Наказ №54 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р за №552/10832 Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правилаСторінка14/17
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.12 Mb.
ТипНаказ
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Керівник установи ____________________

                    (підпис, П.І.Б.)

    М.П.
Додаток 8

до пункту 10.6 Основних

санітарних правил

забезпечення радіаційної

безпеки УкраїниПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВИЙ ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ У ВІДКРИТОМУ І ЗАКРИТОМУ ВИГЛЯДІ


N з/п

1
ПРИБУТТЯ

Найменування постачальника

2
Номер і дата прибуткової накладної

3
Прилад,
апарат,
установка

найменування (тип)

4
заводський номер

5
номер і дата видачі
технічного паспорта

6
кількість

7
Джерело

найменування (тип)

8
номер джерела

9
номер і дата видачі
технічного паспорта

10
кількість

11
активність за паспортом

12
ВИТРАТИ

Кому видано або поставлено

13
Номер і дата накладної або вимоги

14
Кількість

15
Активність за паспортом

16
ЗАЛИШОК

Кількість

17
Активність

18
ПРИМІТКА

Відмітка про повернення, списання,
передачу і захоронення із зазначенням
дати та підтверджуючих документів

19Примітки:

1. На кожен різновид радіоактивних речовин відкриваються окремі сторінки.

2. Облік приладів, апаратів і установок, укомплектованих радіонуклідними джерелами, ведеться окремо від обліку радіоактивних речовин (в окремому журналі).

3. Журнал обліку зберігається постійно.
Додаток 9

до пункту 10.11 Основних

санітарних правил

забезпечення радіаційної

безпеки України

ДОЗВОЛЯЮ ________________________________________________________

                  (підпис керівника установи)

"_____" ___________________ _____ року.

ВИМОГА НА ВИДАЧУ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН N _____

    Прошу видати для____________________________________________

     (указати, для якої роботи., якщо видаються контрольні

       джерела, то необхідно вказати термін використання)

    наступні радіоактивні речовини:


Потрібно

Фактично видано

назва
речовини
і вид
сполук

кількість
джерел
(об'єм)

зага-
льна
актив-
ність

кількість
джерел
(об'єм)

активність

номер і
дата
паспорта,
номер
джерела
(номер
партії)

за
пас-
портом

у
перерахунку
на годину
видачі
речовини

1

2

3

4

5

6

7


На вимогу співробітника:

__________________________________

           ---

(прізвище, | | т.'я, по батькові)

           ---

__________________________________

   (назва лабораторії чи цеху)

"____" _____________ 200 __ року.

Видав відповідальний за приймання,

зберігання та видачу радіоактивних речовин:

__________________________________

           ---

(прізвище, | | т.'я, по батькові)

           ---

__________________________________

       (назва установи)

__________________________________

          (підпис)

Одержав __________________________

          (підпис)

                         ---   ---

Години ____________ (для | | т.| | каналізацію)

                         ---   ---

"_____"____________________ року.

Примітка. Вимога складається у двох примірниках і підлягає збереженню у відповідальної за зберігання особи і особи, яка одержала речовину.


Додаток 10

до пункту 10.13 Основних

санітарних правил

забезпечення радіаційної

безпеки України

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(підпис керівника установи,

П.І.Б.)

"____" __________ ____ року.АКТ ПРО ВИТРАЧАННЯ І СПИСАННЯ РАДІОНУКЛІДНИХ ДЖЕРЕЛ В УСТАНОВІ

_________________________________________________________________

                    (найменування установи)

    Цей акт складений співробітниками ___________________________

_________________________________________________________________,

                 (прізвище, ім'я, по батькові)

керівником робіт ________________________________________________

                 (прізвище, ім'я, по батькові)

у тому, що отримана за вимогою N ________________________________

"____"______________ ____ року радіоактивна речовина

_________________________________________________________________

(назва речовини, вид сполуки, номер джерела чи номер партії,

                     номер і дата паспорта)

у кількості ____________________________________________________,

з питомою активністю ____________________________________________

і загальною активністю __________________________________________

використана для _________________________________________________

                           (указати характер роботи)

    Робота проводилася __________________________________________

                    (прізвища, імена, по батькові співробітників,

_________________________________________________________________

        що проводили роботи з радіоактивними речовинами)

    У процесі роботи ____________________________________________

_________________________________________________________________

 (короткий опис того, що відбулося з вихідними радіонуклідами)

    Відходи у вигляді ___________________________________________

здані на захоронення за документом N ________

від "______" ___________ _____ року,

           ---   ---

видалені в | | т.| | каналізацію

           ---   ---

________________________________________________________________,

                 (указати дату або період часу)

    видалені до господарсько-побутової каналізації у  розведеному

вигляді __________________________________________________________

                 (указати дату або період часу)

    Залишок речовини ________________ у кількості _______________

загальною активністю ____________________________________________

                         (повернутий у сховище чи відсутній)

"____" _________________ _____року.

Керівник робіт:

_______________________________

(підпис, П.І.Б.)

Співробітник:

_______________________________

(підпис, П.І.Б.)

Відповідальний за приймання,

зберігання і видачу джерел:

_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

          (підпис)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РАДІАЦІЙНИЙ

КОНТРОЛЬ:

_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

          (підпис)


Додаток 11

до пункту 10.15 Основних

санітарних правил

забезпечення радіаційної

безпеки України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник установи

____________________________

(підпис, П.І.Б.)

"____" __________ ____ року.

АКТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

    Комісія, призначена наказом N ____ від "___" ______ ____ року

_________________________________________________________________

                    (найменування установи)

у складі голови _________________________________________________

                       (посада, прізвище)

і членів комісії _______________________________________________,

                       (посада, прізвище)

діючи відповідно до вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, провела інвентаризацію наявних в установі джерел іонізуючих випромінювань.

Перевіркою встановлено:

1. Підставою на право зберігання джерел іонізуючих випромінювань і роботи з ними є

__________________________________

_________________________________________________________________

              (Санітарний паспорт, N, ким, коли і на який час виданий)

2. Відповідальним за приймання, зберігання і видачу джерел іонізуючих випромінювань призначений

_____________________________

_________________________________________________________________

                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, N і дата наказу)

3. Відповідальним за радіаційний контроль і радіаційну безпеку в установі призначений

___________________________________

_________________________________________________________________

                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, N і дата наказу)

4. Наявність в установі нормативних документів, у яких викладені вимоги щодо роботи з джерелами іонізуючих випромінювань (Норми радіаційної безпеки України, Основні санітарні правила тощо)

____________________________________________________________

                                            (є чи ні)

5. Згідно з бухгалтерськими обліковими даними нараховується джерел

усього_____________ штук, у тому числі:

                                           ---

у технічному обладнанні __________________ | |т..;

                                           ---

                                             ---

у приладах, апаратах________________________ | |т..;

                                             ---

                                              ---

контрольні___________________________________ | |т..;

                                              ---

                                               ---

зразки _______________________________________ | |т..;

                                               ---

                                            ---

у пожежних сигналізаторах__________________ | |т..;

                                            ---

                                              ---

інші_________________________________________ | |т..

                                              ---

6. Фактично наявні:

радіоактивні речовини:


N
з/п

Наймену-
вання
приладу,
установ-
ки,
апарата
(тип)

Блок
(тип)

N
бло-
ка

Най-
ме-
ну-
ван-
ня
дже-
рела

Тип
дже-
ре-
ла
за
ка-
та-
ло-
гом

N
пас-
пор-
та
на
дже-
рело

N
дже-
рела

Ак-
тив-
ність
за
пас-
пор-
том

Рік
ви-
пус-
ку

При-
зна-
че-
ний
тер-
мін
екс-
плу-
ата-
ції

Міс-
це
ус-
та-
нов-
ки
дже-
рела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

;

Примітки:1. У кінці таблиці вказати сумарну активність джерел у Бк.

2. Перерахувати ДІВ, що здані на захоронення протягом року, із зазначенням активності.

3. Перелічити ДІВ, придбані протягом року.

4. Перелічити ДІВ, атестовані протягом року.

інші ДІВ:


N
з/п

Найменування
апарата,
установки

Тип
апарата,
установки

Заводський N

Рік
випуску

Примітки

1

2

3

4

5

6

;

контрольні джерела до дозиметричних приладів:
N
з/п

Найменування
приладу

Тип
приладу

Найменування
джерела

N
джерела

Активність
за
паспортом

Рік
випуску

1

2

3

4

5

6

7

.

7. Наявність радіоактивних відходів:
N
з/п

Характер
відходів

Нук-
лід-
ний
склад

Вид
ви-
про-
мі-
ню-
ван-
ня

Питома
активність,
Бк * кг(-1),
Бк * м(-3)

Кіль-
кість
від-
ходів,
куб. м,
кг

Сумарна
активність,
Бк

При-
міт-
ки

Твер-
ді

Рід-
кі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8. Відповідність фактичної наявності джерел обліковим даним

_________________________________________________________________

   (відповідає, не відповідає, якщо не відповідає - скількох

_________________________________________________________________

          і яких джерел не вистачає або факти пропажі)

9. З наявних джерел:

використовуються за призначенням ____________ шт.;

не використовуються ____________________________ шт.;

(за видами радіоактивних ізотопів) ______________________________

Підлягають передачі на захоронення як радіоактивні відходи

___________________шт.;

(за видами радіоактивних ізотопів) ______________________________

10. Умови для зберігання джерел

_____________________________

_________________________________________________________________

       (обладнання, сховище, сигналізація, ґрати, сейфи)

11. Висновки комісії

________________________________________

_________________________________________________________________

12. Пропозиції

______________________________________________

_________________________________________________________________

Голова комісії ____________________

                 (підпис, П.І.Б.)

Члени комісії _____________________

                 (підпис, П.І.Б.)

              _____________________

                 (підпис, П.І.Б.)

              _____________________

                 (підпис, П.І.Б.)
Додаток 12

до пункту 10.34 Основних

санітарних правил

забезпечення радіаційної

безпеки України

_________________________________________________________________

             (повне найменування закладу державного

_________________________________________________________________

     санітарно-епідеміологічного нагляду, місцезнаходження,Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал