Наукова бібліотека анотований науково-допоміжний бібліографічний покажчик дисертаційСторінка1/5
Дата конвертації10.04.2017
Розмір0.72 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5

Серія покажчиків
Чернігівський національний технологічний університет
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Анотований

науково-допоміжний

бібліографічний покажчик

дисертацій
(1996-2014)

Чернігів, 2015

УДК 016:001.891

ББК 78.555 : 72.643

А 64
Рекомендовано до друку науково-методичною радою

Наукової бібліотеки ЧНТУ

Протокол № 1 від 21.01.2015 р.

Рецензент:
Мороз Н. В.,

заступник директора Наукової бібліотеки ЧНТУ


А 64

Анотований науково-допоміжний бібліографічний покажчик дисертацій (1996-2014) / [уклад. : Т. А. Сіденко]. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧНТУ, 2015. – 62 с.

Передмова
Бібліографічні описи дисертацій згруповані у хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку науково-дослідної діяльності вчених, у межах року – в алфавіті прізвищ авторів.

Додатково надаються допоміжні покажчики: іменний та алфавітний для покращення інформаційного пошуку. Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».

Створений покажчик призначений насамперед для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також для тих користувачів, які цікавляться науковими дослідженнями у сфері економіки, техніки та соціології.
З дисертаціями ви можете ознайомитися у науково-методичному відділі бібліотеки з письмового дозволу проректора з наукової роботи.

БІБЛІОГРАФІЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ
1996


 1. Боровий, В. О. Теорія і методи підвищення точності вимірювань геодезичними приладами спеціального призначення: дис… д-ра техн. наук : 05.24.01./ Боровий Валентин Олександрович. - К., 1996. – 275 c.

2000

 1. Селюченко, Н. Є. Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу: дис… канд. екон. наук : 08.02.03 / Селюченко Надія Євстахіївна. - Львів, 2000. – 182 c.

Наведено теоретичне обґрунтування та практичні рекомендації щодо планування, організації та регулювання оновлення основних засобів підприємств на засадах лізингу. Розроблено рекомендації щодо формування інформаційної бази для вирішення проблеми оновлення основних засобів.

Запропоновано концепцію оновлення основних фондів АТП за умов оперативного та фінансового лізингу з урахуванням рівня ризику та сезонності у здійсненні перевезень. Розроблено оптимізаційну модель формування парку рухомого складу АТП. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо оцінки та регулювання ефективності та рівня ризику лізингових операцій підприємством -лізингоодержувачем.Представлено модель відбору найпривабливішого варіанта лізингової угоди, яка забезпечує найвищу ефективність проекту оновлення основних засобів за реальних умов.

Ключові слова: лізинг, основні фонди,основні засоби, лізингові операції.

2003

 1. Літнарович, Р. М. Геодезичні мережі несуцільних спостережень: дис… д-ра техн. наук : 05.24.01 / Літнарович Руслан Миколайович. - Чернігів, 2003. – 423 c.

2002

 1. Ляхова, О. О. Комерційні банки у сфері лізингового бізнесу: дис… канд. екон. наук : 08.04.01 / Ляхова Олена Олександрівна. - К., 2002. – 187 c.

Уточнено зміст поняття "лізинг", "банківський лізинг" і "лізинговий кредит", розглянуто відмінності між банківським лізингом і лізинговим кредитом, що впливають на форми участі комерційних банків у сфері лізингового бізнесу, висвітлено підходи до аналізу лізингового проекту. Визначено особливості та умови функціонування фінансово-кредитного механізму лізингового бізнесу. Обґрунтовано роль комерційних банків як однієї з головних складових функціональної інфраструктури лізингового ринку в процесі фінансового забезпечення лізингового бізнесу України. Запропоновано напрямки вдосконалення діяльності комерційного банку на лізинговому ринку як гаранта, кредитора, засновника лізингової компанії та лізингодавця. Розроблено методологічні підходи до вивчення кредитоспроможності лізингоотримувача на основі поєднання кількісних та якісних критеріїв оцінювання фінансового стану клієнта. Визначено напрямки державної та функціональної стратегії розвитку лізингового бізнесу в Україні з метою його активізації та критерії оцінювання отриманих результатів.

Ключові слова: лізинг, лізинговий бізнес, лізинговий проект, лізингодавець, лізингоотримувач, банківський лізинг, лізинговий кредит, ринок лізингових послуг.
2006

 1. Доній, Н. Є. Ціннісна динаміка масової культури: дис… канд. філософських наук : 09. 00 08 / Доній Наталія Євгенівна. - Чернігів, 2006. – 194 c.

У дисертації досліджується феномен “масової культури” в контексті її ціннісної трансформації та динамічних змін. Розглядаються естетичні особливості функціонування масової культури в добу Модерну та Постмодерну, аксіологічний зсув у ціннісно-смисловому універсумі сучасної поп-культури. Розкривається співвідношення еволюції та інволюції основних естетичних категорій та цінностей, а також коеволюційний процес співіснування загальнолюдських та етнонаціональних ціннісних сенсів. Аналізуються естетичні особливості фемінізації культури, через подолання “кризи маскулінності”, трансмутаційні зміни ціннісного забарвлення етноментальності, як духовного ядра національної культури. На прикладі моди та реклами – найбільш економічно розвинених видів популярної культури - досліджуються естетичні механізми функціонування універсальних цінностей в контексті етнонаціональних традицій, зокрема в Україні.

Ключові слова: масова культура, естетична свідомість, естетична цінність, ціннісно-смисловий універсум, естетосфера, естетизація повсякденності, смак, ідеал, імідж, популярна культура.задачі.

2010

 1. Лук'яшко, П. О. Державне регулювання продовольчого комплексу регіону: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Лук'яшко Павло Олександрович. - Чернігів, 2010. – 297 c.

Досліджено державне регулювання продовольчого комплексу регіону. Значну увагу приділено теоретичним основам державного регулювання продовольчого комплексу. Визначено основні напрямки державного регулювання продовольчого комплексу, методичні та організаційно-правові основи даної діяльності, а також роль інтеграційних процесів.

Проаналізовано форми та методи державного регулювання продовольчого комплексу Чернігівської області, вказано на низьку результативність даної діяльності, визначено причини такого стану та напрямки їх усунення.

В роботі обґрунтована стратегія державного регулювання продовольчого комплексу регіону, методичні підходи до визначення спеціалізації територій, запропонована система підтримки прийняття рішень у діяльності державних органів.

Ключові слова: державне регулювання економіки, методи державного регулювання економіки, продовольчий комплекс, харчова промисловість, сільське господарство, кластер, класифікація кластерів, спеціалізація територій, синергетичний підхід, нечітка логіка.


 1. Цимбал, Л. І. Особливості регулювання ринку освітніх послуг в Україні: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Цимбал Людмила Іванівна. - Чернігів, 2010. – 229 c.

Досліджено особливості регулювання ринку освітніх послуг в Україні. Значну увагу приділено теоретичним основам формування та функціонування українського ринку освітніх послуг та систематизації факторів впливу на нього. Досліджено інструменти та цілі державного регулювання ринку освітніх послуг в Україні.

Проаналізовано основні проблеми функціонування ринку освітніх послуг. Удосконалено інструментарій прогнозування стану ринку освітніх послуг у майбутньому періоді з урахуванням вірогідності реалізації цілей суб’єктів.

Визначено шляхи покращення регулюючого впливу держави на ринок освітніх послуг для забезпечення ефективного функціонування в сучасних умовах.

Ключові слова: освіта, послуга, освітні послуги, ринок освітніх послуг, особливості регулювання, фактори впливу на ринок освітніх послуг, регулювання ринку, державне регулювання, регуляторна політика, механізм регулювання.
2011


 1. Гунько, В. І. Використання та розвиток інтелектуального потенціалу зайнятого населення в національній економіці: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Гунько Вікторія Іванівна. - Кіровоград, 2011. – 288 c.

В роботі з’ясовано сутність ІПЗН та структуру інтелектуального потенціалу національної економіки. Виявлено чинники відтворення, використання та розвитку ІПЗН. Розроблено комплексну багаторівневу оцінку використання та розвитку ІПЗН в національній економіці. На основі комплексної багаторівневої оцінки проаналізовано зміни зайнятості населення з позицій інтелектуалізації праці, дано оцінку ефективності використання та стану розвитку ІПЗН. Доведена необхідність розробки мотиваційної моделі використання та розвитку ІПЗН. Запропоновано концептуальні підходи до системного державного регулювання використанням та розвитком ІПЗН в національній економіці.

Визначено шляхи детінізації інтелектуальної діяльності.Ключові слова: інтелектуальний потенціал, використання, розвиток, регулювання, мотивація, зайняте населення, освіта, наука, людський капітал і потенціал, трудовий потенціал.


 1. Дубина, М. В. Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку України : дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Дубина Максим Вікторович. - Чернігів, 2011. – 274 c.

Дисертація присвячена розвитку теоретичних, методичних і прикладних засад формування системи парабанківських посередників як складової фінансового ринку України. Уточнено понятійний апарат за досліджуваною тематикою, розкрито сутність та структуру системи парабанківських посередників, фактори, що впливають на її функціонування, з’ясовано форми впливу на економіку, систематизовано принципи формування, функціонування та розвитку такої системи. Узагальнено методичні підходи до оцінки стану системи парабанківських посередників, за допомогою яких визначено основні тенденції її розвитку на фінансовому ринку, що дозволило окреслити проблеми функціонування такої системи і сформувати комплекс заходів для їх вирішення.

Ключові слова: фінансовий посередник, парабанківський посередник, система парабанківських посередників, інвестиційний ресурс, страхова компанія, недержавний пенсійний фонд, кредитна спілка, фінансова компанія, ломбард, інститут спільного інвестування.


 1. Кривенко, В. І. Формування та розвиток системи іпотечного кредитування в Україні: дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Кривенко Віктор Іванович. - Ірпінь, 2011. – 208 c.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних питань формування та розвитку іпотечного кредитування в Україні. Визначено систему іпотечного кредитування як сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних складових іпотечного кредитування (об’єктів, суб’єктів, інструментів), які функціонують на засадах іпотечних принципів, і відповідного інституційного забезпечення.

Обґрунтовано науково-методичні підходи щодо становлення та реалізації механізмів державного регулювання іпотечного кредитування в Україні, зокрема: нормативно-правове регулювання, економічне стимулювання, організаційне забезпечення тощо. Доведено, що іпотечне кредитування є ефективним механізмом розширення місткості ринку фінансового капіталу за рахунок включення в його структуру грошових ресурсів власників нерухомості.

Запропоновано практичні рекомендації з основних напрямів формування та подальшого розвитку системи іпотечного кредитування в Україні.

Ключові слова: іпотека, іпотечний ринок, система іпотечного кредитування, нерухомість, інвестор, позичальник, житлова іпотека, промислова іпотека, земельна іпотека.


 1. Михайловська, О. В. Регулювання ресурсного забезпечення видавничо-поліграфічної галузі України: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Михайловська Олена Василівна. - Чернігів, 2011. – 233 c.

Досліджено теоретичні та практичні проблеми ресурсного забезпечення видавничо-поліграфічної галузі України. Розглянуто теоретико-методичні засади державного регулювання видавничо-поліграфічної галузі в цілому та ресурсного забезпечення зокрема, визначено основні напрямки його удосконалення. У результаті авторського аналізу розвитку видавничо-поліграфічної галузі, принципів, інструментів та цілей державного регулювання ресурсного забезпечення визначено центри докладання зусиль, розроблено та запропоновано систему ресурсно-інформаційного забезпечення галузі.

Значну увагу в дисертаційній роботі приділено аналізу проблем розвитку сучасної видавничо-поліграфічної сфери, стану забезпеченості ресурсами, можливості використання ресурсного потенціалу з визначенням основних факторів негативного впливу та напрямків їх усунення.

Визначено перспективи розвитку видавничої справи та поліграфічної діяльності в Україні за рахунок удосконалення ресурсного забезпечення з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку національної економіки.

Ключові слова: ресурсне забезпечення, видавничо-поліграфічна галузь, державне регулювання, ресурсний потенціал, регулятивні інструменти, ресурсна система.


 1. Нгуен, В. Ф. Усовершенствование регулирования инвестиционной деятельности в трансформационной экономике: дис. канд. эконом. наук : 08.00.03/ Нгуен В. Ф. - Чернигов, 2011. – 231 c.

Узагальнені наукові точки зору базового поняття «інвестиції» і похідних від неї таких економічних категорій, як «інвестиційна діяльність», «інвестування» і «інвестиційний процес». Обґрунтована роль інвестиції в трансформаційній економіці як чинника економічного зростання та структурних перетворень. Розкриті основи інвестиційної діяльності і роль державного регулювання в її реалізації, а також особливості розробки та здійснення державної інвестиційної політики в трансформаційній економіці. Здійснено систематизацію основних форм стимулювання інвестицій у країнах з трансформаційною економіці.

Досліджені етапи розвитку інвестиційної діяльності України і В’єтнаму, законодавчо-нормативне забезпечення, ефективність функціонування СЕЗ і ТПР, а також практика залучення і використання прямих іноземних інвестицій у двох країнах. Розкрито особливості та спільні проблеми в інвестиційній сфері в Україні та у В’єтнамі. Обґрунтовано доцільність використання спеціальних економічних зон та необхідність розробки спеціального режиму інвестиційної діяльності для стимулювання інвестицій у пріоритетні галузі економіки. Визначено напрямки використання світового досвіду залучення іноземних інвестицій в україну, зокрема перспективного досвіду в’єтнаму. Акцентується, що головне завдання нинішнього етапу в українській і у в’єтнамській економіці – перехід до загального пожвавлення і виявлення перспектив для стратегічного інвестування об’єктів і програм. А кінцевою метою державної інвестиційної політики є формування в країні сприятливого інвестиційного клімату для мобілізації внутрішніх і залучення іноземних інвестицій.

Визначені пріоритети реалізації державної інвестиційної політики та шляхи підвищення інвестиційної привабливості країни. Зокрема, запропоновані системний підхід щодо управління інвестиційною діяльністю, заходи щодо поліпшення діяльності СЕЗ в Україні та у В’єтнамі, процедура інвестиційного нагляду й механізм ефективного залучення іноземних інвестицій. Визначені перспективні сфери для взаємного інвестування та розроблена організаційна модель інвестиційного партнерства між Україною та В’єтнамом на сучасному етапі.

Ключові слова: інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика, трансформаційна економіка, державне регулювання, спеціальні (вільні) економічні зони, території пріоритетного розвитку.


 1. Ромашкін, О. О. Економічне програмування сільськогосподарського виробництва: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Ромашкін Олександр Олексійович. - Чернігів, 2011. – 280 c.

На основі розробленого інтегрального критерію програмування розвитку сільськогосподарського виробництва та проведення структурно-динамічних співвідношень виявлено головні проблеми сільськогосподарського сектору, вирішення яких вимагає прийняття комплексу кардинальних заходів, спрямованих на стабілізацію сільськогосподарського виробництва та створення передумов для подальшого зростання.

Запропоновано теоретико-методичні засади та практичні підходи до розробки та реалізації програм розвитку сільськогосподарського виробництва на регіональному рівні. Розроблено систему економічного програмування сільськогосподарського виробництва, визначено стратегічні орієнтири для її розвитку.

Узагальнено підходи до розробки програм розвитку сільськогосподарського виробництва та розроблено власний методичний інструментарій для оцінювання ефективності програм сільськогосподарського виробництва на всіх стадіях опрацювання - від виявлення проблеми до кінцевої результативності.

Ключові слова: концепція, програма, управління, економічне програмування, сільськогосподарське виробництво, інтегральний показник, ефективність, результативність.


 1. Стойка, В. О. Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Стойка Віталій Олександрович. - Чернігів, 2011. – 220 c.

Досліджено економічну сутність інвестицій, розкрито поняття економічної категорії "інвестиції" та вдосконалено класифікацію інвестицій за об'єктами вкладення. Проведено аналіз стану та тенденцій інвестиційних процесів у туристичній галузі та виявлено пріоритетні напрями інвестування.

Розроблено модель регіонального туристичного комплексу (РТК). Запропоновано методологічні підходи щодо формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку туризму на підставі регіональних туристичних комплексів. Доведено, що реалізація ідеї РТК у системі національної економіки сприятиме формуванню та посиленню конкурентних переваг регіонів у контексті національної стратегії підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі на внутрішньому та на зовнішньому ринках.

Встановлено, що для стимулювання інвестицій у розвиток туризму необхідне створення українського туристичного банку з філіями в регіонах з привабливими умовами кредитування та запропоновано схему управління ним.

Обґрунтовано, що максимізація інвестиційно-інноваційного чинника є вирішальною умовою стійкого розвитку туристичної галузі України.Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційно-інноваційний фактор, інвестиційне середовище, інвестиційне рішення, ефективність інвестицій, регіональний туристичний комплекс, депресивний регіон, сталий розвиток.


 1. Холявко, Н. І. Управління науково-освітніми міжнародними проектами в системі державної інноваційної політики : дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Холявко Наталія Іванівна. - Чернігів, 2011. – 231 c.

Розглянуто розвиток теоретичних, методичних і прикладних засад ефективного управління науково-освітніми міжнародними проектами в системі державної інноваційної політики України.

Уточнено понятійний апарат за даною тематикою, розкрито сутність науково-освітніх міжнародних проектів як засобу реалізації програм міжнародного співробітництва, досліджено підходи до визначення сутності та структури реалізації державної інноваційної політики.

Обґрунтовано роль міжнародного співробітництва в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки. Проаналізовано основні показники інноваційної діяльності в Україні, досліджено методичні підходи до оцінки ефективності науково-освітніх міжнародних проектів, встановлено особливості управління проектами на різних фазах та етапах їх життєвого циклу. Виявлено ендогенні й екзогенні чинники ефективного впровадження та визначено основні напрями підвищення ефективності управління науково-освітнім міжнародним співробітництвом в системі державної інноваційної політики.

Ключові слова: державна інноваційна політика, інноваційний розвиток, науково-освітній міжнародний проект, ефективність, життєвий цикл проекту.


 1. Царик, І. М. Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу в системі національної економіки : дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Царик Ірина Миколаївна. - Чернігів, 2011. – 242 c.

Розглянуто теоретико-методологічні засади соціальної відповідальності підприємницького сектору. В результаті авторського аналізу принципів, інструментів та цілей державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу розроблено структуру механізму державного регулювання зазначеного феномену.

Значну увагу в дисертації приділено аналізу особливостей ринкового та державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу в умовах циклічності економічного розвитку.

Визначено перспективи розвитку регулювання соціальної відповідальності бізнесу в Україні з врахуванням міжнародного досвіду.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, соціальні інвестиції, національна економіка, державне регулювання, регуляторна політика, регулятивні інструменти, механізм регулювання, циклічність економіки.
2012


 1. Андрєєва, Г. П. Механізм формування конкурентних переваг національного туристично-рекреаційного комплексу: дис… канд. екон. наук: 08.00.03 / Андрєєва Ганна Петрівна. - Чернігів, 2012. – 225 c.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і прикладних засад формування конкурентних переваг національного туристично-рекреаційного комплексу.

Уточнено понятійний апарат за досліджуваною тематикою, розкрито сутність туристичної діяльності країни та місця державного регулювання в ній.

Досліджено процес формування конкурентних переваг національного туристично-рекреаційного комплексу та доведено можливість впливу на його результати через баланс сил конкурентного поля. Здійснено оцінку діяльності національного туристично-рекреаційного комплексу України щодо формування конкурентних переваг та розроблено моделі його конкурентоспроможності.

Визначено основні проблеми функціонування вітчизняного національного туристично-рекреаційного комплексу та запропоновано шляхи їх вирішення за допомогою розробленого механізму формування його конкурентних переваг.Ключові слова: національний туристично-рекреаційний комплекс, конкурентні переваги, конкурентне поле, механізм формування конкурентних переваг, конкурентна стратегія.


 1. Бакуменко, П. І. Антикризове регулювання розвитку сільського господарства України: дис… канд. екон. наук : 08.00.03 / Бакуменко Петро Іванович. - Чернігів, 2012. – 256 c.

Обґрунтовано вирішення важливої науково-прикладної проблеми розвитку національного господарства в частині удосконалення антикризового регулювання сільського господарства. Для вирішення даної проблеми було визначено теоретико-методичні основи системного дослідження сутності антикризового регулювання з метою забезпечення сталого розвитку сільського господарства України, зважаю на його провідну роль у національній економічній системі.

Розроблено та апробовано методичні підходи до визначення інституційних меж та економічного підґрунтя антикризового регулювання сільського господарства. Досліджено сучасний стан сільського господарства України в цілому та діагностовано глибину кризової ситуації на сільськогосподарських підприємствах Чернігівської області. Доведено, що сучасна державна антикризова політика в галузі АПК не відповідає вимогам постіндустріального суспільства та не в змозі забезпечити належній рівень продовольчої безпеки країни. Визначено наукові основи напрямків антикризової політики в сільському господарстві України. Виокремлено базові пріоритети державної антикризової підтримки на окремих етапах кризи в сільському господарстві України.

На основі концептуальної схеми антикризового регулювання сільського господарства розроблено інтегральний показник прогнозування середніх цін на сільськогосподарську продукцію за допомогою багатофакторної регресії.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал