількість дослідників звертаються до цієї проблеми (Н.Л.Драб,
О.Ю.Попова, О.О.Гордіна), тому розробка системи вправ, яка б сприяла розвитку презентаційних умінь студентів спеціальності «Туризм», не були об’єктом спеціального дослідження, що й спонукало нас порушити дане питання.
Метою статті є спроба обґрунтувати і розробити комплекс вправ для формування франкомовних презентаційних умінь студентів спеціальності «Туризм».
При розробці вправ для формування франкомовних презентаційних умінь ми спиралися на сучасні вимоги до вправ для формування мовленнєвих навичок і вмінь, сформульованих
Н.К.Скляренко, а саме наявність у вправі обов’язкових компонентів:
1) завдання до вправи, яке має бути комунікативно спрямованим, повинне створювати навчально-комунікативну ситуацію (якщо це завдання до вправи з продуктивних видів мовлення), що передбачає елемент новизни і культурологічну та професійну спрямованість;
2) виконання завдання, під час якого слід враховувати ступінь керованості мовленнєвими діями тих, хто навчається; форма організації вправи; опори, потрібні для її виконання; місце виконання;
3) контроль за виконанням завдання, основним об’єктом якого має бути рівень сформованості мовленнєвих навичок та вмінь студентів [6].
Після проведеного нами аналізу науково-методичної літератури, присвяченої проблемі класифікації типів вправ, пропонуємо виділити такі критерії:
1) спрямованість вправи на прийом або видачу інформації (рецептивні, репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, продуктивні, рецептивно-продуктивні);
2) комунікативність (комунікативні або мовленнєві, умовно-комунікативні або умовно- мовленнєві, не комунікативні або мовні);
3) характер виконання (усні, письмові);
4) участь рідної мови (одномовні, двомовні або перекладні);
5) функція у навчальному процесі (тренувальні, контрольні);
6) місце виконання (класні, домашні, лабораторні).
На нашу думку, для розробки системи вправ для навчання франкомовних презентаційних умінь студентів спеціальності «Туризм» найбільш доцільно зупинити свою увагу на детальному вивченні типів вправ за першими двома критеріями. У системі будемо застосовувати такі вправи відповідно до спрямованості на прийом або видачу інформації –


НАУКОВI ЗАПИСКИ
Серія: філологічні науки
Випуск 96(2)


512
рецептивні, репродуктивні і продуктивні. При виконанні рецептивних вправ студент сприймає вербальну інформацію через слуховий або зоровий канал, а тим чи іншим способом показує, що він впізнає, розрізняє, розуміє усне чи писемне мовлення. Репродуктивні вправи передбачають відтворення (повне або часткове) слова, речення, тексту. Всі репродуктивні вправи фактично є рецептивно-репродуктивними, бо студент спочатку сприймає, а потім репродукує
інформацію.
Продуктивні вправи характеризуються самостійним висловлюванням різних рівнів (усно чи письмово) [3: 112].
За критерієм “комунікативність” всі вправи поділяються на некомунікативні (мовні), умовно-комунікативні (умовно-мовленнєві) та комунікативні (мовленнєві). У пропонованій нами системі передбачені всі три вищезазначені види.
Виконання некомунікативних вправ нами передбачене на рецептивно-репродуктивному
і репродуктивно-продуктивному етапах, мається на увазі дії з мовним матеріалом поза мовленнєвою ситуацією: на першому етапі - сприйняття, впізнання і розрізнення лексичної одиниці чи граматичної структури; а на другому – заучування напам'ять, повторення, переклад, складання речень, переказ відомого тексту. При виконанні умовно-комунікативних вправ студенти виконують мовленнєві дії за ситуативних умов. Саме їх ми будемо застосовувати на всіх трьох етапах формування іншомовних презентаційних умінь: на першому етапі – аудіювання, читання; на другому – імітація зразка мовлення, його підстановка, трансформація, розширення і завершення, відповіді на запитання, переказ тексту; на третьому етапі – об’єднання зразка мовлення у понад фразову єдність, діалогічну єдність. Комунікативні вправи розглядаються в методиці як спеціально організована форма спілкування, коли студент реалізує акт мовленнєвої діяльності іноземною мовою [4: 9]. Вправи даного типу в основному будуть застосовуватися на двох останніх етапах: на другому – переказ невідомого тексту і на третьому – самостійне продукування тексту презентації, ведення бесіди.
Таким чином, враховуючи те, що модель процесу навчання іншомовного спілкування є багатокомпонентною за структурою, а постійне ускладнення і розширення навчального мовного матеріалу є необхідністю, в слід за Н.Л.Драб, ми хочемо запропонувати три етапи формування іншомовних презентаційних умінь з умовно поділеними групами вправ [2].
1. Рецептивно-репродуктивний етап передбачає ознайомлення із зразками презентацій, їх лінгвістичними, стилістичними і структурними особливостями, визначення їх за стилем написання, вивчення їх структури і формул-кліше ділового спілкування.
Відбувається ознайомлення студентів за допомогою демонстрації зразків монологічних висловлювань. Поетапне виконання вправ є, на нашу думку, важливим аспектом, адже рецептивні вправи ознайомлюють студентів із зразками презентацій і їх складовими, а репродуктивні вправи передбачають виконання мовленнєвих завдань. Перша група вправ готує студентів до самостійного висловлювання шляхом заучування формули-кліше ділового спілкування, для подальшого формування навичок структуризації презентацій. Друга група вправ спрямована на відпрацювання лексичного та граматичного матеріалу, де особливу увагу слід приділити формуванню вміння визначити презентації за стилем написання
(офіційний чи неофіційний) [1]. Оскільки на цьому етапі висловлювання студентів повністю або частково детерміновані й обмежені за обсягом та мовленнєвими засобами, то пропонуємо використовувати переважно некомунікативні й умовно-комунікативні вправи.
2. Репродуктивно-продуктивний етап характеризується активізацією лексичного та граматичного матеріалу, необхідного для проведення іншомовної презентації з опорами.
Студенти вчаться застосовувати допоміжні матеріали (таблиці, графіки, буклети), правильно
їх інтерпретувати, коментувати, використовувати стилістичні прийоми і мовні засоби для привернення уваги аудиторії. Вправи третьої групи призначені для відпрацювання стилістичних засобів, для привернення уваги аудиторії під час виступу і для досягнення переконливості у висловлюванні. Четверта група вправ формує вміння інтерпретувати й коментувати наочні засоби (графіки, діаграми, таблиці). Саме на цьому етапі розвитку і вдосконалення навичок студенти стають більш самостійними у виборі мовленнєвих засобів, частково детермінованих, а обсяг висловлювання збільшується. Основними вправами є


НАУКОВI ЗАПИСКИ
Серія: філологічні науки
Випуск 96(2)


513 умовно-комунікативні. Основним видом навчальної діяльності є відтворення частини або цілого тексту презентації з посиланнями на вербальні чи вербально-зображальні опори.
3. Продуктивний етап – це не лише етап закріплення знань, умінь і навичок, але й розвитку уміння коректного ведення обговорення, що виникає після подання основної
інформації, а також уміння ставити і відповідати на запитання та аргументувати свою точку зору. Запропоновані вправи є продуктивними, а саме комунікативними, під час виконання яких використовуються візуальні опори, спрямовані на формування вмінь реалізації тактики публічного мовлення, вмінь самостійного продукування презентації. П'ята група вправ сприяє розвитку вмінь коректно вести постпрезентаційне обговорення. Шоста група складається із завдань, спрямованих на закріплення набутих умінь і навичок, необхідних при проведенні іншомовних презентацій. Крім того, на даному етапі студенти навчаться аналізувати презентації з урахуванням наступних характеристик: зміст і структура, мова, спосіб і стиль виступу, наочні посібники та техніка постпрезентаційного обговорення. На цьому етапі висловлювання студентів недетерміновані і основними є комунікативні і продуктивні вправи, спрямовані на подальше самостійне створення усної презентації.
Варто зазначити, що студенти повинні бути проінформовані щодо того, яких навичок потрібно набути впродовж навчання публічних виступів, і яким чином будуть оцінюватися їх презентації. Ми повністю згідні з О.Ю.Поповою, що при навчанні франкомовних презентаційних умінь студентів спеціальності «Туризм» на третьому заключному етапі, потрібно аналізувати доповіді студентів згідно наступних критеріїв:
1) зміст;
2) структура;
3) техніка виголошення промови;
4) мова;
5) використання наочності;
6) демонстраційна техніка;
7) відповіді на запитання.
Висновки. Використання запропонованої системи вправ забезпечить, на нашу думку, розвиток іншомовних презентаційних умінь студентів спеціальності «Туризм» у створенні реклами туристичного продукту, що стане передумовою подальшої успішної професійної діяльності в умовах міжкультурної комунікації.
Перспективою даного дослідження буде розробка комплексу вправ для формування франкомовних презентаційних умінь студентів спеціальності «Туризм» відповідно до етапів навчальної діяльності з урахуванням відбору навчального матеріалу і визначення критеріїв відбору мовленнєвого матеріалу.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Гордина Е.А. Презентация как средство межкультурной деловой коммуникации / Е.А.Гордина – Режим доступу: http://old.nsaem.ru/Science/
Publications/Science_notes/Archive/2008/2/464.pdf.
2. Драб Н.Л. Навчання майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення (монологу- презентації німецькою мовою) / Н.Л.Драб. – Дис. канд. пед. наук: 13.00.02. – К., 2005. – 201с.
3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої.
– К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
4. Пассов Е.И. Условно-речевые упражнения для формирования грамматических навыков / Е.И.Пассов. – М.:
Провсещение, 1978. – 128 с.
5. Попова О.Ю. Методика обучения иноязычным презентационным умениям студентов неязыковых вузов (на материале английского языка) / О.Ю.Попова. – Дис. канд. пед. наук: 13.00.02. – Волгоград, 2005. – 199 с.
6. Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н.К.Скляренко //
Іноземні мови. – 1999. – №3. С.3–7.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
Марія Митник– аспірантка кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.
Наукові інтереси: франкомовні презентації професійного спрямування.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал