Наказ №31 «Про затвердження Програми розвитку психологічної компетентності батьків та педагогів»Скачати 98.81 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір98.81 Kb.
ТипНаказ

УКРАЇНА

ГЛИБОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

60400, смт.Глибока, Чернівецької області, вул.Шевченка,1 тел.: (03734) 2-13-63НАКАЗ
23 січня 2015 року смт. Глибока №31

«Про затвердження

Програми розвитку психологічної компетентності

батьків та педагогів»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 06.08.2013 №1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року», листа Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України від 02.09.2013 № 88, з метою розвитку психологічної служби, а також на виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької ОДА від 1012.2014р.№281 «Психологічний супровід навчально-виховного процесу», та з метою розвитку психологічної компетентності педагогів та батьків,
НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Програму розвитку психологічної компетентності педагогів та батьків,що додається (див. додатки)

2. Методисту-психологу управління освіти Глибоцької РДА – Колесник А.І.:

2.1. Забезпечити в межах компетенції своєчасне виконання Програми розвитку психологічної компетентності педагогів та батьків.

2.2. До 01.02.2015 року розробити та затвердити в установленому порядку районну програму розвитку психологічної компетентності педагогів та батьків, яка буде реалізовуватися до 30.12.2015р.


  1. До 01.05 та до 01.10.2015 року надсилати до науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППО ЧО інформацію про стан виконання програми у паперовому та електронному вигляді на адресу: м.Чернівці, вул.І.Франка, 20, к.1., e-mail:chernivtsi23@ukr.net.

 1. Працівникам психологічної служби району чітко дотримуватися та вчасно виконувати заходи щодо реалізації програми на робочих місцях.

 2. Адміністрації ЗНЗ:

4.1. створити умови щодо реалізації даної прогами в ЗНЗ та з контролювати виконання заходів працівниками психологічної служби.

4.2. За потреби, делегувати вчителів - предметників на семінари-практикуми, які буть проводитися в управлінні освіти у 2015р.
 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти В.Г.ШвецьЗатверджено

Наказ управління освіти інауки

Глибоцької райдержадміністрації

23. 01. 2015р. №31Пояснювальна записка
Постановка проблеми. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку нашої країни особливої актуальності набуває проблема виховання та навчання дітей в умовах, що постійно змінюються. Успішна реалізація завдань, що стоять перед системою освіти в Україні, неможлива без належної психологізації навчально-виховного процесу. У цьому контексті важливим є утвердження освітньої парадигми, орієнтованої на особистість, розкриття її здібностей, спрямованої на захист інтересів дитини, уникання усереднення.

Стратегічним завданням реформування освітньої галузі, визначеним Національною доктриною розвитку освіти України, є впровадження мобільної системи підвищення професіоналізму педагогів, спрямованої на розвиток інтелектуального потенціалу, психологічної компетентності педагогічних працівників навчальних закладів та батьків з метою регулювання і формування здорової соціально-психологічної атмосфери в освітній установі.

Актуальність проблеми зумовлена численними зверненнями та скаргами батьків до органів управління освітою, а також результатами досліджень мікроклімату педагогічних колективів, які здійснювали фахівці науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО у 2010-2014 рр та психологи Глибоцького району.

За допомогою сформованого спеціального комплексу методик було вивчено психологічні аспекти діяльності педагогічних колективів 33 загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області. Аналіз результатів дослідження психологічного клімату педагогічних колективів показав, що у 13 (40%) педагогічних колективах взаємостосунки є нестабільними. У 5 (15%) педагогічних колективах переважає несприятливий соціально-психологічний мікроклімат. Сприятливий позитивний мікроклімат визначено лише у 15 (45%) педагогічних колективах.

Про необхідність розвитку психологічної компетентності в питаннях навчання та виховання свідчить аналіз тематики звернень до працівників психологічної служби у 2013/2014 н.р. від педагогів, батьків та учнів.

Педагоги зверталися по допомогу до психологів щодо таких проблем:


 • проблеми у стосунках «учитель-учень», «учитель-учитель» – 893 звернення;

 • покращення соціально-психологічного клімату у класних колективах – 316 звернень;

 • індивідуальні і вікові особливості учнів – 209 звернень;

 • покращення соціально-психологічного клімату у колективі (міжособистісні, професійні стосунки з колегами, адміністрацією) – 104 зверення;

 • особливості спілкування з девіантними підлітками – 77 звернень;

Звернення батьків стосувалися таких проблем:

 • проблеми спілкування із дітьми, труднощі у вихованні дитини – 611;

 • проблеми, пов’язані з навчальною діяльністю, зниження успішності –759;

 • міжособистісні стосунки учнів (дітей) з однолітками, проблеми лідерства – 502.

Крім того, зафіксовано 55 звернень від батьків до психологів щодо ефективності методів батьківського впливу на поведінку дітей та тільки 9 – щодо вікових, характерологічних особливостей дітей.

Звернення дітей стосувалися таких проблем: • стосунки з батьками, в сім’ї (дефіцит уваги з боку батьків, розлучення, сварки батьків, втрата одного із батьків тощо) – 1117;

 • налагодження міжособистісних стосунків з дорослими (вчителями, батьками) – 444.

Актуальність цієї проблеми, її соціальна значущість, зумовлена необхідністю поглиблення знань, вмінь та навичок з практичної психології, й визначили мету програми вдосконалення психологічної складової фахової майстерності педагогів та батьківської компетентності.

Метою програми є розвиток психологічної компетентності педагогічних працівників та батьків, удосконалення навиків ефективної взаємодії в системі стосунків «учитель-учень-батьки».

Завдання програми:

 1. Виявлення рівня професійної компетентності педагогів, психологічної культури батьків за допомогою психологічної діагностики та самодіагностики.

 2. Розширення знань педагогів про чинники, які впливають на формування стилю навчання та виховання учнів, конструктивної взаємодії з дітьми та їх батьками.

 3. Формування особистісно-орієнтованої моделі взаємодії та взаєморозуміння у системі стосунків «вчитель-учень-батьки».

 4. Формування адекватних очікувань батьків від педагогічних працівників.

 5. Розвиток особистісних якостей педагогічних працівників навчальних закладів, стимулювання професійного зростання.

 6. Формування у педагогічних працівників позитивного ставлення до діяльності психологічної служби в закладі освіти та готовності до співпраці у вирішенні проблем навчально-виховного процесу.

Компетентність (з лат. competentia – коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід) – здатність кваліфіковано провадити діяльність, виконувати роботу або завдання. Компетенція – об’єктивний, рівневий опис ділових якостей, необхідних для успішного виконання роботи. Компетенція – одна з описових характеристик, що слугує для визначення ступеня відповідності співробітника поставленим завданням. Найчастіше компетенція є номінальною шкалою, за якою виявляється наявність або відсутність потрібної для роботи складової, а не ступінь її вираженості.

Сучасному вчителеві недостатньо володіти лише своїм предметом. Важливо розуміти особливості засвоєння учнями знань, формувати в них потребу в оволодінні метазнаннями (знаннями про знання) та ін. Тому особливо важливою на сучасному етапі розвитку освіти постає проблема психологізації методики навчання і виховання і розвиток психологічної компетентності педагогічних працівників, зокрема йдеться про розширення знань із загальної, вікової, педагогічної, соціальної психології та психофізіології, в тому числі й у контексті вже набутого досвіду.

Для здійснення навчально-виховного процесу вчитель повинен уміти оперувати знаннями про психіку школяра, розуміти його психічний стан, уміти добирати для уроків і заходів відповідну вікові дітей інформацію, контролювати свою діяльність і поведінку.

Дослідження психологів засвідчують, що психологічна культура вчителя є інтегративною особистісно-професійною якістю, розвиток якої в процесі його педагогічної діяльності зумовлюється дією детермінуючих факторів, серед яких найважливішими є:  • розуміння рушійних сил особистісного розвитку учня;

  • потреба у психологічній культурі як необхідній складовій професійної компетентності;

  • зовнішні соціально-психологічні та внутрішні особистісні передумови, що сприяють становленню психологічної культури.

Психолого-педагогічна культура батьків – основа збагачення виховного потенціалу сімї, найважливіший ресурс розвитку особистості дитини. З одного боку, для того, щоб сімя було стабільною, могла виконувати свої соціально значущі функції, потрібне серйозне і усебічне сприяння сімї, відповідна допомога і підтримка.  Педагогічна культура батьків – компонент загальної культури, який акумулює в собі накопичений попередніми поколіннями досвід виховання дітей у сім’ї.  Виявляється вона в розумінні та усвідомленні батьками своєї відповідальності за виховання дітей, у ставленні до них, в оцінюванні їхньої поведінки, у реальній діяльності та спілкуванні з ними, а також у здійсненні продуктивних зв’язків з іншими виховними інститутами (дошкільними закладами, школою, позашкільними закладами). Для цього дорослі мають бути не лише належно вихованими, а й педагогічно освіченими. Педагогічна культура батьків є складною і динамічною системою. Її утворюють такі компоненти:

 1. Педагогічні знання – уявлення батьків про вікову динаміку розвитку дитини, самоцінність періоду дошкільного дитинства, про основні завдання виховання. Виявляються вони у ставленні до дитини, в оцінюванні її поведінки, реальній діяльності та спілкуванні з нею.

 2. Педагогічна і психологічна компетентність – здатність зрозуміти потреби дітей, раціонально спрямувати зусилля і засоби на уміння бачити перспективи розвитку дитини.

 3. Педагогічна рефлексія – вміння батьків аналізувати, критично оцінювати власну виховну діяльність, знаходити причини своїх педагогічних помилок.

 4. Педагогічна емпатія – співпереживання, адекватна реакція на вчинки й почуття дітей.

Терміни реалізації Програми: грудень 2014 – 2015 рр.

Форма проведення та види роботи. Розвиткові психологічної компетентності педагогічних кадрів і батьків та покращенню ефективності взаємодії стосунків «вчитель-учень-батьки» сприятимуть такі форми роботи:

    • психолого-педагогічні семінари, присвячені проблемі особистісного зростання педагогів та батьків (для вчителів, заступників директорів з навчально-виховної роботи та батьків);

    • лекторії з питань психологічного навчання для молодих вчителів;

    • тематичні виступи працівників психологічної служби на шкільних методоб’єднаннях, консиліумах, класних та загальношкільних зборах, присвячених актуальним питанням навчально-виховного процесу, особливо з попередження конфліктів у системі «учень-учитель», «учитель-батько», «учитель-учитель»;

    • профілактичі заходи, спрямовані на збереження психічного здоров’я педагогічних працівників;

    • спільне планування (вчитель – практичний психолог) та проведення шкільних уроків, індивідуальних психолого-педагогічних консультацій, участь у роботі гуртків, секцій, учнівських клубів, підготовка учнів до олімпіад, іспитів;

    • релаксації або розвантажувальні хвилини для вчителів та учнів під час перерв за відповідним графіком, що проводитимуться працівниками психологічної служби;

    • планування лекцій, семінарів, тренінгів з організації психолого-педагогічної освіти батьків, присвячених формам виховання, характерологічних особливостей дітей та стилів співпраці з вчителями;

    • семінари-тренінги, які передбачають інтенсивне навчання практичного спрямування з такими видами роботи: практикум, інтерактивна лекція, інтерактивні вправи – мозковий штурм, дискусія, робота в парах, виконання практичних завдань у групах, розгляд ситуацій та випадків, рольова гра, аналіз власного життєвого випадку, «домашнє завдання»;

    • психологічне консультування батьків, педагогів у формі індивідуальної співбесіди, під час якої актуалізуються психологічні та соціальні проблеми учнів/педагогів/батьків в школі та визначаються стратегії їх розвитку із залученням працівників психологічної служби, інших фахівців.

    • інформування батьків через неспеціалізовані засоби масової інформації про проблеми психології виховання дітей;

    • інформування представників педагогічної спільноти через спеціалізовані засоби масової інформації та інформаційно-комунікаційні технології про проблеми психології виховання дітей;

    • індивідуальне консультування педагогів-слухачів курсів підвищення кваліфікації (за запитом);

Для досягнення поставленої мети і завдань необхідно реалізувати План заходів щодо розвитку психологічної компетентності педагогічних працівників та батьків у Глибоцькому районі (додається).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал