Національний університет «львівська політехніка»Сторінка4/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ № 14

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді:

1. Б. Паскаль обґрунтовує позицію, згідно якої розум людини у початковому стані являє собою «чисту дошку».

Так Ні

2. В античному світосприйнятті провідне місце належало космоцентризму, а в середньовічному – раціоналізму.Так Ні

3. Метод маєвтики як різновид бесіди з метою народження знання запровадив Сократ.

Так Ні

4. Поняття екзистенційного відчаю відігравало визначну роль у філософії А. Шопенгауера.Так Ні

5. Г. Гегель виводив усі окреслення світобудови із діяльності «Я».

Так Ні

6. Філософське мислення, на відміну від наукового, спрямоване до людини, концентрується навколо неї.Так Ні

7. Принцип монізму постає вихідним для філософії Л. Фейєрбаха.

Так Ні

8. Українська філософія – це переважно внутрішнє явище української культури.Так Ні

9. В добу Античності вважалося, що історичний процес докорінно відрізняється від природно-космічних процесів

Так Ні

10. До основних теорій походження свідомості можна віднести дуалістичну і релігійнуТак Ні

11. Перш ніж вивести тезу «Я мислю, отже існую», Р. Декарт стверджував: «знання – це сила».

Так Ні

12. Століття Просвітництва в історії Європи – це 16 ст.Так Ні

13. Одним з етапів розвитку позитивізму був емпіріокритицизм.

Так Ні

14. Для української філософії не була властивою наступна характеристика: ніколи не виявляла схильностей до абстрактно-раціональних системних побудов.Так Ні

15. «Все тече, все змінюється, і двічі в одну річку неможливо ввійти» – ця теза Геракліта описує буття як таке, що перебуває у становленні.

Так Ні

16. Внаслідок внутрішньо суперечливого характеру пізнавального процесу, пізнання розвивається по висхідній.Так Ні

17. Львівсько-Варшавська філософська школа зробила вагомий внесок у вивчення особливостей української філософії.

Так Ні

18. Формулювання категоричного імперативу Канта каже: «Чини так, аби максима твоєї поведінки на основі твоєї волі могла стати…»: прикладом для наслідування для інших.Так Ні

19. Індивідуальність не може сформуватися без самоусвідомлення.

Так Ні

20.Найпоширеніша теорія істини це евристична.Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає

21. До особливостей філософії Просвітництва треба віднести:

А) розроблення суспільно-політичних теорій;

Б) постановка і розроблення проблем пізнання;

В) розроблення проблем теоретичного осмислення природи та науки.

22. Основні відмінності між східним і західним типами цивілізацій полягають в наступному:

А) західні характеризуються активізмом, прагненням до змін і новацій, а східні відданістю традиціям, колективізмом, яскравою образністю мислення;

Б) західні характеризуються наявністю єдиного духовного християнського канону життя, а східні органічним зв’язком старого і нового, націленістю на зовнішній світ;

В) західні цивілізації характеризуються орієнтацією на наукові знання, притчово- афористичним мисленням, а східні – персоналізмом, динамічним стилем життя.

23. Предметність людської свідомості можна визначити як здатність:

А) подумки вибудовувати образи та процедури майбутніх дій;

Б) усвідомлювати ідеальні, тобто завершені, еталонні виміри сущого;

В) вибудовувати свій зміст із опорою на ідеальні системи визначень (чи відліку).

24. Антропологічний принцип Л.Фейєрбаха полягає в тому, що в центрі світогляду має бути:

А) людина, пізнавши сутність якої, можна пізнавати сутність природи, суспільства;

Б) людина, яку необхідно пізнавати методами науки;

В) Я людини як абсолютне діяльне начало, ідеал, який тотожний поняттям свобода, воля.

25. Основними принципами філософії постмодернізму можна назвати такі:

А) прагнення до систематизації, кількісний ріст знання і його наступна диференціація;

Б) ідея цілісного знання про людину, що поєднує наукове та філософське начала;

В) висунення діалогічної культури, всеосяжна іронія до культурної спадщини минулого.

26. Сьогодні не існує єдино виправданого визначення істини, оскільки:

А) вона постає не як вічне, незмінне, а як процес;

Б) наука, релігія, мистецтво, філософія можуть її осягати, не існує монополії на істину;

В) домовленість вважати щось істиною може бути змінена, тому істина також буде змінена.

27. Суть методу верифікації у філософії неопозитивізму полягає в наступному:

А) заміна всіх тверджень відповідними їм послідовностями символів або формулами;

Б) зосередитися на тому, що найважливіше;

В) виділення провідних положень певної теорії, зведення їх до простих неподільних суджень та співставлення цих суджень з фактами.

28. Поняття несвідомого у концепції З.Фройда означає:

А) історично вироблені суспільством норми і засоби для здійснення процесів свідомості;

Б) вирішальний чинник людської психіки, зміст якого формувався мільярди років і в структуру якого входять два найпотужніші інстинкти: життя та смерті;

В) силу, що є за межами розуму, яка суперечить раціональному мисленню і утворює навички і механізми поведінки людини

29. Концепція походження людини внаслідок фатальної помилки базується на:

А) трагічності людського буття у світі, у вигляді воєн, хвороб, старості та смертності;

Б) психологічному почутті незадоволення людиною її діями та результатами таких дій;

В) почутті тимчасового перебування на землі.

30. Індуктивний метод у філософії Нового часу означав перехід:

А) від спостереження одиничних явищ до формування загальних ідей і законів;

Б) від загальних ідей розуму до часткових ідей;

В) від частини з множини відповідних даних і додавання до неї нової інформації.

Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

ВАРІАНТ № 15

ТЕСТИ А. Обведіть колом варіант правильної відповіді:

1. Українська філософія схильна до побудови абстрактно-раціональних систем

Так Ні

2. Патристика є пізнім, зрілим етапом розвитку середньовічної філософії.Так Ні

3. Філософія ХХ – поч. ХХІ ст. вирізняється своєю одностайною відданістю традиціям класичної філософії.

Так Ні


 1. І. Кант і А. Шопенгауер – це представники некласичної філософії

Так Ні

 1. До філософських дисциплін відносяться метафізика, соціальна філософія, аксіологія і етика

Так Ні

 1. Розрізнення онтичне і онтологічне у філософії ХХ ст. належить М. Гайдеґеру

Так Ні

 1. Пізнання – це процес, а його результатом є істина

Так Ні

 1. Сократ і софісти були прихильниками риторики

Так Ні

 1. Буття у класичній філософії розглядається як таке, що перебуває у вічному становленні та сприймається чуттями

Так Ні

 1. Для О.Шпенглера культура і цивілізація – це одне і теж

Так Ні

 1. Соціальні якості людини виникають на основі виховання та природних якостей.

Так Ні

 1. Особливістю свідомості, яка відрізняє її від реального є її матеріальна природа.

Так Ні

 1. Смисл – це елемент суто людського відношення до дійсності, оскільки він передбачає узгодження індивідуальних прагнень із суспільними нормами життя.

Так Ні

 1. Причинами загострення питання про культуру наприкінці ХІХ – у ХХ ст. постали загальне зниження рівня культури.

Так Ні

 1. Історія постає реальністю лише за наявності в ній історичної пам’яті, свідомої діяльності, єдності реальності, норм та ідеалу.

Так Ні

 1. На думку Т. Гоббса, акциденцією не є тривалість.

Так Ні

 1. «Філософія життя» - це філософський напрям, зосереджений на створенні наукових теорій та систем.

Так Ні

 1. «Еманація» в неоплатонізмі означає творення буття Богом.

Так Ні

 1. П. Куліш був творцем хутірської філософії.

Так Ні

 1. До представників некласичної філософії належать: А. Шопенгауер, І. Кант, Ф. Ніцше.

Так Ні

ТЕСТИ Б. Оберіть варіант правильного завершення положення та обведіть колом літеру, що його позначає.

21. У розвитку філософії Відродження можна виділити такі три періоди:

А) гуманістичний, натурфілософський, пантеїстичний;

Б) гуманістичний; гносеологічний; натурфілософський;

В) гуманістичний; неоплатонічний; натурфілософський.

22. Основні характеристики онтологічних напрямів у філософії Нового часу:

А) філософія ніколи не була наукою, оскільки завжди шукала першопричини буття;

Б) основне завдання філософії - визначення фундаментальних засад світу і буття;

В) найперші істини людина отримує тільки через пряме божественне об’явлення.

23. До основоположних ідей елліністичної течії скептицизму слід віднести:

А) слід коритися долі, яка веде покірного;

Б) мета філософії – допомогти людині досягти стану духовної насолоди;

В) достовірне знання людини про саму себе і світ неможливе.

24. Кирило-Мефодіївці відстоювали ідею:

А) федерації усіх слов’янських народів;

Б) самостійності України, яка повинна іти своїм шляхом;

В) автономії України у складі царської Росії.

25. Співвідношення людини і суспільства передається такими положеннями:

А) людина створена Богом, тому є центром Всесвіту і суспільства;

Б) оскільки людина стає людиною лише в процесі соціалізації, то саме суспільство є першою та вирішальною силою суспільного життя;

В) ні суспільство не може існувати поза розвитком та діяльністю людини, ні людина не може набути людських якостей поза суспільством.

26. Об’єкт пізнання – це:

А) частина будь-якої реальності, на яку спрямована пізнавальна активність;

Б) предмет, який людини намагається підкорити з метою використання;

В) явище, що виявляє перед людиною свою суть, яку вона може сприймати лише тоді, коли співпадає з ним.

27. Основоположні ідеї Б.Паскаля про місце і роль людини у світі можна охарактеризувати так:

А) людина за своєю природою егоїстична і в житті керується лише власною вигодою;

Б) головне призначення у житті для людини - це принцип активізму;

В) людина перебуває на межі двох безодень: безмежного космосу та безмежної подільності речей, тому відчуває під собою порожнечу.

28. Філософія ХХ ст. виявляла підвищений інтерес до людської особистості тому, що:

А) основними проблемами були індивідуалізм та суб’єктивність;

Б) питання людини було визначальним для науки і філософії;

В) болючими постали питання про засади справжньої людяності.

29. Філософську концепцію Ф. Ніцше називають «філософією життя», бо він:

А) проводив відмінність між життям, існуванням і буттям людини;

Б) розглядав усі сфери діяльності людини як прояви життя, скерованого волею до влади;

В) спирався на теорію еволюціонізму Ч. Дарвіна.

30. Поняття цінностей передбачає:

А) ігнорування реального стану речей, внаслідок суб’єктивних зацікавлень людини;

Б) розгляд певних предметів та явищ з погляду стратегічних життєвих завдань людини;

В) фіксацію значущості будь-чого для людини, яка не може обійтися без свободи, життя.
Затверджено на засіданні

каф. філософії

Протокол № від

Зав. каф. Петрушенко В.Л.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал