Наука І наукові дослідження
Сторінка9/11
Дата конвертації16.01.2017
Розмір4.74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
J
Роботу пишуть на одному боці окремих аркушів паперу стандартного формату, які потім зшивають у тверду папку. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-45 сторінок. | Курсову роботу оформляють за схемою титульний листі зміст, текст, бібліографія, додаток (якщо він потрібний. Нарис наведено приклад оформлення титульного листа курсової роботи. Можна обкладинку курсової роботи художньо оформити, наприклад, рисунком, фотознімком, орнаментом, і схемою, художньо виконаним текстом. Але основні складові ти- і
тульного листа повинні чітко прочитуватися. На титульному ар- і куші наводиться
1) повна назва учбового закладу (університету, кафедри) та міністерства, до якого належить цей учбовий заклад (вгорі
2) назва курсової роботи (всередині
3) прізвище, і м ' я та по батькові студента (в родовому відмінку, (нижче ,
4) прізвище, і м ' я та по батькові наукового керівника — наукове звання, або посада (у називному відмінку
5) місто, в якому розміщено навчальний заклад та навчальний рік (в кінці сторінки. На наступній сторінці подається розгорнутий зміст-план курсової роботи вступ, нумерація та назва розділів, параграфів, висновки. Текст роботи — це послідовний виклад матеріалу з необхідними та потрібними математичними, або логічними доведеннями й ілюстрацією прикладами. Курсову роботу пишуть або чітким розбірливим почерком, абощо найкраще, друкують на машинці (комп'ютері). Кожний розділ та висновки слід починати з нової сторінки, а перед текстом подати назву того чи іншого розділу. Розділи роботи повинні бути логічно зв'язаними між собою й викладені в єдиному стилі. Фотографії, ілюстрації та ін. виготовляють на окремих аркушах і вклеюють у відповідному місці роботи. Бібліографія — це перелік літератури, використаної студентом під час підготовки роботи. Бібліографія повинна охоплювати всю літературу, використану студентом. У тексті повинні бути посилання на літературу з обов'язковою повною назвою джерела
160
та автора, або посилання на номері сторінку джерела за переліком у кінці курсової роботи, або, нарешті, виноски та примітки (правила оформлення літературних джерел наведені у додатку К. Використовувати цитати з літературних джерел без посилань на них забороняється. Текст роботи треба виконувати грамотно як стилістично, такі з дотриманням норм орфографії та пунктуації. Скорочення слів та назв повинні відповідати загальноприйнятим правилам. У додатку може бути вміщений опрацьований студентом матеріал наприклад, конспекти уроків, тексти контрольних робіт та інші матеріали, що допомагають повно розкрити головну ідею курсової роботи. Усі сторінки курсової роботи нумерують, крім першої. Б. Порядок виконання курсових робіт Готуючись до виконання курсової роботи, студент обирає її тему. Тема повинна особливо зацікавити студента, викликати прагнення глибоко вивчити її суть. Лише за такими умовами, в процесі опрацювання теми студент здатний практично реалізувати поставлену у роботі головну ідею, зробити свій внесок у розвиток цієї теми, викласти свої уявлення та думки щодо тематики роботи. Після визначення теми проводять першу настановну консультацію з науковим керівником. Під час консультації визначаються загальні вимоги до роботи, порядок її виконання, орієнтовний план, основна література та інші джерела, які підлягають вивченню, зміст та методика спостережень, обсяг, методика та лабораторна база для виконання експерименту. Після цього студент постійно користується консультаціями наукового керівника. Відповідно до строку подачі курсової роботи для захисту і враховуючи період перебування на виробничій (педагогічній) практиці, студент подає науковому керівникові на затвердження графік виконання роботи. Графік визначає строки виконання таких етапів роботи
162 1) добір теми та настановної консультації
2) затвердження графіку виконання роботи
3) складання бібліографії з теми
4) вивчення літератури та інших джерел
5) затвердження плану курсової роботи
6) виконання спостережень та експерименту
7) підготовка першого варіанту роботи
8) перевірка керівником першого варіанту роботи
9) внесення зміну план та зміст роботи, оформлення роботи подача курсової роботи для захисту. Курсову роботу треба виконувати точно за графіком, за кожний етап роботи студент звітує науковому керівникові. Враховуючи поради наукового керівника і запропоновані у цьому посібнику рекомендації, студент самостійно відшукує додаткову літературу й складає бібліографію за різними джерелами каталогами книг і журнальних статей, бібліографічними довідниками, за списками літератури, поданими в науковій та навчальній літературі. Під час роботи з літературою рекомендується спочатку робити на окремих аркушах (картках) необхідні нотатки та помітки з зазначенням номера сторінок у верхній частині зазначається розділ курсової роботи і питання, яких стосуються ці виписки та помітки. Потім цей матеріал систематизують. У процесі написання роботи не можна допускати наведення фактів без відповідного їх аналізування та висновків, тобто декларативності (позиції автора без доведення. Основні положення роботи треба доводити за допомогою спостережень та експериментів, вони повинні бути мотивовані, підтверджені фактами, прикладами з практики роботи. Ілюстративний матеріал (карти, схеми, таблиці, рисунки, діаграми, фотознімки тощо) повинні пов'язуватися з текстом, підтверджувати головну ідею курсової роботи. В курсовій роботі використовуються цитати з літературних джерел. Вони повинні підтверджувати думку автора курсової роботи авторитетним висловлюванням вченого або текстом офіційного документа. Цитати беруть у лапки, записують їх точно за оригіналом й обов'язково подають вказівку або посилання на джерело, звідки взято цитату. Текст цитати може бути використаний утому розумінні, в якому він поданий в оригіналі (джерелі. п 163
Б. План курсової роботи Після вивчення основної частини додаткової літератури відповідно до графіку) складається план курсової роботи. Студент, виходячи з теми роботи і опрацьованої літератури, скла- і дає перелік основних питань, які треба викласти в курсовій роботі. Потім визначається послідовність втілення питань в роботі, враховуючи, що і
1) першими у курсовій роботі повинні бути викладені загальні питання, які є вступом до змісту роботи
2) наступні питання, які розкривають основний зміст теми, повинні розміщуватися у строгій послідовності відповідно до логіки та хронології розвитку проблеми
3) останнє питання плану — висновки, де автор курсової роботи повинен узагальнити її зміст. Якщо це необхідно, до окремих питань плану курсової роботи повинні включатися підпитання та додаткові матеріали. Б. Робота з літературою Джерелами матеріалу для курсової роботи може бути навчальна література, монографії, офіційні державні документи директиви, накази, постанови керівних органів, документація. Під час опрацювання літератури для курсової роботи студент конспектує матеріал з тих чи інших джерел, підкреслює основні думки і положення, важливі для даної теми, виписує необхідні цитати і матеріал, що ілюструє основні положення. Офіційні документи автор курсової роботи використовує для підтвердження його, принципових позицій з цих документів студент може наводити цитати або давати посилання на них. Шкільна документація, яка може стосуватися курсової роботи — це плани і конспекти, уроки та позакласні заходи вчителів, тексти контрольних робіт, аналізі. класифікація помилок, допущених учнями під час контрольних ід самостійних робіт, зошити та інші письмові роботи учнів, зокрема звіти про екскурсії, лабораторні роботи, домашні експериментальні завдання і матеріали та експонати виставок робіт учнів з
164 фізики та техніки, річні звіти про роботу вчителів, класні журнали, протоколи засідань методичних комісій і педагогічної ради школи, звіти школи про роботу за навчальний рік. Відповідно до теми курсової роботи матеріали, наведені в цьому переліку, студент відбирає, вивчає, аналізує матеріали, робить виписки, а іноді їх переписує повністю, наприклад, програму цікавого фізичного вечора або план екскурсії. В усіх випадках обов'язково фіксується прізвища та ініціали вчителів, прізвища та імена школярів, назви виготовлених приладів, дати виконання відповідних видів роботи, номер школи, клас. Вивчати та опрацьовувати перелічені джерела треба критично, тоді автор курсової роботи зможе зробити висновок про стан методичної роботи і визначити конкретний зміст (напрям, методику та базу необхідного методичного експерименту. Б. Спостереження та експерименту школі Спостереження та експерименту школі є обов'язковими елементами виконання курсових робіт з педагогіки, методики, якщо вони передбачені темою роботи. Тема роботи визначає також зміст, а отже, напрямок і методику спостереження експерименту. Для спостереження в школі визначається мета, методичне завдання, яке треба розв'язати під час цього спостереження, наприклад, як учитель заохочує учнів у процесі формування нових понять тощо. Потім, спостерігаючи, студент з'ясовує, як учитель разом з учнями розв'язує це завдання, а саме
1) яке місце і роль цього завдання в системі роботи вчителя на уроці або в змісті позакласної роботи з учнями
2) які засоби і методи використовує вчитель для розв'язання методичного завдання
3) яка роль учнів у розв'язанні цього завдання
4) яка ефективність розв'язання методичного завдання
5) які основні переваги і недоліки у розв'язанні завдання. Природно, що об'єктивність висновків повинна забезпечувати якомога більшу кількість спостережень, занять з учнями різних класів, шкіл, учителів. На підставі викладеного студент опрацьовує методичні рекомендації для вчителів зданого конкретного питання. Це поки що його робоча гіпотеза, яку треба експериментально перевірити. Велику складність становить організація і проведення методичного
165
експерименту в школі, але він необхідний для перевірки якості ре-і комендацій, розроблених для вчителів автором курсової роботи, і Щоб поставити експеримент, студент визначає змісті рацьовує методику його проведення. Водночас з керівництвом школи визначаються експериментальні та контрольні класи. Щ класи повинні працювати в максимально однакових умовах. Мету проведення експерименту науковий керівник теми обов'язко­
во погоджує з завідуючим кафедрою, з керівництвом школи та вчителями, а при потребі — також з органами народної освіти.
У СІ ВІДОМОСТІ Про е К С Пер И М е Н Т ФІКСУЮТЬСЯ В ОСОблИВОМу ЗОг
шиті студента. Вести зошит можна в довільній формі, але в ньому студент повинен відбивати такі дані про експеримент: \
1) клас або група учнів, з якою проводять експеримент
2) коли відбуватимуться експериментальні уроки або заходи
3) зміст експериментальних завдань для учнів; <
4) аналізі оцінка виконання завдань учнями, виходячи змети цих завдань; і
5) висновки про подальше проведення дослідів. Науковий керівник теми записує у зошит студента всі принципові вказівки і зауваження автору курсової роботи, а також про-І позиції про зміну характеру, напряму або обсягу експерименту. ; Наслідки та висновки з шкільного експерименту обговорюють вчителі спільно з науковим керівником, як правило, з тими вчителями, які брали участь в шкільному експерименті. Висновки з експерименту, його коротку характеристику та методику проведення студент заносить до курсової роботи. Б. Написання курсової роботи Приклад титульного аркушу курсової роботи наведено на Рис. 6. Після вивчення літературних та інших джерел, консультацій з науковим керівником, бесід з учителями та учнями школи, спостережень та шкільного експерименту у автора курсової роботи накопичується достатній матеріал, на ґрунті якого він повинен написати курсову роботу. Для викладення матеріалу курсової роботи можна рекомендувати таку послідовність.
166 У вступі треба обґрунтувати теоретичну та практичну цінність роботи, тобто обґрунтувати саму постановку проблеми курсової роботи. Потім, дотримуючись хронологічного порядку, коротко зазначити, як тема роботи висвітлюється в наведеній методичній літературі. Далі слід розглянути результати спостережень і показати, як практично розв'язується ця методична проблема. Спостереження треба підтвердити матеріалами з шкільної документації, якщо вона відбиває характер цієї проблеми потім викласти і обґрунтувати попередні рекомендації автора курсової роботи для вчителя фізики, які становлять робочу гіпотезу, і перевірені експерименти у школі. Переважну частину курсової роботи треба відвести викладанню змісту методичного експерименту, проведеного в школі автором роботи і вчителями, яких студент залучив до нього. Далі можна навести результати експерименту і обґрунтувати висновки по наслідках всієї роботи. При цьому в курсовій роботі автор повинен вказати, як експериментальна перевірка змінила зміст попередніх рекомендацій, тобто робочої гіпотези. Студент повинен вказувати, що саме він використав зі своєї педагогічної практики, або з практики інших студентів. Б. Захист курсової роботи Захист курсової роботи має наметі перевірку самостійності виконання роботи, тобто, наскільки глибоко студент розуміє матеріал теми, чи правильно обґрунтовує рекомендації та висновки, подані в роботі. Захист курсової роботи звичайно відбувається на відкритих засіданнях комісії з захисту курсових робіт, затвердженою завідувачем кафедрою. До складу комісії обов'язково входить науковий керівник роботи. До захисту роботи студент ознайомлюється з рецензією на неї наукового керівника і готує свій виступ для захисту роботи. Під час захисту курсової роботи студент називає тему роботи і обґрунтовує її вибір. Коротко викладає план та зміст роботи, методику її виконання, зазначає номер та назву школи, вчителів, літературні та документальні джерела, використані в
167
роботі та вказує, що конкретно в роботі перевірено під час експерименту або спостережень. Студент вказує ті методичні висновки і пропозиції, які він рекомендує з досліджуваного питання висловлює своє ставлення до рецензії наукового керівника, дає оцінку недоліків курсової роботи і визначає шляхи подальшої роботи з удосконалення теми, якщо така робота передбачається. Якщо результатом курсової роботи є виготовлений студентом якийсь прилад, то, крім викладеного, він оголошує назву приладу та його параметри пояснює будову та принцип дії приладу, дає його описання. Студент повідомляє ідею, схему ікон струкцію приладу. Коротко треба зазначити, чи оригінальний цей прилад, чи він є запозиченим. Якщо це так, тоді треба конкретно наголосити, де саме і перелічити, які зміни було внесено у схему або конструкцію приладу під час його виготовлення, І Розповідає про процес виготовлення, пояснює, які матеріали буз ли використані і які труднощі подолані при цьому. Необхідно І вказувати приблизну вартість приладу. Крім цього, необхідно навести, як саме використовувати прилад, тобто методику і | техніку експерименту, або продемонструвати роботу з цим при- І ладом, його схему, або рисунок приладу, чи самий приладу дії, * розповідаючи при цьому про порядок його зберігання, регулювання і підготовки до роботи, а також заходи безпеки під час роботи з ним, якщо це потрібно. Після доповіді студент, який захищає курсову роботу, І відповідає на запитання. Присутні на захисті викладачі та сту- і денти обговорюють роботу. Виходячи з цінності роботи, а також у випадку успішного її захисту комісія оцінює роботу і І повідомляє про це студента. Водночас комісія може дати висно- і вок про доцільність подальшої роботи над темою з тим, щоб її і підготувати як дипломну роботу та рекомендувати курсову ро- і боту на наукову студентську конференцію чи до педагогічних І читань, або, нарешті, рекомендувати роботу для опублікування 1 у науковому збірнику. 1 Якщо курсову роботу оцінено незадовільно, то студент другий раз виконує роботу заданою темою. 1 168 1 Додаток В. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ДИПЛОМНИХ РОБІТ В. Мета і значення дипломних робіт Виконання дипломних робіт є заключним етапом навчання студентів у ВНЗі. Мета дипломної роботи полягає у систематизації, закріпленні, розширенні теоретичних і практичних знань зі спеціальності, застосування цих знань при рішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих завдань, а також завдань культурного будівництва розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експериментування з'ясування питання щодо підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва. Перевага підготовки та захисту дипломних робіт полягає передусім утому, що їх підготовка і захист органічно входять до змісту навчання майбутнього фахівця, зокрема вчителя, забезпечують поглиблення та розширення (в галузі певної проблеми) теоретичних знань, практичних умінь, удосконалення навиків самостійної роботи студентів, творчої діяльності і наукових досліджень, вбирають вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, літературне оформлення результатів виконаної роботи. В. Вимоги до дипломних робіт До дипломних робіт пред'являється низка вимог, найважливішими з яких є наступні
— актуальність тематики, відповідність її сучасному стану і перспективам розвитку певної галузі науки, практичним задачам і загальним цілям виконання дипломних робіт у ВНЗі;
— вивчення і критичний аналіз монографічної і періодичної літератури з теми дипломної роботи
169

— вивчення і характеристика історії проблеми, яка підлягає дослідженню, та її практичного стану, а також передового педагогічного й особистого досвіду автора
— чітка характеристика предмету, цілей і методів дослідження, опису і аналізу проведених автором експериментів
— узагальнення результатів, обґрунтування висновків і практичних рекомендацій. Слід зауважити, що студент не може обмежуватися реферуванням літературних джерел або простим описом тієї чи іншої \
проблеми, він відтворює творчу роботу на основі глибокого вивчення теорії та історії питання практики, передового та особисто- ]
го досвіду, виходячи з результатів проведених їм спостережень, І педагогічних, лабораторних або виробничих експериментів. | І
ВЗ. Підготовка дипломних робіт до захисту ] Організацію підготовки щодо виконання дипломних робіт проводять ті кафедри ВНЗу, що є випускними (спеціальні, педагогічні, методичні та ін.), які практикують постановку цих робіт. Відповідно до діючих положень, випускові кафедри визначають тематику дипломних робіт, яка повинна щорічно поновлюватися та затверджується радою факультету. У процесі вибору тематики рекомендується враховувати відповідності її рівню розвитку сучасної науки, реальним задачам шкіл і різних галузей народного господарства, напрямкам наукових досліджень, які склалися на кафедрах, а також тими можливостями забезпечення студентів-дипломників кваліфікованими науковими керівниками.
Тематика дипломних робіт, яка визначається випусковими кафедрами ВНЗу, є приблизною (на початку навчального року) як за змістом, такі за формулюванням. Приблизна тематика може містити в собі достатньо широкі проблеми дліі того, щоб, по-перше, запобігти надмірному перевантаженим рекомендованого студентам переліку тем дипломних робіт і по-друге, надати дипломникам можливість за допомогоК наукових керівників уточнювати формулювання обраних теи у межах позначених тематикою широких проблем, ї
170 урахуванням конкретних умов, можливостей та інтересів кожного студента. Разом з тим досвід переконує утому, що виконання дипломних робіт задосить широкою тематикою, загального характеру буває неефективним. Набагато краще проходить підготовка робітна найбільш конкретні і порівняно вузькі теми, в яких розкривається певна частина поставленої проблеми. В цьому випадку з'являється можливість організації спільної роботи над проблемою і колективного пошуку кількох студентів-дипломників, ефективного використання спецкурсів і колективних консультацій для підвищення теоретичного рівня виконуваних робіт. Багаторічні спостереження приводять до висновку про доцільність початку роботи студента над дипломною темою значно раніше, на других- третіх курсах за чотирирічнім, та на третіх-четвертих курсах за п'ятирічним строком навчання у ВНЗі. Звичайно великою продуктивністю характеризуються дипломні роботи, які є логічним продовженням виконаних студентами в попередні роки навчання курсових робіт, або активної діяльності в наукових гуртках, проведення досліджень за тематикою кафедри, господарчо-бюджетною тематикою та ін. До обов'язків випускових кафедр входить, поряд з підготовкою тематики дипломних робіт, розробка методичних рекомендацій, в яких встановлюється обов'язковий обсяг вимог, які пред'являють до дипломної роботи з урахуванням спеціальності. Такі методичні вказівки повинні бути розроблені і передані студентам до початку виконання дипломної роботи. При виборі теми дипломної роботи слід враховувати вимоги до дипломних робіт, рівень теоретичної і практичної підготовленості студента-дипломника, його наукових інтересів і здібностей, навичок наукового дослідження і таких факторів, як ступінь вивчення проблеми та освітленості її у літературі, умов проведення спостережень та експерименту. Підготовлений таким чином попередній розподіл тем дипломних робіт затверджується кафедрами, які здійснюють керівництво цими роботами. Випускові кафедри ВНЗів (спеціальні, педагогічні, методичні) доручають керівництво підготовкою дипломних робіт найбільш кваліфікованим викладачам професорам, докторам наук і доцентам, кандидатам наук.
171
Виконанням дипломних робіт з педагогіки з методикою викладання звичайно керують водночас два викладача педагог і методист. Згідно до Інструкції про підготовку дипломних робіт керівники дипломних робіт з числа професорів та доцентів інституту затверджуються наказом ректора, або, за його дорученням, деканом факультету. В тих випадках, коли керівництво здійснюється двома викладачами (педагогом і методистом, подання ректору інституту (або декану факультету) здійснюється завідуючими кафедрами (педагогічними і методичними. Закріплення за студентом теми дипломної роботи повинне оформлюватися відповідно наказом за його особистою заявою і поданням кафедри перед направленням студента на останню практику, тобто на випускному курсі. Однак, враховуючи доцільність більш раннього початку роботи студента над дипломною темою, попереднє (неофіційне) закріплення тем за студентами може здійснюватися кафедрами наперед випускових або навіть на молодших роках навчання. Офіційне оформлення цього закріплення та затвердження теми, призначення наукового керівника, звичайно проходить на початку останнього року навчання студента у ВНЗі. Після того, як тема дипломної роботи визначена, ухвалена кафедрою і закріплена за студентом, керівник подає студенту завдання з вивчення об'єкту практики і збору матеріалу до дипломної роботи. Водночас студенту видається завдання на дипломну роботу, яке складається керівником і затверджується завідую­
чим кафедрою, з визначенням терміну закінчення роботи. В завданні про підготовку дипломної роботи вказується її тема, дата і номер наказу про її затвердження (по інституту або розпорядження деканату, прізвище, і м ' я , по батькові студента, факультет, курсі спеціальність, перелік основних питань, які належать до розробки, або короткий зміст роботи, місця або об'єкту, на якому планується виконати дослідження (спостереження, експерименти тощо, строки підготовки окремих етапів і задачі закінченої роботи, прізвища консультантів з відповідних розділів, дати подачі завдання. Зразкова форма завдання про підготовку дипломної роботи надається далі.
172 Найменування вищого навчального закладу. Завдання про підготовку дипломної роботи. Кафедра. Затверджую / дата /. Завкафедрою підпис /. Студент / прізвище, і м ' я , по батькові /.
1. Тема дипломної роботи затверджена наказом по інституту від. № .../.
2. Строк здачі студентом закінченої роботи.
3. Вихідні дані до роботи.
4. Перелік питань, які належать розробці, або короткий зміст дипломної роботи.
5. Перелік графічного матеріалу.
6. Наукові консультанти до дипломної роботи.
7. Дата видачі завдання. Керівник підпис. Завдання прийнято до виконання дата. Підпис студента. Оформлене таким чином завдання про підготовку дипломної роботи пізніше, разом з виконаною роботою, належить представити до Державної екзаменаційної комісії для розглядання і рішення питання про захист дипломної роботи. Дипломні роботи — важливий завершальний етап навчання для студентів не тільки денної, але і заочної форми навчання. Дійсно, в значній своїй частині студенти-заочники педагогічних інститутів працюють вчителями або є робітниками установна родної освіти, які навчаються без відриву від основної роботи, і ця обставина визначає специфічні особливості організації і виконання дипломних робітна заочних відділеннях педінститутів. Вже при визначені тематики дипломних робіт для сту- дентів-заочників випусковим кафедрам приходиться враховувати ці особливості. Оскільки студенти-дипломники заочної форми навчання, як правило, спираються на тривалий досвід особистої педагогічної діяльності, тому на заочних відділеннях виконуються (в порівнянні з денною формою навчання) відносно більше дипломних робіт з педагогіки з методиками викладання навчальних дисципліна спрямованість їх тематики розрахована на вивчання актуальних питань практики роботи школи. Враховуючи специфіку виконання дипломних робіт у педагогічних
173
інститутах (насамперед в них, як правило, не розробляються питання технології, автоматизації, управління виробництвом та інші проблеми, які є характерними для інженерних спеціальностей і конструкторських проектів, прийнято не розділяти дипломну роботу і пояснювальну записку до неї, включаючи останню до змісту виконаної дипломної роботи. В окремих випадках (наприклад, на художньо-графічному факультеті) зберігається поняття про пояснювальну записку як самостійну частину дипломної роботи пояснювальна записка — найважливіша складова частина такої дипломної роботи слід прагнути до того, щоб пояснювальна записка, взята окремо від виробів художньо-графічного або прикладного характеру, давала повне уявлення про зміст всієї дипломної роботи. Літературне оформлення дипломної роботи являє собою важливий елемент її виконання — це один з багатьох факторів, що враховується державною екзаменаційною комісією при оцінці дипломної роботи підчас її захисту. Звертається, перш за все, велика увага на змістову сторону викладу матеріалу логічність і послідовність, повноту і репрезентативність, загальну грамотність і відповідність стандартам і прийнятим правилам, а також на зовнішнє оформлення титульного листа, тексту роботи, списку літератури і додатків. Оскільки дипломна робота, як правило, об'ємна (об'єм дипломної роботи не повинен перевищувати 50 сторінок машинописного тексту, її не слід викладати безперервним текстом. Практикується, як правило, поділ всього матеріалу на смислові частини, які відокремлюються заголовками. Найбільш поширеним є розділення дипломної роботи на параграфи відповідно до прийнятого плану її виконання. В кожній дипломній роботі виділяють такі структури і елементи
— титульний лист
— вступ
— основний зміст роботи, якій складається звичайно з двох у або трьох глав закінчення (висновок список використаної літератури додатки (якщо в них є потреба зміст.
174 На титульному листі вказується : назва ВНЗу, в якому виконувалась дипломна робота, прізвище та ініціали студента- дипломника, повна назва теми дипломної роботи, прізвище, ініціали, вчений ступінь і вчене звання наукового керівника, рік і місце виконання роботи. Вступ повинен мати чітке і коротке обґрунтовування вибору теми дипломної роботи, визначення її актуальності, формулювання предмету, мети і задач дослідження, висунутої гіпотези, опису використаних при виконанні роботи методів дослідження. В основній частині дипломної роботи, яка складається, як правило, з двох-трьох розділів, викладаються теоретичні основи і коротка історія поставленої проблеми, описуються проведені студентом-дипломником спостереження та експерименти, одержані результати, дається всебічний і об'єктивний аналіз зібраного фактичного матеріалу, здійснюється узагальнення. Наприкінці кожного розділу автор може формулювати короткі підсумки і висновки, але з тою неодмінною вимогою, щоб вони не повторювались пізніше у висновку. У тексті слід розміщувати необхідний графічний та ілюстративний матеріал, запобігаючи перевантаженню ним основної частини роботи і переносити за розсудом автора частину його до додатку. Висновок містить підсумки роботи, найважливіші висновки, до яких прийшов автор вказується практичне і теоретичне їх значення, можливості втілення результатів роботи і дальші перспективи роботи над темою. Якнайважливіша вимога до закінчення — його стислість і докладність, в ньому не слід повторювати зміст вступу, основної частини роботи і висновки, які зроблені до кожної глави. Наведений у дипломній роботі список використаної літератури свідчить про обсяг використаних дипломником літературних джерел, рівня вивчення стану досліджуваної проблеми і на­
виків роботи з науковою літературою. До змісту дипломної роботи, крім текстової її частини, входить різноманітний графічний та ілюстративний матеріал, який готується і оформлюється разом зі складанням чернетки роботи. Рекомендується розміщувати ілюстрації на окремих листах, а не в проміжках поміж тексту.
175
Виконану у чорновому варіанті дипломну роботу студент віддає для перегляду керівникові. На підставі врахування зроблених керівником зауважень автор роботи вносить до неї необхідні зміни і доповнення і приступає до її остаточного оформлення. Чистовий варіант дипломної роботи виконується від руки особисто автором роботи чорними (синіми) чорнилами (пастою, причому розмір рукописних літер, виконаних чітко і ясно, по висоті повинен бути не менше 2,5 мм. При можливості, дипломну роботу в остаточному варіанті краще надрукувати на друкарській машинці (через два інтервали. У цьому випадку заповнюється тільки одна сторінка листа писального паперу стандартного розміру (210 х 297 мм, з лівої сторінки кожного листа залишається поле завширшки 30 мм. Кожний розділ дипломної роботи починають з нової сторінки. При брошуванні дипломної роботи її складові розділи розміщуються у такому порядку
— титульний (заголовний) лист
— план викладу роботи (за розсудом автора
— вступ
— текстова частина, яка включає необхідний ілюстративний, графічний і цифровий матеріали
— закінчення (висновки
— список використаної літератури
— додатки
— зміст. Напис на титульному аркуші (Рисі назва розділів (у рукописному варіанті) виконується нормальним або іншим, креслярським шрифтом, котрий відповідає естетичному оформленню дипломної роботи. Автор підписує остаточно оформлену дипломну роботу і віддає керівникові не пізніше, як затри тижні до початку державних екзаменів. Такий термін, на нашу думку, є мінімально необхідним для підготовки дипломної роботи до захисту. Науковий керівник протягом десяти днів після одержання роботи від виконувача повинен її продивитися, якщо згоден, підписати, підготувати письмовий відзив для подання його разом з дипломною роботою завідуючому кафедрою, котрий на підставі цих матеріалів вирішує питання про допуск студента до
176
захисту, зробивши при цьому відповідний записна титульному листі дипломної роботи. У відзиві наукового керівника повинна бути характеристика виконаної студентом роботи з усіх розділів, відзначені її позитивні сторони і недоліки, ступінь самостійності автора в роботі над дипломною темою, формування навичок роботи з науковою літературою, теоретичного і експериментального дослідження, обґрунто­
ваність і цінність одержаних результатів і висновків, можливість їх застосування, а також висновок про допуск студента до захисту.
Примітка. У випадку, коли завідувач кафедрою не вважає можливим допустити студента до захисту дипломної роботи, це питання розглядається на засіданні кафедри з участю наукового керівника. Протокол засідання кафедри передається через декана факультету на затвердження ректорові ВНЗу. Дипломна робота, яка випусковою кафедрою допущена доза хисту, направляється деканом факультету (або, за його згодою, завідуючим кафедрою) на рецензію. Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідуючого кафедрою, на якій виконувалась дипломна робота, з числа кваліфікованих спеціалістів виробництва, наукових установ, учителів, керівників шкіл, робітників органів народної освіти, а також професорів і викладачів інших вищих навчальних закладів. Разом з тим рецензентами можуть бути також професори і викладачі даного педагогічного ВНЗу, котрі мають необхідну професійну підготовку і досвід наукового дослідження в галузі тематики рецензованих дипломних робіт, але не працюють на випусковій кафедрі, де проводилась підготовка цієї роботи. У рецензії на дипломну роботу відзначається її актуальність, повнота і докладність викладання поставленої проблеми, рішення висунутих цілей і завдань, ефективність використаних методів вивчення теми, практична цінність і можливість використання одержаних результатів. Декан факультету знайомить з рецензією завідуючого відповідної кафедри, студента-дипломника і направляє дипломну роботу з відзивом наукового керівника і рецензією до ДЕК для захисту (студент-дипломник повинен бути ознайомлений з відзивом і рецензією до захисту.
178 Враховуючи зауваження керівника, зроблені у письмовому відзиві, і рецензента, які було висловлено в рецензії, студент приступає до підготовки до захисту. Захист дипломних робіт здійснюється на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії з участю не менш половини складу комісії як безпосередньо в інституті, такі на підприємствах, в установах і організаціях, для яких тематика дипломних робіт являє собою науково-теоретичний або практичний інтерес. На захисті студент-дипломник виступає з коротким повідомленням (протягом 15-20 хвилину якому викладає вибір теми дипломної роботи, характеризує поставлені цілі і завдання, предметі методи дослідження, висунуту гіпотезу, одержані результати і висновки, обґрунтовує їх і відзначає теоретичне і практичне значення. Потім зачитується відзив наукового керівника і рецензія на роботу, заслуховуються відповіді дипломника на зауваження, які було зроблено в відзиві і рецензії, після чого студент-дипломник одержує запитання. Якщо захист дипломної роботи визначається незадовільним, Державна екзаменаційна комісія установлює, чи можливе подання даної роботи до повторного захисту після необхідної доробки, яка визначається комісією, або студент повинен розробити нову тему, котра встановлюється відповідною кафедрою. Одержання незадовільної оцінки за дипломну роботу при її захисті не позбавляє студента права складати державні екзамени з решти предметів, передбачених навчальним планом з відповідної спеціальності, однак студент, що навчається за денною формою навчання, але одержав при захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і направляється на роботу за призначенням. В цьому випадку студенту замість диплому видається академічна довідка встановленого зразка. Повторний захист дипломної роботи, яка одержала незадовільну оцінку Державної екзаменаційної комісії, дозволяється протягом трьох років після закінчення інституту при наявності подання з місця роботи позитивної характеристики, яка відповідала б профілю підготовки студента в інституті.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал