Наука І наукові дослідженняPdf просмотр
Сторінка11/11
Дата конвертації16.01.2017
Розмір4.74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
13*
195
граматичних зворотів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів. Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою.
Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний зміст наукової праці. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.
Ж3.4. Оформлення автореферату
Примірники автореферату, які здобувач подає до спеціалізованої вченої ради разом з іншими документами та дисертацією, друкують за тими ж правилами, які встановлені цим додатком для друкування дисертацій, із врахуванням певних особливостей. За обсягом автореферат (без обкладинки і анотаційне може бути меншим 1,3 авторських аркуша і перевищувати 1,9 авторських аркуша для докторської і, відповідно, 0,7 та 0,9 авторських аркуша для кандидатської дисертації при друкуванні через 1,5 інтервали з розміщенням до 40 рядків на сторінці. На лицьовій стороні обкладинки автореферату подаються назва організації, спеціалізована вчена рада якої прийняла дисертацію до захисту індекс УДК; прізвище, ім'я, по батьковії здобувача назва дисертації шифрі найменування спеціальності за переліком спеціальностей наукових працівників підзаголовок "Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь наук місто, рік. (Рис. 10). •> На зворотній стороні обкладинки автореферату вказується організація, в якій виконане дисертаційне дослідження науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника і (або) консультанта, його місце роботи й посада наукові ступені, вчені звання, місця роботи та посади, прізвища тв&
1
196 1
ініціали офіційних опонентів назва провідної установи із зазначенням підрозділу (кафедри, відділу, де розглядатиметься дисертація дата і час проведення захисту, шифр спеціалізованої вченої ради та адреса організації, при якій її створено бібліотека, в якій можна ознайомитися з дисертацією дата розсилання автореферату підпис вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (Рис. 11). Серед вчених звань наукового керівника і опонентів не рекомендується згадувати їх членство в громадських (недержавних) академіях наук. Автореферат немає титульного аркуша. Номери сторінок проставляються в центрі верхнього берега сторінки. Нумерація починається з цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна характеристика роботи. Структурні частини автореферату не нумерують, їх назви друкують великими літерами симетрично тексту.
Ж3.5. Видання автореферату
Автореферат дисертації виготовляють друкарським способом і видають у вигляді брошури тиражем 100 примірників. Формат видання 145x215 мм (формат паперу і частка аркуша 60x90/16) з друкуванням тексту на обох сторонах аркуша. На авторефераті повинні бути вказані вихідні дані друкарні або іншої установи, де друкувався автореферат, згідно здержав ним стандартом. Відповідальність за наявність вихідних даних таза обов'яз­
кове розсилання авторефератів несе спеціалізована вчена рада.
199

Ковальчук ВВ, Моїсєєв AM. Основи наукових досліджень
1§§9 Додаток К
1
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У НАУКОВИХ РОБОТАХ [1-4] Характеристика джерела
•і-і
•&
О
Н о
3
один, два або три автори чотири автори п'ять та більше авторів
Приклад оформлення
— Василенко М. В. Теорія коливань Навчальний посібник. - К Вища школа, 1992. - с.
— Афанасьев ВВ, Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых мик­
рокалькуляторах. - М Энергоиздат, 1992. - 190 с.
— Месков АЗ, Пономаренко Л.А., Рюмшин ПА.
Математические модели многопотоковых систем обслуживания. - К Техника. 1991. - 265 с.
Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович,
В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов / Под ред. Е.Б. Ти­
мофеева. - К.:Техника, 1986. - 144 с.
Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И.,
Левит В.Ю., ЧеревченкоТ.М., ЯрославскаяЖ.Н. -М Экономика, 1981.- 62 с.
'Примітка: У списку опублікованих праць здобувана наукового ступеню, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.
200
^jjjgj Ардаток К Приклади оформлення бібліографтяого опису джерел
Характеристика
джерела Багатотомні видання Перекладні видання Стандарти Збірки наукових праць Словники Депоновані наукові праці
Приклад оформлення
История русской литературы: В 4 т. / АН СССР.
Ин-т рус. лит. (Пушкин, дом). - М, 1982. - Т.З:
Расцвет реализма. - 876 с.
Гроссе 3., Вайсмангель X. Химия для любозна­
тельных: Перснем- М Химия, 1980.- 392 с.
ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. -
Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. - М Изд-во стандартов, 1984. - 78 с. Обчислювальна і прикладна математика 36. наук, пр. - К Либідь, 1993. - 99 с.
Библиотечное дело: Терминологический словарь
/ Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. - е изд. -М Книга, 1986. - 224 с.
— Меликов АЗ, Константинов С.Н. Обзор анали­
тических методов расчета и оптимизации мульти- ресурсных систем обслуживания / Науч.- произв. корпорация "Киев, ин-т автоматики. - Киев,
1996. - 44 с. - Рус. - Деп. в ГНТБ Украины
11.11.96. №2210 - Ук96 // Анот. в ж. Автомати­
зация производственных процессов, №2, 1996.
— Пономаренко Л.А., Меликов АЗ. Алгоритм управлення в неполнодоступных марковских се­
тях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Ред. ж. Автоматика и вычислитель­
ная техника. - Рига, 1989. -с. Деп. в ВИНИТИ
8.12.89 г, В.
201
Додаток Л. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ (ПОВІДОМЛЕНЬ, СТАТЕЙ І СТЕНДОВИХ ДОПОВІДЕЙ
1. Обсяг тез конференцій, симпозіумів в Україні, як правило — одна повна сторінка. Мова — українська. Текстовий редактор —
Microsoft Word. Формат аркуша — А поля зліва — 25 мм, справа — 20 мм, вгорі — 20 мм, внизу — 20 мм шрифт 14 пт
Times New Roman. Текст — без нумерації сторінок. Шрифт УДК — у першому рядку, зліва, вирівнюється за першою літерою другого рядка основного тексту. Після відступу в 1,5 інтервали — назва тез чи статті — великими літерами, вирівнюється по центру. Після відступу в 1,5 інтервали — ініціали та прізвище автора (авторів, вирівнюється по центру. Після відступу в 1,5 інтервали — назва установи, міста (в дужках. Після відступу в 2 інтервали — основний текст. Зразок оформлення результатів
УДК НАЗВА ТЕКСТУ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ Т. Г. Автор, СІ. Співавтор навчальний заклад, установа ) Текст доповіді з абзацу
2. Рукопис статті повинен бути надрукований на папері доброї якості та стандартного формату Ах мм, через півтора-два інтервали, на машинці з якісною стрічкою тазі стандартним чистим шрифтом. На сторінці повинно бути не більше
30 рядків. Розмір полів такий зліва — 25 мм, справа — 10 мм, вгорі і знизу — 20 мм. Рукопис статті, враховуючи ілюстрації, підписи до них, таблиці, список літератури, реферат (російською і обов'язково англійською мовами, дублікати формула також акт експертизи слід надавати удвох примірниках. Стаття повинна мати офіційне направлення, підписане керівником закладу, в якому проводилося дослідження.
205
Наприкінці статті всім авторам необхідно обов'язково поставити підписи, а також вказати адресу для перепису та номер службового і домашнього телефонів. До статті надається перелік розшифрованих умовних скорочень, що використано у тексті. На першій сторінці, у лівому верхньому куті, необхідно вказати індекс статті за універсальною десятинною класифікацією
(УДК), нижче — прізвища авторів і (в дужках) місто, а під ними — назву статті. Після цього йде коротенький виклад змісту статті (обсягом не більше 0,5 машинописної сторінки. У тексті статті (з нової сторінки) повинен бути коротенький виклад того нового й оригінального, що одержано авторами в їх дослідженні. Терміни та позначення повинні відповідати діючим стандартам. Одиниці вимірювань слід приводити в одиницях міжнародної системи (СІ. Список бібліографічних посилань слід складати у послідовності їх цитування в тексті, де кожне посилання позначається цифрою у квадратних дужках. Список літератури подається окремою сторінкою. Посилання на іноземні джерела приводяться мовою оригінала і обов'язково повинні бути надруковані на машинці зі стандартним шрифтом. Список літератури має бути оформлений відповідно до зразків бібліографічних посилань, що наведено у додатку К.
206


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал