Наказ №641 Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного вихованняСторінка2/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.85 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4

2. Форми національно-патріотичного виховання молоді в Україні
Органи державної влади, органи місцевої виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а у випадку фінансової підтримки за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету відповідних проектів, профспілкові, молодіжні та інші громадські організації, проводять роботу з патріотичного виховання молоді, зосереджуючи увагу на:


 • роз'ясненні внутрішньої та зовнішньої політики України, Законів України, рішень Президента України та Кабінету Міністрів України виховуючи повагу до законодавчих норм;

 • вивченні історії України та процесів державотворення, боротьби та здобуття Україною статусу незалежної, суверенної, демократичної держави;

 • роз'ясненні серед громадян вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", Військової присяги на вірність Українському народові та військових статутів, організації зустрічей з ветеранами війни, відмінниками бойової підготовки Збройних Сил та інших військових формувань, відвідування військових частин, кораблів, вищих військових навчальних закладів і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

 • вивченні славних і видатних імен відомих людей, чиє життя пов’язане з Україною у соціально-економічній, політичній, культурній сферах тощо, засвоюючи у молодих людей гордість за співвітчизників, земляків та вивчаючи історію рідного краю крізь призму видатних світових постатей;

 • вивченні Державного гімну, історії та змісту державних символів, засвоєнні поваги до державної атрибутики.3. Напрямки реалізації концепції

національно-патріотичного виховання молоді
3.1. Удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді:


 • підготовка нормативно-правових актів з питань патріотичного виховання молоді, внесення відповідних змін до законодавства;

 • визначення механізмів економічного стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють підтримку заходів ветеранських, молодіжних і дитячих громадських організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

 • розроблення порядку проведення всеукраїнських військово-спортивних ігор, конкурсів, присвячених проблемам патріотичного виховання молодих людей;

 • розроблення положень про державні нагороди та відзнаки для вихователів, наставників за успіхи у патріотичному вихованні молоді, а також для молодих людей — за досягнення у підготовці до захисту Батьківщини, до служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.


3.2 Активізація діяльності органів державної влади у сфері патріотичного виховання молодого покоління.
Необхідне забезпечення наступності та системності патріотичного виховання з урахуванням вікових, національних особливостей підростаючого покоління:

 • поєднання і координація зусиль центральних та місцевих органів влади у роботі щодо патріотичного виховання молоді;

 • посилення військово-патріотичної роботи, проведення днів і місячників захисника Батьківщини, “вахт пам’яті”, пошукових заходів, військово-спортивних ігор і походів;

 • виховання у молоді національної свідомості, яка ґрунтується на українській національній ідеї;

 • сприяння молодим людям у реалізації ними інтелектуальних та творчих здібностей на благо України;

 • сприяння професійній орієнтації, розвиток мотивації до праці;

 • залучення юнаків і дівчат до вивчення культури, історії корінних народів і національних меншин України, пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих об’єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів;

 • сприяння формуванню позитивного іміджу українських естрадних виконавців, діячів культури і мистецтва, спортсменів, активне залучення їх до патріотичного виховання молоді;

 • розвиток політичної культури, залучення молоді до участі у державотворчому процесі, громадському русі;

 • виховання у молодих людей культури поведінки, поваги до старших поколінь, розвинутої правосвідомості, дбайливого ставлення до природи;

 • розширення молодіжного туризму;

 • створення відповідних умов та залучення молодих людей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, спрямування фізичного виховання на підготовку молоді до праці та захисту Батьківщини;

 • сприяння розширенню контактів з українцями, які проживають за межами України;

 • удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів, що займаються питаннями патріотичного виховання дітей та молоді;

 • сприяння роботі клубів за місцем проживання, інших організацій, які здійснюють заходи з патріотичного виховання молоді;

 • розроблення та реалізація програм патріотичного виховання молоді місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування разом з усіма інституціями громадянського суспільства.


3.3 Інформаційно-пропагандистське забезпечення національно-патріотичного виховання молоді


 • Розроблення рекомендацій щодо посилення патріотичної спрямованості програм радіомовлення та телебачення, матеріалів друкованих засобів масової інформації;

 • активна протидія фактам, що фальсифікують історію України та її сьогодення;

 • створення в мережі Інтернет інформаційної бази з питань патріотичного виховання молоді;

 • організація у теле-, радіопрограмах і в пресі постійно діючих рубрик про патріотичне виховання молоді, про досвід роботи у цьому напрямі різних соціальних інституцій, у тому числі ветеранських, молодіжних і дитячих громадських організацій, із залученням до обговорення проблем патріотичного виховання молоді відомих вчених, державних і громадських діячів, представників культури і мистецтва, педагогів, ветеранів війни і праці, лідерів та активістів громадських організацій; випуск спеціального друкованого видання з проблем патріотичного виховання молоді;

 • недопущення пропаганди в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що підривають суспільну мораль;

 • підтримка україномовних молодіжних друкованих засобів масової інформації, теле- та радіопрограм, Інтернет-центрів;

 • виробництво кіно- і відеофільмів, видання творів, постановка спектаклів, спрямованих на патріотичне виховання підростаючого покоління.

3.4 Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями
Активне залучення до патріотичного виховання молоді ветеранських громадських організацій, використання їх досвіду і духовного потенціалу з метою збереження та спадкоємності славних бойових і трудових традицій:

 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили, здатної зробити вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді, її підготовку до захисту Батьківщини;

 • організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі програм, проектів громадських організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

 • підтримка засобів масової інформації, які діють при молодіжних і дитячих громадських організаціях та висвітлюють проблеми патріотичного виховання дітей і молоді;

 • сприяння консолідації і координації діяльності громадських організацій при підготовці і проведенні заходів патріотичного спрямування.3.5 Посилення ролі сім̕ї у процесі патріотичного виховання молоді.

Дуже важливу роль відіграє сім̕я у вихованні дітей та молоді.

Для більш якісного виховання потрібна підтримка держави:


 • створення відповідного рівня життєдіяльності сім’ї, належних умов для фізичного, інтелектуального, морально-естетичного, освітнього та духовного розвитку дітей на засадах національних традицій, педагогічної науки та кращого світового досвіду;

 • підвищення педагогічної культури батьків, зокрема шляхом підготовки нових програм і посібників з питань патріотичного виховання дітей у сім’ї, активізація діяльності органів державної влади та громадських структур у цьому напрямі;

 • створення всеукраїнської та регіональних інформаційно-статистичних баз даних стосовно різних категорій сімей з метою їх соціальної підтримки.


3.6 Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання молоді


 • Здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази історичних подій, публікація нових архівних документів, видання воєнно-історичної літератури, мемуарів, довідкових матеріалів про здобутки України за роки незалежності, серій книг патріотичної спрямованості, календарів;

 • включення проблематики патріотичного виховання молоді до дослідницьких програм та планів наукових і навчальних закладів;

 • підготовка та видання наукових праць, науково-методичних, навчальних посібників і рекомендацій з питань патріотичного виховання молоді;

 • розроблення та впровадження типових навчальних програм з питань патріотичного виховання молоді в закладах освіти;

 • вивчення інтересів, запитів, настроїв та уподобань молоді, зокрема шляхом проведення моніторингового соціологічного дослідження;

 • систематичне проведення науково-практичних конференцій, семінарів, у тому числі всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем патріотичного виховання молоді;

 • вивчення світового досвіду з питань патріотичного виховання молоді;

 • створення на базі кращих наукових установ і закладів освіти експериментальних центрів для опрацювання виховних інновацій, поширення передового досвіду;

 • підвищення професійної кваліфікації педагогів та вихователів, соціальних працівників, інших фахівців у сфері соціального становлення та розвитку молоді.


Національно-патріотичне виховання

підростаючого покоління

Бібліографічний список

1. Про освіту: Закон України: за станом на 8 грудня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 40 с. – (Серія «Закони України»). 2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : схвалено Указом Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344/2013 // Класний керівник. – 2013. – № 23/24. – С. 9-23.

3. Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту національних інтересів держави у сферах національно свідомого і патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення умов його розвитку [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 22 трав. 2003 р. № 865-IV. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/865-15. – Назва з екрана.

4. Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 берез. 2011 р. № 199-р.

5. Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини : розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 груд. 2009 р. № 1494-р //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 1. – С. 6.

6. Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 1718-р // Управління освітою. – 2010. – № 23. – С. 26.

7. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 роки [Електронний ресурс] : схвалено рішенням колегії М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 31.05.2012 № 6/1-21. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua//about-ministry/collegium-of-the-ministry/119/122/. – Назва з екрана.

8. Концепція національно-патріотичного виховання молоді : наказ М-ва України у справах сім’ї, молоді та спорту, М-ва освіти і науки України, М-ва оборони України, М-ва культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 // Основи захисту Вітчизни. – 2010. – № 1. – С. 9-13.

9. Про затвердження Концепції національного виховання студентської молоді : рішення колегії М-ва освіти і науки від 25.06.2009 р. протокол № 7/2-4 // Управління освітою. – 2009. – № 19. – С. 14-15.

10. Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки : наказ М-ва освіти і науки України, М-ва оборони України, М-ва внутрішніх справ України від 21 жовт. 2013 № 1453/716/997 // Заступник директора школи. – 2013. – № 11. – С. 70-79.

11. Положення про Громадську раду з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України : затверджено наказом М-ва освіти і науки України від 24 листоп. 2009 р. № 1058 // Основи захисту Вітчизни. – 2010. – № 2. – С. 24.

12. Положення про Центр патріотичного виховання : наказ М-ва України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.09.2009 № 3272 // Основи захисту Вітчизни. – 2010. – № 2. – С. 7- 11.

13. Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку патріотично-військову гру "Сокіл" ("Джура") : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687 // Директор школи (Шкільний світ). – 2012. – № 22. – С. 40- 43.

14. Про проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" : наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України, М-ва оборони, Тов-ва сприяння обороні (ДТСААФ) від 23.03.2011 № 252/157/32 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. – № 10. – С. 22-30.

15. Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області [Електронний ресурс] : доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 9 груд. 2013 р. № 148-1. – Режим доступу: htt://kristti.com.ua/uploand/fle/-nem- /patriotuchne/doruchennya_koda.doc. – Назва з екрану.

16. Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області [Електронний ресурс] : наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13 груд. 2013 р. № 405. – Режим доступу: htt://www.kyivoblosvita.gov.ua/normativno-pravova-baza/guon; htt://kristti.com.ua/uploand/fle/-nem- /patriotuchne/nakaz_don_koda_13.12.13[405].doc. – Назва з екрану.

17. Авдєєва, Р. І. Національне виховання в літніх таборах / Р. І. Авдєєва // Позашкільна освіта. – 2011. – № 5. – С. 40-45.

18. Антонець, М. Національне виховання за П. Лосюком / М. Антонець // Директор школи Україна. – 2009. – № 7/8. – С. 26-31.

19. Артьомова, О. Хай в серці кожної дитини живе любов до України : [патріотичне виховання дошкільників] / О. Артьомова // Дошкільне виховання. – 2011. – № 8. – С. 35-39.

20. Афанасьєв, А. Проблеми формування ідеалів патріотичного виховання та ціннісних орієнтацій студентів на сучасному етапі / А. Афанасьєв, Н. Щук // Рідна школа. – 2009. – № 12. – С. 18-21.

21. Бабич, О. В. У рідному краї серце співає – одна Україна – і двох не буває! : (виховний захід, 9-11 класи) / О. В. Бабич // Виховна робота в школі. – 2012. – № 7. – С. 21-22.

22. Балагура, О. Необхідні умови для формування національних світоглядних концепцій / О. Балагура // Вища школа школа. – 2012. – № 1. – С. 108-111.

23. Бедан, К. В. Ціннісні орієнтації як детерміанти розвитку почуття патріотизму юнаків: порівняльний аналіз : (науково-практична робота) / К. В. Бедан // Основи захисту Вітчизни. – 2012. – № 6. – С. 8-10 ; № 7. – С. 9-10 ; № 8. – С. 13-14 ; № 9. – С. 13-14 ; № 10. – С. 13- 14.

24. Бех, В. Національне виховання в контексті глобалізаційних процесів: актуальні питання / В. Бех // Директор школи, ліцею, гімназіїї. – 2011. – № 1. – С. 11-13.

25. Бех, І. Національна ідея у виховному процесі школи: програмно-виховний контекст / І. Бех, К. Чорна // Шкільний світ. – 2008. – № 45. – С. 1-37.

26. Бех, І. Патріотичне виховання дітей та молоді / І. Бех, К. Чорна // Позашкілля. – 2011. – № 10. – С. 9-16.

27. Бех, І. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Світ виховання. – 2007. – № 1. – С. 23-34.

28. Бех, І. Шляхом злагоди до процвітання: про національну ідею в становленні громадянина- патріота України // І. Бех, К. Чорна // Позашкілля. – 2008. – № 11. – С. 4-9. 29. Блохін, О. В. Спорт як засіб патріотичного виховання та формування здорового способу життя особистості / О. В. Блохін // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 59-71. 30. Буга, К. І. Національні святині. Виховна година. 5-7 Класи / К. І. Буга // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 31. – С. 32-36.

31. Быков, А. К. Взаимодействие школы и семьи в патриотическом воспитании учащихся / А. К. Быков, Г. Н. Мусс // Воспитание школьников. – 2011. – № 4. – С. 13-18.

32. Быков, А. К. Формирование патриотического сознания / А. К. Быков // Педагогика. – 2010. – № 9. – С. 10-20.

33. Велікандо, А. Пісні моєї Батьківщини: патріотичне виховання засобами мистецько- художньої культури / А. Велікандо // Шкільний світ. – 2008. – № 2. – С. 5-6. – Вкладка.

34. Винокурова, І. Національне спрямування навчального процесу під час викладання біології / І. Винокурова // Біологія (Шкільний світ). – 2010. – № 2. – С. 14-17.

35. Вишневський, О. Український національний характер та сучасний ідеал виховання української молоді / О. Вишневський // Педагогічна думка. – 2013. – № 1. – С. 3-8.

36. Відмиш, Л. І. Система національного виховання: шляхи та засоби реалізації / Л. І. Відмиш // Виховна робота в школі. – 2011. – № 8. – С. 7-9.

37. Вознюк, Г. Національне виховання / Г. Вознюк // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 2. – С. 26-28.

38. Волин, О. В. Національне виховання – невід’ємна складова гармонійного розвитку особистості / О. В. Волин // Виховна робота в школі. – 2012. – № 4. – С. 2-4.

39. Гавриленко, А. Використання потенціалу географічної науки у формуванні ціннісного ставлення до Батьківщини / А. Гавриленко // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 1. – С. 4-7.

40. Гавриш, Н. Національне виховання учнівської молоді / Н. Гавриш, Г. Ситник. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

41. Гавриш, Н. Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави : [патріотичне виховання] / Н. Гавриш // Школа. – 2011. – № 4. – С. 59-75.

42. Ганник, Н. Виховуємо патріотів / Н. Ганник // Палітра педагога. – 2009. – № 4. – С. 6-7.

43. Гарнійчук, В. Аналіз конкретних ситуацій як один з методів виховання патріотизму старших підлітків / В. Гарнійчук // Історія в школі. – 2009. – № 4. – С. 16-18.

44. Гарнійчук, В. Дискусія як один з методів виховання патріотизму старших підлітків / В. Гарнійчук // Історія в школі. – 2009. – № 3. – С. 27-30.

45. Гарнійчук, В. Прогностична модель виховання патріотизму старших підлітків у позаурочній діяльності / В. Гарнійчук // Рідна школа. – 2008. – № 11. – С. 30-33.

46. Гарнійчук, В. Програма курсу "Шляхом злагодженої взаємодії" для спільної співпраці вчителів, організаторів виховної роботи, членів громадських організацій патріотичного спрямування у вихованні патріотизму старших підлітків / В. Гарнійчук // Історія в школі. – 2009. – № 10. – С. 24-26.

47. Гарнійчук, В. Сутність і структура патріотизму старших підлітків / В. Гарнійчук // Управління освітою. – 2009. – № 20. – С. 22-23.

48. Гарнійчук, В. Форми та методи виховання патріотизму старших підлітків у позаурочній діяльності / В. Гарнійчук // Історія в школі. – 2009. – № 1/2. – С. 18-22.

49. Горбова, Т. О. Національно-патріотичне виховання – головний орієнтир діяльності Миколаївського Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді // Коментар до інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – 2010. – № 4. – С. 10-18.

50. Горбунов, В. С. Воспитание гражданина-патриота: системный подход / В. С. Горбунов // Воспитание школьников. – 2010. – № 1. – С. 10-20.

51. Горда, Т. В. Формування національної свідомості школяра на уроках словесності / Т. В. Горда // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 24. – С. 2-5.

52. Гудкова, І. Я – патріот : програма громадсько-патріотичного виховання школярів / І. Гудкова // Шкільний світ. – 2012. – № 4. – С. 4-6.

53. Даниленко, Л. Патріотичне виховання учнів: крок у майбутнє / Л. Даниленко // Біологія (Шкільний світ). – 2009. – № 31. – С. 18-21.

54. Депетист, О. В. Національно-патріотичне виховання молодших школярів : посібник / О. В. Депетист, В. В. Чала, Н. А. Ярова. – Х. : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (90)).

55. Дмитрів, Х. В. Символи держави моєї : (виховна година, 7 клас) / Х. В. Дмитрів // Виховна робота в школі. – 2012. – № 7. – С. 17-20.

56. Доценко, Т. В. Державний прапор України святиня народу : (виховна година) / Т. В. Доценко // Виховна робота в школі. – 2012. – № 7. – С. 12-16.

57. Дригота, В. В. Школьный музей в системе патриотического воспитания учащихся / В. В. Дригота // Педагогика. – 2012. – № 8. – С. 54-60.

58. Дроб'язко, О. В. Маленьким українцям – про державні символи і не тільки... / О. В. Дроб'язко // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. – № 3. – С. 10-35.

59. Дудар, О. В. Залучення національних традицій до сучасної системи виховання / О. В. Дудар // Класний керівник. – 2012. – № 1/2. – С. 22-23.

60. Дяченко, О. В. Училищний музей: виховання патріотизму / О. В. Дяченко // Професійно- технічна освіта. – 2010. – № 1. – С. 41-43.

61. Елистратова, Н. С. Патриотическое воспитание учащихся / Н. С. Елистратова // Начальная школа. – 2012. – № 12. – С. 7-8.

62. Жадан, Н. М. Виховуємо патріотів художнім словом / Н. М. Жадан // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 15. – С. 2-5.

63. Журба, К. Виховання патріотизму молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи / К. Журба // Школа. – 2012. – № 8. – С. 92-95.

64. Журба, К. Патріотичне виховання молодших підлітків у взаємодії сім'ї і школи / К. Журба // Класний керівник. – 2010. – № 15/16. – С. 2-13.

65. Зверева, О. Л. Взаимодействие ДОУ и семьи по патриотическому воспитанию дошкольников / О. Л. Зверева, И. А. Ерохина // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2012. – № 2. – С. 92-98.

66. Зелюк, В. В. Формування патріотизму, свідомої громадянської позиції та зміцнення моральності учнівської молоді: досвід і проблеми / В. В. Зелюк // ПостМетодика. – 2009. – № 4. – С. 57-59.

67. Зубцова, Ю. Є. Обгрунтування змісту та соціально-педагогічних умов ефективної взаємодії школи та сім'ї з формування патріотичних якостей молодших школярів / Ю. Є. Зубцова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 4. – С. 38-46.

68. Ивашкина, Н. А. Патриотическое воспитание в начальной школе / Н. А. Ивашкина // Начальная школа. – 2007. – № 7. – С. 29-33.

69. Ігнатієва, А. В. Національні символи України : (усний журнал, 6-7 класи) / А. В. Ігнатієва // Виховна робота в школі. – 2012. – № 2. – С. 39-42.

70. Іщук, В. Формування національної свідомості учнів через експедиційне українознавство : (на прикладі загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 21 м. Білої Церкви Київської області) / В. Іщук, К. Рибалка // Освіта і управління. – 2012. – № 2/3. – С. 55-59.

71. Казиміренко, Т. Стан патріотичної свідомості учнівської молоді / Т. Казиміренко // Заступник директора школи. – 2013. – № 12. – С. 37-45.

72. Калитчук, М. А. Наша Вітчизна – Україна, ми – її громадяни : [досвід національно- патріотичного виховання] / М. А. Калитчук // Позакласний час. – 2009. – № 17/18. – С. 33- 34.

73. Карвацький, Б. Декада військово-патріотичної роботи / Б. Карвацький // Основи захисту Вітчизни. – 2012. – № 3. – С. 23-24.

74. Квасниця, І. Полікультурне виховання майбутнього громадянина як складова національного / І. Квасниця // Початкова школа. – 2009. – № 4. – С. 43-46.

75. Кириченко, О. В. Національно-патріотичне виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, на традиціях українського козацтва у процесі підготовки до захисту Вітчизни / О. В. Кириченко // Управління школою. – 2007. – № 27. – С. 17-21. 76. Киричок, В. "...І починати з першачків" : форми і методи патріотичного виховання молодших школярів у позаурочній діяльності в сучасних умовах / В. Киричок // Освіта. – 2011. – № 33/34. – С. 2.

77. Киричок, В. А. Патріотичне виховання молодших школярів у позаурочній діяльності / В. А. Киричок // Класний керівник. – 2011. – № 9/10. – С. 47.

78. Кірішко, Л. М. Формування національної свідомості школярів на матеріалах історії рідного краю / Л. М. Кірішко, Л. Я. Саєнко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 7. – С. 2-7.

79. Кіяшко, Л. Сучасні напрями патріотичного виховання учнів / Л. Кіяшко // Школа. – 2011. – № 4. – С. 43-45.

80. Клевцова, Л. Е. Растим патриотов / Л. Е. Клевцова, В. В. Васильев // Начальная школа. – 2012. – № 5. – С. 83-86.

81. Климович, О. Ю. Позакласний захід "Виховання патріотизму на прикладі життя та творчості Т. Г. Шевченка" / О. Ю. Климович // Історія та правознавство. – 2008. – № 5. – С. 29-31.

82. Кобернік, С. Географічна вікторина у 8 класі як засіб патріотичного виховання школярів / С. Кобернік // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 6. – С. 32-34. 83. Коваленко, К. І. З Україною в серці. З любові до малої батьківщини починається любов до неньки-України / К. І. Коваленко // Позакласний час. – 2010. – № 9. – С. 3-6.

84. Ковальова, Т. В. Мова як засіб вираження національної самосвідомості / Т. В. Ковальова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 12. – С. 2-5.

85. Кожевников, Е. М. Свет немеркнущей звезды : практические заметки о патриотическом воспитании / Е. М. Кожевников // Воспитание школьников. – 2012. – № 6. – С. 69-74.

86. Кожуховська, А. І. Від національного до загальнолюдського: національна гідність у педагогічних поглядах О. П. Довженка / А. І. Кожуховська // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 130-140.

87. Колісниченко, В. М. Виховуємо любов до України : (методичні рекомендації словесникам) / В. М. Колісниченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 15. – С. 2-9.

88. Колодій, О. С. Генетичні закономірності розвитку поняття патріотизму в історії педагогічної думки / О. С. Колодій // ПостМетодика. – 2010. – № 4. – С. 2-6.

89. Коломоєць, Г. Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра "Зірниця"/ Г. Коломоєць // Заступник директора школи. – 2012. – № 4. – С. 30-36.

90. Кондик, О. Міркування про національне / О. Кондик // Шкільний світ. – 2009. – № 12. – С. 15.

91. Кондик, О. Сучасний погляд на національне виховання у початковій школі / О. Кондик // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 6. – С. 44-46.

92. Коновалова, М. В. Національно-патріотичне виховання в сучасній школі / М. В. Коновалова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2010. – № 7. – С. 2-3.

93. Кононенко, П. Програма виховання дітей дошкільного віку "Українотворець" / П. Кононенко, Л. Касян, О. Семенюченко // Освіта і управління. – 2008. – № 2/3. – С. 131-148. 94. Кордонська, А. В. Патріотичне виховання засобами народознавства / А. В. Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 14. – С. 19-21.

95. Костенко, О. А. Проект "Моя Україна" / О. А. Костенко // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 30. – С. 27-30.

96. Костюк, Л. Звичаї мого народу : театралізований патріотично-виховний захід для дітей середнього та старшого шкільного віку / Л. Костюк, О. Сепик // Дефектолог. – 2012. – № 6. – С. 47-51.

97. Костянтинова, О. Виховуємо патріотів / О. Костянтинова, О. Харитонович, П. Абба // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 10. – С. 11-24.

98. Коцар, Т. О. Упровадження елементів національного виховання на уроках англійської мови : методичні розробки уроків / Т. О. Коцар // Англійська мова та література. – 2008. – № 3. – С. 4-10.

99. Кравец, Т. Растите детей патриотами / Т. Кравец, Т. Пѐрышкина // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 8. – С. 124-127.

100. Кравцов, А. К. Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції / А. К. Кравцов // Основи захисту Вітчизни. – 2012. – № 7. – С. 11-13.

101. Кравченко, Т. Національна самосвідомість як складова соціалізації підлітків / Т. Кравченко // Рідна школа. – 2008. – № 1/2. – С. 21-23.

102. Краснікова, Л. Екологічні аспекти патріотичного виховання молоді / Л. Краснікова // Біологія (Шкільний світ). – 2010. – № 18. – С. 7-8.

103. Кулігіна, Н. Ф. Проект "Патріотичне виховання як складник загального виховного процесу" / Н. Ф. Кулігіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 13. – С. 8-10.

104. Кураш, В. Козацька педагогіка як засіб національного виховання : шкільна національно- патріотична організація "Козацький курінь" / В. Кураш // Сільська школа України. – 2008. – № 4. – С. 3-13.

105. Кухар, Л. Виховання національно свідомого громадянина засобами географії / Л. Кухар // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – № 34. – С. 16-20.

106. Лаврентьев, В. В. Патриотизм: его признаки и содержание / В. В. Лаврентьев, И. Ю. Макаренко // Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе. – 2012. – № 6. – С. 14-20.

107. Лагерева, О. М. Проект "Любіть Україну, всім серцем любіть!" / О. М. Лагерева // Позакласний час. – 2009. – № 21/22. – С. 8-11.

108. Лазор, І. Військово-патріотичне виховання учнівської молоді / І. Лазор, Б. Мисак // Директор школи (Шкільний світ). – 2007. – № 15. – С. 3-15.

109. Левенець, Н. Формування національної самосвідомості учнівської молоді в процесі краєзнавчої роботи / Н. Левенець // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 93- 96.

110. Левківський, К. Роль традицій у національно-патріотичному вихованні курсантсько- студентської молоді / К. Левківський, В. Ряшко // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 15-28. 111. Лиса, О. М. Зв'язок школи, бібліотеки та сім'ї в національному вихованні учнів / О. М. Лиса // Шкільна бібліотека. – 2007. – № 5. – С. 97-98.

112. Лиханська, С. Народна пісня – душа України : [про українську народну пісню як засіб національного виховання дітей дошкільного віку] / С. Лиханська // Палітра педагога. – 2008. – № 1. – С. 3-5.

113. Лінчевська, Г. Методичні рекомендації класним керівникам щодо проведення заходів з відзначення дня партизанської слави / Г. Лінчевська // Класний керівник. – 2010. – № 19.– С. 10-13.

114. Ломакіна, Г. Актуалізація виховних завдань у контексті розвитку системи національного виховання / Г. Ломакіна, С. Нікішин // Сучасна школа України. – 2011. – № 1. – С. 75-78.

115. Луговська, С. О. Виховання патріотичних цінностей – пріоритетне завдання сучасної української школи / С. О. Луговська // Виховна робота в школі. – 2013. – № 8. – С. 14-16. 116. Лукіша, О. П. Ми – українці. Виховна година. 6-7 класи / О. П. Лукіша // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 22/24. – С. 49-57.

117. Майдибура, А. Національно-патріотичне виховання / А. Майдибура // Позашкілля. – 2012. – № 10. – С. 18-21.

118. Макарова, Т. Роль социального окружения ДОУ в патриотическом воспитании старших дошкольников / Т. Макарова // Дошкольное воспитание. – 2011. – № 12. – С. 14-17.

119. Малик, Н. Г. Нові форми та методи проведення уроків патріотичного виховання / Н. Г. Малик // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 8. – С. 20-21.

120. Марченко, С. За честь, за славу, за народ: школа юних патріотів. Готуємо до захисту Вітчизни / С. Марченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 106-108. 121. Матящук, В. Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми та перспективи / В. Матящук // Педагогічна думка. – 2009. – № 3. – С. 48-54.

122. Матящук, В. П. Українська ментальність як чинник виховного процесу : [національно- патріотичне виховання] / В. П. Матяшук // Виховна робота в школі. – 2011. – № 8. – С. 2-6.

123. Михайлова, Л. Д. Українська держава та її національна символіка / Л. Д. Михайлова, І. М. Кошель // Позакласний час. – 2009. – № 11/12. – С. 3-11.

124. Микрюков, В. Патриотизм: к определению понятия / В. Микрюков // Воспитание школьников. – 2007. – № 5. – С. 2-8.

125. Микрюков, В. Ю. Содержание образования в контексте военно-патриотического воспитания / В. Ю. Микрюков // Педагогика. – 2008. – № 5. – С. 44-51.

126. Мірошник, Г. О. Виховання національної самоідентичності на уроках географії / Г. О. Мірошник // Географія. – 2012. – № 11/12. – С. 39-58.

127. Мониава, Л. Г. Культура патриотизма – основа жизнеспособности поколений ХХІ века / Л. Г. Мониава // Среднее профессиональное образование. – 2010. – № 4. – С. 33-36. 128. Набока, Л. В. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді / Л. В. Набока // Виховна робота в школі. – 2007. – № 9. – С. 26-29.

129. Назаренко, Г. Методика підготовки педагогів до патріотичного виховання учнів / Г. Назаренко // Школа. – 2011. – № 4. – С. 8-13.

130. Немкович, В. З чого починається Батьківщина : літературно-музична композиція / В. Немкович // Шкільний світ. – 2012. – № 3. – С. 5-7. – Вкладка.

131. Ніхто не забутий. На попіл ніхто не згорів … : вечір пам’яті до Дня партизанської слави / упоряд. Дудар О. В. // Класний керівник. – 2010. – № 19. – С. 14-17.

132. Овчинникова, Н. П. Проблемы патриотического воспитания сельских школьников / Н. П. Овчинникова, Н. С. Ульянова // Педагогика. – 2009. – № 5. – С. 52-56.

133. Пастушенко, Р. Формування національного виховного простору у школах Львівщини / Р. Пастушенко // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 12-23.

134. Печерська, Е. Національне виховання засобами українського фольклору / Е. Печерська // Рідна школа. – 2009. – № 1. – С. 23-27.

135. Плєшаков, А. Патріотами не народжуються, а виховуються : [національно-патріотичне виховання учнів у гімназії № 2 м. Біла Церква Київської області] / А. Плєшаков, Л. Шкурат // Рідна школа. – 2007. – № 11/12. – С. 17-19.

136. Плєшаков, А. В. Патріотичне виховання попереджує і долає дитячу бездоглядність / А. В. Плєшаков // ПостМетодика. – 2009. – № 2. – С. 32-33.

137. Плєшко, С. С. Державні та народні символи України : сценарій / С. С. Плєшко // Виховна робота в школі. – 2011. – № 8. – С. 33-35.

138. Поліщук, І. Виховання національної свідомості молодших школярів засобами українознавства / І. Поліщук, А. Білоног // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 8. – С. 55-57.

139. Поставнѐва, Е. В. Патриотическое воспитание школьников в условиях современного развития общества / Е. В. Поставнѐва, М. Н. Алѐшина // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2011. – № 5. – С. 34-36.

140. Постовий, В. Національна ідея в освіті й вихованні дітей і молоді в Україні / В. Постовий // Освіта і управління. – 2007. – № 1. – С. 89-97.

141. Постовий, В. Г. Про концепцію національної ідеї та механізми її впровадження / В. Г. Постовий // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С. 19-23.

142. Потапчук, Т. Стрілецька пісня як засіб виховання молоді українцями-патріотами / Т. Потапчук // Освіта і управління. – 2006. – № 3/4. – С. 187-192.

143. Поштарѐва, Т. Патриотическое воспитание / Т. Поштарѐва // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 7. – С. 28-31.

144. Проблеми виховання національно свідомого, патріотичного молодого покоління України // Позакласний час. – 2009. – № 17/18. – С. 17-32.

145. Проніна, П. О. Формування чуття національної свідомості / П. О. Проніна // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. – № 3. – С. 36-50.

146. Радзивіл, А. П. Роль шкільної бібліотеки у формуванні національної свідомості / А. П. Радзивіл // Шкільний бібліотекар. – 2011. – № 1. – С. 9-10.

147. Райхлина, Е. "Час общения" – эффективная форма патриотического воспитания старшеклассников / Е. Райхлина // Воспитание школьников. – 2009. – № 6. – С. 27-32.

148. Репринцев, А. В. Формирование патриотизма как проблема дошкольного и школьного воспитания / А. В. Репринцев // Начальная школа. – 2011. – № 6. – С. 4-6.

149. Ревякіна, І. В. Захист проекту "Козацькому роду нема переводу": (національно-патріотичне виховання) / І. В. Ревякіна // Початкове навчання та виховання. – 2008. – № 19/21. – С. 76- 80.

150. Рибальченко, С. Програма патріотичного виховання "Сім маленьких див" / С. Рибальченко // Директор школи (Шкільний світ). – 2008. – № 15. – С. 12-16.

151. Сало, М. Формування національної свідомості у школі / М. Сало // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 7/8. – С. 10-11.

152. Сафронова, Е. М. Способы оценки качества патриотического воспитания подростков / Е. М. Сафронова, Е. Н. Попова // Воспитание школьников. – 2011. – № 2. – С. 23-28.

153. Свистун, Ю. М. Військово-патріотичне виховання: інтеграція предметів «Захист Вітчизни» і фізичної культури / Ю. М. Свистун // Основи захисту Вітчизни. – 2013. – № 11. – С. 1-36.

154. Сердюк, І. О. Концептуальна модель виховної роботи «Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім’янин» / І. О. Сердюк // Виховна робота в школі. – 2012. – № 11. – С. 13-18.

155. Синягина, Н. Ю. О патриотизме и воспитании патриота / Н. Ю. Синягина // Воспитание школьников. – 2011. – № 1. – С. 23-26.

156. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін : навч.-метод. посіб. / авт.-кол.: Бех І. Д., Журба К. О., Киричок В. А. [та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 240 с.

157. Ситник, Т. В. Виховання патріотизму в молодших школярів засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування / Т. В. Ситник // Початкова освіта. – 2009. – № 5/7. – С. 87-89.

158. Соколов, В. Д. Військово-патріотичне виховання: організація та проведення конкурсів / В. Д. Соколов // Основи захисту Вітчизни. – 2010. – № 4. – С. 3-64.

159. Соркун, Л. Національна свідомість старшокласників / Л. Сорокун // Директор школи (Шкільний світ). – 2010. – № 24. – С. 4-6.

160. Сочинський, А. Я. Гурткова робота з військово-патріотичного виховання з юнаками 10-11-х класів / А. Я. Сочинський // Основи захисту Вітчизни. – 2007. – № 7. – С. 7-8.

161. Стех, Є. О. Аналіз дефініції "патріотизм" у соціально-педагогічній науці / Є. О. Стех // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 3. – С. 22-25.

162. Стьопіна, О. Патріотичне виховання: теорія та практика / О. Стьопіна // Шкільний світ. – 2007. – № 42. – С. 6-8.

163. Сухомлинська, О. Програми національного виховання в умовах освітніх модернізаційних змін / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2010. – № 4. – С. 4-8.

164. Сухомлинський, В. Вислови мудрого вчителя В. Сухомлинського про патріотичне виховання, про виховання громадянина / В. Сухомлинський // Позакласний час. – 2008. – № 10. – С. 57-59.

165. Сухушин, М. Організація військово-патріотичного виховання в сучасному навчально- виховному закладі / М. Сухушин // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 3. – С. 89- 94.

166. Татаринов, М. В. Система роботи учителів із проведення навчально-виховних заходів, присвячених дню партизанської слави / М. В. Татаринов // Історія та правознавство. – 2011. – № 26. – С. 17-20.

167. Терещенко, Л. Діяльність педагогів з формування національної свідомості учнів / Л. Терещенко // Заступник директора школи. – 2013. – № 1. – С. 54-62.

168. Тимакова, Н. Г. Организация работы по патриотическому воспитанию учащейся молодежи / Н. Г. Тимакова // Среднее профессиональное образование. – 2011. – № 6. – С. 41-43.

169. Тимакова, Н. Г. Патриотическое воспитание студенческой молодежи / Н. Г. Тимакова // Среднее профессиональное образование. – 2011. – № 5. – С. 24-25.

170. Тимошенко, Л. Виховуємо патріотичні почуття : позакласний захід "Я люблю Україну" : [тема: "Вся Україна – рідний дім] / Л. Тимошенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 7/8. – С. 87-90.

171. Тихолоз, Н. "Хто ми є і яка наша дорога": основи національного виховання в родині Франків / Н. Тихолоз // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 5. – С. 82-91.

172. Топузов, О. Теоретико-методологічні засади вивчення національного краєзнавства в школі / О. Топузов // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 10. – С. 35-38. 173. Узбекова, С. С. Школьный музей в системе патриотического воспитания / С. С. Узбекова // Воспитание школьников. – 2011. – № 1. – С. 44-48.

174. Уткин, В. Е. Военно-патриотическое воспитание: компетентностный подход / В. Е. Уткин // Высшее образование в России. – 2010. – № 10. – С. 137-141.

175. Федан, Т. Національне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва: декоративний розпис / Т. Федан // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 6. – С. 10-13.

176. Філіпченко, В. І. Козацькими дорогами з козацькими справами: національне виховання / В. І. Філіпченко // Позакласний час. – 2008. – № 9. – С. 3-10.

177. Фісенко, І. О. Збережемо тую славу : [патріотичне виховання] / І. О. Фісенко // Виховна робота в школі. – 2009. – № 11. – С. 4-30.

178. Харичева, Л. М. Патріотичне виховання. Проект "Державні та народні символи" / Л. М. Харичева // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 3. – С. 31-35.

179. Хлистун, І. Національне виховання в родинах української еліти : (кінець XIX – початок XX ст.) / І. Хлистун // Рідна школа. – 2008. – № 11. – С. 71-74.

180. Ходакова, Т. М. Єдність вимог школи й сім'ї у вихованні громадянина України XXI століття : [патріотичне виховання]/ Т. М. Ходакова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2009. – № 6. – С. 2-9.

181. Цибина, Г. Л. Насколько необходимо патриотическое воспитание школьников в современных условиях / Г. Л. Цибина // Одаренный ребенок. – 2007. – № 3. – С. 74-78.

182. Циганчук, К. А. Патріотизм як цінність / К. А. Циганчук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 4-10.

183. Ціннісне ставлення до суспільства та держави. Виховні заходи. 5-8 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. – К. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

184. Цубенко, Л. А. Народна педагогіка – важлива складова частина національного виховання : (з досвіду роботи педагогічного колективу) / Л. А. Цубенко // Виховна робота в школі. – 2012. – № 4. – С. 5-7.

185. Чепурко, А. Виховання патріотичних почуттів учнів на уроках трудового навчання / А. Чепурко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. – № 2. – С. 26-30.

186. Чепурна, Н. Інноваційна модель патріотичного виховання / Н. Чепурна, Т. Горлач // Освіта України. – 2010. – № 33/34. – С. 7.

187. Черникова, Т. В. Неюбилейные размышления о воспитании патриотизма в подростковом и юношеском возрасте / Т. В. Черникова // Педагогическая диагностика. – 2011. – № 5. – С. 43-62.

188. Чеховська, Л. Патріотизм – це почуття приналежності до національної культури: метод проектів і техніка його застосування / Л. Чеховська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 9. – С. 15-16.

189. Чоботок, Т. «Соняшник» – програма виховання Людини і Громадянина / Т. Чоботок // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – № 11. – С. 83-88.

190. Чорна, К. Навчаємо любити Україну: концептуально-програмні засади патріотичного виховання зростаючої особистості в умовах модернізаційних суспільних змін / К. Чорна // Освіта. – 2011. – № 33/34. – С. 2-3.

191. Чорна, К. І. Національна ідея як фактор становлення патріотизму у дітей та молоді / К. І. Чорна // Шлях освіти. – 2008. – № 3. – С. 5-11.

192. Чорна, К. Патріотичне виховання старшокласників у позаурочній діяльності / К. Чорна // Школа. – 2012. – № 2. – С. 68-74.

193. Чорней, А. Д. Виховання національної свідомості учнів на уроках української словесності : (з педагогічного досвіду) / А. Д. Чорней // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 31. – С. 5-8.

194. Чумаченко, Є. М. Сценарій конкурсно-пізнавальної програми з військово-патріотичного виховання допризовної молоді "Бравий вигляд, у всім лад – без п'яти хвилин солдат" / Е. М. Чумаченко // Основи захисту Вітчизни. – 2009. – № 3. – С. 19-22. 195. Шандор, Ф. Ф. Національна ідея як осердя національної свідомості / Ф. Ф. Шандор // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 21-26.

196. Шандор, Ф. Ф. Основні етапи становлення національної свідомості українців / Ф. Ф. Шандор // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 17-21.

197. Шаповал, Л. Формування національної свідомості дошкільників засобами музейної педагогіки / Л. Шаповал, Ж. Клименко, Л. Козаченко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 4. – С. 11-16.

198. Шаповалова, Л. М. "Нема без кореня рослини, а людей – без Батьківщини" : творчий проект з виховання національної свідомості та громадянської культури школярів / Л. М. Шаповалова // Позакласний час. – 2011. – № 3. – С. 3-8.

199. Шаповалова, Н. Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ / Н. Шаповалова // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 64-67. 200. Шевчук, І. Виховання національної самосвідомості молодших школярів засобами фольклорних ігор / І. Шевчук // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 54-56.

201. Шкільна, І. М. Патріотичне виховання старших підлітків у позаурочній діяльності / І. М. Шкільна // Класний керівник. – 2011. – № 13/14. – С. 47.

202. Шкільна програма національно-патріотичного виховання учнів // Сільська школа України. – 2008. – № 3. – С. 3-5.

203. Штогрін, О. С. Рідна мова й класична література у вихованні українського учня-патріота / О. С. Штогрін // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 32. – С. 2-6.

204. Шуберт, Ю. Ф. Что такое патриотизм и патриотическое воспитание / Ю. Ф. Шуберт, М. М. Феоктистова // Среднее профессиональное образование. – 2011. – № 8. – С. 29-32. 205. Шушкевич, А. Ф. Національне виховання на уроках обслуговуючої праці / А. Ф. Шушкевич // Трудове навчання в школі. – 2010. – № 3. – С. 8-13 ; № 4. – С. 9-12.

206. Щербакова, А. А. Растить патриотов / А. А. Щербакова // Воспитание школьников. – 2011. – № 7. – С. 47-50.

207. Щукіна, Л. В. Формування національної свідомості дитини на основі органічного поєднання музично-театральної діяльності та фольклорного матеріалу / Л. В. Щукіна // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. – № 9. – С. 30-49.

208. Янчук, І. Виховуємо патріотів / І. Янчук // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 5. – С. 69-73.

209. Ярема, Г. Боротьба за національне навчання і виховання є боротьбою за державність / Г. Ярема, О. Ухач // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 88-92.Сценарій тематичного вечора


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал