Наталія саціна нові стандарти – нові ідеї методична розробка Саціна Н. Л. Нові стандарти – нові ідеї : Методична розробка. – Луцьк: пвдСторінка4/18
Дата конвертації30.11.2016
Розмір4.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Особливості вивчення навчальних предметів у 1-ому класі.

Навчання грамоти здійснюється на уроках читання і письма протягом 7 годин на тиждень.

Для забезпечення синхронності у навчанні читання й письма в букварний період за рішенням педагогічної ради навчального закладу на навчання української мови в 1-му класі доцільно використати 1 годину з варіативної складової навчального плану, що дасть можливість виділити на навчання грамоти 8 годин на тиждень.

Процес навчання грамоти в 1-му класі поділяється на три періоди: добукварний, букварний і післябукварний.

Добукварний період — період підготовки дітей до навчання грамоти. Мета добукварного періоду навчання грамоти полягає у: забезпеченні мотивації до навчальної діяльності; розвитку усного мовлення першокласників формуванні елементарних аналітико-синтетичних умінь в роботі над текстом, реченням, словом, звуками мовлення підготовці дитини до письма.

У цей період, окрім освітніх завдань, перед учителем стоять не менш важливі завдання, спрямовані на: забезпечення адаптації дітей до школи, шкільного колективу і ознайомлення з правилами поведінки в ньому; формування навчальних умінь учнів (сидіти за партою, слухати вчителя, виконувати завдання індивідуально, в парах, у групах та ін.).

Протягом букварного періоду першокласники оволодівають початковими уміннями читати за букварем, писати в зошитах з друкованою основою і в зошитах із сіткою для першого класу. Крім того, продовжується робота з розвитку усного мовлення.

Післябукварний період призначений для вдосконалення уміння читати, писати, виконувати елементарні аналітико-синтетичні дії з одиницями різних мовних рівнів, для розвитку усного мовлення і творчих здібностей учнів, виконання завдань і вправ із читання і письма за підручником (навчальним посібником), який готує учнів до вивчення в 2-му класі окремих курсів — української мови і літературного читання.

У цей період діти починають читати літературні тексти і включаються в проектну діяльність з підготовки Свята букваря, в ході якої відбувається систематизація знань, здобутих у період навчання грамоти.

У навчанні грамоти важливо враховувати вміння, набуті дітьми у дошкільному віці, забезпечити достатнє навчальне навантаження тим учням, які певною мірою вміють читати, та надати індивідуальну допомогу менш підготовленим.

Важливим завданням читання в 1-му класі є пробудження у школярів інтересу до дитячої книжки, формування початкових умінь самостійно з нею працювати. У 1-му класі на роботу з дитячою книжкою рекомендується відводити до 20 хвилин уроку навчання грамоти (1 раз на 2 тижні). Якщо учні класу мають достатній рівень розвитку навички читання, учитель може відводити на заняття з дитячою книжкою цілий урок.

Важливе місце в системі роботи над розвитком мовленнєвої діяльності учнів відводиться урокам розвитку усного і писемного зв’язного мовлення, які рекомендується проводити у 1-му класі як фрагмент уроку (протягом 15—20 хвилин) не рідше як один раз на два тижні (17 годин на рік).

Навчання письма, як і читання, також поділяється на три періоди: добукварний, букварний і післябукварний, кожен з яких має свої завдання. Тривалість періодів залежить від якості опанування учнями предметних компетенцій, закладених у програмі з навчання грамоти. Під час навчання письма до уваги беруться індивідуальні особливості розвитку кожного учня (ліворукість, темперамент, стан здоров’я тощо), від чого має залежати письмове навантаження дитини (обсяг завдання на уроці) та частота і рівень уваги, приділеної вчителем дитині безпосередньо під час письма.

Нагадуємо, що насильно переучувати дітей, які пишуть лівою рукою, не можна. Консультування з дитячим лікарем та психологом є обов’язковим.

Для навчання письма важливим є добукварний період. Якщо вдома чи в дошкільному закладі дитина вже навчилася зображувати певні лінії, елементи букв, техніка виконання яких не відповідає методичним вимогам, то в підготовчий період навчання грамоти таким дітям має бути приділена достатня увага щодо дотримання техніки письма і гігієнічних правил (руху пальців і передпліччя упоперек і уздовж рядка, положенню ручки в руці, зошита на парті, поставі під час письма), оскільки якість графічних навичок і розвиток швидкості письма залежить насамперед від правильного формування техніки письма.

Навчання письма відбувається у зошитах з друкованою основою за певним алгоритмом. Вправи з графіки письма поєднуються з удосконаленням вимовних умінь, роботою над збагаченням словникового запасу дітей за ілюстрованим матеріалом зошита. Порядок вивчення рукописних букв збігається з послідовністю їх розташування у букварі. У букварний період навчання письма формуються правописні навички ― елементарні орфографічні й пунктуаційні. Важливими завданнями тут є засвоєння учнями механізму списування, розвиток уміння зіставляти звуковий і графічний образи літери, контролювати написане за зразком.

У ІІ семестрі рекомендується ознайомити учнів з письмом у зошиті без друкованої основи.

У післябукварний період удосконалюються та закріплюються набуті навички: писати за зразком, списувати з друкованого шрифту, записувати на слух окремі букви, склади, слова (де звучання не розходиться з написанням), невеликі речення, читати написане. Оскільки розвиток навички письма об’єктивно відстає від навички читання, у післябукварний період доцільно практикувати комбіновані уроки навчання грамоти, на яких чергується робота із читання і письма.

Процес навчання грамоти забезпечує Буквар — перша навчальна книга, за допомогою якої дитина вчиться читати, відкриває для себе шлях до освіти.

Тому основним завданням учителя у цей період є зробити уроки навчання грамоти цікавими, виховати бажання вчитися, здобувати нові знання та вміння, сприяти становленню пізнавального інтересу.

Новим змістом початкової загальної освіти у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів передбачено навчання іноземної мови.

Підручник з іноземної мови для 1 класу дещо відрізняється від підручників для наступних класів, оскільки шестирічна дитина ще не має досвіду навчання. Зміст підручника з іноземної мови для першокласника спирається на досвід, набутий маленьким учнем у дошкільний період. Зокрема, йдеться про елементарні знання дитини про себе та оточуючий світ, уміння розглядати й обговорювати зображене на малюнках, використовувати наочність і предмети в своїх коротких зауваженнях-повідомленнях; навички розмальовувати, вирізати, клеїти, ліпити, співати, танцювати, розповідати вірші, виконувати фізичні рухи за командою, спілкуватися з іншими дітьми і дорослими, виказувати різні емоції, розмовляти, змінюючи інтонацію, жестикулювати, розігрувати короткі сценки і, звичайно ж, грати в ігри.

1-й клас початкової школи розглядається як основний в постановці іноземної вимови, формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звуко- буквених співвідношень.

Знайомство учнів зі звуковою системою іноземної мови повинно відбуватися на основі імітативно-ігрових технологій в умовах комунікативних ситуацій, що являють собою сукупність мовленнєвих та немовленнєвих умов, необхідних і достатніх для здійснення мовленнєвих дій. За принципом схожості типові комунікативні ситуації поєднані за сферами спілкування.

В програмі з іноземної мови для 1-го класу виділено найбільш відповідні сфери спілкування, а саме: особистісна, центром якої є сім’я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини; публічна, що охоплює свята та традиції, пов’язані з ними; освітня, сконцентрована навколо знань предметів шкільного побуту.

1-ше півріччя закінчується засвоєнням усієї звукової системи англійської мови і комунікативних одиниць, зумовлених тематикою ситуативного спілкування особистісної сфери (Я, мій друг, сім’я, іграшки).

У 2-му півріччі продовжується формування мовленнєвих вмінь за темами публічної та освітньої сфер спілкування з основним акцентом на вивченні звуко-літерних співвідношень. Засвоєння даних співвідношень не буде викликати труднощів у дітей, тому що вони вже знайомі зі звуками іноземної мови. Новим буде порівняння звуку та літери з однієї сторони, і порівняння літер іноземної та української мов. До цього часу учні 1-го класу вже знають букви рідної мови і вміють читати, тому засвоєння літер іноземної мови буде значно легшим. Тут також будуть доцільними комунікативно-ігрові технології, за допомогою яких учні не тільки засвоюють всі букви алфавіту, але й відтворюють графічні образи слів та словосполучень, частина з яких вже була засвоєна раніше.

Закінчується 1-й рік навчання святом букваря, на якому учні демонструють отримані знання, уміння і навички в усній формі, на основі комунікативних завдань.

Для унаочнення процесу іноземної мови і закладання основ самооцінювання та самоконтролю учням пропонується заповнення елементів мовного портфоліо, що відповідає сучасним Європейським стандартам вивчення іноземної мови у ранньому віці.

Програма вивчення іноземної мови в 1 класах загальноосвітніх навчальних закладів передбачає реалізацію змісту в обсязі однієї години на тиждень за допомогою рекомендованих підручників.

Згідно з новою редакцією Державного стандарту мета навчання математики полягає у формуванні в молодших школярів предметної математичної й ключових компетентностей. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом реалізації нового змісту навчання та організації навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу.

Зміст навчання математики в 1-му класі розгортається за такими змістовими лініями: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.

Навчання математики в 1-му класі спирається на результати дошкільної підготовки дитини — їх відображають показники логіко-математичного розвитку, визначені державними нормативними документами дошкілля (Базовий компонент дошкільної освіти, програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»). У зв’язку із цим курс навчання починається узагальненням і систематизацією математичних уявлень, які на елементарному рівні відображають ознаки, властивості та відношення предметів навколишнього світу і пов’язані з їх формою, кольором, розміром, взаємним розміщенням на площині або у просторі.

Ключовим завданням курсу математики 1-го класу постає формування у молодших школярів усвідомлених і стійких обчислювальних навичок — основи обчислювальної складової компетентності. Тому змістова лінія «Числа. Дії з числами» є наскрізною для всього курсу.

Новацією змісту навчання математики у 1-му класі є розширення вивчення нумерації двоцифрових чисел до чисел у межах 100.

З метою формування у першокласників науково-математичних понять, розвитку математичного мовлення із застосуванням математичної термінології, розвитку логічного мислення у змісті навчання наскрізно представлені елементи алгебраїчної пропедевтики. До їх числа входять такі поняття, як рівність, нерівність, вираз (сума та різниця). Діти вчаться встановлювати істинність або хибність рівностей і нерівностей; знаходити значення математичних виразів; порівнювати не лише числа, а й число і вираз, два вирази. Вже в першому класі збагачуємо мовлення школярів такими формулюваннями: «обчислити значення виразу», «визначити істинні та хибні рівності (нерівності)», «порівняти числа й прочитати нерівності», «порівняти число і вираз», «порівняти два вирази».

У 1-му класі учнів вчать розв’язувати задачі, ознайомлюють із оберненою задачею, вчать розпізнавати обернені задачі за істотними ознаками. Доцільність введення цього поняття обумовлена тим, що формування уміння розв’язувати задачі на знаходження суми або невідомого доданка, різниці, невідомого зменшуваного або від’ємника найбільш ефективно здійснювати шляхом розв’язування трійок взаємно обернених задач.

Програма навчання математики в 1-му класі передбачає реалізацію змісту в обсязі чотирьох годин на тиждень.

Навчальний предмет «Природознавство» у початковій школі має велике значення для розвитку особистості молодшого школяра. Знання про природу розвивають ерудицію, світогляд, мислення, мовлення, волю, почуття, уяву, творчі та дослідницькі здібності, спостережливість, екологічну культуру, позитивні моральні якості, навички навчальної праці, різноманітні теоретичні й практичні способи діяльності, зокрема способи пізнавальної діяльності, сприяють успішній адаптації у навколишньому середовищі.

Програма першого класу побудована на дослідницькому принципі. Передбачено проведення п’яти екскурсій.

Починаючи з першого класу, школярі залучаються до проектної діяльності. Програмою передбачено виконання міні-проектівЯк облаштувати джерело?», «Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі)».

Міні-проекти — це доступні творчі завдання, що виконуються на уроках природознавства у формі колективних творчих справ. Тривалість виконання проекту доцільно обмежити одним уроком (можливо, спареними уроками) або одним-двома тижнями в режимі урочно-позаурочних занять.

Використання проектної технології навчання сприяє самостійній діяльності учнів щодо розв’язання тієї чи іншої проблеми з використанням різноманітних засобів інтеграції знань і вмінь з різних галузей. Результати виконаних проектів мають бути безпосередньо пов’язані з реальним життям. Форма представлення проекту може бути різна: теоретичне розв’язання проблеми, діюча модель, плакат, екологічний знак, план дій, результат, готовий до впровадження, тощо.

Виконання проекту передбачає декілька послідовних дій: визначення мети проекту; висування ідей проекту і вибір з-поміж них кращої; планування проектної діяльності; безпосередня реалізація проекту; презентація проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у ньому (самооцінювання). Участь у проектній діяльності передбачає розвиток в учнів самостійності, ініціативності, креативності, здатності визначати мету діяльності.

На вивчення природознавства у 1-му класі типовими навчальними планами передбачено 2 години на тиждень.

Предмет «Основи здоров’я» відіграє важливу роль у системі навчання і виховання учнів, його мета — формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, виховання ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння всебічному розвитку дітей.

Головні завдання програми підпорядковані досягненню поставленої мети і спрямовані на опанування основних складових здоров’язбережувальної компетентності (знання, практичні навички й уміння, ціннісне ставлення до життя і здоров’я).

На вивчення основ здоров’я в 1-му класі типовими навчальними планами початкової школи передбачено 1 годину на тиждень.

Основною метою фізичного виховання в початковій школі є формування у школярів стійких мотивів і потреб відносно свого здоров’я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості, комплексного розвитку здібностей і психічних якостей від народження, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Типовими навчальними планами для 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою передбачено по 1 годині на предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Трудове навчання».

Зміст курсу «Трудове навчання» визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування. Кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій. У результаті трудової діяльності в учнів формуються вміння та навички з обробки матеріалів, правильне уявлення про навколишню дійсність, розширюється загальний і політехнічний кругозір, виховується свідоме ставлення до праці. У молодшому шкільному віці предметна діяльність є водночас і пізнавальною. А тому діяльність, яка передбачає обробку різних матеріалів, стає для дітей формою мислення, джерелом їхнього розумового розвитку.
 1. Поради батькам майбутніх першокласників

Впевнені, поради батькам стосовно того, як підготувати дитину до майбутніх навантажень, зробити так, аби її організм не давав збоїв під час навчального процесу і похід за знаннями був їй справді в радість та деяких інших аспектів підготовки до школи, - буде до часу.

Що обмежує успішність дитини

Результат успішного навчання значною мірою залежить від працездатності учня, адже засвоєння навчального матеріалу відбувається тільки в той період часу, коли дитина має "робочий" тонус і може уважно слухати, запам'ятовувати, обдумувати і відтворювати почуте.

Серед причин, які обмежують успішність у навчанні, одне з перших місць посідає загальна ослабленість здоров'я. Фізично ослаблена дитина втомлюється задовго до закінчення заняття, не встигає відпочити за перерву, звичайні для інших учнів вимоги виявляються для неї надмірними. У підсумку накопичується стомлення, а відсутність своєчасного відпочинку призводить до формування хронічної втоми. Особливо важка для дитини ситуація складається при розбіжності очікувань дорослих та її досягнень. Якщо від школяра чекають безумовних успіхів, то неминучі при перевтомі труднощі й невдачі викликають невдоволеність батьків. У підсумку в дитини виникає і підтримується високий рівень тривоги, уявлення про себе, як про безнадійно поганого учня. Це дезорганізує його діяльність і ще більше виснажує. У такому стані дитина не здатна впоратися навіть з тим навчальним навантаженням, яке було цілком їй доступне. А нарікання на лінощі, покарання призводять до того, що вона замикається, стає плаксивою і похмурою, нерідко в неї з'являється негативне ставлення до школи.

На зниження рівня дитячого здоров'я впливають:

- погіршення екологічної обстановки;

- збільшення питомої ваги "синтетичного" харчування, насиченого консервантами та барвниками;

- шкідливий вплив електронної та радіотехніки, побутової хімії;

- зменшення фізичних навантажень;

- «стресогенне" напружене міське життя.

Багато дітей схильні до частих застудних захворювань, що не тільки послаблюють організм, а й ведуть до формування осередків хронічної інфекції: хронічних тонзилітів, гайморитів і т.д. Ці захворювання, які, на перший погляд, не є надто небезпечними, насправді стають причиною хронічного отруєння організму і призводять до зниження загального тонусу, працездатності, стійкості до навантажень, у тому числі й розумових. Важливою причиною підвищеної стомлюваності багатьох першокласників є й те, що початок шкільного навчання збігається з періодом інтенсивного зростання, так званим ростовим стрибком. У цей період дозрівання нервової регуляції і серцево-судинної системи часто відстає від бурхливого росту кістково-м'язової системи. Зовні доросла дитина насправді виявляється менш стійкою до різних навантажень до того моменту, доки організм знову набуде гармонійної рівноваги. Тим більш уразливою під час ростового стрибка стає ослаблена дитина. Втім тут є й інша небезпека. Трапляється так, що батьки, надмірно опікуючись хворобливою дитиною, заважають формуванню в неї самостійності, уміння долати труднощі, адекватної самооцінки, що зрештою теж позначається на її успішності.Як зберегти здоров'я і життєрадісність в умовах навчання.

Перш за все, необхідне співвіднесення рівня вимог та режиму навантажень із реальними можливостями учня, з особливостями його здоров'я і працездатності. Тож завдання батьків - не лише зрозуміти, підтримати, допомогти, коли це необхідно, а й так організувати життя сина чи доньки (а при необхідності й усієї родини), щоб шкільні навантаження не призвели до перевтоми, неврозів, порушень постави та зору тощо.

Варто замислитися про режим дня, головне завдання якого - забезпечити високу працездатність нервової системи (тобто здатність у мінімальні терміни досягти максимальних результатів) у години навчальних занять у школі й удома. Якщо дитина день у день в один і той же час лягає спати і прокидається вранці, обідає після повернення зі школи, сідає робити уроки після прогулянки, то їй легше планувати та розподіляти час, швидко включатися в роботу, успішно виконувати її в більш короткі терміни. Режим дня повинен складатися з навчальних занять у школі та вдома; відпочинку з достатнім перебуванням на свіжому повітрі, рухливих ігор або фізкультурних занять; регулярного повноцінного харчування; повноцінного, достатнього за тривалістю сну.

Недосипання зведе нанівець усі зусилля допомогти в навчанні та зберегти здоров'я учня. Воно різко негативно позначається на стані дитини, насамперед психічному: вона стає легко збудливою, часто відволікається, неадекватно реагує на зауваження, не може зосередитися при роботі. Часте недосипання - одна з причин перевтоми і неврозів у школярів.

А потреба уві сні така: для 6-7-річок - 10-11 годин, для учнів 8 років і старших - не менше 9,5 години. Втім, вона залежить і від стану здоров'я. Так, ослаблені діти, ті, що одужують після захворювань, схильні до підвищеної збудливості або стомлюваності мають потребу в тривалішому сні. Крім того, всім першокласникам на початку навчального року рекомендується спати більше, ніж дітям, адаптованим до систематичного навчального навантаження. Це можна зробити за рахунок 1-1,5-годинного денного сну. Денний сон відновлює працездатність організму більшою мірою, ніж будь-який інший вид відпочинку, навіть краще, ніж такі корисні для дітей ігри на свіжому повітрі. Тож, якщо батькам удасться організувати режим таким чином, щоб школяр міг поспати вдень, його продуктивність під час виконання домашніх завдань помітно зросте, а сам він стане активним і життєрадісним.

Слід обов'язково подбати й про те, щоб дитина щодня проводила достатньо часу на свіжому повітрі, що є потужним оздоровчим фактором, унаслідок якого поліпшується вентиляція легенів, підвищується вміст кисню в крові, нормалізується стан нервової системи. Доведено: якщо дитина перебуває переважно в приміщенні, навіть добре освітленому й забезпеченому джерелом ультрафіолету, в неї швидше втомлюються м'язи спини, знижується вміст фосфору (важливого поживного елементу для нервових клітин) у крові, падає гострота зору.

Зниження рухової активності порушує процеси нормального розвитку, веде до зміни обміну речовин. Тоді як рухова активність тонізує центральну нервову систему дітей, під час руху відбувається активізація нервових клітин усіх ділянок кори головного мозку, підвищується обмін речовин, посилюється виділення гіпофізом гормону росту.

Інша складова успіху - харчування. Практика свідчить, що в багатьох сім'ях батьки стежать за ним менш ретельно, ніж це мало би бути, а в підсумку в їхніх чад виникають порушення апетиту. Для його поліпшення рекомендується давати сирі овочеві салати з рослинною олією, оскільки вони стимулюють вироблення шлункового соку, покращують перистальтику кишечника; варений буряк, малосольні огірки, які мають легку жовчогінну дію, що теж збуджує апетит. Доречною є стимулююча терапія: прогулянки на свіжому повітрі, ігри з водою, заняття фізкультурою. Крім того, їжа завжди буде з'їдена із задоволенням, якщо дитина сама брала участь в її приготуванні. Дуже корисні й такі незаслужено забуті овочі, як ріпа, горох, боби, гарбуз, редиска, і ягоди: смородина, суниця, чорниця, жимолость, малина, обліпиха, плоди шипшини. Вони містять необхідні вітаміни та мікроелементи в оптимальній кількості. Єдине: потрібно привчити дитину обов'язково мити овочі та ягоди і їсти їх чистими руками, щоб уникнути зараження глистами, яке веде до зниження опірності організму.

Таким чином, чим раніше батьки задумаються про зміцнення фізичного стану свого малюка, тим краще. В адекватних умовах дитина стає більш працездатною, активною, життєрадісною, легше справляється з навчальним навантаженням.

Ще кілька важливих моментів.

Слух, зір, постава теж мають бути в зоні особливої уваги батьків.

Для того щоб зберегти слух дитини, необхідно захищати вуха від переохолодження, лікувати навіть несильний нежить, оскільки інфекція може легко проникнути з носоглотки в порожнину середнього вуха й викликати його запалення. Слід оберігати слуховий апарат і від сильного або тривалого подразника. Особливу небезпеку в цьому сенсі становлять навушники: дуже сильна вібрація барабанної перетинки приводить до її розтягнення, втрати еластичності і в подальшому до зниження слуху. Крім того, в навушниках дитина не орієнтується в звуках навколишнього світу, може не почути шум машини, яка рухається, або інші звуки, які сигналізують про небезпеку. Ще слід пам'ятати про те, що при шумі продуктивність фізичної праці падає на 30 відсотків, а розумової - на 60!

Щоб уникнути напруги зору, слід суворо стежити за освітленістю робочого місця дитини: світло має падати зліва і ззаду (у лівші - праворуч), щоб рука не загороджувала роботу. Дуже серйозно треба ставитися й до вибору книжок. Купуючи їх, батькам слід звернути увагу на те, щоб папір, на якому вони видрукувані, був цупкий і непрозорий. Аби перевірити це візуально, треба подивитися на сторінки книжки - на них не повинен просвічуватися текст зі зворотного боку. Крім того, не крейдований, оскільки на такому папері текст відсвічує, що погіршує сприйняття і сприяє порушенню зору. Те саме стосується й паперу для зошитів, в яких лінії (фіолетового, зеленого, блакитного або сірого кольорів) мають бути чітко продруковані й водночас збігатися на суміжних сторінках. Особлива стаття в профілактиці порушень зору - телевізор і комп'ютер. Перегляд телевізора й роботу на комп'ютері необхідно переривати через кожні 15-20 хвилин (рекламні паузи), а відстань від очей до екрана має бути не менше подвійної діагоналі екрана монітора і не менше 1 метра від екрана телевізора.

Неправильна постава справляє негативний вплив на роботу внутрішніх органів: ускладнює роботу шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, легенів; зменшується життєва ємкість легенів, знижується обмін речовин, унаслідок чого можуть бути поганий апетит, млявість, головні болі, швидка стомлюваність. Дбаючи про правильну поставу своєї дитини, батькам слід пам'ятати, що портфелі й сумки, які носять на одному боці, для школяра не бажані взагалі - їх носіння може призвести до сколіозу. Ідеальним є ранець. Вага повного ранця не має перевищувати 5-6% ваги дитини, щоб вона не сутулилася і не нагиналася вперед. Загальна вага підручників і всього шкільного приладдя (без ваги ранця або портфеля), якщо учень носитиме його на відстань до 3 км, не повинна перевищувати допустимих гігієнічних норм: для 1-2-класників - 1,5-2 кг. Носiння важкого портфеля може викликати порушення постави, спровокувати викривлення хребта i захворювання нирок. Згiдно з санiтарно-гiгiєнiчними нормами шкiльний ранець має бути виготовлений з гiгiєнiчного водовiдштовхувального легкого матерiалу, забезпечений свiтловiдбивачами i еластичними лямками, забезпеченими ремінцями для регулювання довжини. Крім того, на кожному виробі обов'язково має бути проставлене маркування, для якого віку призначений даний ранець. Чим бiльше вiддiлень в ранцi, тим краще. У такому разi в ньому буде бiльше порядку i потрiбну рiч не доведеться дiставати з дна.

І ще одна невеличка, втім, переконані, важлива порада.

Багато медиків стверджують: музика і спів впливають на здоров‘я людини. Американськими вченими не так давно було встановлено, спів не лише покращує самопочуття і приносить задоволення, але також знімає біль і продовжує життя.

Не обов’язково бути професіоналом, щоб на собі випробувати позитивний вплив співу. Вчені встановили: під час співу в мозку людини виробляються особливі хімічні сполуки, які викликають почуття радості і заспокоєння. Дослідники припускають, що спів займає молекули, які відповідають за емоції". Тому воно здатне викликати певні почуття.

Під час співу в людський організм надходить значна кількість кисню, що призводить до покращення кровообігу, нормалізації серцебиття і зниження артеріального тиску. Зникає втома, проходить сонливість, активізується діяльність головного мозку, в результаті чого поліпшується пам'ять.

Оскільки спів допомагає справлятися з нервовим напруженням, надає бадьорості та енергії, фахівці прирівнюють його до фізичних навантажень і настійно рекомендують приділяти йому щодня мінімум 5 хвилин.

Поліпшення психологічного стану дитини та фізичних показників впливають на якість навчання. Чудовий ефект у навчанні дає спів, який не тільки зміцнює м'язи гортані та голосові зв'язки, а й розвиває фонематичний слух, який відіграє важливу роль для правильного вимовляння звуків. Тому, якщо батьки хочуть, щоб дитина була успішна у вивченні іноземної мови, їм варто записати її в хорову студію.

Саме тому у школах досвідчені педагоги практикують хвилинки відпочинку через співанки чи музичні.Цікава інформація

Люди помітили, що окремі звуки мають цілющу силу. Цей метод оздоровлення називають вокалотерапією. Цілющі звуки проспівуються, і самопочуття поліпшується.

Які ж звуки корисно співати і в яких випадках?

Голосні

А – лікує серце і жовчний міхур.

І – зміцнює очі, вуха, кишечник, прочищає ніс.

О – активізує роботу підшлункової залози.

У – покращує дихання, стимулює роботу нирок, сечового міхура, передміхурової залози, матки.

И – корисний при хворобах вух, покращує дихання.

Е – нормалізує роботу головного мозку.

Приголосні

В, Н, М – покращують роботу головного мозку.

К, Щ – лікують вуха.

Х – поліпшує, вирівнює дихання.

З – допомагає у лікуванні кишечника, серця, легенів.

М – допомагає при серцевих захворюваннях.

Ш – лікує печінку.

Поєднання звуків

ОМ – допомагає знижуватися тиску.

АЙ, ПА – для серця.

АП, АМ, ІТ, УТ – виправляють дефекти мови.

УХ, ДГ, АХ – позбавляють від негативної енергії.

Зв’язок голосу з нервовими центрами організму може використовувати будь-яка людина. Головне, прислухайтеся до себе, знайдіть свою «мелодію». Як? Покладіть руку на хворе місце і уявіть, як з кожним новим проспіваним звуком хворий орган стає знову здоровим і сильним. Співайте, коли хочеться. 1. Заключна частина.

Спробуймо відчути ситуацію, побувавши на місці першокласника. Зачитати батькам лист першокласника «Як ото бути школярем!»

ЯК ОТО – БУТИ ШКОЛЯРЕМ

«Я дізнався, що стану школярем! Це значить, що в мене буде портфель, у ньому буде багато зошитів, ручок і всілякої цікавої всячини. Я буду ходити до школи і вчитися — займатися серйозною справою. Я пишаюся, адже я вже такий дорослий. Мені здається, що в школі мені буде дуже цікаво, вчителька розповідатиме багато нового, а я буду старатися одержувати п'ятірки. Тоді мама і тато будуть мною пишатися.

Першого дня я пішов до школи з радістю, хоча й хвилювався трохи. Мама хвилювалася теж, і я зрозумів, що все серйозно. Цього дня мені багато про що довелося дізнатися: про нашу вчительку, наш клас, дітей із нашого класу, познайомитися зі своїм сусідом по парті, запам’ятати, де їдальня, а де спортзал. Тому я дуже стомився і на всі запитання дорослих: "Ну, як твій перший день у школі?" – відповідав про всяк випадок: "Усе добре", але насправді я ще не дуже зрозумів, добре там чи ні.

Потім, звичайно, з'ясувалося, що в цій школі не все так просто. На уроці розповідають не завжди про цікаве, а намагатися слухати, якщо нудно, дуже важко, відразу хочеться зайнятися чимось цікавішим, а коли відволікаєшся, одержуєш зауваження. Одержувати зауваження - дуже неприємно, особливо — якщо в щоденник. Неприємно ще тому, що все це несправедливо — я ж відволікаюся не тому, що я поганий, а просто мені дуже нудно! Коли ж це все закінчується і починається перерва, з'ясовується, що не можна бігати. Що робити тоді, незрозуміло, бо бігати хочеться найбільше, я ж 45 хвилин так дуже старався! Добре ще, коли потім почнеться улюблений урок - тоді хоча б цікаво і сидіти смирно не так важко, і урок минає швидко.

Нарешті свобода! Уроки закінчилися, можна бігти додому і насолодитися життям: погуляти в дворі, посидіти за комп'ютером, з Васьком зустрітися. Але мама говорить: спочатку уроки! І знову сидіти, писати, робити все те, чого я так не люблю. Якби ви знали, як іноді це не хочеться робити! Тоді я годинами не можу зосередитися, сиджу, про щось мрію. Приходить мама і сердиться на мене за те, що я нічого не зробив. Але я ж стараюся, просто нудно дуже. І що тоді в цьому хорошого — бути школярем? Якщо майже весь час нудно.

А життя ж навколо таке цікаве, а я в цій школі сиди, після школи сиди, тато ще хоче записати мене в секцію плавання, а мама — до музичної школи. А жити коли?"

За книгою Ірини МЛОДІК "Для неідеальних батьків,

або Життя на вільну тему"

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ

«Нові стандарти – нові ідеї»
Автор: Саціна Наталія Леонідівна,

заступник директора з навчально-виховної роботи
3.1. Опис проекту
Вступ

2012/2013 та 2013/2014 навчальні роки є особливими: освіта переживає процес «перезавантаження». Введено нові Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти, оновлені програми, підручники. Ці роки стали певним етапом як у справі розбудови національної освіти, так і у професійній долі кожного вчителя.

Сьогодні держава покладає великі сподівання на тих, хто працює з дітьми, заклавши фундамент свого майбутнього, - сформувати компетентну особистість, людину-творця, господаря своєї долі, громадянина-патріота.

Орієнтація на досягнення компетентностей задає принципово іншу логіку організації загальної освіти, а саме логіку вирішення завдань і проблем, причому не тільки індивідуального, а й групового, парного, колективного характеру. Відповідно перед учителем, якщо він хоче в якості результату мати компетентність учнів, постає завдання не примушувати, а мотивувати їх до тієї чи іншої діяльності, формувати потребу у виконанні тих чи інших завдань, сприяти отриманню досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до знань і до процесу їх отримання.

У контексті нововведень, учитель повинен уміти конструювати нові педагогічні ситуації, нові завдання, спрямовані на використання узагальнених способів діяльності та створення учнями власних продуктів в освоєнні знань; має оволодіти новими підходами до викладання предметів, сучасною методикою навчання дітей основам інформатики, іноземної мови, природознавства. Щоб учнівська діяльність була радістю, має бути така організація навчання і виховання, за якою дитина стає активним учасником процесу засвоєння знань, тоді пізнавальний інтерес і задоволення від процесу та результату діяльності дає моральний, психологічний комфорт, розуміння особистого успіху.

Тому серед основних завдань школи є становлення сучасного педагога, наділеного такими професійними компетентностями, що забезпечують високий рівень та результативність педагогічної діяльності.

Наразі методичні служби знаходять цікаві шляхи вирішення вимог, поставлених новими освітніми документами. Одним із шляхів є реалізація управлінських та методичних проектів.

До Вашої уваги методичний проект «Нові стандарти – нові ідеї».Мета проекту:

Активізація роботи педагогічного колективу навчального закладу на визначення проблем та шляхів щодо успішного впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти як головних нормативних документів, які регулюють роботу навчального закладу, державні вимоги до освіченості учнів. Виявлення і підтримка нових ідей.

Зростання професійної компетентності вчителів, підвищення якості навчально-виховного процесу. Обмін практичним досвідом з питань реалізації вимог Державних стандартів, здобуття досвіду творчої роботи.

Задоволення від отриманих результатів, спільної творчої діяльності.Завдання:

Презентувати кращий досвід роботи педагогів з питань впровадження нових державних стандартів через урочну та позаурочну діяльність. Забезпечити мотивацію педагогів до самостійного вибору змісту, форм, методів, засобів навчання і виховання.

Сприяти розвитку творчих компетентностей талановитих дітей.

Удосконалити системи взаємодії та соціального партнерства усіх учасників навчально-виховного процесу.

Створити методичну скарбничку для колег.

Очікуваний результат:

Забезпечення підвищення професіоналізму, конкурентоздатності, творчої активності педагогів в контексті вимог Державних стандартів освіти; практичні розробки заходів, рекомендації педагогам; перехід взаємодії учасників освітнього процесу з режиму функціонування в режим розвитку; формування портфоліо вчителя.

Шлях до якісної освіти сприятиме зростанню престижу закладу.

Позитивні тенденції:

Закладена мотиваційна готовність педагогів до творчої діяльності в нових умовах, до професійного розвитку. Глибоке розуміння, що інновації сприяють якості освіти. Потреба в педагогічній творчості.Проблемна зона:

Недостатня змістовна та психологічна підготовленість учителя до роботи в умовах впровадження Державного стандарту.Форма проведення: методична естафета.

Тривалість: жовтень 2013 р. – лютий 2014 р.

І етап – жовтень – грудень 2013 р.

ІІ етап – січень – лютий 2014 р.

Учасники: учні 1, 2, 5-х класів, класоводи, класні керівники, вчителі-предметники.

База реалізації: комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №13 Луцької міської ради».

Складові проекту:

№ з/п

Структура

Відповідальні особиПанорама творчих уроків

Саціна Н.Л., Руденко Л.С., Романюк Л.В., Хомич Н.В., Окунінець Ж.М., Мельничук Л.В.Прем’єра творчого пошуку

Саціна Н.Л.Віночок позакласних заходів

Саціна Н.Л., Руденко Л.С., Романюк Л.В., Хомич Н.В., Окунінець Ж.М., Мельничук Л.В.Вернісаж творчості:

проект «Юні таланти»Балак Н.М., Александрук А.П.Методичні перлинки

Саціна Н.Л.


3.2. План реалізації

План реалізації І етапу (жовтень – грудень 2013)


 1. Панорама творчих уроків

  № з/п

  Дата проведення

  Час проведення

  Вчитель

  Предмет

  Зміст заходу

  Клас

  Місце проведення  11.10.2013

  3 урок І зм.

  10.00-10.40  Семенченко О.М.

  Українська мова

  Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення

  2-Б

  Каб. №16  05.11.2013

  5 урок І зм.

  12.00-12.40  Семенченко О.М.

  Сходинки до інформатики

  Клавіатура комп’ютера

  2-Б

  Каб. №11  06.11.2013

  6 урок ІІ зм.

  16.55-17.40  Балак Н.М.

  Основи здоров’я

  Повага до інших

  5-А

  Каб. №14  11.11.2013

  4 урок Ізм.

  11.05-11.40  Остапчук І.І.

  Музика

  Образи природи в музиці

  2-Б

  Каб. №28  13.11.2013

  1 урок ІІзм.

  12.00-12.45  Волинець Я.Ю.

  Інформатика

  Поняття про програму

  5-Б

  Каб. №28  13.11.2013

  7 урок ІІзм.

  17.50-18.35  Ярошевич Л.О.

  Образотворче мистецтво

  Витинанка

  5-А

  Каб. №14  14.11.2013

  3 урок І зм.

  10.00-10.35  Москвич Н.А.

  Основи здоров’я

  Харчування і здоров’я

  1-Б

  Каб. №16  25.11.2013

  6 урок ІІзм.

  16.55-17.40  Остапчук І.І.

  Музика

  Народі танці

  5-А

  Каб. №28  26.11.2013

  2 урок ІІзм.

  12.55-13.40  Торбик С.В.

  Іспанська мова

  Школа

  5-А

  Каб №14  11.12.2013

  3 урок І зм.

  10.00-10.40  Ревуха О.І.

  Літературне читання

  Життя в зимовому лісі

  2-В

  Каб. №27  11.12.2013

  3 урок І зм.

  10.00-10.40  Торбик С.В.

  Англійська мова

  У мене є фантастична істота

  2-Б

  Каб. №11  18.12.2013

  3 урок І зм.

  10.00-10.40  Середа І.М.

  Фізкультура

  Школа стрибків

  2-Б

  спортзал  24.12.2013

  4 урок ІІзм.

  15.05-15.50  Дудко Г.М.

  Природознавство

  Міні-проект «Космос далекий і близький»

  5-А

  Каб. №28

 2. Прем’єра творчого пошуку: авторські уроки.

  № з/п

  Дата проведення

  Час проведення

  Вчитель

  Предмет

  Зміст заходу

  Клас

  Місце проведення  08.10.2013

  1 урок ІІзм.

  12.00-12.45  Окунінець Ж.М.

  Математика

  Трикутник. Види трикутників.

  5-А

  Каб. №28  10.10.2013

  5, 6 урок ІІ зм.

  16.00-17.40  Мельничук Л.В.

  Трудове навчання

  Прикріплення деталей аплікації швом «уперед голкою»

  5-А, 5-Б

  Каб. №3 (корпус 3)  15.11.2013

  2 урок Ізм.

  8.55-9.30  Купчик О.О.

  Навчання грамоти

  Звук е, буква е. Відпрацювання умінь читати слова з буквою е.

  1-А

  Каб. №14  15.11.2013

  3 урок ІІзм.

  14.00-14.45  Данилюк О.О.

  Англійська мова

  Традиційна їжа Англії

  5-Б

  Каб. №35  29.11.2013

  1 урок ІІзм.

  12.00-12.45  Хомич Н.В.

  Українська література

  Галина Малик «Незвичайні пригоди Ані в країні Недоландії»

  5-А

  Каб. №14  06.12.2013

  5 урок ІІзм.

  16.00-16.45  Вакулка В.І.

  Історія України

  Люди в історії: історичні діячі та групи людей

  5-Б

  Каб. №35  11.12.2013

  3 урок І зм.

  10.00-10.40  Романюк Л.В.

  Математика

  Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток

  2-А

  Каб. №22  13.12.2013

  5 урок ІІзм.

  16.00-16.40  Руденко Л.С.

  Світова література

  Ернест Сетон-Томпсон

  5-А

  Каб. №22

 3. Віночок позакласних заходів.

№ з/п

Дата проведення

Час проведення

Вчитель

Зміст заходу

Клас

Місце проведення12.11.2013

5 урок Ізм.

12.00-12.40Романюк Л.В.

Розважальна гра «Знавці української мови»

2-А

Каб. №2215.11.2013

4 урок Ізм.

11.05-11.45Ревуха О.І.

Виховна година «Будьмо здоровими»

2-В

Каб. №2821.11.2013

6 урок ІІзм.

16.55-17.40Балак Н.М.

Брейн-ринг «Небезпечні ситуації»

5-і

Каб. №2825.11.2013

5 урок ІІзм.

16.00-16.45Пархомчук Т.Г.

Конкурс-гра «Старти надій»

5-Б

спортзал25.11.2013

7 урок ІІзм.

17.50-18.35Данилюк О.О.

Виховна година «Робочий день школяра»

5-Б

Каб. №3526.11.2013

4 урок І зм.

11.05-11.50Русинчук Т.М.

Виховна година «Чи справжній ти друг»

5-А

Каб. №2827.11.2013

7 урок ІІзм.

17.50-18.35Ярошевич Л.О.

Брейн-ринг «Незвичайні пригоди в країні Уявляндії»

5-А

Каб. №1428.11.2013

5 урок ІІзм.

16.00-16.45Мельничук Л.В.

Конкурс-гра «Господарочка»

5-і

Каб.обслуг. праці28.11.2013

6 урок ІІзм.

16.55-17.40Мостенець А.В.

Інтелектуальна гра «Хочу, знаю, вмію»

5-і

Каб. техн.праці11.12.2013

4 урок Ізм.

11.00-11.40Купчик О.О.

Свято «Ми – першокласники»

1-А

Каб. №2817.12.2013

4 урок Ізм.

11.00-11.40Москвич Н.А.

Посвята в першокласники

1-Б

Каб. 28

План реалізації ІІ етапу (січень – лютий 2014)

ІІІ. Віночок позакласних заходів (продовження)№ з/п

Дата проведення

Час проведення

Вчитель

Зміст заходу

Клас

Місце проведення27.01.2014

перерва

1340 – 1400Русинчук Т.М.

Презентація стінгазети на тему «Календар Всесвіту»

5-А

фойє31.01.2014

1030 – 1115

Окунінець Ж.М.

Математична гра

«Моя любов – Україна

і математика»


5-А, 5-Б

каб. 2811.02.2014

6 урок ІІ зм.

16.55-17.40Данилюк О.О.

Торбик С.В.Позакласний захід з англійської мови «Подорожуємо світом»

5-А, 5-Б

Каб.№3514.02.2014

5 урок ІІ зм.

16.00-16.45Руденко Л.С.

Літературний брейн-ринг за повістю Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»

5-А

Каб.№35

 1. Вернісаж творчості: проект «Юні таланти».

Дата проведення: лютий 2014 р.

Номінації: «Воклаьне мистецтво», «Хореографія», «Образотворче мистецтво», «Інструментальне мистецтво», «Поезія», «Спорт». 1. Методичні перлинки: ідеї, пам’ятки, рекомендації.


3.3. Проведення методичної естафети
3.3.1. Вступне слово

Ви − вчитель... Цим званням визначаються Ваші обов’язки. Перший Ваш обов’язок − вчити дітей, формувати в них компетентності, що є вимогою часу. Другий Ваш обов’язок, тісно пов’язаний з першим, − виховувати дітей, тобто допомагати правильному розвитку розумових сил дітей, облагородженню їхніх почуттів, доброму спрямуванню й зміцненню їхньої волі. Ви повинні також турбуватися на всьому шляху шкільного навчання про збереження здоров’я дітей і про набуття ними добрих моральних навичок... Отож, Ваші обов’язки – вчити, формувати, виховувати, турбуватися, зберегти…

Відвідуючи уроки відданих своїй справі вчителів і уважно спостерігаючи за роботою вчителя, Ви не лише побачите способи і прийоми ефективного навчання дітей, не лише отримаєте можливість безпосереднього знайомства з дорогоцінним умінням правильно вчити і сердечно виховувати їх, але й ближче підійдете до вчительської праці, і вона буде захоплювати Вас, за умови, що наполегливість, з яким веде свої уроки зразковий вчитель, а також успіхи учнів справлять на Вас сильне і приємне враження.

На шляху впровадження нових державних стандартів Вас чекає багато відкриттів. В добру путь!3.3.2. Панорама творчих уроків
Урок музичного мистецтва в 2-Б класі

Остапчук Ірина Іванівна, спеціаліст першої категорії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал